Mấy ngày nay trên mạng xã hội đang truyền đi những hình ảnh tưởng niệm bé Vân An tử vong do bị bạo hành. Bức ảnh cô bé đã khiến nhiều người day dứt và xót xa.
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFfDveG6tVtl4bqz4bu2NeG6ueG7tuG6s+G6p+G7tjc7buG7tuG7m+G6uW3hu7bhurVoZeG7tmQu4bu2xKnhurUow6Lhu7Zl4bq14bqnZeG7tjbDouG7tihl4bq14bu2NeG7jTvhu7bEkeG7hW3hu7Y3w7Q74bu2bWvDoeG7sFYv4bq1QFdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqeG6tDg7NuG7tOG7tjY7bTsta8OpZDhU4bu0bDvEqcOp4bu0V8SQIOG7neG7tmXhurMu4bud4bu2ZTvhu53hu7Zta+G6oWXhu7bEkSFl4bqz4bu24bubKeG7tuG6teG7hcOi4bu2Nztl4bqz4bu2bWtu4budw6Nl4bu2N8Oi4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7bhurXhuqdl4bq14bu2KGXhurXhu7Ztw7Xhu4tl4bqz4bu2ZcOixIPEkeG7tjQ54bu24buWImXhu7ZyZeG7tm3hu5nhu7bhu5fDqWXhurPhu7Y2w6nhu7Y04bqt4bu2NCHDqeG7tuG6tS5l4bq14buq4bu2ecO0NeG7tihl4bq14bu2NeG7geG7tjQ54bu2Nynhu7Zj4bq1w6LhuqNl4bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tjY74bud4bu2NsO0beG7tuG7ly7hu7bhu5vhurlt4bu24bubO+G7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu0Nm3hurVuxJE04bu2NuG6tcOiNjjhu7bDosO9OGVtOGvhu7Thu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMahw6I2beG6tcWo4bu2KiXhu7jEqeG7m8av4bu24bq1OMOi4bqz4bq1bcWo4bu2Kj1AxKnhu5vGr+G7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC8jQCUjL0Dhu7glNiNAJUDhu7jhu7jhu7htJT0kI2QlLW5lbcOibWQ4NuG7qmLEqeG6s+G7tOG7tjtkbVThu7TDveG6tVtl4bqz4bu2NeG6ueG7tuG6s+G6p+G7tjc7buG7tuG7m+G6uW3hu7bhurVoZeG7tmQu4bu2xKnhurUow6Lhu7Zl4bq14bqnZeG7tjbDouG7tihl4bq14bu2NeG7jTvhu7bEkeG7hW3hu7Y3w7Q74bu2bWvDoeG7sOG7tOG7tsahw6I2beG6tVThu7QqJeG7uOG7tOG7tuG6tTjDouG6s+G6tW1U4bu0Kj1A4bu04bu2L1dWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdNa8O1aTXhu7Y34bq54buo4bu2beG7gcOi4bu2NeG7j2XhurPhu7Y3KeG7tm3hu5Fl4bqz4bu2ZeG6teG6p2Xhu7ZrIG3hu7Zl4bq1w6LDo27hu7Y0w7Q14bu2KGXhurXhu7Y14buNO+G7tmXhurXDtGXhurPhu7Y3w7Q74bu2bWvDoeG7tjThuq3hu7Y0IcOp4bu24bq1LmXhurXhu6jhu7Y3LGXhurXhu7Y3McSp4buo4bu2ZeG6tcO14bu2NSw14bq14bu2NyLhu53hu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tmQibuG7tm3hu4HDouG7tmXhurXhuqdl4bu2beG6tSDhu53hu7bEkeG7hW3hu7Y0w7Q14bu2KGXhurXhu6jhu7Zta8OpZeG6s+G7tjfhurnhu7ZkLuG7tsSR4buFbeG7tjfDtDvhu7Zta8Oh4bu2QCrhu7ZtbmbDouG7qOG7tjThuq3hu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2ZGll4bu2Nyxl4bq14bu2NzHEqeG7tjXhurXDqeG7tjfhuqNl4bu2NCBt4bu2beG6qWXhurXhu6jhu7Zr4buDw6Lhu7ZtazjDqeG7tmThuqFl4bu2NeG7hW3hu7Y3w6LEg2Xhu6jhu7bhu5fhuqfhu7Zt4buFw6Lhu7Y8ZeG7tm1r4buFxJHhu7Y14bq14bq5xq/hu7Zt4buBw6Lhu7Zt4bq1MW3hu7Zs4buT4bu2Y8OiZeG6teG7tuG6tcOpLmXhurPhu6jhu7Zsw6zhu7bhurUpw6Lhu7bhu5cu4bu2NSjEkeG7tm3hurUg4bud4bu2NCBt4bu2ZOG7kzXhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFd5w7Q14bu2KGXhurXhu7Yg4bud4bu2ZC7EkeG7tjXhurXDqeG7tm3hu4HDouG7tmXhurVp4bu2ZCHDouG7tmXhurXDosOjbuG7tmU8xJHhu7Zta8O1aTXhu6jhu7Zj4bq1w6Lhu7ZkMGXhu7Y3MG7hu7Ztw6LhuqFl4bu2beG7gcOi4bu2N+G6o2Xhu7ZN4bq1w7Lhu53hu7bhu7XDouG6r2Xhu6jhu7Y3w7XDrDXhu7Y14bq1w7Rl4bqz4bu2Y8Oi4bqjZeG7tjUibuG7tjXhurVu4budxINl4bu2xJHhu4Vt4bu2NTFu4bu2NDnhu7Zt4bq1w6LhuqNu4bu2ZcOi4bqhZeG7tkAk4bu2bW5mw6Lhu7Y0w6rhu7Zl4bq1LuG7tjfDouG7tuG6tcOpO2XhurPhu6rhu7bhurLDojvhu7Y34bqnZeG6teG7tjcp4bu2NCzDqeG7tjXhurXDqeG7tjUoZeG6teG7tmwsbeG7tm3hurUuZeG6teG7tsSp4bq14buH4buq4bu24buWLuG7tuG6teG6veG7tm3huqfEkeG7tm3hurUg4bud4bu2N8O0O+G7tm1rw6Hhu7Zl4bqz4buN4bu2NOG6oWXhu7bhurXhu4Fl4bqz4bu2ZeG6tS7hu7Zt4bq1w63hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdN4buBw6Lhu7Zt4bq74bu2xJHhurvhu7Y3w7Rl4bqz4bu24bubOMSR4bu24bq14bq94bu24bqzw6Iow6Lhu7ZqbuG7neG6o23hu7Zl4bq1w7Xhu7Zt4bq14bqj4bu2ZS7DqeG7tuG7l2nDouG7tjfDtDvhu7Zta8Oh4bum4bu2eTtl4bu2NzBu4bu2ZC7hu7Y1KGXhurXhu7ZsLG3hu6jhu7Y14bq54bu2bWnDouG7tuG6tTvDouG7tjXhurXDsjXhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2N+G6o2Xhu7Zl4bq1w7Vl4bqz4bu24bq14bq94bu2NeG6tVtl4bqz4bu2ZC7EkeG7tuG6s+G6p+G7tjUo4buq4bu2xJDhu4Vt4bu2ZG814bu2bDtu4bu2NOG7h+G7tsSRYeG7tuG7m24gbeG7tuG6tcOixINl4bu24buXacOi4bu2N+G7g+G7tjxl4bu2beG6tcO0NeG7tm7hu4dl4bqz4buq4bu2RG814bu2bDtu4bu2ZeG7lTvhu7Y14bq54bu2NCw14bu2bOG6q+G7tjfhuqNl4bu2Y+G6tSzEkeG7quG7tuG7li7hu7Zr4buDw6Lhu7Y14bq54bu2NSjhu7Y0LDXhu7Zs4bqr4bu2bSLEkeG7tmThuqXhu6jhu7Y14bq54bu2beG6tTDhu53hu7Y14buB4bu24bqzw6Isw6nhu7bhu5cu4bu2NCFl4bu2beG6tSJl4buq4bu2TeG6teG6o+G7tmQu4bu2NSJu4bu2NeG6tW7hu53Eg2Xhu7ZjOcOp4bu2Ni7DouG7tm3hu5Hhu7ZsLGXhurPhu7Y14bq1w6nhu7Y34bqjZeG7tjXhurXDosOjbuG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V03hu4HDouG7tjd9beG7tjUibuG7tuG6tcOqw6Lhu7ZtIcOi4bu2bDvDqeG7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2ND5t4bu2N8O0O+G7tm1rw6Hhu7bhu5fDo+G7tjfhu4Nl4bu24bqzw6Iow6Lhu7ZqbuG7neG6o23hu6bhu7bDvShl4bq14bu2bCxt4bu2Nynhu7Ztayjhu7Zkw63DouG7tm3hu4HDouG7tmt7ZeG6s+G7qOG7tuG6teG6veG7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2N8O1w6w14bu2xKnhurU5xKnhu7ZkLsSR4bu2NeG6tcOp4bu2N8O0O+G7tm1rw6Hhu7Y3O27hu6jhu7Y1LmXhurPhu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