(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Trường Đại học Hồng Đức đã, đang tập trung nguồn lực, đầu tư xây dựng các nền tảng, hạ tầng, thiết bị công nghệ để thực hiện chuyển đổi số (CĐS). Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý cũng như chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXLhu4Hhu5pU4buQ4buKw4rhu6Up4buz4buA4bul4bq+S8OC4bulNcOT4buKw4rhu6UpVcOC4bul4bqm4bq24buq4bulw4zhu7Phu4rhur7hu6Xhur7hu4jhu7Phu6Lhu6XhuqbDkuG7isOK4bulw4Lhur7hu57hu6rhurjhu4rhu6Xhuqbhu4zhu4Dhu6Xhu5xPcS/hur7FqXJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWNeG6rHjhuqTDuXLhu4Hhur7hu5Dhu4Dhu6XDiuG7gHjhu4rhu6XGoOG7nnjhu53hu6Xhu4Hhu5pU4buQ4buKw4rhu6Up4buz4buA4bul4bq+S8OC4bulNcOT4buKw4rhu6UpVcOC4bul4bqm4bu34bud4bul4bqmeOG7isOK4bul4bui4bqw4buW4bul4bui4bua4bue4buKw4rhu6Xhu4rDiuG7nsOT4buK4bulw43DmcOC4bud4bul4bqm4bqu4bue4bul4buiVOG7peG7qMOD4buq4bul4bqkw5nhu4rDiuG7pcOCecOC4bul4buKReG7iuG7peG7ouG7teG7isOK4bud4bul4bq+4buz4bul4bui4bqu4buKw4rhu53hu6Xhu6Lhur7hu4DEkOG7ouG7peG6tOG7hOG7pcOCTuG7isOK4bul4buKw4rhur7DieG7peG6puG6uOG7peG7ouG6vsOZw4Lhu6Xhur7hu4DDieG7iuG7pcOC4bq+4bue4buq4bq44buK4bul4bqm4buM4buA4bul4bucT+G7peG7oSEp4bq/cOG7o+G7peG6veG7nnjhu6XhuqbEqOG7neG7peG7isOD4buKw4rhu6XDgnjhu4jhu6Xhur7hu4DDieG7nuG7pcONw5nDguG7neG7peG6vuG7gMOJ4bue4bulxqDhu57hu7Xhu6XDgk7hu4rDiuG7peG7onnDguG7pcag4bue4bu14buK4bulw43hu7Dhu6XDglPhu4rDiuG7peG7iuG6vlThu6XDguG6vsSC4bui4bulw41U4buS4buKw4rhu6XDiuG7gHnhu4jhu6XhuqRRw4Lhu6XFqMO94bul4bqmw73hu4jhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu53hu6XhuqZ54buW4bulVeG7isOK4bul4buKw4rhu57Dk+G7iuG7peG7iuG6vsOD4buK4bulw43DmcOC4bulw4Lhur7EguG7ouG7pcONVOG7kuG7isOK4bulw4J44buI4bul4buW4bq+UcOC4bulxahR4bul4bucw5nhu6Xhu4rDiuG6vuG7gMOJ4buW4bul4buW4bq+eeG7ouG7peG7ouG7muG7gOG6uOG7iuG7pUnhu4Dhu4rhur7hu6Xhu6LEkOG7pS3hu6Xhu6jhu7fhu6Xhur7DkuG7gOG7pcOCUnjhu6Xhu6JG4buK4bq+4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhuqThu6Lhur7hu57DjOG6tOG7peG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6Xhu6/hu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4burxanhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8v4buAxajhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMawxanhu7Evxanhu6/hu6/huqThu7Hhu6d24bur4buvxrDhu6fhu6Lhu63GsOG7scaw4bupw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtOG7qeG7p+G7rcO54buleMON4buiw7TDueG7geG7mlThu5Dhu4rDiuG7pSnhu7Phu4Dhu6Xhur5Lw4Lhu6U1w5Phu4rDiuG7pSlVw4Lhu6Xhuqbhurbhu6rhu6XDjOG7s+G7iuG6vuG7