(vhds.baothanhhoa.vn) - Đình làng Hồ thuộc làng Hồ xưa, nay là thôn Hồng Kỳ, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân. Năm 2013 ngôi đình này được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Tuy nhiên, trải qua năm tháng, đình đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được trùng tu, tôn tạo.
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6NK4buX4bq1QcahxKnhu5XhurVw4buX4buNc+G6tUHhu7fDgMSp4bq1c+G7meG7lcO14bq1QeG7lcOBw61B4bq1a+G7m3Phu5XhurVx4bq5c+G7meG6teG7lOG7qeG6teG6rMOBxrBz4buZ4bq1xKlo4buz4bq1c+G7meG7leG7l8OycuG6tUHhu7fDuXPhu5nhuqMv4buV4bqlw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7lGxlauG6s8OjS+G7m3Phu5XhurVx4bq5c+G7meG6teG7lOG7qeG6tUHhu5XDgeG7q8Sp4bq1ceG6uXPhu5nhurXhu5Thu6nhurXhuqzhuq5lOeG6tXNl4bqo4bq1ceG6ueG6tUHhu5XFqXPhurXhu5Thu6lz4buZ4bq1UEI54bq14bqsw6rhurVA4buVw7nhurVA4buVZXPhu5U54bq14buVw4HhuqjDtXPhurVA4buV4bqud3Phu5nhurU8w4Fnc2HhurVT4bq/cuG6teG6p8Oi4bql4bqt4bq1c+G7mcWp4buX4bq1a+G7m3Phu5XhurVz4bq54bqo4bq1a+G6rnjEqeG6tcSpxalz4buZ4bq1c+G7lcOtc+G6tXHhurnhurVq4buX4bq1QcahxKnhu5XhurVw4buX4buNc+G6tUHhu7fDgMSp4bq1c+G7meG7lcO14bq1QeG7lcOBw61B4bq1xKlo4buz4bq1QeG7o3Phu5Vh4bq1QMOB4bqo4bq1c+G7leG7l8OycznhurVB4bu34bq94buX4bq14bu1w4Fl4bq1c+G6v3LhurVB4buVw6lz4buZOeG6tWvhu5tz4buV4bq1a8Oq4bq14bqsw4HGsHPhu5nhurXEqWjhu7PhurVz4buZ4buV4buXw7Jy4bq1QeG7t8O5c+G7mTnhurXEqWlz4bq1a+G6rnjEqeG6tUHhu7fhuqBz4buZ4bq1QcOBOeG6tUHFqXPhurVB4bq7dGHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq14bqr4bqt4bqn4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8v4buX4bqkYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqljL+G6pcSRY2rhuq3huqXhuqvhuq3DouG6reG6qUHhuqXhuqXhuqvhuq3EkXHDomHhu6Hhu7Phu5k24bu3MWThuqXhuq3hurPhurVlcUEx4bqzSuG7l+G6tUHGocSp4buV4bq1cOG7l+G7jXPhurVB4bu3w4DEqeG6tXPhu5nhu5XDteG6tUHhu5XDgcOtQeG6tWvhu5tz4buV4bq1ceG6uXPhu5nhurXhu5Thu6nhurXhuqzDgcawc+G7meG6tcSpaOG7s+G6tXPhu5nhu5Xhu5fDsnLhurVB4bu3w7lz4buZ4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqzZMOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurPhuqvhuq3huqfhurPhurUvw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s8SoZeG7s0Hhu5d0c+G6s8OjQOG7lWx04bq1xKnDqcSp4bq1xKnhuqLhurXEqWV04bq1c+G7l8Oyc+G6tUHhu7d0c+G7meG6tXHhurlz4buZOeG6tWvhu5tz4buV4bq1ceG6uXPhu5nhurXhu5Thu6nhurVr4bqueMSp4bq14bqsZ+G6qOG6tWrhurJz4buZ4bq1QeG6tuG6tXDhu5Xhu5fhurVyduG7l+G6tXHDreG7s+G6tXHhurlz4buZYeG6tVPhur9y4bq14bqlYuG6reG6qznhurVr4bubc+G7leG6tWvhuq54xKnhurXhuqxn4bqo4bq1auG6snPhu5nhurVx4bq74buX4bq14buJ4buHc+G7meG6tcSpw6nEqeG6teG6pMOtQeG6tXHhu5fDtcOB4bq1QeG