(vhds.baothanhhoa.vn) - Công an huyện Lang Chánh ở Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giam một nghi phạm là người đàn ông 47 tuổi để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô đối với 4 học sinh tiểu học.

Tin liên quan

Đọc nhiều

QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhuqAy4buRP2PEkX3hu4c/4buDY2TEkT/hu41kIuG7hz/hu4HEkcOi4buDP+G7j+G7k33hu4M/cuG7lz/Dozfhu4c/w6w/IT9kaOG6oz/DtMSR4buDZD/hu5HEkeG6qeG7kz9kaOG6o0AvZDsjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu41E4bqvfcOjJiPhuqLDrOG7g2M/feG7gz9k4buTdeG6reG7gz/hu4B94buDYz/huqJkW+G7g2Q/w7M/4buQZH3hu4NkP0RmfT/EgzA/4bq/ZMOzxJE/4buR4buLw50/4bqhMuG7kT9jxJF94buHP+G7h8Sp4buRP+G7g2NkxJE/4buNZCLhu4c/4buBXT/hu4Nj4budbsSRP8SDXeG7gz/DrOG7g2M/ITw/4buR4buTasSRP8SD4bqpP8SDxJHhuqfhu5M/4buRw7V9w50/4buBXeG7hz/DtcOtP2Rd4buDZD9yxJE/w6M34buHP8OsP8SD4buLxJE/cm3EkT8hP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP+G7kcSR4bqp4buTP2Ro4bqj4buyQC/hu40j4buCY111PywpLynDnT/DrOG7g2M/4buAcT/EguG7o+G6oz/huqJk4buT4buDYz8tP+G7jGRmP+G6omTGoT/hu5HhurnhuqNkP+G7kuG6oOG7gsODP2Thu5N14bqt4buDP+G7gH3hu4NjP+G6omRb4buDZHRb4bqjP+G7g2Rh4buDWD/huqJsP+G7j+G7k33hu4M/4bqiw5TEguG7kD/huqLDrOG7g2M/feG7gz9k4buTdeG6reG7gz/hu4B94buDYz/huqJkW+G7g2Q/cuG7n30/4bq/ZMOzxJE/4buR4buLP3Lhu5c/W+G7g8OdP+G6v2TDs8SRP+G7keG7iz/huqHhurk/4bqjfeG7g8OdP+G6oTLhu5E/4buRIuG7hz9jxJF94buHP+G7g2NkxJE/4buNZCLhu4c/4buMZCLhu4c/UjHhu4M/4bqgxJHhuqnhu4M/4bu2w5Thu4I/O3s8LuG7uD/hu4Nj4buXP+G7kSLEkT/hu5Fkw6zhu4M/4buCw6I/4bqiMuG7h8OdP3QwP8SC4buJ4buDYz/hu4Dhu51s4buDY8OdP2Thu5N14bqt4buDP+G7gH3hu4NjP+G6omRb4buDZD/Eg+G6qT/Eg8SR4bqn4buTP+G7kcO1fT9y4bqnP2Rd4buDZD9yxJE/JsOjN+G7hz/DrD/hu5HDteG6sz/huq/hu4cmw50/4buBxJHDouG7gz/hu4/hu5N94buDP8SD4bql4buDP3Lhu5c/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Q/4buQw7Xhu51u4buDYz/hu5HEkeG6qeG7kz9kaOG6oz/EguG7ieG7g2M/4buA4budbOG7g2M/4bqh4bq5P3Q34buHP2QixJHhu7JA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSRI0Dhu40jQMSR4buHYz/DtMO14bqj4buqJi8v4bqjw6Phu4Phu7LhuqF94buF4buRZH3hu4NkZOG7hX3hu7Jy4buDL8Oj4bqvw7Thur/hu5Hhu4Xhu40v4buD4bqvc8O0Lyw6LCgvIT7DoygsOzouOjrhu5EpOyk6LiEh4buBO+G7ssOq4buNYyY/LyNAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7hsO04buF4buC4buFw7Xhu4d94buBJj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6om4buHfcO1Y8SR4buDLeG6oeG7heG7keG7keG7heG7h1gp4buyOuG7jeG7kVnhu4HEkeG7g+G6ry1k4bqvxJFjZOG7kVjhu4Phu4XDteG7h33hu4EmI0DEkSPhu5DDteG7nW7hu4NjQMSRI+G7kMSR4bqp4buTP2Ro4bqjP8SC4buJ4buDYz/hu4Dhu51s4buDY8OdP2Thu5N14bqt4buDP+G7gH3hu4NjP+G6omRb4buDZD/hu7bhu5BkfeG7g2Q/RGZ94bu4Py0/4buDbMSRP+G6o2Y/IT9kaOG6oz/DtMSR4buDZD/huqHhurk/dDfhu4c/ZCLEkeG7skDhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buGw7Thu4Xhu4Lhu4XDteG7h33hu4EmP8O04buRdeG7geG6r+G7qibhu4d9w7VjxJHhu4Mt4bqh4buF4buR4buR4buF4buHWCnhu7I64buN4buRWeG7gcSR4buD4bqvLWThuq/EkWNk4buRWOG7g+G7hcO14buHfeG7gSYj4buQZOG6r+G7hT/hu5Fkw6zhu4NjP+G7kcSR4buDP+G6oX3hu4M/xIM54buTP+G7keG7nz/huqNkZeG7g2Q/4buP4buTdeG6p+G7gz90MD/EguG7ieG7g2M/4buA4budbOG7g2PDnT/hu5HDteG7heG7g2M/4buRZG7EkT9jxJF94buDP+G7keG7nz/hu4NjXXU/KT/Eg+G6peG7gz88Lyk/4bu24buRIsSRP+G7kWTDrOG7gz/hu4LDoj/huqIy4buH4bu4P+G6o2Y/4buNZFvhu5E/ZMSR4bqt4buDP2R9xJE/cuG7lz90N+G7hz9kIsSRP+G7kcO14bqzP+G6r+G7hz/hu5EixJE/4buDbMSRP+G6o+G7nT/hu5HDteG7meG7sj/huqLhu5c/4buRZOG6qcOdPyE/4bqh4bqxP2NbxJE/4bqh4bq5P8OjN+G7hz/DrD9j4buJ4buHWD/hu4zhu7Lhu5Dhu7JEP+G7tsOU4buCPyw6Ozvhu7hZP+G7jOG7suG7kOG7skPhu7I/4bu2w5Thu4I/LDo7O+G7uFk/4buM4buy4buQ4buyQ+G7sj/hu7bDlOG7gj8sOjs64bu4P3JdP+G7jOG7skThu7Lhu4Lhu7I/4bu2w5Thu4I/LDo7OuG7uMOdP8SD4bqn4buTP+G7gV0/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Q/4buBbeG7jT8uP3JdP+G7gW3hu40/IcOdP+G7kMO14budbuG7g2M/4buQxJHhuqnhu5M/ZGjhuqM/xILhu4nhu4NjP+G7gOG7nWzhu4NjP+G7tmThu5N14bqt4buDP+G7gH3hu4NjP+G6omRb4buDZOG7uOG7suG7skDhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buGw7Thu4Xhu4Lhu4XDteG7h33hu4EmP8O04buRdeG7geG6r+G7qibhu4d9w7VjxJHhu4Mt4bqh4buF4buR4buR4buF4buHWCnhu7I64buN4buRWeG7gcSR4buD4bqvLWThuq/EkWNk4buRWOG7g+G7hcO14buHfeG7gSYj4buCZGHhu4M/xIPhu51v4bqjP+G7kcSR4buDP+G6oVvhu4XDnT/huqLDrOG7g2M/feG7gz9k4buTdeG6reG7gz/hu4B94buDYz/huqJkW+G7g2Q/xIMwP3Jd4buFP+G6o+G7k8Sp4bqjP8SDxJHhuqfhu5M/4buRw7V9w50/dFvhuqM/4buHxJHhu4NkP3JdP+G7g2R94buDZD/huqNkZuG7g2M/4bqhMuG7kT9jxJFxP+G7jGQi4buHP1Ix4buDP+G6oMSR4bqp4buDP8SD4bqpP+G7gV3hu4c/w7XDrT9kXeG7g2Q/csSRP8OjN+G7hz/DrD/hu5HDteG6sz/huq/hu4fhu7JA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7hsO04buF4buC4buFw7Xhu4d94buBJj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6om4buHfcO1Y8SR4buDLeG6oeG7heG7keG7keG7heG7h1gp4buyOuG7jeG7kVnhu4HEkeG7g+G6ry1k4bqvxJFjZOG7kVjhu4Phu4XDteG7h33hu4EmI1Lhuqc/4buNZGV9P+G7kMO14budbuG7g2M/4buRxJHhuqnhu5M/ZGjhuqM/xILhu4nhu4NjP+G7gOG7nWzhu4Njw50/4bqgfeG7gz9jxJFb4buHP2TEkeG6reG7kz/EgzA/4bqjcD/huqNb4buDP+G6ocSpw50/Y8SRW+G7hT9yxJHDouG7gz/Eg+G6peG7gz/hu5FkMeG7hz9kacSRw50/4bqjZMSRfT/DtOG6s8OdP8SDxKnhu4NjP3LEkcOi4buDPyE/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Q/4bqh4bq5P3Q34buHP2QixJFZP8SD4buJ4buDYz/hu5FkbsSRP+G7kWThuq/hu4U/w6PDrcSRP8O04buj4bqjP+G6v2Rp4bqvw50/4buRN+G7hz/hu4HDuj/huqPGoX0/4bqjW+G6oz/hu4Mi4buDP+G7g2Q34buD4buyP0TEkeG6reG7gz/hu4N9dT8hP+G6r+G7hz9kaOG6oz/DtMSR4buDZD9yw6Dhu4M/xIPEkT9kaOG6o8OdP8O04buj4bqjP+G6v2Rp4bqvw50/4buRN+G7hz/hu4HDuj/huqHDqeG7g2Q/4buRZOG7nW7hu4Nj4buyQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu4bDtOG7heG7guG7hcO14buHfeG7gSY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJuG7h33DtWPEkeG7gy3huqHhu4Xhu5Hhu5Hhu4Xhu4dYKeG7sjrhu43hu5FZ4buBxJHhu4Phuq8tZOG6r8SRY2Thu5FY4buD4buFw7Xhu4d94buBJiNExJHhuq3hu4PDnT9k4buJP8O0bD9y4buXP1vhu4M/4bqj4buV4buDYz/huqHhurk/4bqjfeG7gz/EgzA/xIPhu51v4bqjP+G6o2Thu5N14bqp4buDP8SD4bql4buDP+G6osOs4buDYz994buDP+G7keG6u+G7g2Q/4buQZH3hu4NkP0RmfT/Eg8SR4bqn4buTP+G7kcO1fcOdP3RwP+G7gcO6P+G7kWThuq/hu4U/4buRZMOh4buHP+G7j+G7k3Xhuqfhu4Phu7JA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jcaw4buT4buRZOG7hcO1JiPhu4zhu7JSQC/hu40j

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]