(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, thời gian qua bằng việc đầu tư mạnh mẽ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh cũng như hạ tầng công nghệ thông tin… Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân đã và đang đạt được những kết quả đang khích lệ, góp phần hướng đến mô hình “bệnh viện thông minh”.
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G7qcOZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q8SD4buIR+G7pnhV4bum4bqweMOJ4buK4bum4bu2SOG7jHjhurrhu5zhu4h4w5nhu5Z4UnggR+G7jOG7injDneG7iEfhu4x44bq64bqieE/hu4rhu47huqJ44buK4bum4bu2R+G7jHjhu4nhu4rhu5B44buT4bum4bqo4buM4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS/hu4rDveG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VMSD4bq84bqi4bq4d+G7q8O04bug4buIeMOS4buow4l44buk4buI4buC4bumeOG6ukThu7Z4w5Lhuq7hu4zhu4p4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeOG6uuG7nOG7iHjDmeG7lnjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOTTeG7jOG7injDnVfDiXjhu7Z44buk4buEw7l44buk4buKUOG7iHjDjOG7iOG6ouG7jHhV4bum4bqieEXDguG7jMOMeMOd4buIR8OJeOG6ukLhu6Z44buk4buseMOS4bqu4buM4buKeMOS4buGeOG7ikd44buk4buK4buW4buMw4x4w4nhu554w5lSeMOdQ+G7pHjDieG7iuG6quG7pMO5eOG7pMOa4bqi4buMw4x44buk4buK4buI4buE4bukeEVLeE/hu4rDg8OSw7l4w4nhu4pZ4bqieEVH4buM4buKeMOJ4buw4buMw4x44buM4buK4buseOG7iuG6rnjhu6RC4buMw4x4w4nhu5Thu4zDjHjhu4zDjOG7ikd44buk4buK4buU4buMw4x44buk4buI4buM4oCmeCBH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjhurrhuqJ4T+G7iuG7juG6onjhu4rhu6bhu7ZH4buMeOG7ieG7iuG7kHjhu5Phu6bhuqjhu4x44bq64bq2eMOdxIJ44bq64bqi4buMw4x44bq64bqu4bukeOG6uuG7rFHDiXjhu4zhu4pZ4buMw4x4T+G7hOG7pHhV4bum4bqweOG6uuG6ouG7jMOMeE/hu4rEqMOJ4buKeMOTR8O5eMOMw5VUeFThu4pC4buMeOG7iuG7rOG7oOG7jMOMeOG6uuG7hOG7jHjDkuG7lHjhu4pK4buM4buKeOKAnEVH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjDkuG7iOG7jOG7iuKAneG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMO9eXl5VOG7tMO6eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4bukdXhBQUFU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buz4buzw73hu7kv4buzeeG7s+G6uOG7ueG7s+G7s+G7s8OB4bu5w4Dhu6ThuqDhu7Phu7nDgOG7ucOTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6HDgeG7teG7uXd44bqiw5Phu6Thu6F3xIPhu4hH4bumeFXhu6bhurB4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeOG6uuG7nOG7iHjDmeG7lnhSeCBH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjhurrhuqJ4T+G7iuG7juG6onjhu4rhu6bhu7ZH4buMeOG7ieG7iuG7kHjhu5Phu6bhuqjhu4x3eOG7suG7iOG6uOG7pOG7iuG7oXfDvXl5eXd44buK4bq84buIw4zhu4rhu6Thu6F3QUFBd3gv4bur4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUMOG6olThu6Thu4jhu47hu4x34burIEfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG6uuG6onhP4buK4buO4bqieOG7iuG7puG7tkfhu4x44buJ4buK4buQeOG7k+G7puG6qOG7jHjigJzhurrhu4hIw5J4w5nDg+G7jMOM4oCdeOG7pMOa4buO4buMw4x4w5NN4buM4buKeMOdV8OJeOG6ukThu7Z4w5Lhuq7hu4zhu4p4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeOG6uuG7nOG7iHjDmeG7luG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4nhu4rhuqLhu7Z4RcOC4buMw4x4w53hu4hHw4l44bu04buEVHjhu4rEguG7jMOMeMOJ4buKUHjhu4zhu4rhuqjhu4x4w53hu4jhu4Lhu4x4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeMOM4buQ4buIeOG6uuG7hOG7jHjDk+G7rFHhu6R44bq6SHjhurrhurLhu4zDjHhP4bu4eE/hu4rDg8OSeMOJ4buKWeG6onhFR+G7jOG7isO5eEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhuqvDjOG7puG7tknhu4x44buJ4buKS3gyxILhu47DuXjhu7ThurZ44buT4bum4bqo4buMeOG7ieG7iuG7iOG7guG7jMO5eOG7iuG7puG7tkfhu4x44buJ4buK4buQeOG7k+G7puG6qOG7jHjhurrhurZ4w5lYeOG6uOG7qOG7jMOMeFThu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu6Thu4rhu67DiXhV4bum4bq+4bukeOG7pOG7iuG7gHgg4bqw4buOeOG7iuG7iEjDknjhu7ThurZ44buK4bua4buIeOG7pOG6ruG7iHjDieG6qOG7tnjhurrhurLhu4zDjHhP4bu4eE/hu4rDg8OSeMOJ4buKWeG6onhFR+G7jOG7injhu6RXeOG6uuG7muG7jMOMeMOJ4buq4bqieEVH4buM4buKeMOd4buIR+G7jOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4nhu4rhurzhu454RcSCeDLEguG7jsO5eMOZ4bqi4bumeE/hu4rhu4h4VeG7puG6vuG7pHjhu6Thu4rhu4DDuXjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu4jhu4x4w53Egnjhu4zhu4pD4bukeE/hu7h44buk4buKUOG7iHjDjOG7iOG6ouG7jHhP4buKw4PDksO5eOG6uuG7iEbhu6Z44bukw5pLeEVH4buM4buKeMOJ4buq4bqieEXEgnjhu4rhu4hH4buMeOG6uuG7rFHDiXjDiUNUeOG7jOG7ikPhu6R44bukw5rhu4Lhu4x4w5LEguG7jHjhu4pK4buM4buKeMOJ4buq4bqieMOJ4bqo4bu2eOG6uuG6suG7jMOMeE/hu7jhu6V4w7Thu6Dhu4h44buk4buKUOG7iHjDjOG7iOG6ouG7jHhP4buK4buO4bqw4buMw4x44bu1eXjDjOG7iOG6qOG7tnhV4bum4bq+4bukeOG7pOG7iuG7gMO5eEXEgnjhurrhurZ44buM4buKQ+G7jHjhurrhu6xRw4l4w5nhu5Z44buk4buK4buueOG7pFd4w53Egnjhurrhu4h44bq64buE4buMeFThu4rDlOG7jMOMeOG6uuG6suG7jMOMeE/hu7h4T+G7isODw5J4w4nhu4pZ4bqieEVH4buM4buKeEXhuqLhu4x44bq6QuG7pnjDksSCeE/hu4rhu5Thu4zDjHjDkuG6quG7pHjhu6Thu4pQ4buIeMOM4buI4bqi4buMeOG6uMOUeOG7pErDksO5eMOJ4buKUHjhurpR4buI4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F34bq44buk4buK4bumw5JFeOG7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMO9eXl5VOG7tMO6eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4bukdXjhu7lB4bu1VOG7tMO6d3jDmcOaw4nhu6F3Ly/DieG6uOG7jOG7pUXhuqLhu47hu6Thu4rhuqLhu4zhu4rhu4rhu47huqLhu6XDneG7jC/hurjhurzDmU/hu6Thu45UL+G7jOG6vOG7ssOZL+G7s+G7s8O94bu5L+G7s3nhu7Phurjhu7nhu7Phu7Phu7XDvXnhuqDhu6Thu7fhu7NBw4FBw5N54bulTlTDjHTDmuG7oeG7s+G7t0F3eOG6osOT4buk4buhd8SD4buIR+G7pnhV4bum4bqweMOJ4buK4bum4bu2SOG7jHjhurrhu5zhu4h4w5nhu5Z4UnggR+G7jOG7injDneG7iEfhu4x44bq64bqieE/hu4rhu47huqJ44buK4bum4bu2R+G7jHjhu4nhu4rhu5B44buT4bum4bqo4buMd3jhu7Lhu4jhurjhu6Thu4rhu6F3w715eXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7uUHhu7V3eC/hu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7qyBH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhurrhurLhu4zDjHhP4bu4eE/hu4rDg8OSw7l4w4nhu4pZ4bqieEVH4buM4buKeEXDguG7jMOMeOG7ikrhu4zhu4p44buk4buK4buuw4l4VeG7puG6vuG7pHjhu6Thu4rhu4B44buk4bqu4buIeMOJ4bqo4bu2eOG6uuG6suG7jMOMeE/hu7h44bukV3jhurrhu5rhu4zDjOG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vigJzDtOG7iEfDiXjhurrhurLhu4zDjHhP4bu4eE/hu4rDg8OSeMOJ4buKWeG6onhFR+G7jOG7inhFw4Lhu4zDjHjDieG6qOG7tnjhurrhurLhu4zDjHhP4bu4eOG7pFd44bq64bua4buMw4x44buMxILhu7Z4w5rhuqrhu6R44buk4buIR+G7jHjDk1Hhu4jhu6V44buJ4buU4buIeE/hu4rhu5Thu4zDjHhU4buK4bqw4buIeOG7tOG7hFR44buKxILhu4zDjMO5eMOS4bqq4bukeOG7pOG7ilDhu4h4w4zhu4jhuqLhu4x4w4nhu4pQeOG6ulHhu4h4w5Phuqjhu6bhu6V44buJVnjhurrDlXjhu6Thu4jhu4Thu6R4T+G7iEfDknjhurrhu6xRw4l4T+G7isODeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44buk4buKUOG7iHjDjOG7iOG6ouG7jHjDmeG7jnjDneG7oOG7iHjhu4zhu4pZ4buMw4x4w5NC4buMeE/hu4rDg8OSw7l4w4nhu4pZ4bqieEVH4buM4buKeOG7pMOa4bus4bugw4l44bq6w5XDuXhFxIJ4MsSC4buOeMOJ4buK4buOeEXhu4jhu4Thu6Thu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burMMOU4buMeEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHhp4buK4bquw5J4w7ThurLhu4x44buJ4bum4bqq4buMw7l44bukw5rFqHjhu6Thuq7hu4h44buk4buKS3jhu6TDmuG6quG7jHjhu4vhuqLhu454w7TEguG7jMOMeOG6usOD4buM4buKeMOM4buIw4N1eOKAnDLhuqjhu7Z4w5PEgnjDk0Lhu4x44bq6QuG7pnjhu6Thu4jhu4Lhu4x44buk4buU4buIeOG6uuG7rFHDiXjDjOG7iOG6sOG7iHhV4bum4bu24buE4bukeOG7pOG7iuG7qnjhu6Thu6jDiXjDmuG6onjDneG7iEfhu4x44buM4buK4bqi4buM4buKeMOM4buQ4buMw7l4T+G7iuG7lOG7jMOMeFThu4rhurDhu4h4VeG7puG6onjhu4zhu4rhu4hG4bumeFThu4rDlOG7jMOMeE/hu4rDg8OJeOG7jOG7iuG6ouG7pnjDk8SCw5J44buk4buK4buqeOG7pOG7qMOJ4buleDDDg8OJeOG7pOG7iuG7qnjhu6Thu6jDiXjhu4zhu4rhu6x44buk4buK4bqi4buM4buKeOG7pOG7jsOD4buMw7l44bu04bum4bqq4bukeOG7isOV4bqieOG6uuG7nuG7jHjDneG7iEfhu4x4VOG7isSo4bul4bul4buleMOJ4buKTHjDkuG6quG7pHhP4buK4buO4bqw4buMw4x4w715eFThu4rFqOG7pOKAneG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4nhu4rhurzhu4544bq6w5XDuXhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4zDuXjhu4zDjOG7rFDhu4h44buM4buKxIJ4RUfhu4zhu4p44buM4buK4bqo4buMeOG7iuG7jsSC4buMeOG7pOG7jsSC4buMeMOJw5V44buk4buKSHjDmVh44bq44buo4buMw4x44bq64buIR+G7jHjhu6Thu4rhu47huq7hu4h44bq44buIeOG6uuG7muG7jMOMeMOaxqDhu4h4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeOG7pOG7iEbhu4x44bq64buE4buMeOG7pMSC4buIeE/hu4rhu47hurDhu4x4w4nhu6rhuqJ4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG7pOG7iuG6ouG7tnjDnUp4VOG7iuG6sOG7iHjDieG7ilB44bu04buEVHjhu4rEguG7jMOMeOG7pOG7iuG6ouG7jOG7injhu6Thu47Dg+G7jHhFw4Lhu4zDjHjhu6Thu4hG4buMeMOS4bqk4bukeOG7jOG7iuG7rHjhu6TDmuG7rOG7oMOJ4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F34buIMOG6vOG7jOG7pOG6vMOad3jDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd+G7suG7iOG6uOG7pOG7inV4w715eXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7uUHhu7VU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buz4buzw73hu7kv4buzeeG7s+G6uOG7ueG7s+G7s+G7s+G6oMO9eeG7pOG6oHnDgEHhu7nDk3nhu6VOVMOMdMOa4buh4buzw4FBd3jhuqLDk+G7pOG7oXfEg+G7iEfhu6Z4VeG7puG6sHjDieG7iuG7puG7tkjhu4x44bq64buc4buIeMOZ4buWeFJ4IEfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG6uuG6onhP4buK4buO4bqieOG7iuG7puG7tkfhu4x44buJ4buK4buQeOG7k+G7puG6qOG7jHd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8O9eXl5d3jhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pOG7oXfhu7lB4bu1d3gv4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qw4bqiVOG7pOG7iOG7juG7jHfhu6vhu4vhuqLhu6Z4T8OT4buK4buIeFXhu6bhur7hu6R44buk4buK4buAw7l44bq4WXjDk+G7iEfhu6Z44buM4buKQ+G7pHhP4bu4eE/hu4rDg8OSeMOJ4buKWeG6onhFR+G7jOG7injDieG7sOG7jMOMeOG7jOG7iuG7rHjDicODw4l44buk4buK4buU4buMw4x44buk4buI4buMeMOdRnhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x4w5nhu4Z44bq64busUcOJeOG7iuG7iEfhu4x4w5Phu4Lhu4x44bukw5rhu4Lhu4x4w5LEguG7jHjhu4pK4buM4buKeMOJ4bqo4bu2eOG6uuG6suG7jMOMeE/hu7jhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burIMODw4l4w5kkeMOJ4buK4bum4bu24buC4buMeE/hu4rhu47huqJ44bqv4bqveGnhu4rGr+G7jMOMeOG7iyR44buJ4buK4busUOG7jMOMw7l4w6Phu4jDg8OSeOG6uuG7lsOJeEVH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjhurrhuqJ4T+G7iuG7juG6onjhu4rhu6bhu7ZH4buMeOG7ieG7iuG7kHjhu5Phu6bhuqjhu4x44buM4buKQ+G7jHjhurpL4buM4buKdXgw4buK4bum4bu2SOG7jHjhurrhu5zhu4h4w5nhu5Z4w5PEgnjhu7Thu6Z44buK4bus4bug4buMw4x44buk4bqq4bukeOG7tuG7hOG7pnjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOTTeG7jOG7injDnVfDiXjhu7Z44buk4buE4buleOG7ieG7ilDhu4h4w4zhu4jhuqLhu4x4VeG7puG6osO5eCBH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjhurrhuqJ4T+G7iuG7juG6onjhu4rhu6bhu7ZH4buMeOG7ieG7iuG7kHjhu5Phu6bhuqjhu4x44bq64bq2eMOJw5V44buM4buKWeG7jMOMeMOZV3jhurpC4bumeOG7pOG7rHjDkuG6ruG7jOG7injDkuG7hnjhu4zhu4rDgsOSeOG7iuG7rOG7oOG7jMOMeOG6uuG7hOG7jHjDkuG7lHjhu4pK4buM4buKeEVH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjDkuG7iOG7jOG7iuG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vEg+G7iEfhu4x44buM4bqi4bu2eEVH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjhurrhuqLhu4zDjHjDmVh44bq44buo4buMw4x44bu3eMOSw4Phu7Z4w4nhu4rhu6rDuXjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG6usOVeOG7s3jDksSC4bu2eOG6uMav4buMw