tjfDtcOsNeG7tsSp4bq1OcSp4bu2ZC7EkeG7tmXhurnhu7Zsw6zGr+G7tmXhurXDosSDxJHhu7bhu5fDsuG7tjXhu4074bu2NShl4bq14bu2bCxt4bu24buXLuG7tjQsNeG7tmzhuqvhu7ZkLuG7tsSp4bq1KMOi4bu2beG6p8SR4bu2NeG6tcOp4bu2NHtl4bqz4bu2azvhu7Zl4bqzbuG7neG6oWXhu7Zl4bq1ImXhu7ZtIcOi4bu2bDvDqeG7tjfDtDvhu7Zta8Oh4bu2ZCHDouG7tjTDquG7tmXhurUu4bu2N8Oi4bu24bq1w6k7ZeG6s+G7qOG7tuG7l+G6peG7tjbDsuG7tmXhurXDteG7tkxtazhsbOG7qOG7tuG6tTvhu53hu7Y04bqt4bu2NCHDqeG7tuG6tS5l4bq14buq4buq4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RX4oCcReG6tcO1ZeG6s+G7tmXhuqNu4bu2N+G6ueG7tmQu4bu2N8O0O+G7tm1rw6Hhu7bhurXDteG7tuG6tcOqZeG6s+G7tm3hurXhuqfhu7ZsO8Op4bum4oCd4bu24oCT4bu2beG7gcOi4bu2bcOi4bqjxKnhu7Ztw7I14bu2N31t4bu2azvhu7Y1Im7hu7bhurXDqsOi4bu2xJEu4bu2beG7gcOi4bu2NDxl4bu2Y+G6tcOpPGXhu6rhu7bhu5Yu4bu2NSJu4bu2bWso4bu2ZMOtw6Lhu7Y14buNO+G7tjUoZeG6teG7tmwsbeG7tmQuxJHhu7Zt4buBw6Lhu7bEqeG6tSjDouG7tmxu4bud4bu2ZeG6s+G6teG6q+G7tmsgbeG7tmXhurXDosOjbsWo4bu24oCcTeG6tcOy4bud4bu24bu1w6Lhuq9l4bu2Y+G6teG7gWXhurPhu7Y14bq54bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7Y3w7Q74bu2bWvDoeG7tuG6tcO14bu24bq1w6pl4bqz4buo4bu2NeG6tW9l4bqz4bu2beG7gcOi4bu2bMOg4bu2ZC7EkeG7tm0gbeG7tjUo4bu2N+G6r+G7tjcoxJHhu7Y0KMOp4bu2a3tl4bqz4bu2NyBt4bu2ZcO1aTXhu7ZN4bq1w7Lhu53hu7bhu7XDouG6r2Xhu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tsSp4bq1KMOi4bu2ZW7hu4HDouG7tjbDteG7iWXhurPhu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tjfDtDvhu7Zta8Oh4bu24bq1w7Xhu7bhurXDqmXhurPigJ3hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfDvSJu4bu2NeG6tW7hu53Eg2Xhu7bEkS7hu7Zt4buBw6Lhu7Y14bq1w7Rl4bqz4bu2Y8Oi4bqjZeG7tuG7i+G7tk3hurXDsuG7neG7tuG7tcOi4bqvZeG7qOG7tmXhurnhu7Zl4bqzw7XDrDXhu7ZkIcOi4bu24buXacOi4bu24bq14bqnZeG6teG7tihl4bq14bu2xJHhu4Vt4bu2N8O0O+G7tm1rw6Hhu7ZAKuG7tm1uZsOi4bu2NOG6reG7tmXhurPDtcOtw6Lhu7ZkaWXhu7Y3LGXhurXhu7Y3McSp4bu2N+G6o2Xhu7Y0IG3hu7Zt4bqpZeG6teG7qOG7tmvhu4PDouG7tm1rOMOp4bu2ZOG6oWXhu7Y14buFbeG7tjfDosSDZeG7qOG7tuG7l+G6p+G7tm3hu4XDouG7tjxl4bu2bWvhu4XEkeG7tjXhurXhurnhu6rhu7bhu5Yu4buo4bu2ZeG6ueG7tjXhu49l4bqz4bu2ZeG6s8O1w6w14bu24buXacOi4bu2NShl4bq14bu2NeG7geG7tjQ54bu2P+G7tm1uZsOi4bu2bOG7h2XhurPhu7Zta8OpZeG6s+G7tjXhurVuZeG6s+G7tjXDteG7tmw7ZeG6s+G7tm1r4bq9ZeG6s+G7tsSRfTXhu7Y2w7Phu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2bTvhu7Y0w6LhuqNt4bu2ZC7hu7Y0OeG7tjThuq3hu7Y0IcOp4bu24bq1LmXhurXhu7Zl4bq1w7Vl4bqz4bu2NeG6tcOp4bu2a3tl4bqz4bu2N+G6ueG7tmQu4bu2NeG6tW7hu53Eg2Xhu7Y14buNO+G7tuG6s8OiO+G7tjfhuqdl4bq14buo4bu24bq1w6l9NeG7tjcp4bu24bqz4bq1w6Lhu7Zl4bq1MWXhu7Zl4bq1w7Vl4bqz4bu2Y+G6teG7gWXhurPhu7ZkLsSR4bu24bqz4bqn4bu2N8O1w6w14buq4buq4buq4bq04bqnZeG6teG7tihl4bq14bu2IOG7neG7qOG7tmXhurnhu7bEqeG6tShl4bu2LGXhurXhu7bEkeG7hW3hu7Y1LDXhurXhu7Zr4bq/4bu2ay5l4bqz4bu2ZeG6tSBt4bu2bOG7k+G7tjQgbeG7tm0uw6Lhu7bhu5cu4bu2beG6tSBt4bu2NCHDouG7quG7tmzhu5Phu7Zt4bq1w63hu7Zo4bu2Nyxl4bqz4bu2bMOs4bu2ZeG6tSBt4bu2NeG7jTvhu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tmXhurPDtcOtw6Lhu7ZkaWXhu7Y14bq1b2XhurPhu7ZtO+G7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1ZsbWvDqWXhurNXTUvDgeG7tuG7t8SQ4bu2RHThu7bhu5bhu4Dhu7ZN4buEw4JWL2xta8OpZeG6s1dWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfhu5Y8ZeG7tuG6teG6vTXhu6jhu7bhurU74bud4bu2NSw14bu24bq14bqnZeG6teG7tm3hurXDtDXhu7bhurPDoijDouG7tm1r4bql4bu2bWvDqWXhurPhu7Y3w63DouG7tmzhu4dl4bqz4bu24bubKeG7tuG6teG7hcOi4bu2ZeG6ucOi4bu2NeG6tW5l4bqz4buo4bu2beG7keG7tmXhurUiZeG7tuG7lzFt4bu2O2XhurXhu7bhurXDs2XhurPhu7Y14bq1w6nhu7Y34bqjZeG7tmPDoeG7tsSp4bq1KGXhu7Y2w6LEg2Xhu7Y3w6Nu4bu2N+G7g2XhurPhu7bhu6Phu7bhu5dpw6Lhu7Zl4bq1O27hu7bEkeG7hW3hu7Y3w6LDo27hu7Zre2XhurPhu6jhu7bhurXhur3hu7Zsw6Dhu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tjQ7w6nhu7bhurPDosOt4bu2ZC7EkeG7tm1mZeG7tm3hurXDtWhl4bqz4bu2bWvDoeG7tjjEkeG7quG7tsSQ4buFbeG7tjVu4buHZeG7tm3DouG6r27hu7Zt4bq1buG7neG6o23hu6jhu7bhurXDqX014bu2xJHhu4Vt4bu2NOG7heG7tsSp4bq1w6LEkeG7qOG7tjXhurU+NeG7tjXhurU+ZeG7tmzDoOG7tjThuq3hu7Y1aOG7tmpuO2Xhu7Zjw6Lhuq/EkeG7tjZu4budxINt4bu2NT5t4bu2NMOq4bu2ZeG6o27hu7Y14bq54bu24bq14bqnZeG6teG7tihl4bq14bu2bWvDoeG7tjjEkeG7tjThuq3hu7Zl4bqzw7XDrDXhu7Y3KcOi4bu24bq1O+G7neG7tjThuq3hu7bhurPDouG6o23hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdFw6LDo8SR4bu2bcOiZeG7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2ZC7EkeG7tm1mZeG7tm3hurXDtWhl4bqz4bu2xJHhu4Vt4bu2N8O0O+G7tm1rw6Hhu6jhu7Zl4bq54bu2N8O1w6w14bu2beG7g2Xhu7ZtIcOi4bu2NOG7i8Oi4bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2ZOG6peG7tjbDqeG7tmPhurUsNeG7tmXhurU7buG7qOG7tm1rw6ll4bqz4bu2N+G6ueG7tjXhurnhu7Zk4bql4bu2NsOp4bu2am47ZeG7tm1r4bq9ZeG6s+G7tmXhurUgbeG7qOG7tm1rw6Hhu7Y4xJHhu7ZkLuG7tuG7l+G7geG7tm3hu4XDouG7tmXhuqFl4bu2NTBl4bu2N8O1w6w14bu2NCjDqeG7tuG7l8SD4bu24buXLuG7tm1rLGXhurXhu7bEkeG6vcOi4bu2ZeG6s27hu53hu7bhurXDouG6r8SR4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXxJDhu4vhu7Y3MG7hu7Y1buG7h2Xhu7ZsLDXhurXhu7ZNO8SR4bu2TeG7k+G7tkPDomXhurXhu7Y14bq54bu2beG7keG7tuG6tWhl4bu2JuG7uOG7uOG7tmU8xJHhu7Zta8O1aTXhu6jhu7ZkLuG7tjQuw6Lhu7bhurXhur014bu24oCcReG6tSJl4bu2NeG6tcOi4bu2bGjhu7bigJPhu7ZN4bqlZeG6teG7tjQoZeG7tm3hurXDosSDZeKAneG7qOG7tmXhurPhurXhuqs74bu2ZC7hu7Zta8Oh4bu2OMSR4bu2bMOiZeG6teG7tms74bu24buX4buHZeG7tuG6tcOiw6Nl4bu2ZC5l4bq14buo4bu2ZMO1aGXhurPhu7Zt4bq1w6LEg2Xhu6rhu7ZF4bqzw7XDrDXhu7ZkIcOi4bu24bubO+G7tuG6tWhl4bu2ZeG7lTvhu6jhu7ZkLuG7tkPDomXhurXhu7ZNImXhu7bDlWk14bu24bqzMGXhu7bhurU7w6Lhu7Zl4bqzLmXhu7ZlPMSR4bu24buXw6Phu7Zta8O1aTXhu6jhu7Y3KeG7tsSRfTXhu7Y34bqtZeG6teG7tm1rw6Hhu7Y4xJHhu7ZkLuG7tjd9NeG7tjTDosSDbeG7tmpu4buj4bu24bqzw6Is4buo4bu2NeG6tW9l4bqz4bu2NeG6tVtl4bqz4bu2NeG6ueG7tm3hu4XDouG7tuG6s+G6p+G7tjUo4buo4bu2NeG6tW9l4bqz4bu2xKnhurUow6Lhu7Y3w7XDrDXhu7bhu53huqFu4bu2beG6tcO1aGXhurPhu6jhu7bEqeG6tSjDouG7tjfDtcOsNeG7tjQow6nhu7bhu5fEg+G7tuG7ly7hu7Y14bq1PMSR4bu2bOG6uTXhu7Y04buLw6Lhu7bhu5sp4bu24bq14buFw6Lhu7Zl4bq5w6Lhu7Y14bq1bmXhurPhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdF4bqzw7XDrcOi4bu2NeG6tSJu4bu24buxbuG7tjVu4buHw6Lhu7ZN4bq14bqj4bu2Y+G6qeG7tkA64buo4bu24buL4bu2TeG6tcOtw6Lhu7Y3IcOi4bu24buWw6I1bcOpa8OiO+G7qOG7tjcp4bu2ZCDhu53hu7Y1KMSR4bu24bq1w7Rl4bqz4bu2beG7keG7tmzhu5Phu7bhurPDoiw14bu2ZeG6s+G7heG7tm1rw6ll4bqz4bu2Y8OiZeG6teG7tm3hurUsZeG6teG7qOG7tjfhuq/hu7bEqeG6tSxt4bu2xJHDomXhurXhu7ZrO+G7tuKAnE3hurXDrcOi4bu2beG6tWjhu7YgbuG7tuKAk+G7tsO94bq1w6JkNuG6tcOpw6k24oCd4buq4bu2TWvDtWk14bu2N+G6ueG7tmQu4bu2TeG6tcOtw6Lhu7Zj4bqn4bu2Q+G6tTvDouG7tmwsZeG6s+G7qOG7tsSRLuG7tjXhurVvZeG6s+G7tm074bu2ZG7hu4Fl4bu2xKnhurUow6Lhu7Zl4bq1aeG7tm1pw6Lhu7ZCODtl4bu2Qjs1am44bOG7tkvDqW5sbDg7buG7tuG7l2nDouG7tjVu4buHZeG7tm3DouG6r27hu7Zt4bq1buG7neG6o23hu7bhu7fEkcOiZDjhu7Y3fTXhu7Y0w6LEg23hu7Zqbjtl4bu2bWvhur1l4bqz4buo4bu2NCBt4bu2NcO04bu2NDE14bu2NeG6tTvhu7bEkWHhu7bhurU74bud4bu2NSw14bu2ZeG6tS7hu7bhurPDoizDqeG7tjbDsjXhu7ZlLsOp4bu2NeG7j2XhurPhu7bEqeG6tSjDouG7tjXDqcOi4bu2N+G6ueG7tmQu4bu2NW7hu4dl4bu2NTLEkeG7tmU7ZeG6s+G7tuG6s+G7h8Oi4bu2NzBu4bu24bqzw6LDtcOtZeG6s+G7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V0XhurUu4bu2NCzDqeG7tkI7xJHDojjhu7bhurJuxJE0azg14bq1beG7tmPhurXDouG7tmXhurnDouG7tuG7l8Oj4bu2xJHhu4Vt4bu2beG6teG6o+G7tuG6tcSD4bu2bWvDoeG7tjjEkeG7tuG7i+G7tk3hurXDsuG7neG7tuG7tcOi4bqvZeG7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2NOG6reG7tjcsZeG6teG7tjcxxKnhu6jhu7Y3KeG7tmPhuq/hu7Y1Im7hu7Y14bq1buG7ncSDZeG7tuG7l8Oj4bu2NDnhu7bDgjtl4bu2TMahO2Vsw6ll4bu2beG6tTFt4bu2IGXhu7Ztw7XDrGXhurPhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfDgjtl4bu2TMahO2Vsw6ll4bu2JeG7tm1uZsOi4buo4bu2NcOzZeG6s+G7tuG6s8OiO+G7tjfhuqdl4bq14bu2NeG6tW7hu53huq9l4bu2beG7keG7tsSQceG7tmw7ZeG6s+G7tk7EkTg74buo4bu2xJHhu4Vt4bu2beG6teG6reG7tm1rIGXhu7Zl4bq1w6rhu7bhu4vhu7bEkcOiw6Nl4bu2ND414bu2TeG6tcOy4bud4bu24bu1w6Lhuq9l4buq4bu24bqyw6Lhu4dl4bqz4bu2ZeG6tcO14bu2NCBt4bu2Y+G6p+G7tjfDtDvhu7Zta8Oh4bu2ZS7DqeG7tmPhurUsNeG7qOG7tkzGoTtlbMOpZeG7tjXhu49l4bqz4bu24bq14bq7O+G7tmXhurUxxKnhu7bhu5dpw6Lhu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tjQhZeG7tmXhurXDquG7tuG7i+G7tm3hurXhuq3hu7ZtayBl4bu2ZS7hu53hu6jhu7bhurXhur014bu2bcOi4bqjZeG6s+G7tk3hurXDsuG7neG7tuG7tcOi4bqvZeG7tuG7ly7hu7Y0Pm3hu7Y3MG7hu7Zt4bq1MsSR4bu2beG6tSBu4bu2ZcOjZeG7tuG7lzxl4bu24bq14bq5O+G7tjXhu4074bu2xJHhu4Vt4bu2am7hu4c14bu24bqzw6I74bu2eT414bu24buxbuG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V03hurXhuqll4bq14bu2beG6tcOpKGXhurPhu6jhu7ZMxqE7ZWzDqWXhu7bhu5czZeG7tjThuq3hu7bEkWHhu7bEqeG6tSxt4bu24buXLsOp4bu2xJHhu4Fl4bqz4buo4bu2NOG6reG7tjThu4fhu7Y2b8Oi4bu2NeG6tcOp4bu2xJHhu4Vt4bu2NSzDouG7tm3hu5Hhu7bEqeG6teG6pTvhu7ZsO27hu7Y1w7Nl4bqz4bu2NSzDouG7tmXhurXhuqdl4bu2ZeG6s+G6tcOi4bqhxJHhu7Zj4bq1PjXhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdF4bq1w7Vl4bqz4bu2N+G6o2Xhu7bEkeG7hW3hu7Zl4bqzLuG7neG7qOG7tm3hurUw4bud4bu24bq1w6LEg27hu7Zta8O14buLZeG6s+G7tuG7ly7hu7bhurPDoizDqeG7tuG7l8Oi4bqhZeG7tsSRM27hu7bhurPDoizDqeG7qOG7tjXDs2XhurPhu7bhu5dpw6Lhu7Zl4bq1ImXhu7bhu5fDouG6oWXhu7bhu5sp4bu24bq14buFw6Lhu7Y34bqjZeG7tmXhurUu4bu2TMahO2Vsw6ll4buq4bu24bq04bq94bu2NC7hu53hu7Ztw6rhu7Zs4buT4bu2ZMOp4bu2ZD5l4bqz4buo4bu2a3tl4bqz4bu24bq1LmXhurXhu7Y34buFZeG6s+G7tjXhu4074bu2NOG7h+G7tuG7ly7hu7bEkWHhu7ZMxqE7ZWzDqWXhu7ZkLuG7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2beG6teG6pTXhurXhu7bhurXDrMSp4buo4bu24bq14bq94bu2xJFu4buHZeG7tmXhurnDouG7tuG7l8Oj4bu2bOG7k+G7tjQhw6nhu7bhurUuZeG6teG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V0zGoTtlbMOpZeG7tjcp4bu2NuG6rTXhurXhu7ZkIcOi4bu2NeG6tcOp4bu2NSjhu7Y04buH4bu24buXLuG7tsSRYeG7qOG7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tuG7lzNl4bu2Nztl4bqz4bu2Nyxl4bq14bu24buXMW3hu7bhu5dpw6Lhu7Zl4bqz4buBZeG7tmXhurPhu5Xhu7ZN4bq1w7Lhu53hu7bhu7XDouG6r2Xhu6jhu7bigJx5IWXhu7bEqeG6tSjDouG7tuG6tcOi4bqvbuG7qOG7tsSR4bq9w6Lhu7Zt4bq1w7Thu7Y3O2XhurPhu7Y2w6LhurFl4bu2azvhu7ZrIG3hu7Zj4bq1LDXhu7bhu4vhu7ZlaMOi4bu2NyLhu53igJ3hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfhu5Yuw6nhu7ZlPMSR4bu2QDomOuG7qOG7tjdvZeG6s+G7tsSR4buFbeG7tmU8xJHhu7Zta8O1aTXhu7Zj4bq1w6Lhu7ZMxqE7ZWzDqWXhu7Y14bq1buG7neG6r2Xhu7Y34bqjZeG7qOG7tk3hurXDsuG7neG7tuG7tcOi4bqvZeG7tmQu4bu2am7hu4c14bu24bqzw6I74bu2NzBu4bu2bcOi4bqhZeG7tm1r4bqhZeG7tm3hurXhuqPhu7bhurPDomnDouG7tjQ7ZeG7tuG6tS5l4bq14bu2ZG4xbeG7tmXhurPhurXDouG6ocSR4bu2NSDEkeG7tjThu4fhu7bEkWHhu7Y2w7Nl4bqz4bu2xJHhur3DouG7tuG6teG6p2XhurXhu7bEqeG6tSFt4bu24buXw6Phu7Zt4bq14bqv4bu24bubLDXhu7Y34buHw6Lhu7bhu5dpw6Lhu7Zta8Oh4buq4bu2Q+G6r+G7tm3hu5Hhu7Y34bq54buo4bu24bq1aGXhu7Y94bu44bu2am7hu4c14bu24bqzw6I74bu2Y+G6tSw14bu2NeG7j2XhurPhu7Zt4bq14buBZeG6s+G7tmpuO+G7tjUsNeG7tmTEg2XhurXhu7Y1IMSR4bu2Nyxl4bq14bu2bWvDoeG7tjjEkeG7tuG7i+G7tmXhurUu4buo4bu2NeG7j2XhurPhu7Zl4bq1w7Xhu7bhu4vhu7Zta8O1w61l4bqz4bu24bq14bq9NeG7tuG6tTvhu53hu7Zl4bqzw6kuw6Lhu7bhu5sp4bu24bq14buFw6Lhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFd5IcOp4bu2ZOG7kzXhu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tsSp4bq1KMOi4bu2ZC7hu7Y1PGXhu7Y0xINl4bq14bu2Y+G6teG7gWXhurPhu7Y14bq54bu2NTxl4bu2ZeG6s27hu53huqFl4buo4bu2ZeG6tcO1ZeG6s+G7tjbDs+G7tmQu4bu2ZeG6s27hu53huqFl4bu2ZeG6tSJl4bu24bqz4bqn4bu2N8Oi4bu2NeG6tTxl4bqz4bu2ZeG7lTvhu6jhu7Zt4bq14bqn4bu2Nyxl4bq14bu2ZeG6s8O1w63DouG7tmQu4bu24bq1w6kuZeG7tm3DqS5l4bu2bDvDouG7qOG7tm1rw6ll4bqz4bu2Y+G6tcOi4bu2bWvDoeG7tjjEkeG7tjXhu49l4bqz4bu2ZC7hu7bEkeG7hW3hu7Y1w6ll4bu2ZeG6s8O1w63DouG7quG7tk3hurXhu5M14bu2beG6o+G7tm3hurXhuqfhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2ZGll4bu2Nynhu7bhu5cu4bu2Nztl4bqz4bu2Nyxl4bq14bu2bWvDoeG7tjXDqWXhu6jhu7Y3w6LDo27hu7Y34bq54bu2Y+G6teG7gWXhurPhu7Y3IW3hu7Y3w7XDrDXhu7bEkcOyNeG7tjfhuqU14bq14bu24bqzw6Isw6nhu7Y2w7I14buo4bu2xJEu4bu2NeG6teG6qeG7tjXhurU44bu2ZCDEqeG7tmzhu5Phu7Y0IG3hu7ZtLsOi4bu2NeG7jTvhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2ZGll4bu2xJEu4bu2beG6teG7gcOi4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXeSFl4bu2bMOg4bu2ZeG6s+G6teG6q+G7tuG6s+G6p+G7tmPhurXDouG7tmXhurXhuqdl4bu2beG6tSDhu53hu7bEkeG7hW3hu7Y3w7Q74bu2bWvDoeG7tkAq4bu2bW5mw6Lhu7Zl4bq1w7Vl4bqz4bu2NeG6u8Oi4bu2NeG6vTXhu7Zl4bq1w7Xhu7Y3w7Q74bu2bWvDoeG7tkAk4buo4bu2NOG6reG7tjQ7w6nhu7Zl4bq1w6LhuqFu4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tmRpZeG7tjcsZeG6teG7tjcxxKnhu7Y14bq1w6nhu7Y34bqjZeG7tjQgbeG7tm3huqll4bq14buo4bu2a+G7g8Oi4bu2bWs4w6nhu7Zk4bqhZeG7tjXhu4Vt4bu2N8OixINl4buo4bu24buX4bqn4bu2beG7hcOi4bu2PGXhu7Zta+G7hcSR4bu2NeG6teG6ueG7puG7quG7tnkhZeG7tmzDoOG7tmXhurPhurXhuqvhu7bhurPhuqfhu7Zj4bq1w6Lhu7bEkeG7hW3hu7Y14buB4bu2NDnhu7Y/4bu2bW5mw6Lhu7Zs4buHZeG6s+G7tm1rw6ll4bqz4bu2xJHhu4Vt4bu2NeG6tW5l4bqz4bu2NcO14bu2bDtl4bqz4bu2bWvhur1l4bqz4bu2xJEu4bu2NOG6reG7tuG6tS5l4bq14bu24bq1IeG7tjXhurXDqeG7tjfhuqNl4bu2NeG6teG6o23hu6jhu7bEkX014bu2NsOz4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu24bubbmXhurPhu7Zqbjtl4bq14bu2Nynhu7Y0w6LhuqNt4bu24buXLuG7tuKAnDXhurnhu7Y0LMOp4bu2ZOG6oWXhu7Y0O2Xhu7Zqbihl4bu2ZOG7o+G7qOG7tmXhurXDtWXhurPhu7ZkLuG7tjXhurVu4budxINl4bu24bqzw6I74bu2N+G6p2XhurXhu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tmQuxJHhu7bhurPhuqfhu7Y3w7XDrDXigJ3hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfDveG6ueG7tmTDoOG7qOG7tjXhu4Hhu7Y0OeG7tjcp4bu2Y+G6teG7gWXhurPhu7bhuqVt4bu2ZDBl4bu2Y+G6teG6uTXhu7Zt4bq1OW3hu6jhu7Zj4bqhbuG7tjXDtG7hu7Zta8OpZeG6s+G7tm1u4budxINt4bu24buX4bq9ZeG6s+G7tjfhuq/hu7Zr4buDw6Lhu7Y1buG7h8Oi4bu2NcOzZeG6s+G7tjjEkeG7tjcp4bu2NeG6teG6o23hu7Zta8OpZeG6s+G7tmVnw6Lhu7Y3O27hu6jhu7Zs4buT4bu2NeG7geG7tjdoZeG7tm3DtDXhu7Ztw7Xhu4vDouG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V3k54bu2xJEgbeG7qOG7tmXhurXDosOjbuG7tmXhurPDtcOtw6Lhu7bhu5vhurlt4bu24bubO+G7tm3hurXDtWhl4bqz4bu2NSjEkeG7tuG7ly7hu7ZkLsSR4bu2ZOG6seG7tm3DteG7i2XhurPhu7Zlw6LEg8SR4bu2NeG6tcOp4bu2NDnhu7Zl4bq1w7Vl4bqz4bu2NeG6ueG7tjvDouG7tjd9beG7tjUibuG7tuG6tcOqw6Lhu7Zj4bq1w6Lhu7Y14bq7ZeG7tmzhu4dl4bqz4bu2NeG6tVtl4bqz4bu2NeG6ueG7tjvDouG7tjfhu43hu7Y24buPZeG6s+G7tjUoxJHhu6jhu7Y34buN4bu2am7hu53huqNt4bu2bSLEkeG7tjfhuq/hu7Y3w7Rl4bqz4bu2azvhu7Y0KMOp4bu24buXxIPhu7Y4xJHhu7Y34bqjZeG7tjXDs2XhurPhu6rhu7bhu5bDosSDNeG7tm3hurU+xKnhu7Zl4bqjZeG7tmvhu4PDouG7tm3DteG7i2XhurPhu7Zlw6LEg8SR4bu2Y+G6tcOi4bu2NDnhu7Y3KeG7tsSRIG3hu7Zkw6LEg27hu7Y14bq7ZeG7tjXhurnhu7bhu6Phu7Zl4bqz4bq14bqrO+G7plYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V8O94bq1W2XhurPhu7Y14bq54bu24bqz4bqn4bu2Nztu4bu24bub4bq5beG7tuG6tWhl4bu2ZC7hu7bEqeG6tSjDouG7tmXhurXhuqdl4bu2NsOi4bu2KGXhurXhu7Y14buNO+G7tsSR4buFbeG7tjfDtDvhu7Zta8Oh4buw4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXJubeG6tcOpa+G7tFfhurThu6pF4bqzbuG7neG6oWUvbG41Y+G6tcOpODbDqcOibMOpZeG6s+G7quG7l2VWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpTMOpbms1OOG7tFfhurVtbcSpbMWoLy9sbjVj4bq1w6k4NsOpw6Jsw6ll4bqz4buq4buXZS814bq1O2XhurMtNcOpLeG6s8OiLTY7bi3hu5vDqW0t4bq1w6llLWQ7LcSp4bq1O8OiLWXhurXDomUtNsOiLTtl4bq1LTVuOy3EkcOpbS02bjstbWs4LUAqOiNAQCMjP0Aj4bu4KiUlPT064buq4bq1bcSRVi/EqVc=

H.Nguyên/suckhoedoisong.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]