(vhds.baothanhhoa.vn) - Là một trong 2 trung tâm nghề cá lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa, Cảng cá Lạch Hới ở TP sầm Sơn trước kia quanh năm nhộn nhịp. Tuy nhiên những ngày giữa tháng 3 - 2022 do giá xăng dầu tăng cao nhất trong lịch sử, đa phần tàu thuyền vươn khơi đều lỗ vốn nên đành “treo tàu”. Cảng cá nằm ở cửa biển cuối dòng sông Mã này đang trải qua những ngày trầm lắng hiếm thấy.
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s0Fs4bqsQS1lceG7l+G7mXM34bq14buhw4Hhu7lB4buX4buT4bqoOOG6s8OjxKjhur1z4buZ4bq1xKnDqeG6tVHhurvEqeG7leG6teG7lHbhu5fhurVB4bu3aXLhurVx4buBc+G7meG6oy/hu5XhuqXDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buUbGVq4bqzw6NR4bq54bq1cuG7q0HhurVB4bu3dHPhu5nhurXhuqfhurVB4bu3w4Fz4buZ4bq1QWdy4bq1c+G7meG7leG7j+G6tcSpw6nhurVxdnPhurVz4buVaEHhurXEqcODZeG6tUHhu6Nz4buV4bq1QOG7lWVz4buV4bq14buUdWU54bq1xKjhur1z4buZ4bq1xKnDqeG6tVHhurvEqeG7leG6teG7lHbhu5fhurV54bq1QOG7suG6teG7uWly4bq14bu44buvc+G6tUHhu7fhuq52xKnhurVw4buXZeG6teG7tcOBZXPhu5XhurVz4bq/cuG6tXPhu5Xhu6tz4bq1c+G7leG7neG7s2HhurVAw4HhuqjhurVz4buV4buXw7Jz4bq1c+G7lcOCc+G7meG6tXPhu5nhurnhuqjhurXhu5nhu5fDgmXhurVB4buVw6lz4buZ4bq14bqt4bq1LeG6teG6p8Oi4bqn4bqn4bq1anThurXhu5nhu5fDqeG6teG6rOG6v3Phu5nhurVqacOB4bq1QeG6v3Phu5nhurXEqWV04bq1c+G7lWhB4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1ceG7ncSp4buV4bq14bu54bq0OeG6tWtl4bq14buz4buVaXPhurVB4bq5w4HhurVB4buVw4Hhuqjhu49z4bq14bqk4bqu4buvc+G6tXDhu5Xhu6/hu5fhurVr4buPw4HhurVx4but4bq14bqkxrBz4bq1c8Oyc+G6tWvhurlz4buV4bq14oCcQeG7t2x04bq1QeG6ucOB4oCdYeG6tcSo4bq9c+G7meG6tcSpw6nhurVz4buHcuG6tXnhurXEqeG6tGXhurXhu4nhu5fDtHPhurXEqcOBxrDhu5fhurVqw7pz4buZ4bq14bu5xalz4buZ4bq1UsOq4bq1c+G6ueG6qOG6tWtlc+G7meG6tUHhu7fhur3hu5fhurXhu7XDgWXhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1c+G7meG6ueG6qOG6tUHhu7dpcuG6tXHhu4Fz4buZ4bq14buV4buX4buNcuG6tUHhu5Vo4bqoYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqzQWzhuqxBLWVx4buX4buZczfhurXEqWxzQWzhu7c44bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq14bqr4bqn4bqn4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlqc2Hhu4lldEHhu5Vlc+G7leG7lXRlYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqn4bqn4bql4bqlL+G6peG6q2JqYsOixJHhuqfhuqnhuq1kQeG6p+G6reG6pWRxw6It4buXcuG7mS3EkeG6p2Thuqdh4buh4buz4buZ4bqz4bq1ZXFBMeG6s8So4bq9c+G7meG6tcSpw6nhurVR4bq7xKnhu5XhurXhu5R24buX4bq1QeG7t2ly4bq1ceG7gXPhu5nhurPhurXhuqbhu5dqQeG7lTHhurNkw6LDouG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s+G6q+G6p+G6p+G6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s0Fs4bqsQS1lceG7l+G7mXM34bq1xKlsc0Fs4bu3OOG6s8OjU+G7lcOCc+G7meG6tXPhu5nhurnhuqjhurXhu5nhu5fDgmXhurVB4buVw6lz4buZ4bq14bqt4bq1c+G6ueG6qOG6teG7leG6uXPhu5nhurVB4bu34bq/cuG6tUHhurnDgeG6tcSpw6nhurXEqcWpc+G7meG6teG7ucOBaEHhurVxdnPhurXEqeG7lcOB4bqow7Jz4bq14bqk4bqu4buvc+G6tXDhu5Xhu6/hu5fhurXEqcODZeG6tUDhu7LhurXhu7hpcuG6teG7uOG7r3PhurVrZXPhu5nhurVz4buHcuG6teG7iXc54bq14bqs4buN4buz4bq14bu5ZXPhurXhu7nDqUHhurXEqeG7leG6u+G6qOG6tWrhurnhu5fhurXhu5lpc+G6teG6peG6tXByYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqzQWzhuqxBLWVx4buX4buZczfhurXEqWxzQWzhu7c44bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq14bqr4bqt4bqt4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlqc2Hhu4lldEHhu5Vlc+G7leG7lXRlYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqn4bqn4bql4bqlL+G6peG6q2JqYsOixJHhuqdi4bqpxJFB4bqpZGNjceG6py3hu5dy4buZLcSR4bqt4bqlYmHhu6Hhu7Phu5nhurPhurVlcUEx4bqzxKjhur1z4buZ4bq1xKnDqeG6tVHhurvEqeG7leG6teG7lHbhu5fhurVB4bu3aXLhurVx4buBc+G7meG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqr4bqt4bqt4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqzQWzhuqxBLWVx4buX4buZczfhurXEqWxzQWzhu7c44bqzw6NA4buVZeG6qOG6teG6pOG7m+G6teG7leG6uXPhu5nhurXEqeG7leG6osSp4bq14buz4buV4bqu4buvc+G7meG6tUHhu5fDtXPhurXEqcOt4buz4bq1xKnhur1z4buZ4bq1cuG7reG7l+G6tXPhu5nhurnhuqjhurVz4buV4bqu4bq1QeG7t+G6rnbEqeG6tXDhu5dlOeG6tXPhu5XDgnPhu5nhurVz4buZ4bq54bqo4bq1c+G6ueG6qDnhurVB4buV4bqud3Phu5nhurXEqeG7leG7o+G6tXLhu6tB4bq14bqk4bq54buX4bq1QeG6ucOB4bq14bqk4buP4bq14buJ4buNc2HhurVT4buVw4Jz4buZ4bq1QeG7lcOB4bqo4buPc+G6teG6pOG7l8Oyc+G6tUHhu7fDsnPhurVB4bq5w4HhurXEqcSCc+G7meG6tXDhu5XFqXPhu5nhurVyaOG6qOG6teG6pMOB4buX4bq14bqkb+G6teG7iXnhu5fhurVB4bubc+G7leG6tUHhu7fhurtz4buZ4bq1QeG7lcOB4bq1c+G7lcOt4buz4bq1cOG7lcWpc+G7meG6tXJo4bqo4bq1cOG7leG6veG6teG7tcOBZXNh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurNBbOG6rEEtZXHhu5fhu5lzN+G6tcSpbHNBbOG7tzjhurPDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7l8SobHNBbOG7t+G6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurPhuqbhu5dqQeG7lTfhurVkw6LDouG7s+G6rDjhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTfhurXhuqvhuq3huq3hu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqXhuqUv4bql4bqrYmpiw6LEkeG6p8SR4bqlxJFB4bqlZOG6reG6qXHhuqkt4buXcuG7mS3EkeG6p2Thuqlh4buh4buz4buZ4bqz4bq1ZXFBMeG6s8So4bq9c+G7meG6tcSpw6nhurVR4bq7xKnhu5XhurXhu5R24buX4bq1QeG7t2ly4bq1ceG7gXPhu5nhurPhurXhuqbhu5dqQeG7lTHhurNkw6LDouG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s+G6q+G6reG6reG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s0Fs4bqsQS1lceG7l+G7mXM34bq1xKlsc0Fs4bu3OOG6s8OjxKjhur1z4buV4bq14buVw4HhuqjDsnPhurVzw6l04bq14buJxrDEqeG6teG6rOG7jeG7s+G6teG7leG6veG7l+G6teG7ueG6vXM54bq14bqsbOG6tcSp4bur4bq1QWjhu7PhurVzw63hu7PhurVB4buVw4HhurVyw4Fl4bq1c+G7leG6ruG6tUHhu5Xhuq53c+G7meG6tXPhu5XDrUHhurVrw6rhurVr4bqueMSp4bq1QeG7lWXhuqjhurVB4buV4buN4bq14buJ4buHc+G7meG6tXLhu6tB4bq14bqk4bq54buX4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVz4buV4bq54bq1xKnhu5XDg+G6tUHhurnDgeG6tXPhu5nhu6nhu5fhurXhu4nDqXPhurXEqcOp4bq1xKnhu5V04bq1xKnDqcSp4bq1QeG7l8O0w4HhurVB4buV4bqu4buvc+G7mWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s0Fs4bqsQS1lceG7l+G7mXM34bq1xKlsc0Fs4bu3OOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6q+G6reG6reG7s+G6rDjhurPhurXhu7nhu7fEqTHhurMvL8SpanNh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p+G6peG6pS/huqXhuqtiamLDosSR4bqtw6LhuqfhuqVBYuG6p2NicWMt4buXcuG7mS3EkeG6p2RiYeG7oeG7s+G7meG6s+G6tWVxQTHhurPEqOG6vXPhu5nhurXEqcOp4bq1UeG6u8Sp4buV4bq14buUduG7l+G6tUHhu7dpcuG6tXHhu4Fz4buZ4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqzZMOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurPhuqvhuq3huq3hurPhurUvw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s8SoZeG7s0Hhu5d0c+G6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurNBbOG6rEEtZXHhu5fhu5lzN+G6tcSpbHNBbOG7tzjhurPDo1Phu5XDgnPhu5nhurVB4buVeOG6teG7icawxKnhurXhuqzhu43hu7PhurXEqcOp4bq1xKnhu5XDgeG6qMOyc+G6tXPhu5nhu5Xhu5fDteG7s+G6tcSpxIJz4buZ4bq1c+G7leG6uXPhurVz4buVw6o54bq1QeG7leG7l+G7jcOB4bq14bqk4buXw7XEqeG6tXHhurlyYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqzQWzhuqxBLWVx4buX4buZczfhurXEqWxzQWzhu7c44bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq14bqr4bqt4bqt4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlqc2Hhu4lldEHhu5Vlc+G7leG7lXRlYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqn4bqn4bql4bqlL+G6peG6q2JqYsOixJHhuq3huqfhuqfhuqdB4bqrYsSRxJFx4bqtLeG7l3Lhu5ktxJHhuqfEkeG6pWHhu6Hhu7Phu5nhurPhurVlcUEx4bqzxKjhur1z4buZ4bq1xKnDqeG6tVHhurvEqeG7leG6teG7lHbhu5fhurVB4bu3aXLhurVx4buBc+G7meG