(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ góp phần quan trọng trong chuyển đổi số, việc triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở y tế còn giúp giảm ngắn thời gian làm thủ tục khám, chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người bệnh cũng như đội ngũ y tế.
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7gMSp4buVbmHDouG7lWHhu4VvxKnhu5Vh4butQVth4buS4bulb2Hhu4fhuq1h4buF4buhb2Hhu4HDrOG7lTMvbsOgNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcawTmbhurXhu4M5NOG7kG7hu6Hhu5VtYeG7h27hu49hbcahxrBhxrBu4bq74buVYeG7qeG7r+G6teG7lWHhu63hu6vhu53hu5VtYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buHbuG7r8ODauG7lWHhu4Vzb2Hhu7FwImHDgG/EqeG7h2Hhu63hu6tvauG7lWHhu5Fu4bq1b2Hhu4HEqeG7lW5hw6Lhu5Vh4buFb8Sp4buVYeG7rUFh4but4bqnb2Hhu4fDouG7h2Hhu4d1YeG7seG7p2HDg2Hhu63hu4th4buH4bub4buVYW1vdsawYW1v4bqt4buZYeG7lW1i4buVYeG7rW7DuW9hbW/hurXhu5Vh4buT4bql4buZYeG7rW55YeG7rXjhu4dh4buRbsOi4buZImHhu4duw4HhurVh4buBxKnhu5VuImHhu63huqfhu5dh4butbuG7r+G6veG7lWHhu5Phu6VvYeG7h27hu5dh4buVbeG7s8O5b2Hhu4HEqeG7lW5h4buHw73hu5VtYeG7lW7hu7Nh4buFcm9h4buVbcO9YcODYeG7reG7iyAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOeG7g+G7rW7hu6/hu5nhu4Fhb+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HhurfDoeG6ocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVthxIPDoOG6t8aw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqh4bqh4bqjw6Av4bqhw6HDoeG7g+G6r+G6ocOgxIPhurfhuqHhuqPhu63Do+G6s8Og4bqvw6Phu5PDoSDDtMawbX3hu6sow6PDoMOjOWHhurXhu5Phu60oOeG7gMSp4buVbmHDouG7lWHhu4VvxKnhu5Vh4butQVth4buS4bulb2Hhu4fhuq1h4buF4buhb2Hhu4HDrOG7lTlh4bqgb+G7g+G7rW4oOeG6t8Oh4bqhOWFuZm9tbuG7rSg5xIPDoOG6tzlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTThu4DDouG7h2Hhu7HhurJh4buAxKnhu5VuYcOAb8Sp4buVYeG7lG5vYeG7rG7hurXhu5VuYU7GoeG6tWHhu5Vu4bq9xrBh4buDw4Fh4buTb8Sp4buvYW5xYeG7sXVh4buBxKnhu5VuYcOi4buVYeG7h3nhurVh4buBxKnhu5VuYeG7lW5vYeG7reG7q8Os4buVYcawbuG6u+G7lWHhu5nhu4nhu5lh4buZw6LDg2Hhu63Ds+G7lW4gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu6xu4buh4buVbWHhu63hu7Nh4buxcGHDo+G6ry/huqHDocOg4bq3L+G7rOG7rC3hu4Aq4busYeG7h3nhurVh4buAcmEqYeG7reG7i2Hhu5Vt4bqlw4Nh4bqh4bq3LcOg4bqhLeG6ocOhw6Dhurdh4bup4buvw4Nh4buF4buN4buVbmHDgG/EqeG7h2Hhu5Phur3GsCJh4buxQWHhu4N44buVbWHDgOG6pWHhu6nhu6/huq3hu5Vh4buTxIJhbnFh4buxdWHhu4HEqeG7lW5hw6Lhu5Vh4buFb8Sp4buVYeG7rUFh4but4bqnb2Hhu4fDouG7h2Hhu4d1YeG7seG7p2Hhu5Fuw6Lhu