7t2w54bq1c+G6sGXhurXhuqThurnhurVyw6nhu5fhurVr4bubc+G7leG6tXF44buz4bq14buJ4buHc+G7meG6tUHhu7dlc+G7lWHhurVT4bq/cuG6teG6pcSRw6JjOeG6tWvhu5tz4buV4bq1a+G6rnjEqeG6tVPhu5Vnc+G6tWpnc+G6tUHhu7fhuqBz4buZ4bq1QcOBOeG6tUHFqXPhurVB4bq7dGHhurVL4buNc+G6tXPhur9y4bq14bqlxJHhuqdjOeG6tWvhu5tz4buV4bq1QeG7l+G7jeG7s+G6tUHhuqLEqeG6tWvhuq54xKnhurXhuqxn4bqo4bq1auG6snPhu5nhurXhu4nhu4dz4buZ4bq14buZ4bq7xKnhu5XhurVzw4Fz4buZOeG6teG7t8OB4buX4bq1csOo4bq14buJ4buHc+G7meG6teG7meG7rTnhurVz4buZdeG7l+G6tXF44buz4bq1csSC4buX4bq14buV4bq54buXYeG6tUDhurbhurVw4buV4buX4bq1a+G6rnjEqeG6teG6rGfhuqjhurVq4bqyc+G7mTnhurVr4bubc+G7leG6tXHhurlz4buZ4bq14buU4bup4bq1QeG7t3nhurVB4buV4bq5c+G7leG6tXPhu6/hu5fhurXhu7nhu5dz4buV4bq14buVdOG6u0HhurVBZ3LhurVx4buXc+G7leG6tcSpw4Nl4bq1U+G7lWdz4bq1amdz4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq14bqk4bq54bq1c+G7mXThurnhu5fhurVx4bq5c+G7mWHhurVR4buR4bq14buV4bur4buX4bq1a+G7m3Phu5XhurVx4bq5c+G7meG6teG7lOG7qeG6tWvhuq54xKnhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6teG6pOG6uXThurVz4buZ4bq54bqo4bq14bql4bqtLeG6p+G6tWdy4bq1ceG7ncSp4buVYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7l8SobHNBbOG7t+G6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurPhuqbhu5dqQeG7lTfhurVk4bql4bqn4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6tWLDosSR4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8v4buX4bqkYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqljL+G6p+G6peG6qWrhuq3huqXhuqnhuqfDouG6reG6q0HhuqvhuqVkY8OiccOiYeG7oeG7s+G7mTbhu7cxxJFj4bqn4bqz4bq1ZXFBMeG6s0rhu5fhurVBxqHEqeG7leG6tXDhu5fhu41z4bq1QeG7t8OAxKnhurVz4buZ4buVw7XhurVB4buVw4HDrUHhurVr4bubc+G7leG6tXHhurlz4buZ4bq14buU4bup4bq14bqsw4HGsHPhu5nhurXEqWjhu7PhurVz4buZ4buV4buXw7Jy4bq1QeG7t8O5c+G7meG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2ThuqXhuqfhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurNiw6LEkeG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6NL4bubc+G7leG6tXHhurlz4buZ4bq14buU4bup4bq1xKl14bq1cOG7l+G7jXPhurVB4bu3w4DEqeG6tWvhu6vEqeG6tWvDqXThurXhuqR24buX4bq1xKnDqcSp4bq1cuG6vXPhu5nhurXEqeG7leG6u3LhurVw4buV4buBxKnhurVB4buXc+G7leG6teG6rOG6vXRh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6tWLDosOi4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8v4buX4bqkYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqljL+G6p+G6peG6qWrhuq3huqXhuqnhuqdj4bql4bqlQeG6q8Oi4bqn4bqnYnHDomHhu6Hhu7Phu5k24bu3MeG6rcOixJHhurPhurVlcUEx4bqzSuG7l+G6tUHGocSp4buV4bq1cOG7l+G7jXPhurVB4bu3w4DEqeG6tXPhu5nhu5XDteG6tUHhu5XDgcOtQeG6tWvhu5tz4buV4bq1ceG6uXPhu5nhurXhu5Thu6nhurXhuqzDgcawc+G7meG6tcSpaOG7s+G6tXPhu5nhu5Xhu5fDsnLhurVB4bu3w7lz4buZ4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqzZMOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurNiw6LDouG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6ModuG7l+G6tXPhu5XDgnPhu5nhurXhu5nhu5fDqeG6tUHhu7fhu53hurVr4buDxKnhurXhu7nhu4HEqeG6teG6pOG7j+G6tXDhu5fhu41z4bq1QeG7t8OAxKk54bq1c+G7meG7lcO14bq1QeG7lcOBw61BOeG6tWvhu5tz4buV4bq1ceG6uXPhu5nhurXhu5Thu6nhurVrw6rhurVr4bqueMSp4bq1I+G7iFNK4bq1QeG7o3Phu5XhurVA4buVZXPhu5XhurXhu5R1ZeG6teG6rOG7jeG7s+G6teG7leG6u3Phu5nhurVx4bq54bq1auG7l+G6tUHGocSp4buV4bq1cOG7l+G7jXPhurVB4bu3w4DEqTnhurVz4buZ4buVw7XhurVB4buVw4HDrUHhurXEqWjhu7PhurVB4bujc+G7leG6tXPhur9y4bq14bqnw6LhuqXhuq1h4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6tWLDosOi4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8v4buX4bqkYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqljL+G6p+G6peG6qWrhuq3huqXhuqnhuqdk4bqrw6JB4bql4bqp4bqrw6Lhuqtxw6Jh4buh4buz4buZNuG7tzHhuq3huqtj4bqz4bq1ZXFBMeG6s0rhu5fhurVBxqHEqeG7leG6tXDhu5fhu41z4bq1QeG7t8OAxKnhurVz4buZ4buVw7XhurVB4buVw4HDrUHhurVr4bubc+G7leG6tXHhurlz4buZ4bq14buU4bup4bq14bqsw4HGsHPhu5nhurXEqWjhu7PhurVz4buZ4buV4buXw7Jy4bq1QeG7t8O5c+G7meG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqzYsOiw6LhurPhurUvw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s8SoZeG7s0Hhu5d0c+G6s8OjQOG7t+G6veG7l+G6teG7tcOBZeG6teG7ieG7l+G7jXPhurXEqcaw4bq1xKnDg2XhurVx4budxKnhu5XhurXhu7nhurQ54bq1a+G7m3Phu5XhurVrZXPhu5nhurXhuqzDgcawc+G7meG6tcSpaOG7s+G6tXPhu5nhu5Xhu5fDsnLhurVB4bu3w7lz4buZOeG6tcSp4burQeG6tWvhu5tz4buV4bq14buJ4bud4bq1cuG6osSpOeG6teG7mWfhuqjhurVyaEHhurVlc+G6tUF04bq5c2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq1YsOiw6Lhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/hu5fhuqRh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p+G6qWMv4bqn4bql4bqpauG6reG6peG6qeG6reG6peG6peG6q0HhuqXEkeG6peG6q2Nxw6Jh4buh4buz4buZNuG7tzFj4bqr4bqn4bqz4bq1ZXFBMeG6s0rhu5fhurVBxqHEqeG7leG6tXDhu5fhu41z4bq1QeG7t8OAxKnhurVz4buZ4buVw7XhurVB4buVw4HDrUHhurVr4bubc+G7leG6tXHhurlz4buZ4bq14buU4bup4bq14bqsw4HGsHPhu5nhurXEqWjhu7PhurVz4buZ4buV4buXw7Jy4bq1QeG7t8O5c+G7meG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqzYsOiw6LhurPhurUvw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s8SoZeG7s0Hhu5d0c+G6s8Oj4buUw7XhurVB4buVxrBz4buZ4bq1xKnhurRl4bq1xKnDg2XhurVz4buZxanhu5fhurVr4bubc+G7leG6tWvDquG6teG7ieG7neG6teG7leG6ruG6teG7leG7pXPhu5nhurVz4buDc+G7mWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq1YsOiw6Lhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