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqr4bqt4bqt4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo0Dhu5XFqXPhu5nhurVB4buXc+G6tUHhurbhurXhu4hlc+G6teG7tMOB4bq9c+G6tXHhuqrhurXEqOG6vXPhu5nhurXEqcOp4bq1UeG6u8Sp4buV4bq14buUduG7lznhurVBdOG6uXPhurVA4buy4bq14bu4aXLhurXhu7jhu69z4bq1xKl14bq14bqn4bqpY+G6tUHhurnDgeG6tXF2c+G6tXDhu5Vl4buX4bq1QeG7lcOpxKnhurXhuqxl4bq14buJd+G6tcSp4buVw4HhuqjDsnPhurVzbHThurVrw63DgeG6tUHhurvhu5fhurVrZ+G6qOG6tXLhu63hu5fhurVw4buV4buX4bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7t2XhurVw4buV4buv4buXYeG6tUDDgeG6qOG6tXPhu5Xhu5fDsnPhurVw4buVdOG6vXPhu5nhurXhu5Xhu69z4bq1cuG7q0HhurVB4buVw6lz4buZ4bq1c2Xhuqg54bq1ccOBxalz4bq1xKl14bq14buV4buvc+G6teG6p8Oiw6LhurXhu7Phu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7l8O1c+G6tXPhu5nhurZz4buZ4bq14buVdOG6u0HhurVr4burc+G7mTnhurVz4buZw4HhuqjDsnPhurVz4buVZ3PhurXEqeG7lcahc+G7leG6tXHhurnhurVqdOG6teG7meG7l8Op4bq14bqs4bq/c+G7meG6tWppw4HhurVB4bq/c+G7meG6teG7tcOBw6nhurXEqWV0YeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7l8SobHNBbOG7t+G6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurPhuqbhu5dqQeG7lTfhurVkw6LDouG7s+G6rDjhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTfhurXhuqvhuq3huq3hu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqXhuqUv4bql4bqrYmpiw6LEkeG6reG6qeG6pcSRQWJkYuG6q3HhuqXDoi3hu5dy4buZLcSR4bqnxJFkYeG7oeG7s+G7meG6s+G6tWVxQTHhurPEqOG6vXPhu5nhurXEqcOp4bq1UeG6u8Sp4buV4bq14buUduG7l+G6tUHhu7dpcuG6tXHhu4Fz4buZ4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqzZMOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurPhuqvhuq3huq3hurPhurUvw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s8SoZeG7s0Hhu5d0c+G6s8OjQOG6ucOB4bq1xKnDqeG6teKAnOG7leG7l+G7jXLhurXhu5V04buX4oCd4bq14bqk4bq2ZeG6tUHhu7d54bq14bqk4buP4bq1xKjhur1z4buZ4bq1xKnDqeG6tVHhurvEqeG7leG6teG7lHbhu5fhurXEqcODZeG6tWVz4buV4bq1S+G7reG6tSjhur9z4bq1QOG7l+G7jeG7s+G6tXnhurXhu7Phu5Xhuq53c+G7meG6teG7tMOB4bq9c+G7meG6tUDhu5fhu41z4bq1a8Oq4bq1ceG7reG6teG6pcOi4bq1QeG7t+G7l8O1w4HhurVr4bupc+G7meG6teG7uWXDgeG6tcSR4bq1c+G7meG6ueG6qOG6teG6pOG6ruG7r3PhurVw4buV4buv4buXYeG6tUDhu5VsdOG6tWVz4buVOeG6teKAnFPhu5nhu5Xhu4/hurXhu4nhu5fDtHPhurVxw4HFqXPhurXEqXXhurVyZeG6qOG6teG7t8OD4buX4bq1c8Oyc+G6tWXhu5fhurXEqcSCc+G7meG6tXJ0c+G7meG6tcSp4buVw4Hhuqjhu41z4bq14bqk4bqu4buvc+G6tXDhu5Xhu6/hu5fhurVr4bqueMSp4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq14buV4bq94buX4bq14bu54bq9c2HhurVT4buV4bquc+G7meG6tWtl4bq14buz4buVaXPhurXEqcOpxKnhurVB4bq5w4HhurVB4bu3eeG6teG6pOG7j+G6tXPhu5XDgnPhu5nhurVz4buZ4bq54bqo4bq14buZaXPhurVrZ+G6qOG6tWvhu4/DgeG6tXHhu6054bq1cmXhuqjhurXhu7dl4bq1cnbhu5fhurXEqXXhurVB4bu34bqud3Phu5nhurXhu5V44buz4bq14buVw7pl4bq14bqkxrBz4bq14buVdOG7g8Sp4bq1xKl14bq1cXfhu5fhurXhu7doQeG6tcahQWHhurXhu4jhu5fhu41B4bq14bqkw63huqjhurVz4buV4bquc+G7meG6tWvDtOG6teG7meG7l8OC4bq1ZXPhu5XhurVscuG6tUHhu5XDgeG6qOG7j3PhurXhuqThu5fDsnPhurVz4buV4buX4buPw4HhurVz4bq/cuG6teG7meG7gXPhurXhu4l14bq14bqkduG7l+G6tXLhu5tz4buVOeG6tUHFqeG7l+G6tUHhu5Xhu6Nz4buV4bq1QeG7lXThur1z4buZ4bq14bqk4buLc+G6tWvhu5fhurVw4buVZeG7l+G6tUHhu5XDqcSpYeG6tUrhuqDhurVx4but4bq1cWXhuqjhurVxw6rhu5c54bq14bqk4buLc+G6teG7s+G7leG6veG7l+G6tUHhu7fhur3hurXhu4nhurtz4bq1QeG7lcOB4bqo4buPc+G6teG6q8Oiw6LhurVz4buZ4buV4bubc+G6tWvhu6lz4buZ4bq1cuG7reG7l+G6tXPhu5nhurnhuqjhurVB4buVbHThurXEqWVy4bq1cOG7jUHigJ1h4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6q+G6reG6reG7s+G6rDjhurPhurXhu7nhu7fEqTHhurMvL8SpanNh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p+G6peG6pS/huqXhuqtiamLDosSR4bqtY8Oi4bqpQWPDomLhuqVxYy3hu5dy4buZLcSR4bqnxJHhuqlh4buh4buz4buZ4bqz4bq1ZXFBMeG6s8So4bq9c+G7meG6tcSpw6nhurVR4bq7xKnhu5XhurXhu5R24buX4bq1QeG7t2ly4bq1ceG7gXPhu5nhurPhurXhuqbhu5dqQeG7lTHhurNkw6LDouG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s+G6q+G6reG6reG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6NT4buV4buX4buPw4HhurXEqeG7lcOD4bq1QeG6ucOB4bq1a8Oq4bq14bu34bq0ZeG6tXPhu5nhuq7hurVx4bquduG7l+G6tcSp4bqiOeG6teG6pMO14bq14bu54buXc+G7leG6tUHhurnDgeG6tWvDtOG6teKAnOG7mcOpxKnhurXhu4l34oCd4bq1cnRz4buZ4bq1c+G7meG6ueG6qOG6tWppw4HhurXhu5nhu5fhur1y4bq14buZ4buXw6lh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6q+G6qeG6reG7s+G6rDjhurPhurXhu7nhu7fEqTHhurMvL8SpanNh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p+G6peG6pS/huqXhuqtiamLDosSR4bqtZMOixJFB4bqr4bqn4bql4bqtccSRLeG7l3Lhu5ktxJHhuqdkw6Jh4buh4buz4buZ4bqz4bq1ZXFBMeG6s8So4bq9c+G7meG6tcSpw6nhurVR4bq7xKnhu5XhurXhu5R24buX4bq1QeG7t2ly4bq1ceG7gXPhu5nhurPhurXhuqbhu5dqQeG7lTHhurNkw6LDouG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s+G6q+G6qeG6reG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6Phu7Lhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7l8O1c+G6tcSp4bq5c+G7meG6tXF2cznhurXhuqThuq7hu69z4bq1cOG7leG7r+G7l+G6tcSp4bq5c+G7meG6teG6rGXhurXhuqThurnhurVq4bq54buX4bq1c+G7meG6ueG6qOG6tUHhu5Xhu5vhurXEqeG6uXPhu5nhurVx4butYeG6teG7lOG7l8O1c+G6tUFoQeG6tcSp4bq94bq1xKnDqcSp4bq14oCcQOG6ucOB4bq1YmPigJ3hurXEqcODZeG6tUDhu7LhurXhu7hpcuG6teG7uOG7r3PhurVrw6rhurVz4buHcuG6teG7iXdh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6q+G6reG6reG7s+G6rDjhurPhurXhu7nhu7fEqTHhurMvL8SpanNh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p+G6peG6pS/huqXhuqtiamLDosSR4bqpw6LDomJBY+G6q2LhuqVx4bqpLeG7l3Lhu5ktxJHhuq3DouG6pWHhu6Hhu7Phu5nhurPhurVlcUEx4bqzxKjhur1z4buZ4bq1xKnDqeG6tVHhurvEqeG7leG6teG7lHbhu5fhurVB4bu3aXLhurVx4buBc+G7meG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqr4bqt4bqt4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo0Dhu7dlc+G7leG6tUHhu5XDg+G6tUHhu5V34buX4bq14buZ4buXZXPhurVB4bq5w4HhurXigJxz4buZ4buV4buj4bq1c+G7meG7r+G7l+KAnTnhurVz4buV4buX4buPw4HhurXEqeG7lcOD4bq14buz4buV4bqu4buvc+G7meG6tUHhu5fDtXPhurVrw6rhurVB4buVw4HDsuG6tXPhu5nhuq534buX4bq14bqkw6nhurVx4bquduG7lznhurVwQuG6teG6pMO5c+G7meG6tXPhu5XhurnhurVz4bqudsSp4bq14bu5w7PhurXEqXXhurXhu5nhu5fhur3hu5fhurXhu7Phu5XDqeG7s+G6tWvhu5fhu4/DgeG6tUHhu5fhu41B4bq14buZ4buXw6nhurXhuqzhur9z4buZ4bq1amnDgeG6teG6pOG6ueG6tcSp4buv4bq1xKnhu5Xhu43hurXhu5Xhu63hurVB4bu3eOG6tXPhu5nhuq7hurVqZ3PhurVB4buX4buN4buz4bq1QeG6osSp4bq14bqk4bqu4buvc+G6tXDhu5Xhu6/hu5dh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6q+G6reG6q+G7s+G6rDjhurPhurXhu7nhu7fEqTHhurMvL8SpanNh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p+G6peG6pS/huqXhuqtiamLDosSR4bqp4bql4bqp4bqlQWRi4bqtZHHhuqkt4buXcuG7mS3EkeG6rcOiYmHhu6Hhu7Phu5nhurPhurVlcUEx4bqzxKjhur1z4buZ4bq1xKnDqeG6tVHhurvEqeG7leG6teG7lHbhu5fhurVB4bu3aXLhurVx4buBc+G7meG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqr4bqt4bqr4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo1Phu5XDgnPhu5nhurVz4buZ4bqud+G7l+G6teG7leG6uXPhu5XhurVz4buZ4buV4buP4bq14bqkw6nhurVx4bquduG7l+G6tcSp4buVw4HhuqjDsnPhurVz4buZ4buV4buXw7Xhu7PhurXhu7XDgWVz4buV4bq1cOG7lcOB4bq14bqk4bqyxKnhurXEqOG6vXPhu5nhurXEqcOp4bq1UeG6u8Sp4buV4bq14buUduG7l+G6tcSpxIJz4buZ4bq1xKl14bq1QeG7lcOB4bq1c+G7lcOt4buz4bq14buZ4buX4bq9cuG6teG7uWfDgeG6teG7iXnhu5fhurXhuqThu5fDtcSp4bq1cOG7lcWpc+G7meG6tWvhu4/DgeG6tXPhu5Xhuq7hurVB4bu34bqudsSp4bq1cOG7l2Vh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NFw4FB4buVdOG7t+G6s8OjUcOy4bq1S+G7qXPhu5nhuqMv4buzw6M=

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]