(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản nâng cấp Windows 11 giả mạo có thể lấy cắp dữ liệu của người dùng.
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4hq4bucIU4hVCFATsavVThO4bqoPSHhu6go4bqpw6FOw5PDk05APeG7nE4u4buaKE7GryPhurPhu5RO4buqw5piTjgjw5ohTi7DnS5O4buqIMavTiPhu5o94buKLyPDk+G7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04xqHhu7Dhu5Thu6hN4buIauG7nCFOIVQhQE7Gr1U4TuG6qD0h4buoKOG6qcOhTsOTw5NOQD3hu5xOLuG7mihOxq8pTsOgI+G7tE4sVWJOxq/hu6A4TuG7qOG6p04sPeG7suG6oU7Gr+G6r+G7lE4hQOG6tzQ9TuG7qMOjIUBI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhu4o9LkBOxq8s4buUw6HDoeG6vE3hu6jDoCPhuqEuxahOPWvhu7Ahw6Dhu7BhTU7DocOgYizhu7DhurxN4bqpPeG7qMOgI+G7hE7hu5Dhu5JPOOG6q0ZOI+G7sD1AI8Og4buETuG7jsOU4buMOOG6q0ZNTsOhYcav4bq8TS8vxq/hu6ghSMWo4buUKMOgI+G7lCEjIyjhu5RI4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DksOSw5PDlC/Dk0/DleG7qOG7jMOTT+G7juG7kMOST8Ogw5PDlMOSw5Ms4buQLeG6oSHDoD3DoCzhu7Dhu6hIOjhATU7hu5Qsw6DhurxNauG7nCFOIVQhQE7Gr1U4TuG6qD0h4buoKOG6qcOhTsOTw5NOQD3hu5xOLuG7mihOxq8j4bqz4buUTuG7qsOaYk44I8OaIU4uw50uTuG7qiDGr04j4buaPU1O4bqpPeG7qMOgI+G6vE3hu5Dhu5JPTU4j4buwPUAjw6DhurxN4buOw5Thu4xNTi/hu4jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04a+G7lDjDoD0oIU3hu4jhur8hI+G7hE7hu7c94bqr4buUxajhu5Ri4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4hr4buWxq9OISPGoE4hQCM9WCFOxq/hurPhuqFOxajhu5woTi7DmcOgTi4zPU7hu6pUYk7hu6rhu6JOw6AlLk7DoCNVYk4uIMOgTsOgYeG7lCFATuG6qeG7sMWoTkA94bucTi7hu5ooTsav4bqhIUBOxq9VOE7FqOG7nCFOIVQhQE7Gr1U4TuG6qD0h4buoKOG6qcOhTsOTw5NOLj3hu7YhTjgjJE7GryMoTsav4buWxq9OLuG7lmJOw6AkISNOOyNbIUBO4buq4buWOE7hurMhQE7Gr+G7lsavTsOgI1shQE7DoV1OO8OpTsOgI+G6ocOZw6BOw6BdPU7DoCM94bu04bqhSE7DgOG6oWJOISM9WCFHTsavI+G6oyFATsavI+G6s+G7lE7Gr+G7lsavTjgjw5ohTi7DnS5O4buqIMavTiPhu5o9TuG7quG7liEjTsav4bugOE7hu6jhuqdOLD3hu7LhuqFOIUDhurc0PU7hu6jDoyFASOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4bqoPSHhu6go4bqpw6FOw5PDk07GrylOLiDDoE7DoV1OYljhuqFOxq/DmuG6oU7hu6rhu7ROxq8j4buaYk7huq3GoE5iWOG6oU7Gr8Oa4bqhTiEwPU7DoD1ZIUBOISNVw6BOw6BhKCFATsOhXU7hu6opTizGoE4jMU7DoGE1TsOAYeG6ocOhw6Dhu7Dhu6hO4bu3LOG7lMOg4bu4KGEuTnQo4buo4bqhLOG7sE7DjcOA4bu3dMOMTjgjPVghTsWo4bucIU7DkkhPTkhObT3DneG6oU4hxqBiTuG7qOG7piFO4buqWSFO4bqtPeG7ssavTsav4buWxq9OLuG7lmJOw6AkISNOxq/hu5ZOISNUIU7huq3GoE4u4buWYk7DoCQhI07huqvhu5bGryNOw6Dhu5RiTjsjWyFATsOgI+G7tE4hVCFATsavVThOLFghTuG6qD0h4buoKOG6qcOhTsOTw5NOIVnhuqFOOyNbIUBO4buq4buWOE7hurMhQE7hu6rhurc1xq9Oxq/hu5bGr07DoCNbIUBOw6FdTjvDqU7DoCPhuqHDmcOgTsOgXT1Ow6AjPeG7tOG6oUhObT3DneG6oU4hxqBiTjsjPVkhTiFA4bq3ND1O4buow6MhQE47IylOxq8jKuG6oU7huq0lTjsjWyFATsOgI+G7tE4hVCFATsavVThOLFghTjgjPVghTsWo4bucIU7huqg9IeG7qCjhuqnDoU4uMz1OISNVw6BO4bqtxqBOISM9w53huqFOIUDhurc0PU7hu6rhu6JOw6AlLk7Gr+G7lsavI07igJws4buWxq8j4oCdTsOA4bu3dE7DkkhPTuG7quG7tE7Gr8agPU7hu6pRw6BO4bqoPSHhu6go4bqpw6FOw5PDk0jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iHXhu6AuTsWo4bugw6BO4buq4bq3NcavTuG7qlHGr07hu6o94bu0Lk4hxqBiR07Gr+G7lsavTuG7ql09TsOg4bq3NSFATuG7quG7ok7DoOG7mihOw6Bh4buUIUBO4bqp4buwxahOw6BhWyFATkA9XSFATiEj4bq3TsOgYeG7lCFATuG6qeG7sMWoTsavIyQhI07DoCPhurPGr07Gr+G6r+G7lE50PcavYSjDoSjhu7jDoEhOw4DhuqFiTiEjPVghR07Gr+G7lsavTiEjxqBOIUAjPVghTsav4bqz4bqhTsWo4bucKE4uw5nDoE5rLCjhuqHhu6jDgW5yTjgj4buWw6BOIz3hu7IhTmHhu5ROYVAhQE4hWeG6oU4hI1U4TuG6rcagKE4h4bqjw6BO4oCcw4Dhu5w9TuG6q+G6oV0hQE4hQOG7lGJOxahUYk5APTTigJ1HTsOgYeG7lCFATuG6qeG7sMWoTsOhV07DoOG7nD1O4bqr4bqhXSFATsOg4buyOE7hu5vDgcO6TsavKU7GryPhurPhu5ROOCPDmiFOLsOdLk7hu6ogxq9OI+G7mj1I4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhu7cjw5ohTi7DnS5O4buqIMavTiPhu5o9TiHGoGJHTuG7quG6tzXGr05APj1OLMagTuKAnOG7myEhKE7DgcOg4buw4buULOG7sGHigJ1HTsOh4bqlTuG7qMSDIUBOLiDDoE44I8OaIU7Gr+G6r+G7lE7DoGElISNOxq/GoD1O4buqUcOgTuG6qD0h4buoKOG6qcOhTuG7quG7tE7DoOG7mihOxq/hu5bGr07DoOG7sjhOw6Dhu5ouTsOgIzQ9TsOgYVghTi7hu5ZiTsOgJCEjTsWoKk4hIz3hu7YuSE5yIz1OOyM2PU7GryPhu5piR07DoVdO4bqr4bqhVcOgTiM94buyIU4uIMOgTsOhXU7DoOG7sjhOxq8j4bqz4buUTsav4buWxq9Ow6DDmThOLOG7siEjTuG6rVtOIz3hu7LhuqFOIynhu5ROxq/hu5bGr07DoCQhI04h4bueIUBOxajhu5woTi7DmcOgTjsj4buWxq9OISPhu5ThuqFHTuG7qiIhQE7DoCM0PU7DoD0hI07GryMmISNOxq8j4bq3MiFATsOgYSUhI07GryNdIUBO4bqtPS1h4bqjw6BO4bqoPSHhu6go4bqpw6FObOG7sOG7uOG7sCHhu6jhu7BhTsOgJMavI04jNThO4bqtxqBO4bqrKeG7lE7Gr+G7lsavTsOh4bucIU44I+G7pC5Oxajhu5woTi7DmcOgTjsj4buWxq9OOyN7PU5uLj3DoSjhu7jDoE7huq3GoE5uw4Fuw4BI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4hr4buWxq9Ow6Dhu7I4TsOh4buU4bqhTuG7qilOxq8j4buaYk7DoGFYIU4j4buyTsOgI10hQEdOw6BhKCFATjsjPU4uIMOgTsOg4buyOE47I+G7lsavTuG7quG6tzXGr07DoOG7mihOw6BhKCFATsOgI+G6t04uxIPGr05r4buETlxO4bqgw6Hhu7Bhw6FOXFxO4bq5ODhs4buUw6Dhu5ROXE5BKOG7lC49IUBOXE7huqg9IeG7qCjhuqnDocOTw5Phu5shw6HDoOG7lCws4buUw6A9KCHhurnDocOhPcOhw6Dhu5Qhw6BO4bqtxqBOxq8jJCEjTsOg4buyOE4hxqBiTsavI+G6s+G7lE4u4buiTixVYk7Gr+G7oDhO4buo4bqnTiw94buy4bqhR07GrylOw6BYIU4sxqBO4bqoPSHhu6go4bqpw6HDk8OT4bubIcOhw6Dhu5QsLOG7lMOgPSgh4bq5w6HDoT3DocOg4buUIcOgSMOhxq9hSE5r4buWxq9O4buo4bqnTiw94buy4bqhTuG7quG7liEjTsav4bugOE7hu6rhurc1xq9OISPhu6AuTuG7qlkhTizGoE7DoCNbIUBOw6A9IU7DoOG6tU7DoGElISNO4buo4bqhYuG7ssOgTuG6qeG7sMWoR04uw5nDoE47I+G7pOG6oU7hu6rhurc1xq9OLOG6t+G6oU7DoGHhuqdHTuG6rSRO4buqPeG7siFOw6DhuqVO4bqtxqBOxq/hu5bGr07DoOG7sjhOw6DhurVOxq8jJCEjTuG7t2tOxagqTiEjPeG7ti5OLuG7ok7hu6ogxq9I4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4hr4buWxq9OISPGoE4hQCM9WCFOxq/hurPhuqFOxajhu5woTi7DmcOgTsav4bucISNOxajhu5YoR07FqOG7miFOxq8jJk4hWCFOw6Dhu5w9TuG6q+G6oV0hQE7Gr+G7lsavTsOg4buyOE7hu5vDgcO6TsOg4bq1Tsav4buWxq9OIUDhuqEiIU4uxqBOxajhu5ohTiMoxqAhTsOgKMagIU7GryPhu6DGr07GryPhu6AhTizGoE4jNThOOCPhu5Y4SE51WeG6oU4u4buWYk7DoCQhI07Gr+G6r+G7lE7FqOG7miFO4buq4bqvTuG7qj3DneG6oU47PeG7siFO4buq4bu0TiFUIUBOxq9VOE7huqg9IeG7qCjhuqnDoU7Dk8OTR07FqOG7miFOw6FXTuG7quG6tzXGr07DoCNbIUBOxajhu5YoTjnhuqHhu5RO4bqoPSHhu6go4bqpw6FO4bqgOOG7qOG7lMOg4buwR04uIMOgTsavWyFATsavxINO4buq4bq3NcavTsOgJMavI04jNThOw6FTIU7DoGEoIUBOI+G7sk7hu6o9w53huqFOI8agISNO4bqoPSHhu6go4bqpw6FITm1UYk4sxqBOxq/hu5bGryNO4buUIU7DoCjGoCFOISNVw6BO4buq4bu0TuG7quG7nC5Oxajhu5woTsWo4buaIU7DoOG7nD1O4bqr4bqhXSFATuG6rcagTsavxqA9TuG7qlHDoE7FqOG7nCFOw6Hhu5QoTuG6qD0h4buoKOG6qcOhTsOTw5NOxq8jJCEjTiPhu6IhQEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iHVZ4bqhTi7hu5ZiTsOgJCEjTsav4bqv4buUTsWo4buaIU47I1shQE7hu6rhuq9O4buqPcOd4bqhTjs94buyIUdO4buoKE47I1shQE7hu6rhu5Y4TuG6syFATsav4buWxq9OYljhuqFOxq/DmuG6oU7DgOG7t3ROw5JIT0dOw6AjJU7huq3hu6YhTsavKU4uIMOgTsOhXU7Gr+G7lsavI07hu5QhTsOgKMagIU4jMiFO4buq4bu0TsavxqA9TuG7qlHDoE7huqg9IeG7qCjhuqnDoU7Dk8OTTi7GoE47I1shQE7Gr8OaIU7DgOG7t3ROSE51I+G6tyFATsav4buWxq9OISPGoE4hQCM9WCFOxq/hurPhuqFOxajhu5woTi7DmcOgTjsjWyFATjsj4bqhYlkhTjsjJMavI07FqFXDoE47ZE7hurMhQE7hu6jEgyFATiHGoChOw6BhKCFATsOhXU7hu6opSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIw4BhWCFOI1nDoEdOxajhu5ohTjsjWyFATiFYIU7Gr11Ow6Dhu5w9TuG6q+G6oV0hQE7huq3GoE7Gr8agPU7hu6pRw6BOw6Dhu7I4TuG7m8OBw7pO4bqoPSHhu6go4bqpw6FOw5PDk07DoOG6tU7FqFXDoE47ZE7DoGHhu5QhQE7huqnhu7DFqE4hxqAoTjsjWyFATuG7qChOxq8jJCEjTnQ9xq9hKMOhKOG7uMOgTuG7qj3DneG6oU4jxqAhI0jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE044bq54bqhw6AjKGFN4buIxqFIw4BOw43DoCPhu7AoTsOA4buwxq8jYeG7lOG7qOG7lGHDjOG7ii844buI

H.T (theo Techradar)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]