(vhds.baothanhhoa.vn) - Muốn bảo vệ trẻ em tốt nhất, hãy lắng nghe xem trẻ em muốn gì trước đã.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6Phu4jhur104bq14bqkw7U54bq1c+G7leG6rnPhu5nhurVw4buVxalz4buZ4bq1w6nhu7PhurVr4buDQeG6oy/hu5XhuqXDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buUbGVq4bqzw6NSw4HGsHPhurXhu4nhur104bq14bqkw7XhurVB4bu3b+G6tWxy4bq1QcawQeG6tXPhu5VoQTnhurXhu5XDquG6qOG6tXHhu4Fz4buZ4bq1c+G7meG7lWzhurXhuqxscuG6tUHhu7dv4bq1bHLhurVyw4HGsHPhurXhu5nhu5vhurVB4bu34bqudsSp4bq1a8OqYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s2pB4buVw4Fy4buJ4bq1auG7leG7l2ps4bq14buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqXhuqfhuqcv4bqlxJFjauG6pcOiZMOiY+G6p+G6rUHhuqfhuqXhuq3EkXFkYeG7oeG7s+G7meG6s+G6tWVxQTHhurPhu4jhur104bq14bqkw7U54bq1c+G7leG6rnPhu5nhurVw4buVxalz4buZ4bq1w6nhu7PhurVr4buDQeG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo1Phur9y4bq1c+G6uXThurXEqcSCc+G7meG6tUHhu5Xhu4054bq1xKnhurDhurVr4buNc+G6tUHhu5XDqXPhu5nhurVi4bq1LeG6tUDhu5XDqXPhu5nhurXhu5Xhurlz4buV4bq1a+G7q3Phu5nhurXhuqThu5vhurVB4bu3b+G6tWxy4bq1ceG6u+G7l+G6tcSpdeG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5k54bq14bu54bqy4bq14bu1w4Flc+G6tUFncuG6tcSpw4Nl4bq1xKnDqcSp4bq1xKlo4buzOeG6tXPhu5nhurlz4buV4bq14bqk4bq54bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVxdnPhurVq4bq5c+G7leG6tcSp4buVdOG6tcSpdHPhurVB4bu3b2HhurVT4buV4bquc+G7meG6tUHhu5fhu43EqeG6tXHhurnhurXhu7llw4HhurXhuqXhurVB4buVw6lz4buZOeG6tUHhu5XDrXLhurXEqeG7lcah4bq1xKnhu5Xhu6PhurXhu7llw4HhurVz4buZ4bq54bqo4bq14bu1w4HGsMSp4bq1QeG7jeG6tUHhu5Xhu5fhu43DgeG6tXPhu5Xhu5c54bq1eeG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6teG7meG7l2XhurVr4bubc+G7leG6teG6pOG6ueG6tWvhu51l4bq14buJ4bq5c+G6tWpnc+G6tcSp4bquOeG6tUHhu7dv4bq1bHLhurVx4bq74buX4bq1QeG7l+G7jeG7s+G6tUHhuqLEqeG6teG7s+G7leG6veG7l+G6tUHhu7d54bq1ceG6u+G7l+G6tXPhu5Xhu53hu7PhurXhu7nGsHPhu5nhurXhu7XDgWxz4bq1QeG7lcOB4burxKnhurVB4buVbHThurXhu7nhurLhurXDqeG7s+G6tWvhu4NB4bq1xKnDg2XhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tXF2c2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PDieG7s+G6tXHhurLEqeG6teG6pOG7l8O1xKnhurVx4bq5cuG6teG7leG7l8O1c+G6tXNl4bqo4bq1cOG7leG7l+G7jXPhurXhu7doQeG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tXPhu5nhuq534buX4bq1cXZz4bq14bu1w4Flc+G6tUFncuG6tWvhu41z4bq1QeG6ruG7r3Phu5nhurVxZeG7l+G6tcSpdHPhurVB4bu3b+G6teG7ieG7h3Phu5nhurXhuqThu5fDtcSp4bq14oCcc+G7leG7qeG7l+G6tXPhu5VtQeKAneG6tXDhu5fhu41z4bq1QeG7leG6sMSp4bq1xKnhu5V04bq