/hu5fhuqRh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p+G6qWMv4bqn4bql4bqpauG6reG6peG6qeG6reG6q+G6rcSRQeG6p2Rk4bqrxJFxw6Jh4buh4buz4buZNuG7tzHhuqlkY+G6s+G6tWVxQTHhurNK4buX4bq1QcahxKnhu5XhurVw4buX4buNc+G6tUHhu7fDgMSp4bq1c+G7meG7lcO14bq1QeG7lcOBw61B4bq1a+G7m3Phu5XhurVx4bq5c+G7meG6teG7lOG7qeG6teG6rMOBxrBz4buZ4bq1xKlo4buz4bq1c+G7meG7leG7l8OycuG6tUHhu7fDuXPhu5nhurPhurXhuqbhu5dqQeG7lTHhurNkw6LDouG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s2LDosOi4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo+G7tsOyw4HhurXhu7Phu5XDg+G6tXDhu5Xhu4Hhu7PhurVy4buDQeG6teG7uWdzOeG6teG6vXPhu5XhurXhu5Xhuq55c+G7meG6tWvhu41z4bq1csSQ4bq14bu1w4Flc2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq1YsOiw6Lhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/hu5fhuqRh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p+G6qWMv4bqn4bql4bqpauG6reG6peG6qeG6rWThuqvhuq1B4bqrxJFi4bqt4bqrccOiYeG7oeG7s+G7mTbhu7cx4bqt4bqz4bq1ZXFBMeG6s0rhu5fhurVBxqHEqeG7leG6tXDhu5fhu41z4bq1QeG7t8OAxKnhurVz4buZ4buVw7XhurVB4buVw4HDrUHhurVr4bubc+G7leG6tXHhurlz4buZ4bq14buU4bup4bq14bqsw4HGsHPhu5nhurXEqWjhu7PhurVz4buZ4buV4buXw7Jy4bq1QeG7t8O5c+G7meG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqzYsOiw6LhurPhurUvw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s8SoZeG7s0Hhu5d0c+G6s8Ojxahz4buZ4bq1SuG6ruG7r3Phu5nhurVS4buXc+G7leG6tcSo4buVxqFz4buVOeG6teG7iMah4bq1QeG7leG6ruG6tUvhur1z4buZ4bq1w4PhuqjhurXhuqzDquG6tUDhu5XDueG6tUDhu5Vlc+G7leG6tcSp4buVdOG6teG7ieG7l+G7jUE34bq14oCcQOG7lXfhu5fhurXhu5nhu5dlc+G6teG7tcOBZTnhurXhuqR24buX4bq14bu54bqy4bq14bu1w4Flc+G6tUFncuG6tcSpw4Nl4bq1U+G7leG6ueG6tXPhuq52xKnhurXhuqThurnhurVrdXPhu5nhurXhu5l14buz4bq1xKnDg2XhurVT4buVZ3PhurVqZ3M54bq1a+G7m3Phu5XhurVx4bq5c+G7meG6teG7lOG7qeG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tXFpc+G6tWvhuq54xKnhurVBw4HhurXhu7nhurRlOeG6tUHFqXPhurVB4bq7dGHhurVAw4HhuqjhurVz4buV4buXw7JzOeG6tXDhu5dz4buV4bq14buz4buVxqHhurXEqcODZeG6teG6rMOq4bq1xKnDunPhurVw4buVdeG6tXDhu5Xhur9zOeG6tcSp4buV4buj4bq1ceG6uXLhurVB4bq2c+G7meG6tWt4QeG6tXPhu5Xhu6XhurVxb+G6teG6pOG6ueG6tcSp4buV4buB4buz4bq14bqkw6nhurVy4burQeG6teG7ucaw4bq14buV4bq7c+G7meG6tXLhuqLEqTnhurXhuqThu5vhurXhuqTDreG6qOG6teG7leG6u3Phu5nhurVy4bqixKnhurVz4bq54bqo4bq14bqk4bq2ZeG6teG7ueG6tGXhurXhuqx0c+G7meG6tUHhu5Xhu5vhurXhu5Xhurtz4buZ4bq1cuG6osSp4bq1cOG7lcOpxKnhurVrw6rhurXhu5Xhu6Vz4buZ4oCdYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzRcOBQeG7lXThu7fhurPDozzDgWdz4bq1xKjhuq53c+G7meG6oy/hu7PDow==

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]