peG6vuG7iOG7s+G7ouG7peG6psOS4buKw4rhu6XDguG6vuG7nuG7quG6uOG7iuG7peG6puG7jOG7gOG7peG7nE/DueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDueG7r+G7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4burxanDueG7pS9y4bq74bq+SuG7isOK4bul4bq+S8OC4bul4bui4bq+TuG7isOK4bulw4zhu4Dhu4rhur7hu6XDglJ44bul4buB4buaVOG7kOG7isOK4bulKeG7s+G7gOG7peG6vkvDguG7pTXDk+G7isOK4bulKVXDguG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4buB4bua4buI4buKw4rhu6XhurRP4buA4bulw4Lhu7Xhu4rhur7hu6UhKeG6v+G7peG6pnjhu4rDiuG7peG6pOG7gOG6uuG7iuG7peG7mnjhu6XDjOG7s+G7iuG6vuG7pcOMQ+G7neG7peG7geG7mlThu5Dhu4rDiuG7pSnhu7Phu4Dhu6Xhur5Lw4Lhu6U1w5Phu4rDiuG7pSlVw4Lhu6Xhuqbhu7fhu6Xhu4rhur544buK4bq+4bulw4Lhur7EqOG7isOK4bul4bq04buAxJDhu4rhu6Xhu6Lhur55w4Lhur7hu6Xhu6Lhur5Vw4Lhu6Xhu6Lhur7DveG7iuG6vuG7pcOCw5Xhu6Xhur7DkuG7gOG7peG6puG6uOG7peG7luG6vnnhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu4Dhurjhu4rhu53hu6Xhu6h5w4Lhu6Xhuqbhu4Thu4rhur7hu6UhKeG6v+G7pcONw73hu6Xhu6LEguG7ouG7peG7qsSQ4bue4bulxajDveG7pcONw73hu6XDguG7iOG7iuG7peG6plThu5Dhu4rDiuG7peG6puG7gOG7peG6psSQ4buK4bul4buiVMOV4buKw4rhu6XDjXjhu4Dhu6XDglJ44bulw4rhu4B54buI4bul4bqkUcOC4buj4bul4buB4bq+4buQ4buA4bulw4rhu4B44buK4bulxqDhu5544bud4bul4bui4bqw4buW4bul4bui4bq+4bq44bulw4J54buK4bul4bq0w5Lhu53hu6XDiuG7gOG7teG7isOK4bulxajhu4BE4buK4bul4buK4bq+w73hu6Xhu6Lhu5pU4buQ4buKw4rhu6Xhuqbhu7fhu6XDguG6vlLhu6XhuqbDkuG7isOK4bul4bq+S8OC4bul4bui4bqw4buW4bul4buKw4Phu4rDiuG7pcOCeOG7iOG7peG7ouG7muG7guG7iuG6vuG7peG6psOS4bud4bul4bui4bq+eOG7quG7peG6puG7jOG7gOG7peG7ouG6vsSo4buA4bulxqDhu57huqzhu4rhu6XFqMO94bul4buiVOG7peG6pOG7nuG7quG7pcag4bue4bu14buK4bulw43hu7Dhu53hu6XhuqThu7Phu6rhu6Xhur5Lw4Lhu6Xhu6Lhu5rhu57hu6pF4buK4bul4bui4bq+T+G7isOK4bub4bul4buc4buk4bul4bqkUeG7isOK4bul4bui4bq+w73hu4rhur7hu6Xhu6Lhur7hu7Phu4jhu6XDgnnDguG7peG7ouG6vuG7gMSQ4bui4bul4bq04buE4bulxajDveG7pVXhu4rDiuG7peG6pFHhu4rDiuG7peG7ouG6vk7hu4rDiuG7pcOM4buA4buK4bq+4bul4bqm4bq44bul4bui4bq+4buGw4Lhur7hu6VV4buKw4rhu6Xhu4rhur544buK4bq+4bulxajDlOG7gOG7peG7qOG7nuG7peG7ouG6vsSQ4bul4bqm4buM4buA4bulw4zDlOG7gOG7pcOK4buAeeG7iOG7peG6pFHDguG7o+G7pSnDk+G7isOK4bul4bui4bq+4buQ4buA4bul4bui4bu54buKw4rhu6XDglThu5Dhu4rDiuG7peG6vlTDlOG7isOK4bul4bqk4bqy4buK4bul4buc4buA4buK4bq+4bulxajhu4BE4buK4bulw4J5w4Lhu6Xhu6Lhu4bhu4rhur7hu6Xhu4rhu7nhu4rDiuG7neG7pVXhu4rDiuG7peG6pFHhu4rDiuG7peG6vuG7gMOJ4buK4bul4bqm4buz4buA4bulw4JSeOG7pcOCecOC4bul4bui4bq+4buAxJDhu6Lhu6XhurThu4Thu53hu6VV4buKw4rhu6XhuqRR4buKw4rhu6Xhu6Lhur5O4buKw4rhu6XDjOG7gOG7iuG6vuG7o+G7pcSD4bq+w73hu6Xhu6Lhu5pU4buQ4buKw4rhu6Xhuqbhu7fhu6Xhu6LDmuG7isOK4bul4bq0VMOUw4Lhu6Xhuqbhuq7hu57hu6Xhu6JU4bud4bul4buW4bq+eeG7ouG7peG7ouG7muG7gOG6uOG7iuG7pcOCecOC4bul4buKReG7iuG7peG7ouG7teG7isOK4bulw4JO4buKw4rhu6Xhu4rDiuG6vsOJ4bul4bq+4buO4bul4bui4bua4buS4bulw4Lhur7hu4jhu6Xhur7hu4jhu7Phu6Lhu6XhuqbDkuG7isOK4bulw4Lhur7hu57hu6pE4buK4bulw4xO4buK4bud4bul4bq+S8OC4bul4bui4bq+4bue4bqw4bui4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6Xhur7DieG7peG7ouG6vk/hu4rDiuG7neG7peG7iuG6vlTGoeG7peG7ouG6vlThu6XFqOG7gMOJ4buK4bul4bucT+G7neG7peG6vsOJ4bul4bui4bq+T+G7isOK4bulxqDhu57hu7Xhu4rhu6XDjeG7sOG7peG6vkvDguG7pcWoUeG7neG7peG7luG6vkrhu4rDiuG7peG6vkvDguG7peG7ouG6vk7hu4rDiuG7pcOM4buA4buK4bq+4bud4bul4buW4bq+SuG7isOK4bul4bui4bq+4buG4bul4buKw4rhur7hu4DDicOM4oCmcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhurvhur7EqOG7pTThu4B54buI4bul4bucVOG7neG7peG7geG7gMSQ4buK4bul4bucR+G7pS5Q4buA4bulauG7ueG7iuG7pShT4buKw4rhu53hu6U14buAw4nhu57hu6Xhu6Lhu5pU4buY4buKw4rhu6Xhu4Hhu5pU4buQ4buKw4rhu6Up4buz4buA4bul4bq+S8OC4bulNcOT4buKw4rhu6UpVcOC4bud4bulw4Lhur7hu4B44bul4bucQsah4bul4oCcKeG6uOG7peG7isOD4buKw4rhu6XDgnjhu4jhu6XDguG6vsSC4bui4bulw41U4buS4buKw4rhu6XhuqThu7Phu6rhu6XFqMO94bul4bq+S8OC4bud4bul4buKw4Phu4rDiuG7pcOCeOG7iOG7peG6vuG7gMOJ4bue4bulxqDhu57hu7Xhu6Xhu4rDiuG6vuG7gEThu4rhu6XDglXhu57hu53hu6Xhu5bhur554bui4bul4bui4bua4buA4bq44buK4bul4bqmeOG7peG6pOG7s+G7isOK4bulw4J5w4Lhu6Xhu5bhur5Uw5Xhu4rDiuG7peG7ouG6vlXDguG7neG7pcOMTuG7peG6vuG7guG7iuG6vuG7peG6psO94buI4bul4bui4buz4buI4bulw4zDlOG7gOG7peG7luG6vlDhu6Xhur7hu5Lhu5bhu6XFqMOU4buA4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6XhurThu4DEkOG7iuG7peG6psOS4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7ouG7guG7iuG6vuG7peG6vuG7guG7iuG6vuG7pcOMw5Thu4Dhu53hu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bui4bq+4buQ4buA4bud4bulw4rhu4B44bul4bui4bu54buKw4rhu6Xhu4rDiuG7nsOT4buK4bulw43DmcOC4bul4buiw73hu4Dhu6XDguG6vuG7huG7iuG6vuG7peG7ouG6vuG7guG7pSEp4bq/4bulw43DveG7peG7qOG7nuG7peG7ouG6vsSQ4bul4buixILhu6Lhu6Xhu6rEkOG7nuG7pcOCUnjhu6XDjOG7juG7gOG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7o+G7peG7geG6vsOZw4Lhu6Xhur7hu4DDieG7iuG7pSEp4bq/4bud4bul4buK4bq+w73hu6Xhu6Lhu5pU4buQ4buKw4rhu6XhurRB4bui4bul4bqm4bqu4bue4bul4buiw5rhu6XDgk7hu4rDiuG7peG7onnDguG7peG6pOG7s+G7quG7pcWow73hu6Xhur5Lw4Lhu53hu6XhuqbEqOG7pcONw73hu6Xhu5zDmeG7peG7ouG6vnjhu6rhu6Xhuqbhu4zhu4Dhu6XFqEXhu6XDjMOA4bui4bul4buK4bq+4bqw4buK4bul4bui4bq+VcOC4bud4bul4buiw5rhu4rDiuG7peG6tFTDlMOC4bul4bui4buz4buI4bulw43hurDhu5bhu6Xhu4pE4buK4bulw4xO4buA4bul4bui4buaVOG7kOG7isOK4bul4bq+S8OC4bul4bui4bqw4buW4bul4bucT+G7neG7peG6vkvDguG7pcON4buAw4nhu57hu6Xhu5xP4buj4bul4buBw5rhu6XhuqbEqOG7neG7peG7ouG6vnjhu6rhu6Xhuqbhu4zhu4Dhu6Xhu5bhur5Uw5Xhu4rDiuG7peG7luG6vnnhu5bhu6XhuqThu7Phu6rhu6XFqMO94bul4bq+S8OC4bud4bul4buiw5rhu4rDiuG7peG6tFTDlMOC4bul4bui4buz4buI4bul4buKROG7iuG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4bq+S8OC4bulxajhu4BE4buK4bul4bucT+G7neG7pcOK4buA4bu14buKw4rhu6XFqOG7gEThu4rhu6Xhu5xP4oCd4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhu4Hhur7huqzhu4jhu6XhuqbEqOG7neG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4buK4bu5w4zhu6XGoOG7nnjhu6Xhu4rhur7DveG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7peG6puG7t+G7peG7qMOD4buq4bul4bqkw5nhu4rDiuG7peG6vsOJ4bul4bui4bq+T+G7isOK4bul4bq+4buz4bul4bui4bqu4buKw4rhu6Xhu6Lhur5O4buKw4rhu6Xhu6Lhu4Dhu4rhu53hu6Xhur7hu7Phu6Xhu6Lhuq7hu4rDiuG7pcOM4buz4buKw4rhu53hu6Xhu6Lhu5rhu57hu4rDiuG7peG7osODw4zhu6XhuqThu6bhu6XDjeG7gMOJ4bue4bud4bul4bq+w4nhu6Xhu6Lhur5P4buKw4rhu6XDjHnhu6rhu6XDguG6vlLhu53hu6XhuqZU4buQ4buKw4rhu6XDgnnhu5bhu6XGoOG7nnjhu4rDiuG7peG7ok/DguG7peG6psOS4bulw4J44buI4oCm4bulxajDlOG7gOG7peG7q+G7p+G7p+G7pcOMeeG7quG7peG7ouG7huG7iuG6vuG7pUnEkOG7ouG7peG7ik/hu4Dhu6Xhu4Dhu4rhu6Lhuqzhu5rhu4rhuqzhu6Lhu6Xhu6JPw4Lhu6XhuqbDkuG7pcOCeOG7iOG7neG7pcWp4bun4bun4buT4bulSeG6vuG7nuG7pcOK4buA4bu14buKw4rhu6XhuqZU4buQ4buKw4rhu6XDgsSo4bul4bq+w4nhu6Xhu6Lhur5P4buKw4rhu6XGr+G7gOG6vOG7gOG7pcOM4buA4bq64buK4bul4buW4bq+4buG4oCm4bulw4LDleG7peG6tOG7teG7iuG7peG6pnnhu5bhu6VV4buKw4rhu6Xhu6pE4bue4bulw4Lhuq7hu57hu6XFqEXhu6UhKeG6v+G7o+G7pS5E4buK4bulw4Lhu7Phu4rhur7hu6XhuqbEqOG7neG7peG7iuG6vsO94bul4bui4buaVOG7kOG7isOK4bul4bqm4bu34bul4buow4Phu6rhu6XhuqTDmeG7isOK4bulxanhu6Xhu5bhur5K4buKw4rhu6Xhu6Lhur7hu4bhu6Xhu4rDiuG6vuG7gMOJw4zhu6XFqEXhu6XDjUfhu4rhur7hu6XFqMOZw4Lhu6VJ4bq+4buIeOG7peG6vkvDguG7pcOMeeG7quG7peG7ouG7huG7iuG6vuG7pcWow5Thu4Dhu6XDgnnDguG7peG7ouG7mnjhu4rDiuG7peG7ouG6vuG7gMSQ4bui4bul4bq04buE4bul4bq+4buAw4nhu4rhu6Xhuqbhu7Phu4Dhu53hu6Xhur7DieG7peG7ouG6vk/hu4rDiuG7pcOMeeG7quG7peG7ouG7huG7iuG6vuG7peG7qOG7pOG7pcON4buw4bul4bqk4bum4bulw43hu4DDieG7nuG7peG7ok/DguG7peG6psOS4bulw4J44buI4bud4bulw4rhu4Dhu6Dhu5bhu6Xhu5zhu4Dhu4rhur7hu6XFqOG7gEThu4rhu6Xhu4rDisO94buK4bq+4bulSeG6vuG7iHjhu6Xhur5Lw4Lhu6XDjHnhu6rhu6Xhu6Lhu4bhu4rhur7hu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhur5Lw4Lhu6Xhu6LhurDhu5bhu6XFqMO94bul4bui4bq+4buk4