1QeG7t2/hurVy4burQeG6tcSpw6nEqeG7leG6teG7tcOBw6nhurVy4bqwxKnhurXhu5Xhu69z4bq1ceG6ueG6tUHhu7dlc+G7meG6teG7ieG7neG6tXPhu5XDgnPhu5nhurVwxJDhurVz4bq/c+G7meG6teG7ucawc+G7mTnhurVrw7ThurVB4bu3b+G6tcSpdeG6tWvDg+G6teG7ueG6suG6tUHhurLhurVB4buXc+G6teG7ieG6rnbEqeG6teG6pOG6uXThurVB4bqu4buvc+G7meG6tXFl4buXYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo1Phur9y4bq14bqnw6LhuqfDojnhurXhuqfDouG6p+G6peG6tUHhu5fhu43hu7PhurVB4bqixKnhurXhu5nhu5Xhu5fhurVz4buVw61z4bq1cuG7q0HhurVz4bq/cuG6teG7lcO5xKnhurXEqXXhurVz4buV4buX4buPw4HhurXhu4nhu5fhu41z4bq1a+G7q3Phu5nhurXhuqThu5vhurVq4budxKnhu5U54bq14buJw7Vz4buVOeG6teG6pOG7m+G6tXHDs+G6tWjhuqjhurXEqeG6uXPhu5nhurXEqWlz4bq14buz4buV4bq94buX4bq1xKl14bq1QeG7lXfhu5fhurXhu5nhu5dlc+G6tWvDtOG6tcSpw6nEqeG6tWxy4bq1c+G7meG7leG7o+G6tXPhu5nhu6/hu5fhurXhu7llw4HhurVw4buV4buX4bq1cOG7jUHhurVB4buVw4DEqeG6tXPhur9y4bq14buVw7nEqWHhurVA4buV4buN4bq1c+G7leG6rnPhu5k54bq1QeG6tuG6tXDhu5Xhu5fhurXEqcO6c+G6tcSp4buV4bquZeG6tXPhu5nhu5Xhu6PhurXhu5XDqOG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6teG7s+G7leG6ouG6teG7lcOB4bqoc+G7leG6tWvDquG6tXHDsnPhurVB4buVd+G7l+G6teG7meG7l2Vz4bq14buJ4buXw7TDgeG6teG7lcO5xKnhurVB4buVw7Jy4bq1xKnhu5V04bq1xKl0c+G6tWxy4bq1cuG7m3Phu5U54bq1xKnhu5Xhu6PhurXEqeG7lXfhurVq4budxKnhu5U54bq14buJw7Vz4buV4bq1a+G6rnjEqeG6tXDhu5fDtHLhurXhu7l0w6lB4bq14bu5w7PhurVx4bq74buX4bq1QeG7t3nhurVx4bq74buX4bq14buV4bq5c+G7leG6tUHhu7fhu5tz4buV4bq14oCcxKnhuqBz4buZ4bq1xKl0c+G6tWvhu5fhurXhu5XDucSp4oCdYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo0BncuG6tXHhuqrhurXEqeG7lcOBc+G7meG6tcSpw4Nl4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq14buz4buV4bqi4bq14buVw4Hhuqhz4buV4bq1QeG7leG6rndz4buZ4bq1csOBxrBz4bq1xKl0c+G6tWxy4bq1cuG7m3Phu5XhurXhu5XDucSp4bq1xKnhurlz4buZ4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq1xKnhurlz4buZ4bq1QcawQeG6tXPhu5Xhu4dy4bq1a+G6vXLhurXhu4nhur104bq1xKl14bq1cuG7q0HhurVB4bqu4buvc+G7meG6tXFl4buX4bq1QeG6ruG7r+G7l+G6teG7ucOpc+G7mWHhurVQ4buX4buNc+G6tUHhu5XhurDEqeG6teG7t2hB4bq1xKlpcznhurVz4buV4bquc+G7meG6tWt14bq1xKnhu5Xhuq5l4bq14buz4buV4bq94buX4bq1ceG6ueG6tWvhu5fhu4/DgeG6tWvDtOG6tWvhur1y4bq14buJ4bq9dOG6tcSp4buVdOG6tUHhuq7hu69z4buZ4bq1cWXhu5dh4bq1U+G7leG7l+G7j8OB4bq14buz4buV4bqi4bq14buVw4Hhuqhz4buV4bq1a2Vz4buZ4bq1QeG6suG6tXHhurly4bq1cOG7lXXhurVy4bubc+G7leG6teG6pOG6ueG6tXHhurly4bq1cOG7leG7seG6tcSpdHPhurXhu4nhu4dz4buZ4bq1xKnDqcSp4buV4bq1c+G7meG7leG7n+G6tXDhu5XDqcSp4bq14bqkduG7l+G6tUHhuq7hurVqw4HhuqjhurV54bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq1c+G6rnbEqWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NFw4Hhu7lB4bu3ZXHhu5dl4bq1ceG6ueG6tXPhuq52xKnhurXEqXXhurVz4buPc+G6teG7meG7l8OpdOG6tWrhuqLEqeG6teG7s+G7lcOpQeG6tUHhu7fhu5fDtHPhurXhu4nDrcSp4bq1c+G7lWhB4bq1QeG7leG7jeG6teG7meG7l3bhu5fhurXhu5Xhu5fDtXPhurVzZeG6qGHhurVT4buVw4Jz4buZ4bq1a+G6sGXhurVB4bu3b+G6tXnhurXhu7XDgcawxKnhurXhu5nhu5dl4bq1c+G6ueG6qOG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXEqeG7leG7o+G6tcSpdeG6tXPhu5XDgnPhu5nhurVz4buZ4bq54bqo4bq14buVw6jhurXhu7nFqeG7l+G6tWvhu6tz4buZ4bq1a8OAc+G7meG6tXPhu5nhu5Xhu59lOeG6tXLhurnhurXEqeG7lcOAc+G7meG6tcSpw7pz4bq1a+G6rnjEqeG6teG7tcOB4bqo4buPc+G6tXHhurJl4bq1xKnhu5XDuXPhurXEqcOpxKnhu5XhurXhu5XDucSp4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1c+G6v3I54bq1a3XhurVx4bq54bq14bquw4HhurVB4buXw7Jz4bq1cOG7l+G7jXPhurVB4buV4bqwxKnhurXhu5Vl4bqo4bq1cMSQ4bq1c+G6v3Phu5nhurXhu7nGsHPhu5lh4bq1KOG7l8O1xKnhurXhu5XDucSp4bq1QeG7lcOtQeG6teG7ueG6suG6tcSp4buV4buj4bq14buJ4buBQeG6tWtpw4HhurVw4buV4buX4bq1a+G6sGXhurVB4bu3b+G6teG6pOG6uXThurXhu4nDrcSp4bq1QeG7t8OBc+G7meG6teG7lcO5xKlh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjxKjhu5Xhu5fhu41z4bq1ceG6rnjEqeG6tUHhu7dv4bq1bHLhurVz4buZ4bq54bqo4bq1xKnhurlz4buZ4bq1a+G6rnjEqeG6tUvhur1z4buZ4bq14bqk4bq54bq1U+G7leG6ueG6tXPhuq52xKnhurVBZeG6teG7tcOBZXPhurVBZ3I54bq1QeG6u3ThurVr4buX4buPw4HhurVw4buXw7Vz4bq14buV4buvcznhurVz4buV4bquc+G7meG6tWvhu5fhu4/DgeG6tcSpxrBB4bq1ceG7p+G7l+G6teG6pOG6ueG6teG7tcOBZXPhurVB4bu3w7lz4buZ4bq14bqk4buLc+G6teG7s+G7leG6veG7l+G6tXHhurnhurVz4buVw61z4bq1QeG7leG6sMSp4bq1xKnDg2XhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tXF2c+G6tS3hurVz4buVw4Jz4buZ4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVB4bu34bqyxKnhurVB4buX4buN4buz4bq14bq9c+G7leG6teG7leG6rnlz4buZ4bq1a+G7jXPhurVB4bu3b+G6tWxy4bq1cuG7reG7l+G6tXPhu5nhurnhuqhh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjU+G7lWdz4bq1QOG7lcOpc+G7meG6teG7leG6uXPhu5XhurVr4burc+G7meG6teG6pOG7m+G6tUHhu7dv4bq1bHLhurVz4bq/cuG6teG6p8Oi4bqnw6I54bq1QOG7lcOD4bq1QeG6rnZz4buZ4bq1xKjhu5XGoXPhu5XhurXhu7Phu5XDg+G6tWvDquG6teG7iWVz4bq14buV4bq5c+G7leG6tcSo4buV4buj4bq1QeG7leG7neG6teG7ucaw4bq14bqn4bqtL8SoQC1AQOG7meG6teG6pOG7j+G6tUHhur9z4buZ4bq1xKnhuq53c+G7meG6tcSpw6nEqeG6teG7meG7l+G6veG7l+G6teG7s+G7lcOp4buz4bq14buJ4bq9dOG6tWvhur1y4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq14bu1w4Hhuqjhu49z4bq1QeG7t2/hurVscuG6teG6pOG6ueG6teG7ieG6vXThurXhuqTDteG6tUHhu7dvYeG6tcSo4buV4buj4bq1QeG7leG7neG