4x4w4nhu4rhu454VOG7ikLhu4x4w5JG4buMeCDDtOG7ieG7i3hB4bul4buzeMOdxIJ44buzeMOSw4Phu7Z44bq4xq/hu4zDjHjDieG7iuG7jnjhu4pHeOG7pOG7iuG7luG7jMOMeGklMOG7i8O6eOG6qcOD4bu2eOG7pMOa4bquw5J1eOG6uuG7nuG7jHjDnUt44buK4buIR+G7jHjDicOVeMO9w73DgXjDksOD4bu2w7p4xINHeOG7pOG7iuG7luG7jMOMeOG7pOG6vMOT4bq8w5Lhurzhurjhu4jDieG7iOG7jHjFqVThu4rhu6jDiXjDneG7qHjhu4rhu5rhu4h4w4nhu4pE4buMeOG7pFZ44bu04bqieMOd4bug4buIeEVH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjDtOG7iEfhu6R4MuG7rsOJxrDDunjDicOVeOG7s3jDieG6qOG7tnjhurrhurLhu4zDjHhP4bu4eE/hu4rDg8OSeMOJ4buKWeG6onhFR+G7jOG7injhu6RXeOG6uuG7muG7jMOM4oCm4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F34buIMOG6vOG7jOG7pOG6vMOad3jDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd+G7suG7iOG6uOG7pOG7inV4w715eXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7uUHhu7VU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buz4buzw73hu7kv4buzeeG7s+G6uOG7ueG7s+G7s+G7s+G6oOG7t8OA4bukw73DvXnDgeG7t8OTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6HhuqDhu7dBd3jhuqLDk+G7pOG7oXfEg+G7iEfhu6Z4VeG7puG6sHjDieG7iuG7puG7tkjhu4x44bq64buc4buIeMOZ4buWeFJ4IEfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG6uuG6onhP4buK4buO4bqieOG7iuG7puG7tkfhu4x44buJ4buK4buQeOG7k+G7puG6qOG7jHd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8O9eXl5d3jhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pOG7oXfhu7lB4bu1d3gv4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qw4bqiVOG7pOG7iOG7juG7jHfhu6sgR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x44bu24buC4buMeOG7pOG6qMOSeE/hu4rhu4h44bq64buE4buMeCBH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjhurrhuqJ4T+G7iuG7juG6onjhu4rhu6bhu7ZH4buMeOG7ieG7iuG7kHjhu5Phu6bhuqjhu4x4T+G7isODw5LDuXjDieG7ilnhuqJ4RUfhu4zhu4rhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burMOG7sOG7jMOMeOG7pOG7iuG6vOG7jnhFw4PDiXjDmSR44buJ4buK4busUOG7jMOMw7l44bukVnjhu6Thu4rDg+G7jMOMeHnDvS/hu7N5w73DgHjhurrhu57hu4x4w51LeOG6uuG6tnjhu6TDmuG7iEjhu4x4T+G7iuG6ouG7iHjDncSCeMODVHjhurjhu6jhu4zDjHjhu4rDleG6onjhurrhu57hu4x44bq64buIR+G7jHjhu6RYw7l44buK4buIR+G7jHjhu4zhuqLhu7Z44buKw5XhuqJ44bq64bue4buMeOG6uuG7iEfhu4x44bukWHjDieG7quG6onjhurrhu57hu4x4w51LeOG6uuG6ouG7jMOMeMOJ4buK4bqu4bu2eMOZ4buO4buMw4x4w5nhu47hu4zDjHjhu6TDmuG7guG7jHjhu4rhuqLhu4h44buKR3jhu6Thu4rhu5bhu4zDjHV4aeG7ikLhu4x4w5JG4buMeCDDtOG7i+G7iXhB4bul4buzeMOdxIJ44bukw5rhu4Lhu4x4w4nhu5zhu4zDjHjhurrhu4hH4buMeOG7pFjhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buJw5rhu47hu4zDjHhP4buK4buIeOG6usOVw7l4RUfhu4zhu4p4w4Phu4x44bq64buIR+G7jHjhu6RYw7l44bq64bue4buMeMOdS3jhurrhurZ44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4rhuqLhu4h4w53EgnjDg