(vhds.baothanhhoa.vn) - Đúng 11h30 trưa 16/4 (giờ Việt Nam), Blackpink xuất hiện trong sự reo hò, cổ vũ của hàng trăm nghìn người hâm mộ. Đúng như dự đoán, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink đã không làm thất vọng người hâm mộ khi chính thức trở thành những nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc hàng đầu nước Mỹ - Coachella năm 2023.
UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lSdOG6o1gh4bqh4bq7NsSD4bqh4buk4buBw6rDqeG7pOG7gTXDncSDNeG7pMSDNDUw4buk4bq/w6Hhu6ThuqDhurvhuq/hurvhu6QpP+G7h+G7pOG7gTZdxIPhu6QuNjHhu4fhu6QoNjLEg+G7pCE1N8SDNeG7pOG7geG7sjbhu6ThuqMy4bukNeG6qTbhu6Qqw6Phu6TEgzXhu7Ih4bukdeG6r1ghNTzhuqPhuqNY4bukxq/hu6bGr+G7qFEvNcWoUlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurvDvTxYKMOZUsO54buDxIM04bukxajFqDXhu6jhu6bhu6Thu4HDqmlY4bukxajhu6wv4buq4buk4bugNDbEkeG7pEo2MOG7geG7pMSCWMOjUOG7nOG7pHThuqNYIeG6oeG6uzbEg+G6oeG7pGzhu4cm4buB4bukNTYwxIPhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pOG6v+G7i+G7pMOqPOG6r+G7pDXhurfhu5zhu6Qh4bqr4bukamjhu6QhZ1jhu6Q1w53EgzThu6Thu4HDquG7uMOj4bukxIM0NTjEg+G7pMSDNGnEkTbhu6Q1KsOj4bukw6Phuqnhu6Lhu6TDueG7g8SDNOG7pMSDNWnhu6Qo4buL4bukKeG6r1nEg+G7nOG7pMSDNeG6scOj4bukxIM14buyIeG7pMSDxKnhu6TDvcOdxIPhu6Thurzhu4fhuqch4bukdOG6o1gh4bqh4bq7NsSD4bqh4bukKeG7tuG7pOG6oTXhuqXEgzThu6ThuqPDncOj4buk4buBNSbhu4Hhu6Rq4bqzxIM04bukxIM0acSRNuG7pDUqw6Phu6TDo+G6qeG7pOG6oTU24bukITU3xIM14buk4buBNcOtIeG7pOG7gcOqw6nhu6Thu4E1w53EgzXhu6TEgzXEqcSDNOG7pMSDNDUw4buk4bq/w6Hhu6ThuqDhurvhuq/hurvhu6QpP+G7h+G7pOG7gTZdxIPhu6QuNjHhu4fhu6QoNjLEg+G7pOG7geG7sjbhu6ThuqMy4bukNeG6qTbhu6Qqw6Phu6TEgzXhu7Ih4bukNcOdxIM04bukKT/hu4fhu6TEg2lkIeG7pMOD4buN4bukLeG7pHXhuq9YITU84bqj4bqjWOG7pMSD4bu4w6Phu6TGr+G7psav4buo4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUlE2w6M04bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZKOG7gTXhu4fDoy7hu6Q2dTzEg+G7gTzDqsOZ4buk4bq/4buBbeG6ozzDlMOZazYo4buBNcag4bukV+G7rOG7puG6u2zhu5rhu6Q1PDY0NeG7gcag4buk4busxajhu6rhurts4buaw5nhu6Thur/DqiHDlMOZLy8hKMSD4buiLljhuq/hu4E1WMSDNTXhuq9Y4buiasSDLyg84bq/4bqh4buB4bqv4bq7L8SDPGvhur8vxq/hu6jFqOG7rC/FqOG7ruG7rijFqMWo4bus4bum4buo4buw4buw4buBxq9W4buuxq/huqPhu64txajhu6rhu64o4buw4bumV8avV+G7puG7quG7geG7sFbhu6jhu6zhuqNWLTbhu6LDoOG6uzTDmeG7pFjhuqPhu4HDlMOZdOG6o1gh4bqh4bq7NsSD4bqh4buk4buBw6rDqeG7pOG7gTXDncSDNeG7pMSDNDUw4buk4bq/w6Hhu6ThuqDhurvhuq/hurvhu6QpP+G7h+G7pOG7gTZdxIPhu6QuNjHhu4fhu6QoNjLEg+G7pCE1N8SDNeG7pOG7geG7sjbhu6ThuqMy4bukNeG6qTbhu6Qqw6Phu6TEgzXhu7Ih4bukdeG6r1ghNTzhuqPhuqNY4bukxq/hu6bGr+G7qMOZ4bukazYo4buBNcOUw5lX4bus4bumw5nhu6Q1PDY0NeG7gcOUw5nhu6zFqOG7qsOZ4bukL1JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dVjhurvhu4E24bqvxIPDmVLEgjXhurHDo+G7pMSDNeG7siHhu6TEg8Sp4buk4bqgLeG6u+G6r+G6u+G7pHThuqNYIeG6oeG6uzbEg+G6oeG7pC42MeG7h+G7pCg2MsSD4buk4buBw6pdxIPhu6Thur8qxIPhu6ThuqE1JuG7h+G7pCE1N8SDNeG7pCFnWOG7pOG6ojZdxIPhu6Q14bqvWMSD4buk4bufw6Phu6TEgzXhu7Ih4bukasOd4bukxII0NTDhu6Thu4E14buHOuG7geG7pOG7gDXhu4fEgzThu6ThuqNoxIM04bukdeG6r1ghNTzhuqPhuqNY4buc4buk4bqjMuG7pDXhuqk24bukKsOj4bukxIM14buyIeG7pOG6o2TEg+G7pMSDNSbhu4Hhu6R0QCHhu6TDg+G7jeG7nOG7pClpZSHhu6Thu4Hhuqvhu6QhNcOtIeG7pOG7geG7sjbhu6Thu7PEgyg24bqv4buc4bukdVjhuqM2M+G6r8OqxIM2WOG7nOG7pMSDNMOdbeG7pMWo4busL+G7quG7pOG7oDQ2xJHhu6RKNjDhu4Hhu6TEgljDo1Dhu6Lhu6Thu5PEgzXGoOG7pG3huq/EgzVY4bq7US/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG6vOG7h1ht4buk4bqj4buyNuG7pOG6vyrEg+G7pOG6oTUm4buH4bukdeG6r1ghNTzhuqPhuqNY4buk4bq/WOG7h+G7pOG7quG7pMSD4bu4w6Phu5zhu6Thu6rhu6Qh4bql4bukNFk24bukKeG7tuG7pOG7gTUx4bukNTYwxIPhu6Thur/hu4vhu6Thu4HDqmnDqcSDNOG7pOG7gTXDncSDNeG7pGrDneG7pGo2IuG7geG7pMSDXcSD4bukw6Phuqnhu4Hhu6QhNWljxIM04bukw6NkNuG7pOG7gcOq4bqvxIM04buk4bq/4buL4bukxIM0NTYw4bq74bukw6rhu4sh4bukw6rhurnhu6Thu4Hhu7I24buk4bqjMuG7pDXhuqk24bukKsOj4bukxIM14buyIeG7pHXhuq9YITU84bqj4bqjWOG7pMSD4bu4w6Phu6TGr+G7psav4buo4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUnXhu7Thu6Thu6rhu6Thu4E1w53EgzXhu6RqNl3Eg+G7pCnhu7bhu6QuNjHhu4fhu6QoNjLEg+G7pCFZIeG7pC7DnTbhu6Q1WeG7geG7pOG6v+G6r+G6o+G6r+G7pCFnWOG7pDXhurPhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pCE1aWPEgzThu6Thu4HDqjjEgzXhu6Lhu6TDgDzEg8SDNjzhu6QuNjHhu4fhu6QoNjLEg+G7pOKAnE3huq/hu4fhu6RYxIMo4bukw4M84oCd4buc4buk4buBw6rhuq/EgzThu6ThuqE1NuG7pMOANuG6v+G6r+G6r+G7pC42MeG7h+G7pCg2MsSD4bukKcOhWOG7pCljxIPhu6Thur/huq/huqPhuq/hu6QpP+G7h+G7pOG7gVht4bukw6NkNuG7pOG6uzVZ4buB4bukNcOdxIM14buk4oCceOG6o+G6r2s8w6rigJ3hu6Lhu6ThuqI24bq/WOG7pCnhu7bhu6TDo1jEgzThu6QpIsSD4bukITXhuq/hu6TEgzRpxJE24bukNSrDo+G7pMOj4bqp4buk4bq7NTZdxIPhu6Qu4bu0xIPhu6TDo2Q24bukIWdY4buk4oCcw4Phuq/Egzxt4oCd4bukamQ24bukw6PDncSD4bukw6Phu4NY4bukIeG6qeG7geG7ouG7pHXhuqXhu6TEg8OdxIM04bukw6Phuqnhu4Hhu6ThuqM/xIPhu6TEg8SpWOG7pOG7gTUx4bukNTYwxIPhu6Thu4E1IuG7pMOj4buyxIM14bukNTjEgzXhu6Thu4E1MeG7pCHhu4XEgzThu6Thu4E1P8SD4buk4buBNVk24bukKTrDo+G7pCE1JuG7geG7pOG7n+G7h+G7pMOD4buN4bui4buk4buAw6rhuq/EgzThu6ThuqE1NuG7pCnhurHhu5zhu6TDiuG6r+G6vzzhu6Q1KsOj4bukxIPhurHEgzThu6QuP+G7h+G7pOG6oTXhuqXEgzThu6ThuqE1N+G7pGpkNuG7pOKAnHnhuq/EgzzigJ3hu6Rqw53hu6TigJzhuq/Eg+G7pOG7gTU84bukecOq4bqv4buHxIMo4oCd4buk4buBw6zhu6Qo4buL4bukWcSD4buk4bq/4bqv4bqj4bqv4buk4oCcw4rigJ3hu6Lhu6TDiuG6r+G6vz7hu6ThuqPDneG7pOG7gTXDncSDNeG7pGo2XcSD4bukKOG7h23hu6TEgzUm4buB4bukIeG6seG7pCFj4bukNeG6qTbhu6ThuqE14bqvPOG7pDQ24bqzxIM04bukNVnhu4Hhu6TEgzThurPhu4Hhu6TEgzTDneG6r+G7pMOp4bukIeG7tOG7pDVYNuG7pCFY4buk4bqhNeG7gyHhu6Thur/huq/huqPhuq/hu6Thu4HDql3Eg+G7pOG6vyrEg+G7pOG6oTUm4buH4bukdeG6r1ghNTzhuqPhuqNY4bukxq/hu6bGr+G7qOG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJRNsOjNOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmTZ1PMSD4buBPMOqw5nhu6Thur/hu4Ft4bqjPMOUw5lrNijhu4E1xqDhu6RX4bus4bum4bq7bOG7muG7pDU8NjQ14buBxqDhu6Thu6zhu6rhu6bhurts4buaw5nhu6Thur/DqiHDlMOZLy8hKMSD4buiLljhuq/hu4E1WMSDNTXhuq9Y4buiasSDLyg84bq/4bqh4buB4bqv4bq7L8SDPGvhur8vxq/hu6jFqOG7rC/FqOG7ruG7rijFqMWo4bus4bum4buw4buoVuG7gcav4buqVlbhuqPhu6Ytxajhu6pWKMavxajFqMWo4buq4bum4buq4buBxq/Gr+G7ruG7rOG6o+G7sC0u4buiw6Dhurs0w5nhu6RY4bqj4buBw5TDmXThuqNYIeG6oeG6uzbEg+G6oeG7pOG7gcOqw6nhu6Thu4E1w53EgzXhu6TEgzQ1MOG7pOG6v8Oh4buk4bqg4bq74bqv4bq74bukKT/hu4fhu6Thu4E2XcSD4bukLjYx4buH4bukKDYyxIPhu6QhNTfEgzXhu6Thu4Hhu7I24buk4bqjMuG7pDXhuqk24bukKsOj4bukxIM14buyIeG7pHXhuq9YITU84bqj4bqjWOG7pMav4bumxq/hu6jDmeG7pGs2KOG7gTXDlMOZV+G7rOG7psOZ4bukNTw2NDXhu4HDlMOZ4bus4buq4bumw5nhu6QvUlEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLDg+G6qeG7geG7pOG7gTXDncSDNeG7pGo2XcSD4bukIWdY4bukxIM14bqxw6Phu6TEgzXhu7Ih4bukxIPhurE24bukamQ24bukKVnDo+G7pCnhuqXEgzTGoOG7pOKAnHThuqfEg+G7pMSD4bu4w6Phu6Thu4HDqmlkIeG7nOG7pCE14buDxIM04buk4buB4bqlNuG7pClpZSHhu6TDo8SRNuG7pC42MeG7h+G7pCg2MsSD4bukw6nhu6QpKm3hu6QhNeG6r+G7pCFZIeG7pC7hu7LEg+G7pGw8w6Phu6Thu4Hhu7I24bukdeG6r1ghNTzhuqPhuqNY4bukw6nhu6ThuqMg4buH4buk4bq+WDVYw6pY4buc4bukasOd4bukKTYg4buH4bukKeG6seG7pCnhu7bhu6Q0NTbhu6QoJuG7h+G7pCbEg+G7pOG7gcOq4bqvxIM04buk4buBw6pZNuG7pOG7gTbDo+G7pCFnWOG7pOG7gSbhu4Hhu6Qh4bu04bukITXhu4PEgzThu6Thu4HhuqU24bui4buk4buA4bqlNuG7pOG6uzXhu7Q24bukxIPhurE24bukw6ojxIM04buc4bukKSpt4buk4bqjw53hu6TDo+G6qeG7geG7pDQ2JiHhu6TDo2Phu6Thu4HDqsOp4buk4buBNcOdxIM14buk4bq/4buL4buk4buBNTrhu4HigJzhu6Lhu6Thu4DDquG6r8SDNOG7pOG6oTU24bukKeG6seG7nOG7pMOAPMSDxIM2POG7pMSD4bqxNuG7pOG7gTVdw6PGoOKAnXU14buDxIM04buk4buB4bqlNuG7pMOqJuG7geG7pGrhu4c24buk4bqhNTbhu6QpaWUh4buk4buBw6rDqeG7pOG6o+G7sjbhu6QpKm3hu6Lhu6Lhu6Lhu6Thu4A1OuG7geG7pCk2XcSD4bukw6rhuq3hu6ThuqE1NuG7pCE1YeG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukauG6t8SDNOG7pOG7quG7pMSD4bu4w6Phu5zhu6QhNeG7g8SDNOG7pOG7geG6pTbhu6Qp4bu24buk4buBw6zhu6Thur5YNVjDqljhu6QpIsSD4buk4bq/KsSD4buk4bqhNSbhu4fhu6QhNTfEgzXDmeG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLhuqA1WcSD4bukNDbhu7Thu6QhNTrhu4Hhu6ThuqE3xIPhu6ThuqE1WcSD4buk4bq7NeG6t8SDNOG7nOG7pDXhurPhu6Qh4buFxIM04buk4buBNWnDqcSDNOG7pOG7gTXDrSHhu6Qu4buH4bqrNuG7pC42MeG7h+G7pCg2MsSD4bukasOd4bukNVnhu4Hhu6Thu4E1POG6r+G7pMSDNcSpxIM04bukNDZYNuG7pCk2MOG7h+G7pCFnWOG7pC7DnTbhu6Q1WeG7geG7pOG7gTYixIM04bukw73DncSD4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUlE2w6M04bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZNnU8xIPhu4E8w6rDmeG7pOG6v+G7gW3huqM8w5TDmWs2KOG7gTXGoOG7pFfhu6zFqOG6u2zhu5rhu6Q1PDY0NeG7gcag4buk4bus4buqxajhurts4buaw5nhu6Thur/DqiHDlMOZLy8hKMSD4buiLljhuq/hu4E1WMSDNTXhuq9Y4buiasSDLyg84bq/4bqh4buB4bqv4bq7L8SDPGvhur8vxq/hu6jFqOG7rC/FqOG7ruG7rijFqMWo4bus4bum4buw4buq4buu4buB4bus4buq4buo4buq4bqj4buqLcWo4buqVyjhu6jGr8avxq/Gr8Wo4bus4buBV+G7quG7sOG7ruG6o1cteuG7osOg4bq7NMOZ4bukWOG6o+G7gcOUw5l04bqjWCHhuqHhurs2xIPhuqHhu6Thu4HDqsOp4buk4buBNcOdxIM14bukxIM0NTDhu6Thur/DoeG7pOG6oOG6u+G6r+G6u+G7pCk/4buH4buk4buBNl3Eg+G7pC42MeG7h+G7pCg2MsSD4bukITU3xIM14buk4buB4buyNuG7pOG6ozLhu6Q14bqpNuG7pCrDo+G7pMSDNeG7siHhu6R14bqvWCE1POG6o+G6o1jhu6TGr+G7psav4buow5nhu6RrNijhu4E1w5TDmVfhu6zFqMOZ4bukNTw2NDXhu4HDlMOZ4bus4buqxajDmeG7pC9SxILhu7jDo+G7pMav4bumxahX4buc4bukdOG6ouG7j3XhuqDhurrhu7PEguG6oOG7pOG7gcOqw6nhu6Thu4E1w53EgzXhu6TEgzXhurHDo+G7pMSDNeG7siHhu6TEg8Sp4buk4bqgLeG6u+G6r+G6u+G7pCk/4buH4buk4buBNl3Eg+G7pC42MeG7h+G7pCg2MsSD4buk4buB4buyNuG7pHXhuq9YITU84bqj4bqjWOG7pMSDNWnEgzThu6Qu4buH4bqrNuG7pC42MeG7h+G7pCg2MsSD4bukKWllIeG7pOG7geG6q+G7pCE1w60h4buk4buBw6pdxIPhu6TDo+G6qeG7geG7pOG6vyrEg+G7pOG6oTUm4buH4buk4bq7NWbhu6Lhu6Thu4Dhu4dt4bukxIM1Nl3Eg+G7nOG7pCk2IOG7h+G7pCnhurHhu6Qp4bu24buk4buBw6rDqeG7pOG6o+G7sjbhu6Thur9Y4buH4buk4buq4bukxIPhu7jDo+G7pGpkNuG7pOG7gWnhu6QhWSE14buk4bqjw53hu6TDo+G6qeG7geG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukxIM1xKnEgzThu6TEgzQ1MOG7pOG6v8Oh4buk4buBNl3hu4fhu6QuNjHhu4fhu6QhZ1jhu6Thur8qxIPhu6ThuqE1JuG7h+G7pCE1N8SDNeG7nOG7pMOj4bqp4buB4bukajnhu6Thu4HDqjfhu6Thurs14buF4bukNWXhurvhu6RqZDbhu6QoWMSDNeG7pOG7gTYixIM04buk4bqjw53hu6TEgzXhurHDo+G7pMSDNeG7siHhu6TEg8Sp4buk4bqjZMSD4bukxIM1JuG7geG7pOG7gTUi4bukNDZkNuG7ouG7pFEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJ0WMSD4bukxIM14buyIeG7pDU2MMSD4bukKVjEgzThu6Thu4E14buLIeG7pDU2MMSD4bukITXhu4dtIsSD4buk4bqjaeG7h+G7pCg2MsSD4bukauG6t8SDNOG7pOG6veG7h1jEgzXhu6Thu4E1IuG7pDQ2ZDbhu6ThuqNkxIPhu6TEgzUm4buB4bukKMOdxIM14bukITXhuq/hu6TEgzXhurHDo+G7pMSDNeG7siHhu6TEg8Sp4buk4bqgLeG6u+G6r+G6u+G7nOG7pCjhu4vhu6ThuqE2IsSD4buk4bq/W+G7pOG7gTXhu4fhu6Q14buD4buB4bukxajhu5zhu7Dhu6Thu4HDqjYw4buH4bukxIM0acSRNuG7pDUqw6Phu6TDo+G6qeG7pMOp4bukdEAh4bukw4Phu43hu5zhu6R1NSrhu4fhu6Thu5/hu4fhu5zhu6R1NSrhu4fhu6TDteG7pGrDneG7pHU1KuG7h+G7pMO54buyNuG7pMO6aWPEgzThu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq74buP4buH4buBNeG6r8Oqw5lSw71pY8SDNOG7pHk2WMSDNOG7pOG7oOG7gDU84bqv4bukTeG6r8SDNVjhurtQUS/hurtS

Hương Giang (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]