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXEqeG7leG7o+G6tUHhurt04bq1QeG7lcOycuG6tXDhu5XDgXPhu5nhurXhu7Phu5XDqeG7s+G6tXHhuqo54bq1xKnDunPhurVx4bq54bq1a+G7q3Phu5nhurVx4bqyxKnhurVw4buVxqHEqeG7leG6tXHDteG6tUHhu7dv4bq1bHLhurXhuqThuq7hu69z4bq1ccOycznhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tXF2c+G6teG6pOG6ueG6tcSp4buv4bq14bu1w4Flc+G6tcSp4buV4bqwxKnhurVz4bq/c+G7meG6tUHhur9z4buZ4bq1xKnhuq53c+G7meG6tUHhu7fDqcSp4buV4bq1c+G7leG7l8O1cuG6tWtow4HhurVB4bu3ZXPhu5XhurXEqeG7lcawc+G7meG6tXHhurvhu5fhurVBw6nEqeG6tXPhu5Vnc+G6teG7mWfhuqjhurXhu5Xhurvhu5fhurXEqeG7lXThurVB4bu3bznhurVz4buV4buHcuG6tWvhur1y4bq14buJ4bq9dOG6tXPhu5nDgeG7qXPhurVz4buVZ3PhurVx4bqyxKnhurXEqeG7lXThurVB4bqu4buvc+G7meG6tXFl4buX4bq1a2hB4bq1c+G6rnbEqeG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXEqeG7leG7o+G6tXDhu5Xhu6Vs4bq1cuG6u3Phu5XhurVy4bq54bq1xKnDunPhurXhu7Phu5Xhur3hu5fhurVx4bq5c+G7leG6tXLhurtz4buVYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo0Dhu5Xhu43hurVz4buV4bquc+G7meG6teG7uWXDgeG6teG6peG6tXPhur9y4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq1xKjhu5Xhu6PhurVB4buV4bud4bq14bu5xrDhurXhuqfhuq0vxKhALUBA4buZ4bq1xKnEgnPhu5nhurVz4buV4bqu4bq1QeG7l+G7jeG7s+G6tUHhuqLEqeG6tUHhu5XhurLEqeG6teG7leG7l8O1c+G6tVHDgcOtQeG6tUDhu7dv4bq1bHLhurXhuqfDouG6pWI54bq1xKnFqXPhu5nhurVBw6nEqeG6tUHhu7dv4bq1bHLhurXhuqThu4tz4bq14buJ4burxKnhurVx4bur4bq1c+G7lcOCc+G7meG6teG7iWhB4bq1xKnDreG7sznhurVz4buV4buX4buPw4HhurVB4bu3b+G6tWxy4bq1xKnhu5Xhuq5l4bq1QeG7lXTDqUHhurXhu7dl4bq1cOG7leG7peG7l+G6teG7ueG6suG6teG7tcOBZXPhurVBZ3LhurVB4buVw6nhu5fhurXhu7XDgcOp4bq14bqk4bq54bq14bu1w4Hhur1z4bq1ceG6quG6tXLDqeG6qOG6tXJ1xKnhurXEqcODZeG6tXPhu5nhuq534buX4bq1cXZzYeG6tUrhuqDhurVrw6rhurXEqXXhurVz4buVw4Jz4buZ4bq14bu1w4HhuqjhurVr4budc+G7leG6teG7t2hB4bq1xKnhuqLhurVB4buVw7Q54bq1c+G7leG6rnPhu5nhurXhuqThu5fDtcSp4bq1QeG6u3ThurXhu7dl4bq1cuG7q0HhurXigJxw4buVdOG6vXPhu5nhurVB4bu3d+G7l+KAneG6tUHhu5XDrUHhurXhu7nhurLhurVrw7ThurVB4bu3b+G6tWxy4bq14bu5xrBz4buZ4bq1QeG7lcOtQeG6teG6pHbhu5fhurXEqeG6vXLhurXhuqzDgMSp4bq1xKnDg2XhurVx4bqwZeG6tUHDgeG7seG7lznhurXhu7Phu5XDqUHhurVB4bu34buXw7Rz4bq14buV4bq54buX4bq14buVw7pl4bq14bqk4bq54bq1a8OAc+G7meG6tcSpw6nEqeG7leG6teG6pOG7i3PhurXEqeG7leG6rmXhurVr4bqueMSp4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVxdnPhurVz4buVw61z4bq1QeG7leG6sMSp4bq1a2nhuqjhurVrw4Nh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjS8O04bq1xKl14bq1cuG7q0HhurVB4buV4buN4bq14buVw7XhurVB4bqu4buvc+G7meG6tXFl4buX4bq1cOG7leG7pWzhurVy4bq7c+G7lTnhurVr4bq9cuG6teG7ieG6vXThurXEqcOpxKnhurVwxJDhurVz4bq/c+G7mTnhurVw4buX4buNc+G6tUHhu5XhurDEqTnhurXEqWlz4bq1ceG7gXLhurXhuqThu5fDtcSp4bq1xKnhu5XDgHPhu5nhurVBZeG6tUHhu5XDrUHhurXhu7nhurLhurVx4buBc+G7meG6tXPhu5nhu5Vs4bq1cXfhu5fhurXEqXRz4bq1QeG7t2/hurXhuqxscuG6tcSp4buVw4Bz4buZ4bq1csOBxrBz4bq14buZ4bubOeG6tcSpaXPhurXhu5nhu5s54bq14buV4buvc+G6tXHhurnhurXhuqThu5fDtcSp4bq1xKnhu5XDgHPhu5nhurVBZeG6tWtscuG6tWvhu41z4bq1xKnhu5V04bq1xKnhu5XDgHPhu5nhurXhu7XDgcOp4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq1QeG7leG6sOG6tXPhu5Xhuq5z4buZ4bq1ceG6u+G7l+G6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhu7Phu5XhuqDhurXhu5V44buzYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo1BC4bq1c+G7meG7leG7o+G6teG7lcOo4bq1a8Oq4bq14buJ4buBQeG6tWtpw4E54bq1cnVz4bq14bu1w4HhurnhurXEqWlz4bq1c+G7lWhB4bq1cuG6ueG6tXPhu5nhuq534buX4bq1cXZz4bq1auG6uXPhu5XhurXEqeG7lXThurVB4bu3b+G6tWxy4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1QOG7lcOpc+G7meG6teG7leG6uXPhu5XhurVr4burc+G7meG6tXPhur9y4bq1c2XhuqjhurXEqeG7lcahc+G7leG6tXHhurnhurXhuqThu5fDtcSp4bq14buJ4bq9dOG6teG6pMO14bq1QeG7t2/hurVlc+G6tUF04bq5c+G6tUHhu7fhuq52xKnhurVq4budxKnhu5U54bq14buJw7Vz4buV4bq1xKhUKOG7lkot4bqlxJHhurXhuqThurnhurXEqcOpxKnhurVz4buZw4HhuqjhurXEqeG7r+G6teG6rGdy4bq14buV4bq74buX4bq1QeG6tuG6tXLFqeG7l+G6tUHhu7fhuq53c+G7meG6tXLhurtz4buZYeG6tVDhu5Xhu5fhurVq4budxKnhu5U54bq14buJw7Vz4buV4bq1a+G6rnjEqeG6tXDhu5XGsHPhu5nhurXEqeG7leG7jTnhurVB4buVZeG6qOG6tcSp4buVdOG6teG6pOG7l8O1xKnhurVt4buz4bq1QeG7t2/hurXhu5XDucSp4bq14bqk4bq/c+G6teG7lXVlOeG6teG7lcOq4bqo4bq1xKnhu5XDuXPhurXEqeG7lXThurXEqeG7lcOAc+G7meG6tXPhu5XDgnPhu5nhurVw4buVdWXhurXhu5XDucSp4bq1cMSQ4bq1c+G6v3Phu5k54bq1a+G7l+G7j8OB4bq1cuG6ueG6tcSpw6nEqeG6tWxy4bq1a2Vz4buZ4bq14bu3aEHhurXEqWlz4bq1a8O04bq1xKl14bq1QeG7lcO04bq1ZXPhurVBdOG6uXPhurXhu5Xhu69z4bq1QeG7t+G6rnbEqeG6tcSpw6nEqeG6tXPhu5nDgeG6qOG6tcSp4buv4bq14bqsZ3LhurXhu5Xhurvhu5fhurVz4buV4bqu4bq1a8OBxrDhu5fhurVz4bqudsSpOeG6tUFl4buX4bq1c+G6u3PhurVB4buV4bqu4buvc+G7meG6tUHGocSp4buV4bq14bqk4bq54bq1QcO14bq1c+G6u3PhurXhuqzDquG6teG7leG7q+G7l2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NSw4HGsHPhurXhu4nhur104bq14bqkw7XhurVB4bu3b+G6tWxy4bq1QcawQeG6tXPhu5VoQTnhurXhu5XDquG6qOG6tXHhu4Fz4buZ4bq1c+G7meG7lWzhurXhuqxscuG6tUHhu7dv4bq1bHLhurVyw4HGsHPhurXhu5nhu5vhurVB4bu34bqudsSp4bq1a8OqYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzRcOBQeG7lXThu7fhurPDo0DDgcO14bq1UuG7l3Phu5XhuqMv4buzw6M=

Tuệ Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]