(vhds.baothanhhoa.vn) - Lúc 2 giờ 20 phút sáng ngày 15/4/1912, con tàu Titanic của Anh đã chìm xuống Bắc Đại Tây Dương, cách Newfoundland (Canada) khoảng 400 dặm về phía Nam. Con tàu khổng lồ chở 2.240 hành khách và thủy thủ đoàn đã va phải một tảng băng trôi. Đây là chuyến hành trình đầu tiên và cũng là cuối cùng của một con tàu huyền thoại đã chìm xuống Đại Tây Dương khiến hàng nghìn người thiệt mạng và trở thành một thảm họa hàng hải kinh hoàng nhất của nhân loại.
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4hrKCFOw6DGoOG6oU7DgD3DoOG7lCE9xq9Ow6Hhu5ThuqFOw5PDk8OTTiHhu54uTsavIyUuTuG6q+G6oV0hQE5t4buaPU7DgFRiTmzhurcyIUDhu4ovI8OT4buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TTjGoeG7sOG7lOG7qE3hu4hz4bqjxq9Ow5JOQD00TsOST044I+G6o8OgTsOh4buWIUBOIUDGoGJOw5PDlS/hu44vw5Phu5jDk8OSR07GryghTsOgxqDhuqFOw4A9w6Dhu5QhPcavTsav4bqv4buUTuG6uSEjTuG7quG7ok7GryMlLk7huqvhuqFdIUBOauG7oMavTm3hu5o9TsOAVGJObOG6tzIhQEdOxq/hu5bGryNOdeG7sOG6qeG7uCjhuqEh4buoLOG7lCHhu6hOw41r4buUIeG7lOG7qOG7lMOMTjsjKOG7nCFATuG7jk9PTuG7qFEuTuG6rcOdTjgjJOG7lE514buULkhOayghTsOgxqDhuqFOOyMwIUBOLCJOxq8jNk7DkkjDkuG7jk9OI8agISNOOyPhu5bGryNO4bqtxqBOw6Aj4bqvYk7DoCPhuq9O4buqKMagIU7hu6rhu6JO4bqt4buUTjgj4bucPU4uIMOgTsOg4bucIUBOxajhu54hQE7DoGFbPUhObVRiTizGoE7GryPhuqFiWSFOI8agISNOw6BhJSEjTuG7qsOa4bqhTsOgPVghTuG6rcagTsav4bqxIUBOLMagTsav4bqhXT1Oxq/DoyFATsav4bqv4buUTi4gw6BOxq8oIU7DoMag4bqhTiPhuqFiw50hTsOgIyjhu5o9TuG7quG7ok7GryMlLk7huqvhuqFdIUBObeG7mj1Ow4BUYk5s4bq3MiFATjsjPVkhTiPGoCFATiFAIyUhTiFA4bq3ND1Ow6AjPeG7ssOgTi7hu5ohQE7huq3GoE7DoGE2TsOgI8agISNOLiDDoE7DoCPhu5wuTiM+4buUTiPGoCFATiPhu5w9Tjs9ISNOIyjGoCFATiEjVcOgTsav4bqv4buUTiEjVCFOLCjhu5o9SOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKPS5ATsavLOG7lMOhw6HhurxN4buow6Aj4bqhLsWoTj1r4buwIcOg4buwYU1Ow6HDoGIs4buw4bq8TeG6qT3hu6jDoCPhu4RO4buQT0844bqrRk4j4buwPUAjw6Dhu4RO4buMw5VPOOG6q0ZNTsOhYcav4bq8TS8vxq/hu6ghSMWo4buUKMOgI+G7lCEjIyjhu5RI4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DkuG7jMOTw5Uvw5Phu5Dhu5Dhu6jDlMOTw5VPw5RPT8Og4buQw5Xhu4zhu5Isw5NPLcOVSDo4QE1O4buULMOg4bq8TWsoIU7DoMag4bqhTsOAPcOg4buUIT3Gr07DoeG7lOG6oU7Dk8OTw5NOIeG7ni5Oxq8jJS5O4bqr4bqhXSFATm3hu5o9TsOAVGJObOG6tzIhQE1O4bqpPeG7qMOgI+G6vE3hu5BPT01OI+G7sD1AI8Og4bq8TeG7jMOVT01OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThr4buUOMOgPSghTeG7iGsoIU7DoMag4bqhTsOAPcOg4buUIT3Gr04s4bqjxq9Oxq8j4bq34buUTsWoKk7hu6rhu6AuSE7hur8hI+G7hE7hu5fhu7DDoMOgYuG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIQXTDgU7DgD3DoOG7lCE9xq9OLMagTi4gw6BOw6BhKCFATiEj4bqnIUBOw6DGoOG6oU7FqD3hu7QhTiwzIU4hI1XDoE7huq3GoE7DoeG7lCFATsOgYT4hQE4hI1XDoE7DoOG6tSFATuG7quG6tzXGr07GryNZTsOg4buaKE7hu6rhu6JOYTQ9TsOBKOG6ocOgI+G7lC44w6AoIU7DjeG6uSEjw4xOw6BhKCFATsavI+G6oWJZIU4jxqAhI07DoGElISNO4buqw5rhuqFOw6A9WCFOxajhu54hQE454bqh4buUTm3hu5o9TsOAVGJObOG6tzIhQEhOw4A9w6Dhu5QhPcavTuG7quG6tzXGr07DoCM9WcOgTjtZTsWoNj1OISPGoE7hu6opIUBOw6DGoOG6oU4hQOG6tzQ9TuG7m2Hhu7As4buUIeG7qE7huqg9LCw94buULk7hu7c9YWE94buwTuG6rcagTuG7quG6tzXGr07hu6opIUBONk5q4buwLOG7uOG7lMOhw6BHTuG6rcagTuG7quG6tzXGr07GryMoTizGoE7GryghTsOgxqDhuqFOISPhu5QhI04hI1XDoE7DoCNZTkA9Mz1ITnUpTuG7qMagPU7hu5Lhu5Lhu4xO4bu44buw4buww6BOw6AkISNOw6DhurVO4buq4bqhWz1Ow6DGoOG6oU7hu6pZIU4u4bqxPU7DoMag4bqhR07huq3GoE7DoCNUIU7DoMag4bqhTsav4bqv4buUTiEpTuG7quG6tzXGr07GryM94buUTsOgI8agISNOw5PDlE47Iyjhu5QhQE7hu6rhurc1xq9Ow6AjPVnDoE47WU5hVcOgTjskIU4h4bq3M8avSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIciM9TmE0PU7Gr+G7nCFAR07GryghTsOgxqDhuqFOxq8jJk7Gr+G7lsavI07DoMag4bqhTiMyPU4h4bq3M8avTnXhu7DhuqlOQihhO07huq3GoD1Oxajhurczxq9Oxq8jVCFOISPhurchQE7hu6rhu6JO4buqPU4hQOG7lCFATjnhuqHhu5ROLiDDoE7Gr+G7lsavI07hu5QhTsOgKMagIUdOOyM9WSFOI8agISNOOyPhu5bGryNOw6DDmThOw6Bh4bqhIUBOw6BhWCFOxagoKCFATsOgxqDhuqFOw4A9w6Dhu5QhPcavTsOgIzZOOCPGoChOISPhu65OISN9Lkjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04a+G7lDjDoD0oIU3hu4jhu4o9LkBOxq8s4buUw6HDoeG6vE09a+G7sCHDoOG7sGFNTsOhw6BiLOG7sOG6vE3huqk94buow6Aj4buETuG7kE9POOG6q0ZOI+G7sD1AI8Og4buETuG7jsOSw5M44bqrRk1Ow6Fhxq/hurxNLy/Gr+G7qCFIxajhu5Qow6Aj4buUISMjKOG7lEjhuq0hL+G7qOG7sMOhO8OgKDgvIeG7sOG6qcOhL8OS4buMw5PDlS/Dk+G7kOG7kOG7qMOUw5PDlU/DlOG7jOG7kMOgw5TDlOG7mOG7kCzDlS3hu4xIOjhATU7hu5Qsw6DhurxNayghTsOgxqDhuqFOw4A9w6Dhu5QhPcavTsOh4buU4bqhTsOTw5PDk04h4bueLk7GryMlLk7huqvhuqFdIUBObeG7mj1Ow4BUYk5s4bq3MiFATU7huqk94buow6Aj4bq8TeG7kE9PTU4j4buwPUAjw6DhurxN4buOw5LDk01OL+G7iGrGoD1Oxajhu5YoTuG6rT1Zw6BO4bqtw51O4bqtxINOxq8jJS5Ow6DGoOG6oU7DgD3DoOG7lCE9xq9ITuG6vyEj4buETuG7l+G7sMOgw6BiSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIw4Hhu5ThuqFOOyM9TuG7qOG6tSFATizhu5o9TjZOayPhu7Bhxago4bqhYUBOw43hu7cj4buWOMOMTuG6rcagTuG7ueG6oeG7sOG7sCHDocOgKOG6qSFOw43hu5th4buwLOG7lCHhu6jDjE7hu6rhu7RO4buqKSFOLiDDoE7DoV1OI8agISNOOyPhu5bGryNOxq/huqFdPU7Gr8OjIUBHTsavKCFOw6DGoOG6oU47IzAhQE4sIk7DgD3DoOG7lCE9xq9O4buq4buiTjsjNj1OI8agISNOI1nDoE7DoF3Gr04sw6LGr07hu6pZIU7DoCPGoCEjTjgjXU514buw4bqpTkIoYTtOw410w6nDjEhOw4DhuqFiTiEjPVghR04hQOG7lGJOw6Bh4bq3M8avTiHhuqXhu5RO4buqWC5OIUDGoGJOw5Phu44v4buOR07DgD3DoOG7lCE9xq9O4buq4buiTjsjWyFATsOgI+G7tE7GryPhuqFi4bu0IU4j4bq3MyFATjsjez1OLiDDoE7DoOG7nCFATsWo4bueIUBOw6BhWz1O4bqtxqBOLMagLk7huq03TiTDoE4hI1XDoE7DlU47Iyjhu5QhQE7DoCNUIU7DoMag4bqhSE5r4buWxq9OIUDhu54hTiHGoGJOxq8j4bqz4buUTuG7qsOaYk4h4bq3M8avTuG6rcagTjvhu6woTi7hurE9TsOgxqDhuqFO4bqr4bqhXSFASE5qNj1O4bqtJU7Gr+G7lsavTjsjKOG7lCFATsav4bqv4buUTsOAPcOg4buUIT3Gr047I1shQE7GrylOIeG7oDhONk7DoGFYIU7Gr8OjIUBHTiFYIU4h4bq3M8avTsOg4bq1Tsav4buWxq9OOyMo4buUIUBOxagqTuG6rTdOw6BhxqAhTuG6rcagKE7DoOG6tSFATjsjKOG7lCFATsOgPVk4TsOgI+G7sChHTjsjPVkhTi7hurE9TsOgxqDhuqFOxq8jJS5O4bqr4bqhXSFATuG6rcagTuG7quG6oVs9TsOgxqDhuqFO4buq4bq3NcavTiFUIUBOLFghTkDDmiFOISPhurdOw6AjUiFATuG7quG6syFATsOgYVghTi5Rw6BOIeG6tzPGr0hOw4Hhu5ThuqFO4buqKUdOw6DGoOG6oU7DgD3DoOG7lCE9xq9OxagqTkDhu6JiTizGoC5O4buqWz1HTuG6rcagTsOh4buWIUBOIUDGoGJOw5PDlS/hu45HTuG7quG6oVs9TsOgxqDhuqFO4bqtxqBOLuG6sT1Ow6DGoOG6oU7hu6rhu6JOxq8jJS5OIyjGoCFOw6AoxqAhTuG6q+G6oV0hQE7hu6rhu5ZiTuG7quG7mj1O4buo4bq3MiFASOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4bqsJU7DoCM9WeG6oU7huqvhuqEiIUBOxq/hurPhuqFOw6E9ISNO4bqtxqBOw6AjPVnhuqFOxq/hu5bGr0454bqhYk7DoGElISNOOyPhu6QhTsavVThOw6Aje+G7lE7hu6rhu5YhQEdOxq8jKE4hWCFOxq8jJk7GrylOOyMo4bucIUBO4buQT09OIUDhurc0PU7hu6rhurc1xq9Oxq/hurPhuqFOw6FdIUBOISM0TixYIU7DoCPhuqFiw50hTsav4bqz4bqhTiMgR04uUcavTuG7lihOOCPhu5QoTiMoUcavTiFQLk7DoGEoIUAvw6BhWCFOxq/hu5bGr07huq3DmcOgTuG7qMSDIUBOxq8pTsOgI+G7tE4hMD1Ow6BhWCFOLlHDoE4h4bq3M8avTiEj4bq3TsOgI8OjIUBOOCM9R07Gr+G6peG7lE5AMUhISE7GocOa4bqhTiNZw6BOISPhuqchQE4hQOG6tzQ9TsOhXSFATsOhKcOgTizGoE44I8SDTiHhuqdO4bqtxqBOw6BhVk7hu7AuSE7DgGEoIUBOOyM9TsavIyZOxq8pTuG7jOG7jOG7jE7DoCM9TsOgI+G7tE7hu6rhurc1xq9Ow6AlLk7DoCNVYk7DoGEoIUBOw6FdTiMyIU7Dk0jDlU9PTiFA4bq3ND1O4buq4buiTsOgIz3hu7LDoE4u4buaIUBOw6BhKCFATsOgI+G7nC5OIz7hu5ROw4A9w6Dhu5QhPcavSE7DgGHhurczxq9OOyM9TsavIyUuR07DoMag4bqhTsOAPcOg4buUIT3Gr07hu6rhu6JO4buqPU7hu6rhurc1xq9OQMOaIU7Dki/hu4xOOeG6oeG7oiFATuG7quG6tzQhQE7DoOG6tU7DgSjhuqHDoCPhu5QuOMOgKCFOw43hurkhI8OMTuG7qlkhTnXhu7DhuqlOQihhO07DjXTDqcOMTjnhuqHhu5RObeG7mj1Ow4BUYk5s4bq3MiFASOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKPS5ATsavLOG7lMOhw6HhurxNPWvhu7Ahw6Dhu7BhTU7DocOgYizhu7DhurxN4bqpPeG7qMOgI+G7hE7hu5BPTzjhuqtGTiPhu7A9QCPDoOG7hE7hu5Lhu5DDlTjhuqtGTU7DoWHGr+G6vE0vL8av4buoIUjFqOG7lCjDoCPhu5QhIyMo4buUSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5Lhu4zDk8OVL8OT4buQ4buQ4buow5TDk8OVT+G7jsOV4buMw6Dhu4zhu5LDlU8sw5It4buOSDo4QE1O4buULMOg4bq8TWsoIU7DoMag4bqhTsOAPcOg4buUIT3Gr07DoeG7lOG6oU7Dk8OTw5NOIeG7ni5Oxq8jJS5O4bqr4bqhXSFATm3hu5o9TsOAVGJObOG6tzIhQE1O4bqpPeG7qMOgI+G6vE3hu5BPT01OI+G7sD1AI8Og4bq8TeG7kuG7kMOVTU4v4buI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGvhu5Q4w6A9KCFN4buIw4Aj4bqhYsOdIU7DoGHhurc2IUBObkhxSE7DgS49w6AjSE7hur8hI+G7hE7hu5fhu7DDoMOgYuG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIciNbIUBO4buUPU7FqD1Zw6BOxq8jJCEjTuG6q+G7lsavTiEyPU7DoCPhuqFiw50hTsOgYeG6tzYhQE5uSHFITsOBLj3DoCNONk7hu6pU4bqhTuG6rcagKE7DoF09Tmsj4bqvTiEjw5nDoE4jWy5O4buqKUdOIUDGoGJOw5Phu44v4buOL8OT4buYw5PDkkhOdSPhurchQE7Gr+G7lsavTiEjVCFOxq8j4bqzIUBOxq8jKE7FqD1Zw6BOWyFATlViTuG6q+G6oVXDoE4jPeG7siFOw6BhWCFOxq/DmuG6oU7Gr+G6r+G7lE7GryghTsOgxqDhuqFOw4A9w6Dhu5QhPcavTiFA4buUYk7DoeG7lOG6oU7hu6opSE7DgCM9TsOgI+G7tE7Gr+G6r+G7lE7DgS49w6AjTjsjWyFATsWo4buUKE5APTRO4buq4bq3NcavTsOgJS5Ow6AjVWJO4bqtxqBOISPhuqchQE47Iyjhu5whI047I+G7oMavTsav4bqhXT1Oxq/DoyFATsav4bqv4buUTlshQE7huq3hu6YhTsavPCFOLMagTi4gw6BOxagkTuG7pCFI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhu4o9LkBOxq8s4buUw6HDoeG6vE09a+G7sCHDoOG7sGFNTsOhw6BiLOG7sOG6vE3huqk94buow6Aj4buETuG7kE9POOG6q0ZOI+G7sD1AI8Og4buETuG7juG7kMOVOOG6q0ZNTsOhYcav4bq8TS8vxq/hu6ghSMWo4buUKMOgI+G7lCEjIyjhu5RI4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DkuG7jMOTw5Uvw5Phu5Dhu5Dhu6jDlMOTw5VPw5NPw5XDoOG7mE/hu47DlSzDk08t4bqhIcOgPcOgLOG7sOG7qC3hu45IOjhATU7hu5Qsw6DhurxNayghTsOgxqDhuqFOw4A9w6Dhu5QhPcavTsOh4buU4bqhTsOTw5PDk04h4bueLk7GryMlLk7huqvhuqFdIUBObeG7mj1Ow4BUYk5s4bq3MiFATU7huqk94buow6Aj4bq8TeG7kE9PTU4j4buwPUAjw6DhurxN4buO4buQw5VNTi/hu4jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04a+G7lDjDoD0oIU3hu4h0IMOgTjgjw5ohTsav4bqv4buUTuG6q+G7lsavTsavKCFOw6DGoOG6oU7DgD3DoOG7lCE9xq9OxagqTsavIyUuSE7hur8hI+G7hE7hu5fhu7DDoMOgYuG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIdUDGoGJOw5Mv4buYL8OT4buY4buSw5VHTi4gw6BO4buqKMagIU7DoCPhu5YuTiM94bu0Lk7GryPhuqEhQE5APeG6p+G7lE7GoSjhu5ROcmRO4bqtxqBO4bu3I+G7ljhO4buq4buiTuG6q+G7lsavTuG7qiohI07huq0qTsOgYSRO4bqr4buWxq9Ow6DGoOG6oU7DgD3DoOG7lCE9xq9OIVAuTuG7qOG6tzM9TuG7quG7lmJO4buq4buaPU7hu6jhurcyIUBONk7hu6ogTsOhVOG6oU47Iyjhu5whQE7Dk+G7jEhPT09O4bu44buw4buww6BITmsoIU7DoMag4bqhTuG7quG7ok7hu6rhurc1xq9OOyPhu5YuTjgj4buWTsWoNj1Oxq/hu5bGr07DoMag4bqhTixRIU7GrylOIUDhurc0PU4s4buWPU7huq3GoE47I1shQE4hQOG6tzQ9Tizhu5Y9R05APeG6ozhOLMagLk7DoeG7liFATsOge07Gr+G7lsavTsavIz1Ow6A9WcOgTi4zPU7huq3DnU7huq3Eg07GryMlLk7DoMag4bqhSE5tWSFOIeG7lGJHTsOgxqDhuqFOw4A9w6Dhu5QhPcavTizGoE7GryghTsOgxqDhuqFO4buo4bqhYk4hI1XDoE7DoGEoIUBOLCrGryNOw6HhuqVO4buq4bq3NcavTkAjPU4hI8OZIU7GryMlLk7huq0lTuG7qlQuTuG6rcagKE7DoOG7nCFATsWo4bueIUBOw6BhWz1O4bqtJU7DoGFYIU7DoCPDosavTsOgWU7GryPhurfhu5ROw6DhurUhQE7GrylO4bqtxINOw6Dhu5Q9TiHhu5ohTiPGoCFATiPhu5w9TiHGoChOOyPhu5bGr05AIz1OISPDmSFOIUDhuqFiWCFOISNUIU7hu6goTuG7quG7oC5Ow6DGoOG6oU7DoOG6tzIhQE7DoMOiTiEj4bq3TsOgxqDhuqFOw4A9w6Dhu5QhPcavTuG6rcagKE4h4bueLk7Dk+G7mMOTw5JI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGvhu5Q4w6A9KCFN4buI4buKPS5ATsavLOG7lMOhw6HhurxNPWvhu7Ahw6Dhu7BhTU7DocOgYizhu7DhurxN4bqpPeG7qMOgI+G