5lh4buBxKnhu5VuImHhu4duw4HhurVh4buBxKnhu5VuYeG7heG6qWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buH4bq5xrBhbW/hurnDg2HGsG5nxrBhbuG7l+G6p+G7rWHhu4Vy4buVbWHhu61uZuG7l2Hhu6nhu6/Dg2Hhu4Xhu43hu5VuYeG7h3nhurVh4buS4buv4bq94butYeG7kG7DouG7mWHhu4HEqeG7lW4iYeG7h27DgeG6tWHhu4HEqeG7lW4gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu6jhu6/hurVh4buRbuG6reG7l2Hhu7HDouG7rSJh4buHw6Lhu4dh4buHdWHhu7Hhu6dh4buRbsOi4buZImHhu4duw4HhurVh4buBxKnhu5VuYeG7reG7q8Os4buVYeG7heG7jeG6tWHhu4HhuqXhu5Vh4but4buP4buVbmHhu4Xhuqlhw4DhuqVh4buF4bq14buVbWHhu63hu6tvauG7lWHhu5Fu4bq1b2Hhu5Fuw6Jhbm/EqeG7r2Hhu6nhu6/huq1h4buBxKnhu5VuYcOi4buVYeG7hW/EqeG7lWHhu61BImHhu63hu7dh4buFxqFh4buVbeG7s8O5b2Hhu4HEqeG7lW5h4buRbuG7oeG7lW1hxrBu4bqtb2Hhu5Phu7Phu69h4but4burw4Fh4but4bq54butYeG7h+G6rWHhu4fDouG7h2Hhu5Phu5fhuqdvYW1v4bq5w4Nh4butw7lh4buRbm9h4buFb2Hhu5Fuw6Lhu5lh4buBxKnhu5VuImHhu4duw4HhurVh4buBxKnhu5VuImHhu5Vu4buzW2Hhu5Dhu4vhu61h4bup4buv4bqtYeG7h27DquG7lWHhu4Xhu5fDouG7lSJh4buR4buL4butYeG7qeG7r+G6rWHhuqJn4butYeG7lW1ub8Sp4buZImHhu4PhurXhu5VuYeG7mXjhu4dh4butbuG7r3Dhu4figKYiYeG7reG7t2Hhu4XGoSJh4buHbnlh4buFcuG7lW1hxrBu4bub4buVbWHhu4HEqeG7lW5hw4DhuqVh4buHbuG6q+G7mWHhu7HGoeG7h2Hhu7Hhu7Xhu4dh4buRbuG7l2kgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu6xuw7lvYW1v4bq14buVYeG7qeG7r+G6tSJh4buw4bunYSph4but4buLYeG7reG7j+G7lW5h4busbuG6teG7lW5hTuG7l8OiYeG7heG6qWHhu4du4buPYeG7heG6p+G7l2Hhu4fDouG7h2Hhu4V14buVYcOA4buNYeG7reG6vcawYeG7reG7q+G7r+G7lW1h4buHbuG7r8Oq4buVYeG7geG7jWHhu4d1YeG7seG7p2HDgOG6veG7rWHhu4du4bq54butImHhu5Vuw6nhu5Vh4buT4bu54buHImHhu5XDqeG7lW1h4buH4bq5xrBhbuG6p2Hhu63hurvhu5VtYeG7h+G7oeG7lW1h4buVbW7EqWHhu61u4buh4buVbWHhu61v4buVImHhu4XhuqXhu5dh4but4bqn4buXImHhu63hur3GsGFu4buv4bq54buVYeG7hWph4buVbsOp4buVYcOAb8Os4buVYcODYeG7reG7i2Hhu61u4bu54buHYW5vxKnhu5Vh4buBxKnhu5VuYcOi4buVYeG7hW/EqeG7lWHhu61BIGHhu6xuZuG7l2Hhu5NyYeG7reG7q8Oy4buVbiJh4buHbuG6veG7mWHhu5Vu4bq54butYeG7heG7i+G7lWFu4buL4butYeG7leG6q+G7mWHhuqHDoeG6oeG6oyJh4buHw6Lhu4dh4buHdWHhu7Hhu6dh4buRbsOi4buZImHhu4duw4HhurVh4buBxKnhu5VuYW7huqfhu5VtYU9h4but4bur4bunYeG7k8Os4buVYeG7heG7ieG7r2Hhu63hu6tvauG7lWHhu5Fu4bq1b2Hhu4HEqeG7lW5hw6Lhu5Vh4buFb8Sp4buVYeG7rUEgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4DEqeG7lW5hw4BvxKnhu5Vh4buUbm9h4busbuG6teG7lW5hTsah4bq1YW5vxKnhu5Vh4buHxqFh4bqj4bq3YeG7kW7hu5fhurUiYcawbuG7m+G7lW0iYcOAw7pvYeG7reG7q8Os4buVYeG6scSDw6FhbW/hu7PDueG7lW1h4buBxKnhu5VuYeG7keG7i2Fu4buX4bqn4buHbiJh4buZdG9h4buVbeG6pcODYeG7gcSp4buVbmHDgG/EqeG7lWHhu4fGoWHhu5Fu4buX4bqt4buVbWHDoCDhuqHDocOhYeG7gcSp4buVbmHhu5Vuw6nhu5Vh4buFb+G7ieG7r2Hhu63hu6vhu41h4buVcm9h4but4burdiJh4but4burw6zhu5Vh4bqxw6HDoWHhu5Fuw6Lhu5lh4buVbeG7l+G6p29h4but4burdiBh4buUbsO5YcOAb8Sp4buHYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu4HEqeG7lW5hw6Lhu5Vh4buFb8Sp4buVYeG7rUEiYeG7gcSp4buVbmHDgG/EqeG7lWHhu4XhuqlhbW92xrBh4buVbeG7s8O5b2Hhu4PDqeG7lWHhu4Xhu4vhu5Vh4buRbsOi4buZImHhu4duw4HhurVh4buBxKnhu5VuYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu5Vu4bq9xrBh4buDw4Fh4buTb8Sp4buvYeG7mXLhu61h4buHw6Lhu4duYeG7lW7hurXhu5VuYeG7h27GoeG7lW0iYeG7h27Ds+G7lW5h4bqiw6Lhu4cgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQzb+G7mW1h4buH4buT4bq14bux4buxKDlv4buGZuG7leG7rWbhu6s5YeG7seG7rcOD4buTZig54bqgb+G7g+G7rW5bYeG6t8Ohw6HGsOG6ol1hbmZvbW7hu61bYcSDw6DhurfGsOG6ol05YeG7seG7q+G7hyg5Ly/hu4fhu4Phu5Ug4buB4bq14buX4butbuG6teG7lW5u4buX4bq1IMOA4buVL+G7g2bhu7Hhu5Hhu63hu5fGsC/hu5Vm4bqg4buxL+G6oeG6oeG6o8OgL+G6ocOhw6Hhu4Phuq/huqHDoMSD4bqzw6Dhuq/hu63Eg+G6oeG6oeG6oeG6oeG7k8OhIMO0xrBtfeG7qyjhurHDocOhOWHhurXhu5Phu60oOeG7gMSp4buVbmHDouG7lWHhu4VvxKnhu5Vh4butQVth4buS4bulb2Hhu4fhuq1h4buF4buhb2Hhu4HDrOG7lTlh4bqgb+G7g+G7rW4oOeG6t8Ohw6E5YW5mb21u4butKDnEg8Og4bq3OWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NOG7gMSp4buVbmHDouG7lWHhu4VvxKnhu5Vh4butQWHhu5nhurXhu5VtYeG7k+G6p29h4buVbm/hu4nhu69h4butb8Sp4buVYeG7k+G7pW9h4buHbuG7l2Hhu5Vt4buzw7lvYeG7gcSp4buVbiAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7gMOi4buHYeG7seG6smFO4bqlYU7hu5fhuqXhu5VtYeG7mG/hu5VuImHGr27GoWFNb8Oi4buZYeG7hXDhu4dh4buAxKnhu5VuYcOAb8Sp4buVYeG7lG5vImHhu4du4buXYeG7gW/hu4vhu61bYeG7lOG7i+G7r2Hhu63hu6vhu7PDuuG7h2Hhu4XDqcODImHhu63hu6vhu6/hu5VtYeG7gcOy4buVbmHhu5l0b2Hhu5Xhuqvhu5lh4buBxKnhu5VuYcOAb8Sp4buVYeG7rW/hu4vGsGHhu5Vu4bq94buVYeG7kW7hu5fhuq3hu5VtYeG7reG7q8Os4buVYcOjw6Egw6HDocOhYeG7gcSp4buVbmHDouG7lWFtb+G6ucODYeG7kW7DouG7mSJh4buFb+G7ieG7r2Hhu63hu6vhu41h4buVcm8iYeG7lW3hu5fhuqdvYeG7reG7q3YgYeG7guG6v+G7lWHhu4Xhu4vhu5Vhw4BvxKnhu4dh4buRbuG7oeG7lW1h4buHxqFh4buVdW9h4buT4buz4buvYeG7reG7q8OBImHhu5Fu4buXYeG7reG6pW9h4buTb8Sp4buvYeG7qeG7r8OiYeG7reG6rW8iYW3DqcODYeG7k+G6qeG7lW1hxrBuw7MgYeG7rOG7t2Hhu5Fub2Hhu63hu6tvauG7lWHhu5Fu4bq1b2Hhu4HEqeG7lW5hw6Lhu5Vh4buFb8Sp4buVYeG7rUEiYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7h27hu49h4buBxKnhu5VuYeG7lW7DqeG7lSJh4buVbeG6tcODYeG7h+G6rWHhu4Vyb2Hhu5Vtw71hw4Nh4but4buLYeG7p2Hhu4XDqcODYeG7heG7ieG7r2Hhu61u4bq5w4Nh4bur4bufYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu7Hhu7lh4butb8Sp4buVYeG7k+G7pW8gYeG7hnhh4butbmoiYcOAb8Sp4buHYeG7reG7q+G7r8OD4buJ4buVYeG7reG6rW9h4buDw4Fh4buTb8Sp4buvYeG7lW3hu7PDuW9h4buBxKnhu5VuYW1vw4HhurVh4buHw6Lhu4dh4buRbuG7l+G6tSJhxrBu4bub4buVbWHhu63hu6tvauG7lWHhu5Fu4bq1b2Hhu5Vu4bq14buVbmHhu4duxqHhu5VtXWHhu4HDouG7h2Hhu7HDtWHhu4NrYeG7g+G6peG7lW1h4butw7Lhu5lh4buT4bqnb2FucWHhu7F1YeG7gcSp4buVbmHDouG7lWHhu4d54bq1YeG7gcSp4buVbmHhu5Vuw6nhu5UiYW1v4bqt4buZYeG7rW7DuW9hbW/hurXhu5Vh4butbuG6q+G7mWHhu5Fuw6Lhu5kiYW50YeG7reG7q+G7pWHhu4Vv4buJ4buvYeG7reG7q+G7jWHhu5Hhu43GsGHhu61uw7lvImFtb3bGsGHhu5XDqeG7lW1h4buH4bq14buXYeG7h27hurnhu61h4buT4buz4bul4buVbWHhu4duw6rhu5Vh4buF4buXw6Lhu5Vhw4DhuqVh4buFb+G7ieG7r2Hhu63hu6vhu41dYW1v4bqt4buZYeG7rW5vauG7r2Hhu61uw7lvYW1v4bq14buVYeG7h27DuWHhu4Xhu6VvYcOA4bqlYeG7h2Lhu61hbW/huq3hu5lh4buHw6Lhu4dh4buteOG7h2Hhu6vhu7PDueG7mWHhu6vhuqVh4buHbuG7l2Hhu4HEqeG7lW5h4buVbsOp4buVYcOA4bqlYeG7lW3hu7PDuW9h4buVbuG6pWHhu4HEqeG7lW5h4buVbsOp4buV4oCmYU5vxKnhu5Vh4buV4bq1w4MiYeG7gMSp4buVbmHDgG/EqeG7lWHhu5Rub2Hhu4XhurXhu5VtYeG7sUFh4buDeOG7lW1hxrBu4bq74buVYeG7meG7ieG7mWHhu4d54bq1YeG7huG7oeG7lW1h4butw4NhRk7hu4YiYW7huqXhu5VtYeG7leG6q+G7mWHhu61zYeG7h27hu7Xhu4dh4buHw6Lhu4dh4buF4bul4butYeG7reG6vcawYW7hu6/hurnhu5UiYeG7hcOqw4Nh4buZ4bqn4buVbmHhu7Xhu5VtYeG7g3jhu5VtYeG7h+G7oeG7lW1h4buVbW7EqWHhu61u4buh4buVbWHhu61v4buVYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4but4buX4bql4buVYeG7gcSp4buVbmHDgG/EqeG7lSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bq3w6HDocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVthxIPDoMSDxrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/huqHhuqHhuqPDoC/huqHDocOh4buD4bqv4bqhw6DEg+G6s8SDw6Phu63huq/Eg8SD4bqxw6Hhu5PDoSDDtMawbX3hu6so4bqv4bqxw6E5YeG6teG7k+G7rSg54buAxKnhu5VuYcOi4buVYeG7hW/EqeG7lWHhu61BW2Hhu5Lhu6VvYeG7h+G6rWHhu4Xhu6FvYeG7gcOs4buVOWHhuqBv4buD4butbig54bq3w6HDoTlhbmZvbW7hu60oOcSDw6DEgzlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTQ9w7pvYeG7sXBh4buT4buz4bul4buVbWHhu4HEqeG7lW5h4buVbsOp4buVYeG7heG7oeG7lW0iYcOAb8Sp4buHYeG7reG7q29q4buVYeG7kW7hurVvYeG7gMSp4buVbmHDouG7lWHhu4VvxKnhu5Vh4butQWFtxqHGsGHGsG7hurvhu5VhbW/huq3hu5lhw6LGsGHhu5Phu7nhu4dh4buHbuG7l2Hhu4Vyb2Hhu5Vtw71hw4Nh4but4buLIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04busbmbhu5dh4buT4bqp4buVbmHhu4Xhuqfhu5dh4buAxKnhu5VuYcOAb8Sp4buVYcavbnhh4bux4bqt4buVYeG7rG7hurXhu5VuYU7GoeG6tSJh4buZZOG7h2Hhu4N3YeG7gcSp4buVbmHDouG7lWHhu4VvxKnhu5Vh4butQWHhu5nhurXhu5VtYeG7k+G6p29h4buVbm/hu4nhu69h4butb8Sp4buVYcOz4buHbmHhu4du4buXYeG7gcSp4buVbmHhu5Vuw6nhu5Vhw4DhuqVh4buFcm9h4buVbcO9YcODYeG7reG7iyJh4but4buvw4Nh4buVbm/DrOG7lWHhu4VqYeG7reG7q29q4buVYeG7kW7hurVvImHhu7Xhu5VtYeG7g3jhu5VtImFu4bq74buvYW7hu4vhu61h4buHw6Lhu4dh4buBxKnhu5VuYcOAb8Sp4buVYeG7heG7ieG7r2FtZMawYeG7kW7hu6Hhu5VtYcOz4butYeG7kW7GoWHhu5Fu4bqr4buVIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buGeGHhu61uaiJhbsSpYeG7rW5w4buVbWHhu4d1YeG7seG7p2Fu4bqnYeG7reG6u+G7lW1h4buHbuG7s+G6tWHhu4XDosawYeG7teG7lW1h4buFb+G7ieG7r2Hhu5FvxKnhu5Vh4buFamHhu63hu6tvauG7lWHhu5Fu4bq1byJh4but4bur4buX4buVbWHhu5Fub2FuxKlh4butbnDhu5VtYeG7reG7q+G6teG7lW1h4butbm/hu4vhu61h4buB4buNYcODYeG7reG7iyJh4buZw6LDg2Hhu5nGoeG7h2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4but4bur4bq14buVbWHhu4fhurnGsGHhu63hu7dh4buTw6nhu69h4buV4bq1w4Nh4buF4bqpYW7hu7NhbuG7o+G7lW0iYeG6ouG7r3Dhu5VtYeG7h+G6ucawImHhu5FuxqFh4but4burb2rhu5Vh4buRbuG6tW9h4butbuG7ueG7h2Fub8Sp4buVYcawbuG6u+G7lWHhu5nhu4nhu5kgYeG7rG7DrOG7mWHDgOG6peG7l2Hhu4XGoSJh4buRb+G7lW5hxrBuw7Nh4buF4bq74buvYeG7reG7syJh4but4bur4bq14buVbWHhu4Hhu41h4butbsOs4buZYeG7h8Oi4buHYeG7rW5v4buL4butYeG7geG7jWHGsG7hurvhu5Vh4buH4bu14buVbWHhu5nDum9h4bunYeG7h8Oi4buHYeG7kW7hu5fhurUiYcawbuG7m+G7lW0iYW7EqWHhu61ucOG7lW1h4buZw6LDg2Hhu4dueSJhxrBu4bub4buVbWHhu4Vv4buJ4buvYW7huqXhu5VuYeG7reG6vcawYeG7reG7q+G7r+G7lW0iYW7EqWHhu61ucOG7lW1h4buH4buh4buVbWHhu5VtbsSpYeG7rW7hu6Hhu5VtYeG7rW/hu5XigKZh4buRbsOiYeG7rXDhu5Vh4buRZ+G7mSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7rG7hu7nhu4dh4but4buLImHhu5Fub2Hhu4fDouG7h2Hhu4d1YeG7seG7p2HDg2Hhu63hu4th4but4burb2rhu5Vh4buRbuG6tW9h4butbuG7ueG7h2Fub8Sp4buVYeG7gcSp4buVbmHDouG7lWHhu4VvxKnhu5Vh4butQWHhu7HDrWHhu5nhurXhu5VtYeG7k+G6p29h4buVbm/hu4nhu69h4butw7Phu5VuYeG7leG6q+G7lW1h4buz4buvYcOAb8Sp4butImHhu63huqfhu5dh4butbuG7r+G6veG7lWHhu5Phu6VvYeG7h27hu5dh4buVbeG7s8O5b2Hhu4PDqeG7lWHhu5Fub2Hhu4Xhu4vhu5Vh4buRbsOi4buZImHhu4duw4HhurVh4buBxKnhu5VuImHhu4fDveG7lW1h4buVbuG7s2Ftb+G6reG7mWHDosawYeG7k+G7ueG7h2Hhu4du4buXYeG7hXJvYeG7lW3DvWHDg2Hhu63hu4sgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG6tOG7r+G7rW7hu5fhu6s5NOG7rOG7quG7ruG7lE1h4buSw4wzL8awNA==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]