(vhds.baothanhhoa.vn) - Google đang có những bước tiến lớn hơn trong việc bảo vệ người dùng internet khỏi việc dữ liệu của họ rơi vào tay kẻ xấu.
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnhu6jGoeG7qcOAb+G7juG6rOG7l29IxJBv4bux4bqg4bu14bqkb0nDgOG6puG7neG6oG/DkuG7m2/hu7HEguG7l2/hu6nDgOG6rm/hu63DguG7l+G6oOG6tG/hurLDgELhuqBv4bqyw71Jb0bDjeG7o29Jw4PDgm/hurLhuqDDvcOCb+G7qcSo4buXbyPhuqbhuqbDgeG6tOG7reG7iS/DgMOyxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Q94but4buX4burbsSpI+G6puG6psOB4bq04butb+G7seG7l+G6pMOBb+G7qeG6rG/huqTDgMOT4bqkw4FvxrBLw4rhu6lvSeG6oMO94bqkb+G6tMOK4bqkb8OA4bq84bqkb0lH4bqm4bqkw4Fvw5LhuqDhu7Xhu6lvxrDhu6PhuqZvw5Lhu7Vv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7q+G7iuG6pMOBb+G6oOG6pEnhu61H4bqk4butSW/hurLDgELhuqBvw5LhuqDhu7Xhu6lv4burw5Nv4bq04bqg4bu1w41v4bupxKjhu5dvw4DhuqpvR+G6vOG6oG/DkuG7m+G6pm9J4buXw5Vv4bqyd2/hu47DusONaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nhuqDDgsOBb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4burScOAw43Dgsawb+G6oOG7qOG7reG6pEnhu61Hbm9IScOV4bq04butw6pu4buM4bqg4burScOAZm/hu5Phu5nDs+G7hOG7jmdvw4Dhu63huqDDgcOASWZvw7Xhu4/hu5nhu4Thu45nbm9IR+G7qcOqbi8v4bup4bur4bqkacaw4buX4bqmScOA4buX4bqkw4DDgOG6puG7l2nDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jeG7jcOy4buTL8Oyw7PDtOG7q8O0w7LDssOz4buZw7XDsknDtOG7k+G7lcO14bq0w7Itw43huqRJ4bqgSeG6tOG7reG7q2nhurbhu4TDgW5v4buX4bq0ScOqbuG7qMah4bupw4Bv4buO4bqs4buXb0jEkG/hu7HhuqDhu7XhuqRvScOA4bqm4bud4bqgb8OS4bubb+G7scSC4buXb+G7qcOA4bqub+G7rcOC4buX4bqg4bq0b+G6ssOAQuG6oG/hurLDvUlvRsON4bujb0nDg8OCb+G6suG6oMO9w4Jv4bupxKjhu5dvI+G6puG6psOB4bq04butbm/hu4zhuqDhu6tJw4DDqm7hu5Phu5nDs25vw4Dhu63huqDDgcOAScOqbsO14buP4buZbm8vxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Thu6jhu5fhu4RJ4bqg4bqm4bqkbsSp4bui4bqkw4Bmb8Ogw4DDjUlJ4butR0hJ4bqm4bup4bqy4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqSPhuqbhuqbDgeG6tOG7rW/DgsOK4bqgb+G7sXXDlW/hu7Hhu59v4bupw4DhuqLhuqTDgG9Jw4BM4bupb0nDgEThuqTDgW/GsMah4bqmb+G7seG7l+G6pMOBb8OC4buGb0fDieG6pMOBb+G7qcOA4bqi4bqkw4BvSMah4bupw4Bv4buO4bqs4buXb0nDgEThuqTDgW9J4bqg4bqkb+G6pMOA4bul4bqkb+G7q+G7neG6pMOBb+G7qcahb+G6pMOAdeG6pG/DrDkkJOG7i2lvKMOBS+G6vuG6oG/hu6vhu4rhuqTDgW/hu6nhuqxvScOA4bu3b8OVecONb+G7qcO5w41v4buO4bqs4buXb0nDgEThuqTDgW9J4bqg4bqkb+G6pMOA4budw5Vv4bup4bujw4JvxrDhu5fhuqZvw4FFw4Jv4buxxILhu5dv4bupw4Dhuq5v4butw4Lhu5fhuqDhurRob0jEkG/hu7HhuqDhu7XhuqRvScOA4bqm4bud4bqgb8OS4bubb+G7scSC4buXb+G7qcOA4bqub+G6pMOA4bubb0fhuqB54bqkw4Fv4bqkw73DjW/DgOG6qm/hu4TDgMahSW/DgOG6oOG7teG6pG9H4buXb+G7qcOAw4zhuqTDgW9JR+G6puG6pMOBb+G6ssO9SW9Gw43hu6NvScODw4Jv4bqy4bqgw73Dgm/hu6nEqOG7l28j4bqm4bqmw4HhurThu61p4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqSHDiUlvSUfhu5fhuqTDgW/DgMOTw41v4bqi4bupw4BvSUd54bqkb+G7qeG6uOG6pMOBb+G6oUfDjeG6pMOBb0l1w4JvSUfhu4Bvw4HhuqDDjOG7hG/hu6nEqOG7l28j4bqm4bqmw4HhurThu61v4bqkecONb+G7qcOA4bqgb0nhuqDDvUlvw4LhuqrhuqBvScOATG/DguG7m2/hu6lE4bqkw4FvScOVb+G7qeG6puG6oG/hurThu5tvScOAROG6pMOBb0nhuqDhuqRv4bqkw4Dhu53DlW/hu6nhu6PDgmlv4buq4bqmb+G7seG6rGhv4bux4bu3b8OVecONb+G7qcO5w41v4bupxKjhu5dvxrDhu53huqRv4buxS+G7gOG7qW/hu47hu63Dgm/hu47hu69JaG9Jw4BE4bqkw4FvSeG6oOG6pG/GsOG7neG6pG9Jw4PDgm9Jw4DDusOVb8OS4buzb+G7qcOA4bqi4bqkw4Bvw4LDg+G6pMOAb0nDgEThuqTDgW9Gw43hu5dv4bqyw71Jb0bDjeG7o29Jw4PDgm/hurLhuqDDvcOCb+G7qcSo4buXbyPhuqbhuqbDgeG6tOG7rW/hu4TDgOG7o+G6oG9Jw4DDjcOJ4bupb8OCw4lJb8OA4bqmcuG7qW/huqTDgOG6oOG7s8ONb+G7q+G7l+G6pMOAb8OC4buI4bupb0jhu5fDjWZv4buoxqHhu6lvSMSQb+G6pMOA4bul4bqkb+G7q+G7neG6pMOBb8OsJOG7quG7i2hvSMSQb0nhu5vhuqBv4bqyw4Dhuqbhu6PhuqRv4bqkw4F14bqkb8OA4bub4bqkw4Fob0jEkG9Jw4B3b0nhuqLhuqRv4bur4buI4bqkw4Fob8OAw4PhuqTDgG/hu6PhuqTDgG/hu6nDgMOTb+G6ssOUaG/DgEVvSOG6vG/hu6nGoW/huqTDgHXhuqRob0nDgEThuqTDgW9J4bqg4bqkb+G6tOG6oHnhuqRvw4Dhu7Vv4bupxqFv4bqkw4B14bqkb8Os4buxxILhu5dv4bupw4Dhuq5ob0jEkG/hu7HhuqDhu7XhuqRvScOA4bqm4bud4bqgb8OS4bubb+G7scSC4buXb+G7qcOA4bqub+G7rcOC4buX4bqg4bq04buLaG9Jw4BE4bqkw4FvSeG6oOG6pG/hu7Hhu6HhuqTDgW/huqTDgOG7peG7hGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpI+G6puG6psOB4bq04butb+G7qUrhuqTDgW/huqR5w41v4bupw4DhuqBvSeG6oMO9SW/hu6nGoeG7qW/DlXnDjW/hu6nDucONb+G7hMOA4buj4bqgb+G7scah4buEb0zhuqTDgW/hu7Hhu7dv4buO4bqs4buXb+G6pMOJ4bqgb+G7q8ON4bqkw4Fv4oCc4bur4bqm4buO4buO4bqg4bqkw4HigJ1v4bqyw4BC4bqgb+G6ssO9SW9Gw43hu6NvScODw4Jv4bqy4bqgw73Dgmlv4buq4bqm4buO4buO4bqg4bqkw4Fv4bq04bubb8OA4bub4bqkw4Bv4buxw4nhuqTDgW/hu6nEqOG