(vhds.baothanhhoa.vn) - Tình trạng đổ rác thải bừa bãi, tập kết và tiêu huỷ rác thải không đúng nơi quy định từ lâu đã trở thành vấn nạn ở một số địa phương.
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnFy4buS4buYw5nhu4LhurZvceG7mOG6tsOa4buYLeG7q+G7gsOJxJBGw7Ry4buA4buU4buS4buYw4lEw5nhu5Fx4budJsOBRnLDmlJy4buC4bukcuG7mOG7kMOJ4bqq4buYcuG6sEJyRcOJ4bqqRnLhu5jhu57DkkbEkHJU4bug4buYcuG7kOG7scSCcsODUOG7q3LDg3fDiXLhu5jhu6/DiXLDmndyYcSQ4burcuG7qkbhu5svRXThu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Ug4bq24bur4bquceG7ncOp4bq6RkVy4buY4buQ4buvRsSQcuG6sExy4buQ4buxxIJy4buYRXbDiXLDg1Dhu6tyw4N3w4nhu5Ny4buYw4DDlXLhu4bhuqzhu5hyVOG7rXLhu5jDieG6puG7lHJF4buUxq9y4buQ4buxxIJy4buYRXbDiXLhu4ZF4buIRsSQcuG6sOG7lkbEkHJGTsOJcsOU4buUw5ly4bqw4bq8RkVy4buYUHLhu4Lhu7nhu5Ry4bqwd3Lhu5jhu5Dhu4xy4buYReG7rUZFclRBRnJG4buvRnLhu4xy4buES+G7mHLhu5LEqHLhurDhurzhu6tyw5VF4bueTkbEkOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLGsHNzw5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLhu6dzc8OVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4bquRuG7mcOD4burR+G7mEXhu6tGRUVH4bur4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3XDunTFqS91dXPhuq7DuXRzdHXDucWp4buYw7l1w7rhu6nhu6Xhu4Jz4buZ4buAw5XEkMO14buQb+G7pXV1cXLhu6vhu4Lhu5hvcSbDgUZyw5pScuG7guG7pHLhu5jhu5DDieG6quG7mHLhurBCckXDieG6qkZy4buY4buew5JGxJByVOG7oOG7mHLhu5Dhu7HEgnLDg1Dhu6tyw4N3w4ly4buY4buvw4lyw5p3cmHEkOG7q3Lhu6pGcXJVw4nhuq7hu5hFb3HGsHNzcXJF4bq2w4nEkEXhu5hvceG7p3NzcXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu505S+G7mHLhurBH4buvRnLhurDhu57Dk0bEkHLhu5hF4buIRnJ0deG7k3LDmndyYcSQ4burcuG7qkZy4buXReG7lMOZ4bqqRnJhxJDhu6tyZU5GxqFy4buYReG7rUZFcsODd8OJcuG7kOG7scSCcsSC4buIRsSQcsSCS0bEkOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budOeG7s8SCcuG6rsagcuG7jHLhurDhu7nDmXLhurB3csSCSHLDg8OJQkZyxIJB4buEcuG6sExy4buQ4buxxIJyRkXhu55GxJBy4buY4bq6RkVy4buY4buQ4buvRsSQcsODw4xy4buQ4buxxIJyw4NQ4burcsODd8OJcuG7mOG7r8OJcuG7mOG7lMOZ4bqsRnLhurDhu57Dk0bEkHLhu5hF4buIRnJ0deG7k3LDmndyYcSQ4burcuG7qkZy4bqww4lyw5p3cmHEkOG7q3Iiw4nhu7HDleG7k3JF4buUw5nhuqpGcmHEkOG7q3JlTkZyVOG6okZyw5p2w5ly4buQ4burcuG7mEXhu57Dk0bEkHLDmuG7lMOZ4bqmRuG7k3LEkOG7ucOZcuG7iHJGRcOJQ+G7hHLhu4Thu4jDiXLhu5jhu5Dhu57Dk0bEkOG7k3J2RkVyReG7nuG7jEbEkHLhu5hPw4ly4buE4buocsOU4buU4burRuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