bul4buKw4rhur7hu4DDicOM4bulw4J5w4Lhu6Xhu6Lhur7hu57hurDhu6Lhu6Xhu6Lhu4h54buK4bulxahF4bulSeG6vnjhu4Dhu6Xhu6Lhur55w4Lhu53hu6XhuqThu6bhu6XDjeG7gMOJ4bue4bulw43DlOG7iuG7neG7peG7nOG7pOG7peG6pFHhu4rDiuG7peG6pOG7puG7pcON4buAw4nhu57hu5vhu6Xhuqbhuq7hu57hu6Xhu6JU4bulxanhu6Xhu5bhur5K4buKw4rhu6Xhur5Lw4Lhu6Xhu6Lhur5O4buKw4rhu6XDjOG7gOG7iuG6vuG7pcWow5Thu4Dhu6Xhuqbhuq7hu6rhu6XhuqZS4bulw4J5w4Lhu6Xhu6Lhur7hu4DEkOG7ouG7peG6tOG7hOG7peG6vkvDguG7peG7ouG6sOG7luG7peG7ouG7gMOJ4buK4bul4buGw4Lhur7hu53hu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6Xhu5bhur5Rw4Lhu6XFqFHhu6Xhur7hu4DDieG7nuG7pcag4bue4bu14bulw4Lhur7hu4jhu6XDgk7hu4rDiuG7peG7onnDguG7peG6pOG7s+G7quG7pcWow73hu6Xhur5Lw4Lhu6XDjMO94bulw4JK4buK4bul4bui4bu54buKw4rhu6VJ4bq+4bu14bul4buK4bu54buKw4rhu6Xhu6JUw5Xhu4rDiuG7peG7onnDguG7peG6vnjhu4Dhu6XDguG6vuG7gEXhu57hu6XDiuG7gOG7pnjhu6XDiuG7gOG7teG7isOK4bulxajhu4BE4buK4bulxajDveG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7pcWo4buAROG7iuG7m+G7pcWp4bul4bui4bq+VOG7pcWo4buAw4nhu4rhu6Xhu5xP4bulxajDlOG7gOG7pcWpxrDhu6fhu6XDjHnhu6rhu6Xhu6Lhu4bhu4rhur7hu6Xhuqbhu7fhu6XhuqZU4buSw4Lhu6VJxJDhu6Lhu6Xhu4pP4buA4bulxajDveG7iOG7peG6vsOJ4bul4bui4bq+T+G7isOK4bul4bqk4bum4bulw43hu4DDieG7nuG7peG7nE/hu6XGoOG7nk/DguG7pcOK4buAeOG7neG7peG7ouG7s+G7iOG7pcOCw5Xhu6Xhu5zhu5jhu6XhuqThu6bhu6XDjeG7gMOJ4bue4bulSeG6vuG7jOG7isOK4bulw43Dk+G7pcOC4bq+4buI4bulxajhu4DDicOC4bul4bq+S8OC4bul4bui4bqw4buW4bud4bul4buKw4rhur7hu4BE4buK4bulw4JV4bue4bulSeG6vuG7iHjhu6Xhur5Lw4Lhu6XDguG6vuG7iOG7pcOK4buA4bu14buKw4rhu6XFqOG7gEThu4rhu53hu6Xhur5Lw4Lhu6XFqOG7gEThu4rigKbhu6Xhu4Hhu5rhu4jhu4rDiuG7pcaw4bul4buK4bu5w4zhu6Xhu6HGsOG7p8Wpdy3GsOG7p8aw4buncOG7neG7peG7geG7mlThu5Dhu4rDiuG7pSnhu7Phu4Dhu6Xhur5Lw4Lhu6U1w5Phu4rDiuG7pSlVw4Lhu6Xhuqbhu7fhu6Xhur7hu4jDveG7iuG7peG7ouG6vuG7gMOJ4buK4bul4bq+w4nhu6Xhu6Lhur5P4buKw4rhu6Xhu5bhur7huq7hu4rhu6XDjEXDjOG7pcag4bue4bu14buK4bulw43hu7Dhu6XFqMOU4buA4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7peG7ouG7gMOJ4buK4bul4buGw4Lhur7hu53hu6Xhu4rhur5U4bulw4rhu4B5w4zhu6Xhu5x54bui4bul4bq+4buI4buz4bui4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7pcOCUnjhu6XDiuG7gOG7teG7isOK4bulxajhu4BE4buK4bud4bulw4rhu4B5w4zhu6Xhu5x54bui4bulw43DlOG7luG7peG6vkvDguG7o+G7o+G7o+G7peG6veG7nnjhu6Xhur7DieG7peG7ouG6vk/hu4rDiuG7peG7isO94buq4bud4bulw4rhu4Dhu7Xhu4rDiuG7pcWo4buAROG7iuG7pcOCU+G7isOK4bul4bqk4bq64bul4bqkw73hu4rDiuG7pcag4bue4bu14buK4bulw43hu7Dhu53hu6Xhu4pBw4zhu6XhurRB4bui4bul4bui4bq+TuG7isOK4bul4bui4buA4buK4bul4buKw5Lhu4Dhu6XhuqThu57hu4rDiuG7pcOCTuG7isOK4bulxajhu4DDicOC4bud4bul4buK4bq+xILhu6Lhu6XDjcO94bulw4J5w4Lhu6Xhu4rDkuG7gOG7peG6pOG7nuG7isOK4bulxahF4bul4bui4bq+T+G7isOK4bulSUThu53hu6XhurR54buI4bulw4J54buI4bud4bul4buW4bq+UcOC4bulxahR4bulw4Lhur7hu4jhu6XFqOG7gMOJw4Lhu6XhuqZ54buK4bq+4bulw4rhu4B54bulw4Lhur7EguG7ouG7pcONVOG7kuG7isOK4bul4bqk4buz4buq4bulxajDveG7peG6vkvDguG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bulw4zhu47hu4Dhu6VJ4bus4buj4bulIUrhu4rhu6XFqMOU4buA4bul4buc4buA4buK4bq+4bulxajhu4BE4buK4bud4bulxajhu4DDicOC4bul4buKQcOM4bul4bq0QeG7ouG7peG7ouG6vk7hu4rDiuG7peG7ouG7gOG7iuG7neG7peG6vuG7iOG7s+G7ouG7peG6psOS4buKw4rhu6XDglJ44bulw43DlOG7luG7neG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7pcOCU+G7isOK4bul4buK4bq+VOG7pcOCecOC4bul4bq+4buI4buz4bui4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7pcWoReG7peG6psO94buI4bul4bui4buz4buI4bud4bul4bui4buG4buK4bulw4Lhur5G4bud4bul4bq+S8OC4bul4buW4bq+4buG4oCm4bul4bui4bua4buY4bul4buKROG7iuG7peG6pOG6uuG7peG6pMO94buKw4rhu53hu6Xhu6Lhur7hu57hurDhu4rhu6Xhu6Lhu4DDieG7iuG7peG6vsOV4buK4bulxajDlOG7gOG7pcOMw5Lhu6Lhu6XDguG6vuG7gMSQw4Lhu6Xhuqbhu4DDieG7iuG7peG7ouG6vuG7iOG7s+G7gOG7peG7ouG6vk7hu4rDiuG7pcOM4buA4buK4bq+4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bul4buv4bun4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7q3bhu7Hhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8v4buAxajhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMawxanhu7Evxanhu6/hu6/huqThu7Hhu6d24burdsWp4but4bui4burxanhu6fhu6d2w43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtMWp4bup4bupw7nhu6V4w43hu6LDtMO54buB4buaVOG7kOG7isOK4bulKeG7s+G7gOG7peG6vkvDguG7pTXDk+G7isOK4bulKVXDguG7peG6puG6tuG7quG7pcOM4buz4buK4bq+4bul4bq+4buI4buz4bui4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7pcOC4bq+4bue4buq4bq44buK4bul4bqm4buM4buA4bul4bucT8O54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO54buv4bun4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu6t24buxw7nhu6UvcuG7geG6vlThu6XFqOG7gMOJ4buK4bul4bucT+G7pcOCUnjhu6Xhu4Hhu5pU4buQ4buKw4rhu6Up4buz4buA4bul4bq+S8OC4bulNcOT4buKw4rhu6UpVcOC4bul4bqmVOG7ksOC4bulScSQ4bui4bul4buKT+G7gOG7pcWow5Thu4Dhu6VJ4bq+4buI4bul4bqk4bum4bulw43hu4DDieG7nuG7peG7nE/hu6XGoOG7nk/DguG7pcOK4buAeOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyPMOM4bulLlDhu4Dhu6Up4bu54buKw4rhu6XhuqHhur7hu4h44bud4bul4buc4buA4buK4bq+4bulxajhu4BE4buK4bul4buK4bu5w4zhu6XGsOG7neG7peG6oeG6vuG7iHjhu6XhuqHhur7hu4h44bul4bq+S8OC4