(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông đại lộ Lê Lợi giao với đường Hạc Thành (thành phố Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng người bán hàng rong đeo bám xe cộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sMSo4bqxw6HhuqtZImJZYsSDauG7lVkx4buDWeG6q33EqVnhu5/EqMSCxKhZxKnhu41ZYuG6r8O0YsSDWWLEg8OzZuG6sVkwJmJZ4bqvP2LEg1nhu4tjYsSDWWhZYsSDLFnEqcOzWTPDqGJZxKnhurdiWeG6r+G6scOgalnEg+G6sSpjWcSp4bqv4bq7YsSD4buqL+G6r+G7suG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG6rjQqMljhu7DEqOG6r2bhurFZxIPhurEqYlnEg1tiWTN74buVWcSpOuG6sVlixIMsWcSpw7NZM8OoYlnEqeG6t2JZ4bqv4bqxw6BqWcSD4bqxKmNZxKnhuq/hurtixINZMzrhurFZ4bqp4bq/WeG6qDlZ4bqoZ+G6sVnEg+G6sSpjWeG7keG7heG6sVkzw7NmYsSDWeG6rjoxWcSo4bqvP2Lhuq9Zxq/EqeG6rz9i4bqvWcOt4bqv4bq9WcSo4bqvKmLhuq9Z4bquZCrhu6hZ4buZan3EqVnhuq/hurHDoGJZxKnhurNi4bqvWcSp4buLOmLEg1lixIPDs2bhurFZMCZiWeG6rz9ixINZ4buLY2LEg1kzNGNZMCbhuqtZ4buZNFkx4bq/4bukWcSp4bqxw6HhuqtZImJZYsSDauG7lVkx4buDWeG6q33EqVkqYlnEqWM/YlnEg+G6sSpjWcSp4bqv4bq7YsSD4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWDLEqeG6r2rhuqswWeG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlkkw53DncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmllA4bu24bu0w63hu5nDmVhZ4buJ4buLMVBYLy8xMmLhu6YwKmPEqeG6rypi4bqv4bqvYyrhu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4bu04bu24buy4bu2L+G7skA9MiPhu7LDneG7siThu7YlxKnhu7gjQCMk4bqpw53hu6bhuqfDrcSDVeG7i1Dhu7bhu7bhu7ZYWSrhuqnEqVBYxKjhurHDoeG6q1kiYllixINq4buVWTHhu4NZ4bqrfcSpWeG7n8SoxILEqFnEqeG7jVli4bqvw7RixINZYsSDw7Nm4bqxWTAmYlnhuq8/YsSDWeG7i2NixINZaFlixIMsWcSpw7NZM8OoYlnEqeG6t2JZ4bqv4bqxw6BqWcSD4bqxKmNZxKnhuq/hurtixINYWeG7k+G6sTLEqeG6r1BYJMOdw51YWeG6rzThurHEg+G6r8SpUFhA4bu24bu0WFkv4buw4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOtdirDrcSp4bqxY2JY4buw4bquZVlixIPDquG6sVkyw7Phu4XhurFZYuG6r8O0YsSDWTHhur/EqVkzw6hiWTPDqeG7pFnhu4vDquG6sVnEqV1iWTJtYsSDWeG7kT/hurFZMeG6r20xWcSD4bqxe+G7lVky4buNYsSDWTHhuq9mWTPDqGJZM8OpWTFuKllixIPDs2bhurFZM+G6sVkzw7NmYsSDWTPhuqFZ4bqrZuG6sVnhuqtlMVlixIPDs2bhurFZ4bqraipZ4bqvP2LEg+G7plnGr3Ji4bqvWTHhuq9tw61Z4bqpazFZJFnEg+G6sWZZYsSDP+G7lVnhu7It4bu4LeG7tMOd4bu04bu24buo4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWOG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlkkw53DncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmllA4bu0w53DreG7mcOZWFnhu4nhu4sxUFgvLzEyYuG7pjAqY8Sp4bqvKmLhuq/huq9jKuG7puG7kWIvMjThu4nhuq3EqWPDrS9iNOG7k+G7iS/hu7Thu7bhu7Lhu7Yv4buyQD0yI+G7ssOd4buyJOG7uCPEqeG7tOG7tD3hu7Thu7ThuqnDneG7puG6p8OtxINV4buLUOG7uEDhu7ZYWSrhuqnEqVBYxKjhurHDoeG6q1kiYllixINq4buVWTHhu4NZ4bqrfcSpWeG7n8SoxILEqFnEqeG7jVli4bqvw7RixINZYsSDw7Nm4bqxWTAmYlnhuq8/YsSDWeG7i2NixINZaFlixIMsWcSpw7NZM8OoYlnEqeG6t2JZ4bqv4bqxw6BqWcSD4bqxKmNZxKnhuq/hurtixINYWeG7k+G6sTLEqeG6r1BYJMOdw51YWeG6rzThurHEg+G6r8SpUFhA4bu0w51YWS/hu7Dhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw612KsOtxKnhurFjYljhu7B44bqxw6FqWTMmYsSDWWJk4bqxWeG6qT9Z4oCcM+G6v+G6sVnDrGp7YuKAnVliP+G7lVkxZFnEqeG6rz9i4bqvWeG7keG6sTliWeG6qT9ZxKnhu4s3WTThuqvhu6RZMGjhurFZ4buRXeG7lVli4bqv4bqxw6FqWWLEg8OzZuG6sVnEqeG6r33hu5VZxKnhuq/Ds+G7g2LEg1nEqeG6s2Lhuq9ZMyxZ4bqraipZbmLEg1nhuq/hur9Z4bqvYykxWTHhuq9jWcSp4bqxw6FiWTHhuq8malkwNeG7plnGr3Ji4bqvWTHhuq9tw61Z4bqpazFZJFnEg+G6sWZZYsSDP+G7lVnhu7It4bu4LeG7tMOd4bu04bu24buo4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWOG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlkkw53DncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmllA4bu24buyw63hu5nDmVhZ4buJ4buLMVBYLy8xMmLhu6YwKmPEqeG6rypi4bqv4bqvYyrhu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4bu04bu24buy4bu2L+G7skA9MiPhu7LDneG7siRAQMSp4bu2JeG7tiRA4bqpw53hu6bhuqfDrcSDVeG7i1Dhu7gkPVhZKuG6qcSpUFjEqOG6scOh4bqrWSJiWWLEg2rhu5VZMeG7g1nhuqt9xKlZ4bufxKjEgsSoWcSp4buNWWLhuq/DtGLEg1lixIPDs2bhurFZMCZiWeG6rz9ixINZ4buLY2LEg1loWWLEgyxZxKnDs1kzw6hiWcSp4bq3Ylnhuq/hurHDoGpZxIPhurEqY1nEqeG6r+G6u2LEg1hZ4buT4bqxMsSp4bqvUFgkw53DnVhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWEDhu7bhu7JYWS/hu7Dhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw612KsOtxKnhurFjYljhu7DEqOG6r13huqtZMeG6r+G6t1kxZFlixIPDs2bhurFZMCZiWeG6rz9ixINZ4buLY2LEg1nhuqsqYsSDWTE7WTE7WTHhuq8malli4bqvw6lZMcSRYllixIPDquG6sVnEqeG7izliWeG7mTRZYuG6u+G6sVkz4bqhWcSp4buLOWJZxIPhurE74bqxWcOt4bqve2JZMSYx4bqv4bumWcavcmLhuq9ZMeG6r23DrVnhuqlrMVkkWcSD4bqxZllixIM/4buVWeG7si3hu7gt4bu0w53hu7Thu7bhu6jhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7DEqOG6s2Lhuq9ZxKnhu4s6YsSDWcSp4buLOWJZ4bqt4bqv4bq7YsSDWTHhuq/Dolnhuqk/4bqrWeG7mX1qWTPhurFZMOG6v1nhuqspxKlZM+G6u1nEqeG6r+G6teG7pFnhuqs/WTHEkWJZxKnhurHDoeG6q1kiYllixINq4buVWTHhu4NZ4bqrfcSpWSpiWcSpYz9iWcSD4bqxKmNZxKnhuq/hurtixIPhu6ZZ4buQ4bqzWeG7kV3hu5Xhu6RZxKnhuq8/YuG6r1nDreG6r+G6vVnEqOG6rypi4bqvWeG6rmQqWTFbYlnhu4nhu4XhuqtZMWRZMOG6scOgYlnDreG6rybDrVkx4bqvfWJZMeG6r8OiYuG6r+G7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7n2rEqeG6r2Phu4tY4buw4bquO+G6sVl4LmLEg+G7qi/DreG7sA==

Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]