1R44bq44buo4buMw4x44bukVnjhu6Thu4rDg+G7jMOMeHnhu7kv4buzecO94bqgw7l44bq64buE4buMeOG7jOG6ouG7tnjhurrhurZ4w4nhu554ReG6sOG7jHjhu4rhu47EguG7jHjhu6Thu4rEguG7jOG7iuG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sy4buW4buIeMOd4bug4buIeMOJ4buKWXhP4bu4eMOZ4buWw7l4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG6uuG6tsO5eOG6uuG6ouG7jMOMeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeOG6uuG7luG7iHjDneG7oOG7iHjhu4rhuqLhu4h4w51LeOG7pMOaxKjDuXjDo+G7iMODw5J44bq64buWw4l4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeMOdxIJ4T+G7hHjhu6Thu47Dg+G7jHjhu6TDmuG7rFLhu4zDjOG7pXgxV3hP4buI4buE4buMeOG6uuG7hOG7jHjhu6Thu4rDg+G7jMOMeOG7uS/hu7N54buz4buzeMOZ4buGeMODVHjhurjhu6jhu4zDjHjDieG7ill4T+G7uHjDmeG7lnjhurrhu4hH4buMeOG7pFh44buk4bqu4buIeMOS4bua4bukeMOZ4buWeEXhu5p4VOG7ikPhu4x4w4lD4buMeMOT4bqow5J4w5nEguG7jMOMeMWp4buTw4rhu6R44bqrw4zhu4rhu4hHw5LDuXjhu4vhu4jhu4Lhu6Z4PsOSw7l44buTeMOt4bum4bqi4buMw4zGsOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sgw4PDiXjDmSR44buJ4buK4busUOG7jMOMeMOJ4buK4buOeMOaw4Lhu4zDjMO5eMOd4buIR8OJeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeMOJ4buKWXhP4bu4eMOZ4buWeMOMw5VUeFThu4pC4buMeMOaxajhu6R44buMw4zhurThu4x44bq64busUcOJeOG7pOG7luG7iHjhurrhuqJ4w51GeOG7pOG7ilDhu4h4w4zhu4jhuqLhu4x44bukw5rhu47hu4zDjHjhu6Thu4pXw4l4w53hu4hHw4l44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x4w4nDg8OJeOG7pOG7iuG7qnjhu6Thu6jDiXjhu4rEguG7jOG7injDieG7isSo4buM4buK4buleOG7ieG7puG7tnjhu4zhu4rhu4jhu4Lhu4zDuXjhurpIeMOd4buIR8OJeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeMOS4bua4bukeMOJw4PDieG7injhu4rhu4hH4bumeFXhu6bhurB4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7pOG7iuG7rsOJeOG7jMSC4bu2w7l4w4lC4buMeMOJw5V4w5lXeOG6usag4buMw4x4ReG7mnjDieG7quG6onjDicODw4l44bq64bue4buMeMOdS8O5eOG6uuG6pMOJeEXhu4hH4bukeMOTxIJ4VOG7isSo4bqieEXhurDhu4544buK4buISMOSeOG7tOG6tnjhu4rhu5rhu4jhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4buIw5LDjHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXfhu4gw4bq84buM4buk4bq8w5p3eMOZ4buk4bu2w5Phurzhu6F34buy4buI4bq44buk4buKdXjDvXl5eVThu7TDunjhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pHV44bu5QeG7tVThu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7Phu7PDveG7uS/hu7N54buz4bq44bu54buz4buz4bu1ecO94bu34bukQeG7ueG7t0FBw5N54bulTlTDjHTDmuG7oUHDvcOAd3jhuqLDk+G7pOG7oXfEg+G7iEfhu6Z4VeG7puG6sHjDieG7iuG7puG7tkjhu4x44bq64buc4buIeMOZ4buWeFJ4IEfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG6uuG6onhP4buK4buO4bqieOG7iuG7puG7tkfhu4x44buJ4buK4buQeOG7k+G7puG6qOG7jHd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8O9eXl5d3jhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pOG7oXfhu7lB4bu1d3gv4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qw4bqiVOG7pOG7iOG7juG7jHfhu6sgR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x4T+G7iuG7lOG7jMOMeMOJw5Thu4x4VOG7iuG6sOG7iHjDieG7ilB44bq6UeG7iHjDk+G6qOG7pnhP4buK4buIeOG6uuG6suG7jMOMeE/hu7h4T+G7isODw5J4w4nhu4pZ4bqieEVH4buM4buKeMOJ4buw4buMw4x44buM4buK4buseOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeMOJw4PDiXjhu6Thu4rhu6p44buk4buow4l44buKxILhu4zhu4p4w4nhu4rEqOG7jOG7inhP4buK4buIeOG7tOG7puG6quG7pHjDneG7iEfhu4zhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burw7Thu6Dhu4h4w5Lhu6jDiXjhu6Thu4jhu4Lhu6Z44buK4bus4bug4buMw4x44bq64buE4buMeMOS4buUeOG7ikrhu4zhu4p44oCcRUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG7pOG7iuG7lOG7jMOMeMOS4buI4buM4buK4oCdw7l44buk4buK4bq84buOeEXDg8OJeMOZJHjhu4nhu4rhu6xQ4buMw4x4IEfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG6uuG6onhP4buK4buO4bqieOG7iuG7puG7tkfhu4x44buJ4buK4buQeOG7k+G7puG6qOG7jHjhurhXeE/hu4jhu4Thu4x4w5Lhu6jDiXjhu6Thu4jhu4Lhu6Z44bq64buE4buMeOG7jOG6ssOSeOG7s3nhu7Phu7l4w5nhu4Z44buK4buOxILhu4x44buk4buKxILhu4zhu4p4w715eXF44buKxqB4w5nhu554RUfhu4zhu4p4w4Phu4x44bq64busUcOJeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeOG7pMOa4buC4buMeMOS4buU4buIeOG7pMOa4busUOG7jMOMeOG6uuG7iEfhu4x44bukWOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sg4buC4buMeMOJ4bqu4buM4buKeOG6usOVw7l44bukQ1R44bukw5rhu6bhu4zDjHhU4buKw4Phu6R44bukw5rhu4hI4buMeMOJw4PDiXjhu67hu4zDjHjhurjhu6jhu4zDjHjDieG7puG7jMOMeMOJ4bqqVHhP4buI4buE4buMeOG7pOG7iuG7rsOJeFThu4rDlOG7jMOMeEVH4buM4buKw7l4w4nhu4rhurLDknjDmcOVw4l4w5nhu67DiXhP4buK4buS4bq8eOG6ukh44buMw4zhu6xQ4buIeOG6uOG6qOG7jHjhu6TDmuG6onjDieG7ruG7pnjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu4jhu4zhu6V44buJ4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44buu4buMw4x44bq44buo4buMw4x44bq64bqy4buMw4x4T+G7uHhP4buKw4PDknjDieG7ilnhuqJ4RUfhu4zhu4p44buO4buMw5Phu4jhu4zhurx44bukw5rhu4Lhu4x44buR4bq8RcOZ4buI4buk4bq8eMOdxIJ44bukw5rhu4Lhu4x4w4nDg8OJeOG7pOG7iuG7iOG7hOG7pHhFS3jhurjhu4h44bq64bua4buMw4x44buk4buK4buU4buMw4x4w5Lhu4jhu4zhu4rDunhBeXF44buMw4zhu6xQ4buIeOG6uOG6qOG7jHjDmVh44bq44buo4buMw4x44bq4S8OJ4buKeMOd4buoeOG7pOG7iuG6ouG7jOG7injhu6Thu47Dg+G7jHjDieG7iuG7iHhU4buKxKh4T+G7isODw5J4w4nhu4pZ4bqieEVH4buM4buKeOG6uuG7iEfhu4x44bukWMO5eE/hu4rhu5Thu4zDjHjhurjGr+G7jMOMeOG7pOG7iEbhu4x4w5LhuqThu6TigKbhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCXhu6bhu6Thu4rhu47Dmnfhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6lF4bur4buL4bue4buMeDJK4buM4buK4bupL0Xhu6vhu6kvw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bupL1Thu6s=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]