7l2/DgsOJSW/GsHnhuqRvScOATG/GsOG7l29J4bqgw71Jb+G6tMOJb0nDgEThuqTDgW9J4bqg4bqkb+G6pMOA4bul4bqkb+G7q+G7neG6pMOBb+G7qcahb+G6pMOAdeG6pG/hu6nEqOG7l2/GsOG7neG6pG/hu4ZvSUtv4bupxqHhu6nDgG/hu6lE4bqkw4Fv4bqyw4Dhu5fhuqBob+G7qcOAc+G6pMOBb8OA4bud4bqkb+G6pMOAS29JR3nhuqRv4buEw4BL4bq84bqkw4FvSeG6oOG7teG6pG9JR8ONw5Xhu7PhuqRvScOAROG6pMOBb+G7juG7n2/DgMOJ4bqgb8OA4bqmcuG7qW9Jw4BE4bqkw4FvRsON4buXb+G7qcah4bupb+G7q+G6oOG7ueG6pG/hu7Hhu5vhuqRvw4DhuqZy4bupb+G7qcOAw43hurrhuqBv4butw4Lhu5fhuqDhurRp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7sOG7t2/DlXnDjW/hu6nDucONb+G7juG6rOG7l2/huqTDieG6oG/hu6vDjeG6pMOBb+G7q+G6puG7juG7juG6oOG6pMOBaG/hurLDvUlvRsON4bujb0nDg8OCb+G6suG6oMO9w4Jv4buEw4Dhu6PhuqBv4bupw4BM4buXb+G6pMOAw5PhuqTDgW/huqTDieG6oG/hu6vDjeG6pMOBb0jhu5fDjWbhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhw4BE4bqkw4FvSeG6oOG6pG/hurThuqB54bqkb8OA4bu1b+G7qcahb+G6pMOAdeG6pG/huqTDgEtv4buxxILhu5dv4bupw4Dhuq5vw4DhuqZy4bupb0jEkG/hu7HhuqDhu7XhuqRvScOA4bqm4bud4bqgZ+G7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu6jGoeG7qW/DgsSQ4bqgb+G7seG7rW/hu6vhuqrhu5dv4buxxJDhuqBvw5LDiuG6oG/hu6nGoW/huqTDgHXhuqRvw4DhuqZy4bupb+G7qcah4bupb+G6tOG6vuG6oG/hurJ5w41vw4HhuqrhuqBvw4Dhu5vhuqTDgG/hu7HDieG6pMOBb+G7seG7t2/hurThu5vDgm/DgOG7neG6oG/DgOG6pnLhu6lvRsONw7rDlW9HxJDhuqBn4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7iUhJR+G6puG6pMOBxKnhu6jGoeG7qcOAb8OVecONb+G7qcO5w41v4buO4bqs4buXb0nDgEThuqTDgW9J4bqg4bqkb+G7qcahb+G6pMOAdeG6pG/hurLDgELhuqBv4bqyw71Jb0bDjeG7o29Jw4PDgm/hurLhuqDDvcOCb+G7qcSo4buXbyPhuqbhuqbDgeG6tOG7reG7iS9ISUfhuqbhuqTDgcSp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7sOG7t2/DlXnDjW/hu6nDucONb+G7juG6rOG7l29Jw4BE4bqkw4FvSeG6oOG6pG/hu6nGoW/huqTDgHXhuqRv4bupxKjhu5dvxrDhu53huqRv4bqyw4BC4bqgb+G6ssO9SW9Gw43hu6NvScODw4Jv4bqy4bqgw73Dgm/hu6nEqOG7l28j4bqm4bqmw4HhurThu61ob8aw4bud4bqkb+G7qcO54bqkb+G7seG6oOG7s+G6pG/DkuG7m+G6pm/GsOG6oOG7t8ONb8OCxanDjW9JR3nhuqRv4bup4bq44bqkw4Fv4buJ4butw4LEqeG7ieG7l2/DgEfhu61Bw6puw4BJSeG7hEhmLy9Iw43hu4Thu4ThuqZHSWnDgeG6puG6psOB4bq04butaeG7qeG6psOCL+G7jOG7rcawSOG7reG7l0fhu6nDgC9JR+G6psONxrDhurThu61Iw4DhuqbhuqZJ4butRy/hu5Xhu5Hhu5nDtMO1w7Thu5Hhur1JSMOq4buN4buZ4buZ4buVw7PDtMO14