bul4buiw5nhu6Xhu4rhur7hu4BE4buK4bud4bul4buB4buaVOG7kOG7isOK4bulKeG7s+G7gOG7peG6vkvDguG7pTXDk+G7isOK4bulKVXDguG7neG7pcOC4bq+4buI4bul4bq04buAxJDhu6LGoeG7peKAnDVLw4Lhu6Xhu6LhurDhu5bhu6XFqMOU4buA4bulw4JO4buKw4rhu6Xhu4rDiuG6vsOJ4bulw4Lhur7hu4jhu6XDguG6vuG7oOG7isOK4bul4bqsw4zhu6XDguG7tcOM4bulw4rhu4B5w4Lhu6Xhu4rhu7nhu4rDiuG7peG6psOS4buKw4rhu53hu6Xhur7hu4DDieG7iuG7peG6puG7s+G7gOG7neG7pcOCU+G7isOK4bul4buK4bq+VOG7peG7nMOZ4bul4buiw5nhu6Xhu6Lhu4Dhu4rhu6XhurRUw5TDguG7pcWow73hu4jhu6XDgk7hu4rDiuG7pcWo4buAw4nDguG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4buiVMOV4buKw4rhu6XDjXjhu4Dhu6Phu6UhSuG7iuG7peG6vuG7gMOJ4buK4bul4bui4buz4buA4bulxajhu4DDicOC4bul4bq+S8OC4bul4bui4bqw4buW4bulw4JSeOG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7pcWo4buAROG7iuG7pcOCU+G7isOK4bul4bui4buAw4nhu4rhu6Xhu4bDguG6vuG7peG6vsOV4buK4bul4buaxILhu6Lhu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bulSeG6vuG7gOG7pcOCxKjhu6Xhu5zDmeG7peG7ouG7muG7kuG7pcOK4buA4bug4buW4bul4bqmQcOC4bulw43DmcOC4bul4buiw5rhu6Xhu5bhur5K4buKw4rhu6Xhur5Lw4Lhu6Xhu6Lhur5O4buKw4rhu6XDjOG7gOG7iuG6vuG7neG7peG7ouG6vlThu6XFqOG7gMOJ4buK4bul4bucT+KApuG7pcOK4buA4bug4buW4bulw4Lhur7hu6Dhu4rDiuG7peG6rMOM4bul4bui4buAxJDhu5bhu6XDguG6sOG7iuG7peG6plThu5LDguG7pUnhur7hu4jhu6Xhu6JU4bulw43hu4DDieG7nuG7pUnhur7hu4zhu4rDiuG7pcONw5Phu6VJ4bq+TuG7isOK4bulw4Lhur5G4bulw4LEqOG7pUnhu4DEkOG7iuG7peG7ouG6vlXDguG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4buKVMOUw4Lhu6XDjMO94bulw4Lhu7Xhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bul4bui4bq+xJDhu6XDiuG7gMOU4buA4oCd4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJqw5Thu4Dhu6XDjFHDguG7peG7ouG7gEThu57hu6XhuqbEkOG7iuG7peG7iuG7ucOM4bulxrDhu6fhu6nhu6fhu6Xhu6Lhu5rhu5jhu6Xhu6Lhur7DveG7iuG6vuG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7peG6puG7s+G7gOG7peG6vkvDguG7peG7ouG6vk7hu4rDiuG7pcOM4buA4buK4bq+4bud4bul4bui4bq+4buQ4buA4bulw4rhu4B44buK4bul4buiw5Thu4Dhu53hu6Xhu4Hhu5pU4buQ4buKw4rhu6Up4buz4buA4bul4bq+S8OC4bulNcOT4buKw4rhu6UpVcOC4bul4bui4buAxJDhu5bhu6Xhu6JRw4Lhu6Xhuqbhurbhu6rhu6XDjOG7s+G7iuG6vuG7pcOCTuG7isOK4bul4buiecOC4bulISnhur/hu53hu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG6psSo4bul4bui4bqw4buW4bul4bui4bua4bue4buKw4rhu6XFqMO94buI4bul4bur4bul4buKw5Lhu4Dhu6XhuqThu57hu4rDiuG7pcOC4bq+4buG4buK4bq+xqHhu6Xhu4Hhu7nhu4rDiuG7pcOCVOG7kOG7isOK4bulw4J5w4Lhu6Xhuqbhu4BF4bue4bulSeG7gMOJ4buK4bul4bqm4bu1w4zhu6XhurThu7Xhu4jhu6VV4buKw4rhu6XhuqRR4buKw4rhu6XDgk7hu4rDiuG7peG7isOK4bq+w4nhu6Xhu6Lhur5O4buKw4rhu6Xhu6Lhu4Dhu4rhu6XFqMO94bulISnhur/hu53hu6Xhur7hu4jDveG7iuG7peG7ouG6vuG7gMOJ4buK4bul4buow4Phu6rhu6XhuqTDmeG7isOK4bulSeG7gMSQ4buK4bul4bui4bua4bugw4Lhu6UhKeG6v+G7peG7ouG7jOG7isOK4bul4bui4bq+4bq44bub4bul4bq+4buC4buK4bq+4bul4bui4bq+w73hu4rhur7hu6Xhur7DieG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7peG7ouG6vnnhu4Dhu6VJ4bq+4buY4buA4bul4buKw4rhur7hu4DDieG7luG7peG6puG7jOG7gOG7pcOMw5Thu4Dhu6Xhu5x54buKw4rhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7iuG6vsO94bul4bui4buaVOG7kOG7isOK4bulw4pB4buK4bulw43hu4BF4buK4bulxajDlOG7gOG7peG6vuG7iOG7s+G7ouG7peG6psOS4buKw4rhu6UhKeG6v+G7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4bqk4buz4buq4bud4bulSeG7gOG6uMOM4bul4bui4buaeOG7neG7peG6pnnhu4rhur7hu6XDiuG7gHnhu6XFqMO94bul4buKw4rhur7hu4BE4buK4bulw4JV4bue4bulSeG6vuG7iHjhu6Xhur5Lw4Lhu6Phu6Xhu4Hhu57hu6pE4buK4bul4bui4bua4bue4buqReG7iuG7peG7luG6vuG7jOG7peG6tOG7gMSQ4buK4bul4buKw4Phu4rDiuG7pcOCeOG7iOG7peG7iuG6vuG6sOG7iuG7peG7ouG6vlXDguG7pcOC4bq+4buI4bul4bui4buIw73hu4rhu6Xhu6Lhur7hurjhu6XDgnnhu4rhu6XhurTDkuG7neG7pcOK4buA4bu14buKw4rhu6XFqOG7gEThu4rhu6Xhu4rhur7DveG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4bqmxKjhu53hu6XDjeG7t+G7iuG6vuG7peG6puG7s+G7iOG7peG7iuG6vsO94bul4bui4buaVOG7kOG7isOK4bul4buoecOC4bul4bqm4buE4buK4bq+4bulISnhur/hu6XDjcO94bulw4zDkuG7ouG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6XDjFHDguG7peG7ouG7gEThu57hu6XGoOG7nnjhu4rhu6Xhu6Lhu5pL4buKw4rhu6Xhur7DveG7isOK4bul4bqm4bqu4bue4bud4bul4bqmw5Phu4rDiuG7peG7ouG6vuG7kOG7gOG7neG7peG6tMOT4buA4bul4bqkVOG7lOG7isOK4bul4buKw4rhu57Dk+G7iuG7peG7iuG6vsOD4buK4bulw43DmcOC4bul4bui4bq+w5nDguG7peG6vuG7gMOJ4buK4bulVeG7isOK4bul4bqkUeG7isOK4bulw4JO4buKw4rhu6Xhu4rDiuG6vsOJ4bul4bui4bq+TuG7isOK4bul4bui4buA4buK4bulISnhur/hu6XDjMOS4bui4bulw4J5w4Lhur7hu6Xhur7hu4DDieG7nuG7pcag4bue4bu14bul4buK4bq+xILhu6Lhu6Phu6U14bue4buq4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7peG7isOK4buew5Phu4rhu6XDjcOZw4Lhu6Xhu6Lhur54w4zhu6XDiuG7gHjhu6VV4buKw4rhu6XhuqRR4buKw4rhu6XDgk7hu4rDiuG7peG7ouG7mkThu4rhu6XDgsOV4bul4buc4buY4bul4buW4bq+eeG7ouG7peG6vuG7nuG7quG7peG7ok/hu6Lhu6Xhu4rDkuG7gOG7pcONw5nDguG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nhu6Lhuqzhu6jhu6IteMON4buAw4rhu4rGoeG7peG7muG7gMOK4bq+4bui4bubw7lyceG7nOG7ouG7muG7iOG7isOKci7DveG7gOG7pcWow73hu6Xhu7Xhu4rhur7GoeG7peG6u+G6vuG7iOG7isOK4bulasOD4buKcS/hu5zhu6Lhu5rhu4jhu4rDinJxL+G7lnI=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]