7hE7hu5BPTzjhuqtGTiPhu7A9QCPDoOG7hE7hu47DlOG7kDjhuqtGTU7DoWHGr+G6vE0vL8av4buoIUjFqOG7lCjDoCPhu5QhIyMo4buUSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5Lhu4zDk8OVL8OT4buQ4buQ4buow5TDk8OVT+G7juG7jk/DoOG7ksOUw5PDkyzhu5Atw5JIOjhATU7hu5Qsw6DhurxNayghTsOgxqDhuqFOw4A9w6Dhu5QhPcavTsOh4buU4bqhTsOTw5PDk04h4bueLk7GryMlLk7huqvhuqFdIUBObeG7mj1Ow4BUYk5s4bq3MiFATU7huqk94buow6Aj4bq8TeG7kE9PTU4j4buwPUAjw6DhurxN4buOw5Thu5BNTi/hu4htKMagIU7DoCPhu5YuTiM94bu0Lk7DoCUuTsOgI1ViTsWoIE7FqOG7lsOgTuG7qj/hu5RO4bueIU7DoeG7liFATsOg4bq1TsavKCFOw6DGoOG6oU7DgD3DoOG7lCE9xq9OxagqTuG7quG7oC5O4bqtxqAoTiHhu54uTsOT4buY4buS4buQSE7hur8hI+G7hE7hu5fhu7DDoMOgYuG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIw5PDk8OTTiHhu54uTsOh4buU4bqhR07GryM9WcavTuG7qOG6oU7DoCPhuqFiw50hTuG7quG6tzXGr07GryMoTizGoE7DoeG7lCFATsOgYT4hQE7FqMOZxq9OISNVw6BOw6AjND1O4buqKU7huq3hu6YhTsOgPVk4TsOgxIPGr04uWE4jKFHGr05APTM9TsavI+G6oWJYIU5APeG7lEdOxq/hu5bGr04hI8agTiFAIz1YIU7Gr+G6s+G6oU7GryPhuqFiWCFOIUAjPeG7sjhOxq/hurEhQE4hI+G6t04hQCM94buyOE7hu6jhurdHTiEj4bqnIUBOIUDhurc0PU7hu6rhu5QhQE7DoCUuTsav4buWxq8jTkA94bucPU7hu6rhu5Y4TsWoJE7hu6QhTsav4bqv4buUTsOgVSFOw6Aj4bucLk47KsavI04jxqAhQE4j4bucPU4hQCM9WC5Ow6BhPiFATiEjVcOgTsOgYSghQE7DoCM0PU7FqCUhI0hOxqEyIU4jWcOgR07DoCPhu5wuTiM+4buUTsOAPcOg4buUIT3Gr07hu6rhu6JOw6Bh4bqhYsOdIU7Gr+G7nC5OI+G6syFATsavIyhO4bqtW07DoV1Oxq/huqFdIU7DoeG7lsavI0dOxajGoD1Oxajhu5YoTuG6rcagTsWoIE44Iz0uTsONxajhu5QoTkAiLk7Gr+G7nE7FqCBOOCM9Lk7igJzDgD3DoOG7lCE9xq/igJ1OIeG7ni5Ow5Phu5jhu5jhu5BO4buoKE5y4buUw6Dhu7BO4bqoPSHDoSzhu7DDoE7huq3GoE5z4buwKCHhu5Rh4buoKE5sPWvhu5Q4YT0oTuG7qikhQE7huq3hu5Q9TsavIyQhI8OMR07huq3GoE7Gr1ThuqFOxq8j4bqhYuG7siFO4bqtw51Oxq8oIU7DoMag4bqhTuG7quG7ok7hu6o9TuG6rcagKE4hI8OZIU7DoCPhurPGr07Gr+G6r+G7lE7Gr1shQE7GryPhuqMhQE4hI+G6t04uIMOgTiw0PU7Gr+G7nCEjTsWo4buWKE7huq3DnU4jPeG7tC5OIz7hu5RO4bqtw51Ow6HDok47PVjhuqFOIUDhu5ooTsav4bqv4buUTsavKCFOIUDhurc0PUjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE044bq54bqhw6AjKGFN4buIxqHhurcyIUBO4buXPeG7lCFATsONw6AwIUBOIzU4w4zhu4ovOOG7iA==

Hương Giang (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]