buB4buN4buo4buN4buZ4buZ4buVw7Phu5Xhu5VuxKnhuqFHw43huqTDgW9JdcOCb0lH4buAb8OB4bqgw4zhu4Rv4bupxKjhu5dvI+G6puG6psOB4bq04butaeG7iS/hu5fEqeG7iS/hu63DgsSp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7ieG6oMOCw4Fv4bup4bq04buXSEjDqm7huqDhu6jhu63huqRJ4butR25vSEnDleG6tOG7rcOqbuG7jOG6oOG7q0nDgGZv4buT4buZw7Phu4Thu45nb8OA4but4bqgw4HDgElmb8O1w7XDtOG7hOG7jmdub0hH4bupw6puLy/hu6nhu6vhuqRpxrDhu5fhuqZJw4Dhu5fhuqTDgMOA4bqm4buXacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buN4buNw7Lhu5Mvw7LDs8O04burw7TDssOyw7LDssO14buTScOy4buZ4buRw7ThurThu5Utw43huqRJ4bqgSeG6tOG7reG7q2nhurbhu4TDgW5v4buX4bq0ScOqbuG7qMah4bupw4Bv4buO4bqs4buXb0jEkG/hu7HhuqDhu7XhuqRvScOA4bqm4bud4bqgb8OS4bubb+G7scSC4buXb+G7qcOA4bqub+G7rcOC4buX4bqg4bq0b+G6ssOAQuG6oG/hurLDvUlvRsON4bujb0nDg8OCb+G6suG6oMO9w4Jv4bupxKjhu5dvI+G6puG6psOB4bq04butbm/hu4zhuqDhu6tJw4DDqm7hu5Phu5nDs25vw4Dhu63huqDDgcOAScOqbsO1w7XDtG5vL8Sp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7Eqcav4bqg4bu3w41vw4LFqcONb+G7qcO54bqkb+G7seG6oOG7s+G6pG/hurLDgMahb+G7seG6vOG6pG/DgeG6oOG7o+G6pGlv4buow4Dhuq5v4bupw7nhuqRv4bupw4DhuqrhuqRv4bupxqHhu6lvSeG7isOVb+G7qcOA4bqq4bqkb+G7qeG6rG9IdOG6pGdvxrDhu53huqRv4bupSuG6pMOBb+G7qcO54bqkb+G7jsah4bupb+G7scSC4bqkw4Bv4bq04bqg4bu1w41vScOAROG6pMOBb0nhuqDhuqRv4bupxqFv4bqkw4B14bqkb+G7qeG6rG/hu7Hhu5fhuqTDgW/GsMSCb+G6ssOA4buX4bqgb0nDgMah4bupb8OSw4rhuqBvw4Lhu4jhu6lv4bux4bqi4bupw4Bv4bq0TeG7l2/hu7Hhu6PhuqZvw4Dhu5fDlW/hurLDgEThuqTDgW/DkuG7m2/huqTDieG6oG/hu6vDjeG6pMOBb8OA4bqg4bu14bqkb+G7qeG6rG/hu7Hhu5fhuqTDgW9JReG6pG9J4bud4bqgb8OA4buXw5Vv4bqyw4BE4bqkw4Fp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6oUfhuqbhuqTDgW/hu4TDgMO54bqkb+KAnOG6ocOAROG6pMOBb0nhuqDhuqRv4bupxqFv4bqkw4B14bqk4oCdaG/GsOG7neG6pG/hu6nDueG6pG/huqTDgOG7peG7hG9JeeG6pG/hu6nEqOG7l2/huqTDgUvhur7huqBv4buxS+G7gOG7qW/hu7Hhu7Nv4bup4bul4buEb0lH4bqm4bqkw4Fv4bqkw4nhuqBv4burw43huqTDgW/DkuG6oG/hu4TDgOG7ncOCaG9Gw43EkOG7qW/DgeG6oOG7l2/hu6lLb0lHw4xv4bupxKjhu5dvxrDhu53huqRvw5Lhu5tv4buxxILhu5dv4bupw4Dhuq5v4butw4Lhu5fhuqDhurRvw4Lhu5tvI+G6puG6psOB4bq04butb0h4b0hPb+G7q+G7iOG6pMOBb+G7seG7t2/hurThuqB54bqkb8OA4bu1b8OSw4rhuqBvxrDhu53huqRvScOA4but4bqmb8OVecONb+G7qcO5w41v4buO4bqs4buXaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu6jDjcSQ4bqgb+G7qeG7iuG6pMOBaG9JR+G6puG6pMOBb+KAnGN5w41v4bupw7nDjW/hu47huqzhu5figJ1ob8aw4buX4bqmb8OBRcOCb+G7qcah4bupb+G6o8OhLm/DgOG6oOG7t+G6pG9Jw4DEgm/huqTDieG6oG/hu6vDjeG6pMOBb8aw4bud4bqkb8OCw43EkOG6pG/hu47huqzhu5dob+G7qUrhuqTDgW/huqTDgEtv4bupxqHhu6lv4bqjw6Eub+G7qcSo4buXb+G6ssO9SW9Gw43hu6NvScODw4Jv4bqy4bqgw73Dgm/hu6nEqOG7l28j4bqm4bqmw4HhurThu61vw4DhuqDhu7fhuqRvScOAxIJvScOAROG6pMOBb0nhuqDhuqRv4bupxqFv4bqkw4B14bqkb+G7qcSo4buXb8aw4bud4bqkaW/Gr+G7neG6pG/hu6lK4bqkw4Fv4bup4bqsb0nDgOG7t29J4buKw5Vv4bupw4DhuqrhuqRv4bux4bqi4bqkw4Bv4bqyw6jDgm/hu6PhuqTDgG/hu6nDgOG7iOG7hG/DguG7m+G6pG/DgMOD4bqkw4Bv4bupxKjhu5dv4bqkw4nhuqBv4burw43huqTDgW/hu7FL4buA4bupb+G7seG7s2/hu6nhu6Xhu4Rob+G7seG6oOG7s8ONb8OC4bubb+G7qcah4bupb+G7qcOAw43DlXnhuqRvw4HhuqDhu5dv4bqyw4DDjcOVeeG6pG/huqR54bqkb+G6tOG7m8OCb+G7seG7t2/DguG7l+G6pMOBb+G6tOG7neG6oG/hu6nhurxvw4DDieG6oG9JxJBJb+G6pMOAw7pJb+G7seG7t28j4bqm4bqmw4HhurThu61vScOA4but4bqmb+G7q0PhuqBvw5V5w41v4bupw7nDjW/hu6nEqOG7l2/GsOG7neG6pGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpw6Dhu5fDjW/hurLDgOG6oG/DgU/huqBvw5V5w41v4bupw7nDjW/hu4TDgHlv4burw43DleG7tUlob8aw4bud4bqkb0h4b+G6pMOA4bul4bqkb+G7sUvhu4Dhu6lv4butw4Lhu5fhuqDhurRv4buOxqHhu6lv4bqkw4Dhu6XhuqRvSU5v4buxw4nhuqTDgW9JTW8j4bqm4bqmw4HhurThu61ob+G7qcOA4bqub+G7qcO54bqkb0nDgEThuqTDgW/GsMah4bqmb0dx4bqkw4Fvw5V5w41v4bupw7nDjW/hu6nEqOG7l2/GsOG7neG6pG/hu7Hhu59v4buxS+G7gOG7qW/huqTDgOG7peG6pGlvw6Dhu5fDjW/hu7HhuqxobyPhuqbhuqbDgeG6tOG7rW9IeG/hu47hu63Dgm/hu47hu69Jb8OVecONb+G7qcO5w41v4bupxKjhu5dvxrDhu53huqRv4burTuG7l29JR3nhuqRvScOAROG6pMOBb0nhuqDhuqRvxrDhu53huqRv4bux4bufb+G7qcON4bqkw4Fv4bupw7rhu4RvSUfhuqbhuqTDgW/GsOG6oOG7t8ONb8OCxanDjW/DlXnDjW/hu6nDucONaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu6jhuqxvScOA4bu3byPhuqbhuqbDgeG6tOG7rW9IeG/hurThuqB54bqkb8OA4bu1b+G6tOG7neG6oG/DksOK4bqgb8aw4bud4bqkb0bDjeG7l2/hu63DguG7l+G6oOG6tGhvw5V5w41v4bupw7nDjW9Jw4B5w4JvScOAROG6pMOBb0nhuqDhuqRv4bux4bu3b8OA4bq6b0lH4buAb8OVecONb+G7qcO5w41v4bupxKjhu5dvxrDhu53huqRpbyjDgEvhuqTDgW/hu7HhuqDhu7PDjW/huqThu5vDlW9IeG/hu6nDgOG6rm/hu47hu6PDlW9H4buXb0lH4bqm4bqkw4FvSUdL4bq+4bqkw4Fvw4Dhu4Dhu4RvScOA4bqgw73DjW9Jw4BE4bqkw4FvSeG6oOG6pG9Gw43hu5fhuqRvSUfhuqrhuqTDgW9JR+G6puG6pMOBb8aw4bqg4bu3w41vw4LFqcONaG/hu6nDgHPhuqTDgW/DgOG7neG6pG/huqTDgEtvScOA4bqgw73DjW/huqPDoS5p4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqSjDvcONb+G6ssOAROG6pMOBb+G7qeG6rG/DksO64bqkb+G7seG7s2/DgcODb+G6ssOAxqHhu6lvSU1v4buEw4DhuqLhu5dvI+G6puG6psOB4bq04butaG8j4bqm4bqmw4HhurThu61vSHhvw4FP4bqgb+G7qcOA4bqmb8aw4bud4bqkb8OCw4lJb0nDgEThuqTDgW/GsMah4bqmb+G6pHnDjW/hu6nDgOG6oG9J4bqgw71Jb8OA4bub4bqkw4Bv4buxw4nhuqTDgW/DguG7m28j4bqm4bqmw4HhurThu61vScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/hurThuqB54bqkb0bDjeG7l+G6pG/hu7HDveG6pG/DlXnDjW/hu6nDucONb+G7qcSo4buXb8aw4bud4bqkaW8ow73DjW8j4bqm4bqmw4HhurThu61v4bqkw4Dhu6XhuqRvScOAw7rDlW9HceG6pMOBb+G7qcah4bupb+G6o8OhLm/GsOG7neG6pG/hu7FL4buXb8OS4bub4bqmb8aw4bqg4bu3w41vw4LFqcONb+G6pHHDgm9JR+G6puG6pMOBb+G7qcOA4bqi4bqkw4BvSMah4bupw4Bv4buO4bqs4buXb+G7qcSo4buXb8OCw4PhuqTDgGhvScOAw4NvI+G6puG6psOB4bq04butb0h4b+G7juG6rOG7l2/hu6nDgMOM4bqkw4Fv4bqyw4BC4bqgb+G6ssO9SW9Gw43hu6NvScODw4Jv4bqy4bqgw73Dgm/hu6nEqOG7l28j4bqm4bqmw4HhurThu61p4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqSHDiUlv4bux4bqg4buzw41v4bupw43EkOG6oG/hu6nhu4rhuqTDgW/hu6nDueG6pG/hurRLw41vw5Rv4bq04bubb8OCcuG7qW/hu6vhu4pvI+G6puG6psOB4bq04butb+G7qeG6rG9Jw4Dhu7dv4buO4bqs4buXb0nDgEThuqTDgW9J4bqg4bqkb+G7qcahb+G6pMOAdeG6pG/huqTDgOG7ncOVb+G7qeG7o8OCb+G6ssOAQuG6oG/hurLDvUlvRsON4bujb0nDg8OCb+G6suG6oMO9w4Job+G6pMOAS+G6pMOBb0lH4bqm4bqkw4Fvw4DDucONb8OAw71Jb+G7qcah4bupb0lHS+G6vuG6pMOBb8OA4buA4buEaG8j4bqm4bqmw4HhurThu61vSHhv4bqyw4BE4bqkw4Fv4buO4bqs4buXb+G7qcOAw4zhuqTDgW/hurLDgELhuqBv4bupxqHhu6lvSUfhu5fhuqTDgW/hu4zhu63GsGlv4bqhR+G6puG6pMOBb0lHS+G6vuG6pMOBb8OA4buA4buEb+G6pOG7m8OVaG/GsOG7neG6pG/hu6nhuqxvScOA4bu3b+G6tOG6oHnhuqRvw4Dhu7VvSUdO4bupb0nhuqDDveG7hG/DksOK4bqgb8OCxqHDlW/hu6nDgMSob8OA4bqmcuG7qW9JR8ON4bqkw4FvSXXDgm/DgOG6um9JR+G7gG/hu6nEqOG7l2/hu6nGoeG7qW9JR+G7l+G6pMOBb+G7jOG7rcawaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG7lsONScOA4bqmR27EqTnhuqlv4bq0S+G7gOG7qW/hu6vEguG7qcOAb8OsScOA4but4bqmb+G6oeG7reG7qcOAw6Hhu5fhu6vhu5dH4buL4buJL+G7hMSp

PV lược dịch (theo TechRadar)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]