budOuG7nsOSxIJyw4PDieG6rOG7mHLhu5jhu5TDmeG6rEZy4bqw4buew5NGxJBy4buYReG7iEZydHVyw5p3cmHEkOG7q3Lhu6pGcuG7mMOJ4bqsw5VyxJDDieG7scOVclRPw4lyw5p3cmHEkOG7q3Iiw4nhu7HDlXLhu4Lhu61y4bqwR+G7r0Zy4bqw4buew5NGxJBy4bq44buYckbEkOG7nsOTw4lyw5Thu5Thu6ty4buC4buvw4nhu5Ny4bq44buYckZF4butcuG6ruG7uUZyRuG6pkZyxILhu7HEgnLhurDEqMOJcuG7mOG7nsOSRsSQcuG7gsOSw4ly4bqu4buaRsSQcuG6sExy4buQ4buxxIJy4buYRXbDieG7k3Lhu5Dhu7HEgnLhu6By4bqww41GxJByRkXDieG6qOG7lHJGxJDhu63DmXLDg8SoxIJy4buExqDDiXJF4buIw4ly4buYRcSow4lydkZFckXhu57hu4xGxJBy4buE4buIw4ly4buY4buQ4buew5NGxJDhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7neG6r0bEkHLDqeG7kMOBRnIm4buIRsSQcml4RuG7k3ImReG7nHLhu5jhurzEgkVy4bq5KmE/csOad3LEgkVHcsODw4nhuqzhu5jDtHLDrHdy4bqwd3Lhu5jhu5TDmeG6pkZy4buY4buQ4buUw5nhuqhGcuG6sEJyxILhu7HEgnJFS3Lhuq7hu7lGcuG7mOG7kOG6pkZy4bqw4bq84burcsOD4butRnLhurBMcuG7kOG7scSCcuG6sOG7lkbEkHJGTsOJcsOU4buUw5ly4bqw4bq8RkVyRkXhu55GxJBy4buES+G7mHLhu5LEqHJGxJDhu57Dk8OJcuG6ruG7uUZyVOG6okZyxIJF4bue4burcsSCSHLhu6Ry4buYReG7oMSCcsSCRUHDlXJF4butRkXhu5lyw6nhu5DhuqZGcuG7mOG7lMOZ4bqsRnLhurDhu57Dk0bEkHLEguG7nOG7q3Lhu5hF4buIRnJ0dXLhurDDiXLDmndyYcSQ4burciLDieG7scOVcuG6sHdyVOG7rXLhurDhu6tGxJByw5p2w5ly4buQ4burcuG7mOG6ukZFcuG7mOG7kOG7r0bEkHLhu5Dhu7HEgnLhu5hFdsOJcsODw4xy4buYUXLhuq5HclRPw4ly4buSxKhy4buC4buew5JGxJBy4buCT0bhu5Ny4buE4buzxIJy4bquxqByw5p3cuG6sHdyxIJIcuG7kEHhu5hyRkXDieG6qOG7lHLDg8OJ4bqqRnLDlUXhu7HDlXLDmlJy4buC4buk4buTcuG7mEXhu5RyxJBH4buEcuG6sMSo4buYckZF4bueRsSQcuG6sOG7ueG7lHLhu4Lhu6/DiXJFR+G7rUZy4bqwSOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budOkJyRsSQeEZyxIJF4buzRnLhu5jhu5DDieG6quG7mHLhurBCcuG7mOG6ukZFcuG7mOG7kOG7r0bEkHJU4bug4buYcuG7kOG7scSCcsODUOG7q3LDg3fDieG7k3JGxJBH4butw4lyxILhu4hGxJBy4buY4buxxIJy4buY4buUw5nhuqZGcuG7mOG7kOG7lMOZ4bqoRuG7k3JUw4BGcuG6sEtGxJDhu5NyxILhu7HEgnLEgkHDlXLEgkXhurhGRXLDlOG7lMOZ4bqoRnLEgsOBRnLEgkhyw4PDieG6qkZyw5VF4buxw5Vyw5Thu5TDmeG6rOG7mHLhu4LDieG6quG7mOG7k3Lhu4bDiULhu4Ry4buY4buQ4bur4buTcsOVReG7seG7mHJFw4nhuqpGclThu61yw5pScuG7guG7pHJGxJBFw4nhuqbhu4RyReG7rUZFclTDiXLhurBMcuG7kOG7scSCcuG7mOG7kOG7scOJcsOVReG6ssOVcuG7kOG7q3Lhu4Thu4jDiXLhu5jhu5Dhu57Dk0bEkOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDleG7quG7lOG7mEVH4buQceG7nSp2R3LDqUXhu6tGReG7my/DleG7nQ==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]