(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm giới thiệu, quảng bá nét đẹp của khu du lịch sinh thái thác Ma Hao (xã Trí Nang, huyện Lang Chánh) cũng như tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của núi rừng Chí Linh, 10 gương mặt lọt vào vòng chung kết cuộc thi Người đẹp Châu Lang năm 2023 đã tham gia hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch tại khu du lịch sinh thái này.
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG6vuG6s+G6vzjhu6tsbjjhu6lt4buTbDjhu5JreXVtOOG7h2bhu6c44bq+bMSR4buxOMOU4bq34buTazjhu6ts4bq34buROGtt4bq3OGzhu5nDouG7qzjhu4dw4buTazhrbXRtOOG7q2xt4buL4buxWzjFqeG7seG6peG7k2s4w6rhurM44buB4buxOMO0w7Phur9sOOG7q8OibTjhu6ts4bqz4bq/OOG7kOG6tzhM4bq34buZMS9sYTIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6dM4buD4bq34buBNzLhu5Js4bqr4buROGttdG044burbG3hu4vhu7FbOMWp4bux4bql4buTazjDquG6szjhu5Phu4Xhu6s44buHZuG7pzjhur934bq3OMO1bOG7sTjhu4Hhu7E4w7TDs+G6v2w44bupbeG7k2w44burbOG6s2044burbOG6s+G6vzjhu5Dhurc4TOG6t+G7mTggw4Dhuqc44buqxrBuOOG7kuG6t+G7k2tbOGzhu7HhuqDhu4vhu5M4w5Thurfhu5NrOOG6vmzhurPhu5NsMDjhur944buTazjhu5NseTjhu6tv4buROGxt4buJ4buxOEHDrDjhu6vGsOG7seG6oMOs4buTOOG7q2zhu5/hu5NrOMO0w7Phur9sOOG7qeG7t1s4QeG6reG7kzhs4buV4bq3Wzjhur/huqXhu5NsOMWp4bux4bq34buTOOG7q2xtaeG7kzjhu5NsbWnhu5M44bq/d+G6tzjhu5Phu61tOMaw4buz4buTazjhur5sbjjDlG3hu5NsWzhhOThreXPhu5NrOOG7kWLhu6s4w7TGoeG7qzhB4bq14buZOEHhu5fhu5NrOOG6v2zhu7Hhu5NrOMO1w63hu6s44bq/4buxcOG6vzjhu6tsbTjhu5JreXVtOOG7h2bhu6c44bq+bMSR4buxOMOU4bq34buTazjhu5Phuq3hu5E4w6E5w6HDoDjhu4fhuqc44burbOG6t+G7kThrbeG6tzhs4buZw6Lhu6s44buHcOG7k2s4a210bTjhu6tsbeG7i+G7sVs4xanhu7HhuqXhu5NrOMOq4bqzOOG7geG7sTjDtMOz4bq/bDjhu6vDom04w7Vs4buxOOG7geG7sTjDtMOz4bq/bDjhu6lt4buTbDjhu6ts4bqzbTjhu5PhurXhuqBdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434buB4burbOG7seG7kcOqOG3hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6rzk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6oeG6oznhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6Bh4bqxL8OhOeG6o+G7gcOhYTnDoeG6seG6ocOj4burw6NhxIPhuqHhurHDtDld4buP4bunaz7GsC7huq9h4bqhNzjhurfDtOG7qy434bq+4bqz4bq/OOG7q2xuOOG7qW3hu5NsOOG7kmt5dW044buHZuG7pzjhur5sxJHhu7E4w5Thurfhu5NrOOG7q2zhurfhu5E4a23hurc4bOG7mcOi4burOOG7h3Dhu5NrOGttdG044burbG3hu4vhu7FbOMWp4bux4bql4buTazjDquG6szjhu4Hhu7E4w7TDs+G6v2w44burw6JtOOG7q2zhurPhur844buQ4bq3OEzhurfhu5k3OMOBbeG7geG7q2wuN+G6rzk5Nzhs4buDbWts4burLjfhuqHhuqM5NzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MuG7kHl1bTjhu6tsbjjhu6lt4buTbDjDtMah4burOEHhurXhu5k4QeG7l+G7k2s44bq/bOG7seG7k2s4w7XDreG7qzjhur/hu7Fw4bq/OOG7q2xtOOG7kmt5dW044buHZuG7pzjhur5sxJHhu7E4w5Thurfhu5NrOMOqaeG7kzjhu4Hhu5fhu5NrOOG7q2zhurPhur844buQ4bq3OEzhurfhu5k4bOG7r+G7k2s4QeG7jV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buqxrDhu5nhu5NrOOG7q8aw4bq34buTazjhu6dsduG6vzjhu6vGsOG7seG6oMOs4buTOOG7q2zhu5/hu5NrOOG6v3fhurc44buH4buh4buTazjDquG6teG7mTjhu4HEkeG7kzjhu6tw4bq/OOG7qmzhurNtWzjhu5B5deG7k2tbOOG6v+G6s+G6vzjhu6tsbjjhu6lt4buTbDjhu6ts4bq34buROGtt4bq3OOG6v+G7sXDhur844burbG044buSa3l1bTjhu4dm4bunOOG6vmzEkeG7sTjDlOG6t+G7k2s44buB4buZOGzhu7HhuqDhu4vhu5M4w5Thurfhu5NrOOG6vmzhurPhu5NsOOG7q3E44bq/bMO94bq/OOG7h+G6pzjhur/hu6/hu5NrOOG7k2zhurfhu7E44burbOG6t+G7kTjFqeG7seG6t+G7k1s44burxrDhuqVtOOG7k2tsbeG7i+G7kThB4bq1OOG7q2zhurfhu5E4a23hurc44bq/bHbhu6c4bG/hu5NsOMOqaeG7kzjhu4Hhu5fhu5NrOOG7q2zhurPhur844buQ4bq3OEzhurfhu5ldMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS43beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy43w4Ft4buB4burbHs44bqvOTnhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s44bqh4bqjOeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/4buB4buTXcOq4bq34buZ4burbOG6t+G7k2xs4buZ4bq3XUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDoGHhurEvw6E54bqj4buBw6FhOcOgOTk54bur4bqx4bqvOcOjw6DDtDld4buP4bunaz7GsC7DoOG6seG6oTc44bq3w7Thu6suN+G6vuG6s+G6vzjhu6tsbjjhu6lt4buTbDjhu5JreXVtOOG7h2bhu6c44bq+bMSR4buxOMOU4bq34buTazjhu6ts4bq34buROGtt4bq3OGzhu5nDouG7qzjhu4dw4buTazhrbXRtOOG7q2xt4buL4buxWzjFqeG7seG6peG7k2s4w6rhurM44buB4buxOMO0w7Phur9sOOG7q8OibTjhu6ts4bqz4bq/OOG7kOG6tzhM4bq34buZNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfhuq85OTc4bOG7g21rbOG7qy434bqh4bqjOTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLhur7hurPhur844burbG444bupbeG7k2w4w7Vs4buZ4buDOOG7qeG6qeG6vzjDqmnhu5M44buB4buX4buTazjhu6ts4bqz4bq/OEF0bTjDqnA44burxrDhurfhu5NrOOG7p2x24bq/OOG7gcSR4buTOOG7q3Dhur844buqbOG6s21bOOG7gcSR4buTOOG7q3Dhur844buQeXXhu5NrXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6ps4buj4buTazjFqeG7seG6tzhs4buZw6Lhu6s44buHcOG7k2s44buT4bq14bqgWzjDiuG6t+G7kzjhu6pxOOG6v2zDveG6vzjhur/hu7Fw4bq/OOG7q2xtOOG7keG7meG7k2s44buR4bux4buf4buTOOG7q+G7o+G7kzhBbeG7k2w4QWc44buHZuG7pzjhur934bq3OOG7p2x2OOG7k+G7uTjhur/hurPhur844buBxJHhu5M44burcOG6vzjhu6vGsGnhu5M44buHw7Phurc4w6rhurXhu5M4bOG7seG6oOG7i+G7kzjDlOG6t+G7k2s44bq+bOG6s+G7k2x9OOG7h+G7oeG7k2s44burbHVtOMWp4bux4bql4buTazjDquG6szhBZzjhu4dm4bunOOG7q2xtaeG7kzjhu5NsbWnhu5NbOOG7q23DrOG7kTjhu5Phuq3hu5NrOOG7geG7sTjDtMOz4bq/bDjhur934bq3OOG7h8Oz4bq3OOG7p2x5c+G7k2tbOOG7q8Oi4buZOOG7qcO94bq/OMO04bq34buTOOG7q+G7m+G6tzjhu6nEkeG7sTjGsHDhu5NrOOG7k2zhuqvhu5E44burbOG7sThs4but4burOOG7k2vhurXhuqA44bq/4bq14buTazjhu4fhu6Phu5NrOMO1bOG6s+G6v2w44buB4buxOMO0w7Phur9sOEHDrDhBdG044burbOG6s+G6vzjhu5Dhurc4TOG6t+G7mTjhu5Phu5VtOMawbWnhu5NrWzhs4bux4bqg4buL4buTOMOU4bq34buTazjhur5s4bqz4buTbDjhu5Phu5VtOOG6v2zhu7Hhu5NrXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4bEkeG6oDjhur944buTazjDtOG6tTjhu4HDs+G7pzjhu4fhu4k44bq/4bqz4bq/OOG7q2xuOOG7qW3hu5NsOOG7kmt5dW044buHZuG7pzjhur5sxJHhu7E4w5Thurfhu5NrOOG6v+G7lTjhu6tsaeG7kTjhur9zOGxwbTjhu6vGsOG6pW044buTa2xt4buL4buRWzjhu6tv4buROGxt4buJ4buxOEHDrDhBZzjhu4dm4bunOOG6v3fhurc44buHZeG7qzhB4bq1OOG7k2t5dW04w5Thurfhu5NrOOG6vmzhurPhu5NsXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4Dhu7U4w7Vtw63hu5NbOOG6v2zhu7Hhu5NrOMO1w63hu6s44bq/4buxcOG6vzjhu6tsbTjhu6loOOG7h3nDuuG6vzjhu6txOOG6v2zDveG6vzhB4bq14buZOOG7q+G7n204w6E5LeG6oy3DoTnDocOgOOG7q8OibTjDtWzhu7E44buB4buxOMO0w7Phur9sOOG7qW3hu5NsOOG7q2zhurNtOOG7q2zhurPhur844buQ4bq3OEzhurfhu5lbOMOq4bql4buTOOG7kuG6reG7k2s44bq+4bqz4burWzjDgOG6pzjhu6rGsG444buS4bq34buTa10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhurbhu7Hhu6ts4buZxrA3MsOUeXPhu5NrOOG7kmvGoeG6vzjhu6ps4bub4bq3MS/hu6cy

Lương Ngọc Thỏa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]