(vhds.baothanhhoa.vn) - Là xã nông thôn mới của huyện vùng cao Quan Hóa, thế nhưng tuyến đường khoảng 6 km từ QL15C (trung tâm huyện) dẫn về xã đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay, ảnh hưởng đến giao thương, hoạt động kinh tế địa phương cũng như tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu67hu6xqa8SpxJFk4bqx4buu4busMuG7rkThurHhu41o4bqz4buyNFtk4buy4buXIeG7suG7iuG6t23hu7JE4bqx4bq34bqzw6Fj4buy4buZO+G7suG7jeG7rC8y4buu4busL2prxKnEkWThurHhu67hu6xqa8SpxJFk4bqx4buu4busMuG7rmcz4buyY8SRZOG6seG7sjPEkWThu7I14buNaGThurHhu7JjZ+G6s+G7suG7rC8y4buu4busL2prxKnEkWThurHhu67hu6wv4bq34bu24buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4vhurY2PzTDneG7rkI74buy4buXIeG7smTDqmThurHhu7Jr4bq3w6pk4buyY2fhurPhu7Izw7M/4buy4bq3bMah4bqjZOG7suG7mW5k4bqx4buyMz/EkeG7suG7iGw/ZOG7suG6tmU/xajhu7Jr4bq3w6Dhu7Jk4bq34buNZOG6seG7smtsxqHDoGThu7I14buNaGThurHhu7LhuqvhurfEkS5k4bqx4buyJOG7suG6q2Phu7Jrw7Xhu7Lhu4hC4bu2PXjhu7Lhu6prxKlsZOG6seG7smtbY+G7suG6t2zGoeG6o2Thu7Dhu7I0MWThu7Lhu5nhuqHhu7Lhu5ch4buyNSHhu7Lhu5ds4bq/ZOG6seG7sjNd4buL4buyZOG6seG6t+G6s8OhY+G7smvEqeG6uWThurHhu7Jrw7Xhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7smQoY+G7smQ/xqHFqOG7si5k4bq34buy4bq34buNw61k4bqx4buyNcOgZOG7suG6seG6sz/EkeG7smvhurfhu41mZOG6scWo4buy4bq3xJEsa+G7sjXhu4dk4bqx4buy4bqr4bqzZOG6t+G7smvDoOG7sjXhuqU/4buy4buL4bq34buNZmThurHhu7Izw7Jk4bqx4buyZOG6t+G7jeG7smvhurPhuqFj4buyMGThu7Jk4bqxbMah4buyM2bhu7JrP+G6s+G7smQsZOG7suG6seG6sz/EkeG7smvhurfDqmThurHGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4busamvEqcSRZOG6seG7ruG7rDLhu67hu6zhurNj4bqx4buyM2I/ampSw500a+G6t2xjMuG7suG6s3g2ZGs2xKnDneG7smprxqFiNlLDneG7leG6szRr4bq34buk4buyKuG7tOG7tOG7i+G7l+G7puG7suG6tzbhurPhurHhurdr4buk4buyPUAj4buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy8zNGTGrzI/xJFr4bq3P2ThurfhurfEkT/Gr+G7mWQvNDZq4bqra8SR4buLL2Q24buVai/hu7jhu7Y94bu4L+G7uOG7tOG7uDThu7jhu7bhu7Thu7jhu7gj4bu4ayo94bu0PSVi4bu0xq/huqnhu4vhurHDmcSpUiMm4bu2w53hu7I/YmtSw51E4bqx4buNaOG6s+G7sjRbZOG7suG7lyHhu7Lhu4rhurdt4buyROG6seG6t+G6s8OhY+G7suG7mTvhu7Lhu43hu7JnM+G7smPEkWThurHhu7IzxJFk4buyNeG7jWhk4bqx4buyY2fhurPDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdKuG7tOG7tMOd4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2tSw509QCPDneG7si/hu67hu6wvMuG7ruG7rC9qa8SpxJFk4bqx4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu67DveG7jWhk4bqx4buya8SpbGThurHhu7JrW2Phu7I0MWThu7Lhu5nhuqHhu7Lhu5ch4buy4buK4bq3beG7skThurHhurfhurPDoWPhu7Lhu5ds4bq/ZOG6seG7sjNd4buL4buyZOG6seG6t+G6s8OhY+G7smvEqeG6uWThurHGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuQuG7jWzhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buya8O14buyNeG7jWhk4bqx4buy4buIQuG7tj144buy4buZO8SR4buy4buXIeG7suG7iuG6t23hu7JE4bqx4bq34bqzw6Fj4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buy4bqr4bq34bq74bqz4buy4bqr4bq34bqzw6Bk4buyM+G6t21k4bqx4buya8Oq4bqz4buy4bqx4bqzIGvhu7Jjw6Jk4bq34buy4bqr4bq34bqz4buyM8SRZOG7sjXhu41oZOG6seG7sjQxZOG7suG7meG6oeG7smvEqWxk4bqx4buya1tj4buy4buXIeG7sjLhuqXhu7Lhu5ds4bq/ZOG6seG7sjNd4buL4buyY+G7h2vhu7IzOjPhurfhu7Jk4bqx4bq34bqzw6Fj4buya8Sp4bq5ZOG6scav4buyS2zGocOgZOG7sjXhu41oZOG6seG7sjNl4buyM+G6t+G6s+G6oWzhu7LEqeG7h2ThurHhu7LhuqvhurfEkS5k4bqx4buyJeG7smPhu7Lhu5k74buy4bqr4bq3xJEuZOG6seG7siThu7Lhuqtj4buyM+G6t+G6s+G6oWzhu7I0O+G6s+G7sjMu4buya2zGocOgZMav4buyQz4z4buyNG7hu7I1IeG7sjXhu41pM+G7sjUibOG7smvhu43hu7Iz4buPZOG6seG7suG6t2U/4buyMjxk4bqx4buyMsOh4buya8OqZOG6scWo4buya2zGoeG7smThurfhurPDoWThu7Jr4bq3NsSR4buy4buJbD9k4buyajpr4buyM+G6t8SR4buya+G6t13GoeG7smThurfhurPhuqFs4buy4buZ4bql4buya8Sp4bq14buyNeG7jWhk4bqx4buyMuG6peG7sjI54buy4bqxIcahxajhu7Jqw6Jk4bq34buyYm1k4buyZOG6seG6t+G6s8OhY+G7smvEqeG6uWThurHhu7JrLMSR4buya+G6tztk4bq34buy4oCc4buD4buy4buZxJHhurPFqOG7suG7g+G7suG6sTvigJ3hu7I0O8ah4buyNT4zxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rkPhu4dr4buyZOG6seG7jWjhurPhu7I0W2Thu7I1P2ThurHhu7LDouG7siwz4bq34buy4bqrN8SR4buyZOG6t+G7k2ThurHhu7IzW8ah4buyYmzhu4Fk4bqx4buyYuG7jWzhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buya8Spw6Fk4buya2zGocOgZOG7sjXhu41oZOG6seG7smQ7xqHhu7Jr4bq3w63hu7I04bq/M+G7smRl4bqz4buk4buy4oCcw73hu41oZOG6seG7suG7l2zhur9k4bqx4buyM13hu4vhu7JiW2zhu7LEqeG7geG6s+G7smM74buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buya+G6t13GoeG7sjUibOG7smvhu43FqOG7smts4buyauG7kT/DmeG7snc74buyM8SRZOG7smvEqeG7gWThurHhu7JibOG7gWThurHhu7JjxJFk4bqx4buyM2Xhu7IzOuG6s+G7sjXhu41oZOG6seG7smNn4bqz4buyNcOj4buy4buXNuG7suG7mSBk4buyay7hurPhu7Lhurfhurnhu7Lhu5k7xJHhu7LEqT/hu7Lhu5kgZOG7sjPhurdsxqHDo2Thu7JibOG7gWThurHhu7Jr4bq3bCBk4buyYmnhurPhu7Iz4bq3xJHhu7IyO+G7sjPEkWTFqOG7sjNbxqHhu7JibOG7gWThurHhu7JkZeG7sjPDsmThurHhu7IzZeG7suG6seG6szrGr+G7ssO94buNaGThurHhu7Lhurfhu43hu7Lhurfhurtk4bqxxajhu7Lhu5ds4bq/ZOG6seG7sjNd4buLxajhu7IzOmThurfhu7JiOuG6s+G7suG7lzbhu7Lhurfhurnhu7Jk4bqxLOG6s+G7sjPhurcsxqHhu7JrbMahw6Bk4buyY8OiZOG6t8Wo4buya+G6tyBj4buyM+G6t+G6teG7suG6q+G6t+G6s+G7suG6seG6ueG6s+G7sjPhurfDreG7smJs4buBZOG6seG7suG6t+G6ueG7sjPDqWThu7I1w6nhurPhu7Iy4buB4bqz4buyNOG7jcOsZOG6seG7smvhurfDoWPhu7Lhu5coZOG6seG7suG7lzbigJ3Gr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bq24bq74bqz4buy4buZ4bqh4buyZOG6sWzGocOhZOG7smThurdbZMWo4buyNeG7jWhk4bqx4buyZDvGoeG7sjXhu41pM+G7smI7Y+G7smJbbOG7sjPhurfhu40/xajhu7Lhu5nDouG7smo/xJHhu7Lhurfhu43hu7Lhurfhurtk4bqx4buyZOG6seG6t+G6s8OhY+G7smvEqeG6uWThurHhu7Jk4bq34buN4buy4buZIMahxajhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7sjRbZOG7ssOt4buyNVvGoeG7sjPhurfEkeG7ssSpPGThurHhu7I14buNaGThurHhu7JiO2Phu7Jrw7Xhu7JiW2zFqOG7smThurfhu41k4bqx4buyNMSR4buya8Spw6Fk4buyNeG6pT/hu7IyO2Thu7IzZeG7smPhurvhu7I1OuG7suG6t8SRLGvhu7I14buHZOG6scWo4buyxKnhu4HhurPhu7Lhu5c24buyM+G6t8Ot4buyYmzhu4Fk4bqx4buya+G6t+G7jWhk4bqx4buy4buXbMahw6Fk4buyNOG6s+G7sjPhurdsxqHDo2Thu7I0MWThu7I1w6Bk4buya2zGocOgZOG7sjXhu41oZOG6seG7smThurc/ZOG6t+G7sjPhurdlZOG6seG7suG7l2zhur9k4bqx4buyM13hu4vGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7Iq4bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7IjJeG7tuG7i+G7l+G7psOd4buyasSpM1LDnS8vMzRkxq8yP8SRa+G6tz9k4bq34bq3xJE/xq/hu5lkLzQ2auG6q2vEkeG7iy9kNuG7lWov4bu44bu2PeG7uC/hu7jhu7Thu7g04bu44bu24bu04bu4Iz0jayThu7Thu7gmJmLhu7TGr+G6qeG7i+G6scOZxKlSJEDDneG7sj9ia1LDnUThurHhu41o4bqz4buyNFtk4buy4buXIeG7suG7iuG6t23hu7JE4bqx4bq34bqzw6Fj4buy4buZO+G7suG7jeG7smcz4buyY8SRZOG6seG7sjPEkWThu7I14buNaGThurHhu7JjZ+G6s8Od4buy4buV4bqzNGvhurdSw50q4bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnSMl4bu2w53hu7Iv4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu65E4bq34bqz4bqhbOG7suG7meG6peG7smvEqeG6teG7sjXhu41oZOG6seG7sjLhuqXhu7Lhurfhu41k4bqx4buy4bq34bq7ZOG6seG7smThurE/xqHhu7JrLOG6s+G7sjXhurPDo2Phu7IzbD/hu7I14buNaGThurHhu7I04bq/M8Wo4buya+G6s+G6oWPhu7IwY+G7smThurFsxqHhu7IzZuG7sms/4bqz4buyZCxkxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rkPhu4dr4buy4bq34buH4buyNFtk4buy4bqr4bq3OjPhu7JixJHhu7JiKWThurHhu6Thu7LDveG7jWhk4bqx4buy4bq34buN4buy4bq34bq7ZOG6seG7suG6q+G6t8OqZOG6seG7sjPhurfhuqfhu7JiO2Phu7Iz4bq3xJHhu7Lhu5nhurPhuqMz4buy4buZIGThu7Iz4bq3bMahw6Nk4buyM1vGoeG7smJs4buBZOG6seG7suG6sT7hu4vhu7Lhuqvhurdl4buyYzvhu7Iz4bq34bq1ZOG6t+G7sjPhurfhurVk4bq34buyZOG6seG7jWjhurPhu7I0W2TFqOG7sjPEkWThu7I2Y+G7sjXhurPhu7Lhurfhurkz4buya8Spw6Fk4buya2zGocOgZOG7sjXhu41oZOG6seG7smQ7xqHhu7Izw7Jk4bqx4buya+G6s+G6oWPhu7IwZOG7smThurfhu5Nk4bqx4buyZOG6sWzGoeG7sjNm4buyaz/hurPhu7JkLGTGr+G7ssO94buNaGThurHhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7sjThur8z4buyMz/EkcWo4buyYizhurPhu7Js4bq/ZOG7smLhu41pZOG7suG7mWfhurPhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7sjXhurPDo2Phu7LhurFd4buL4buy4bqr4bq3bTPhu7LhuqvhurdsXWvhu7JrImPhu7Jk4bq3w6Jkxajhu7LEqV1r4buyZOG6sWzGoeG7suG6t+G6s8OjY8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu5Y6M+G7smThurcgZOG7smvhurfDtDPhu7JrxKksZOG6seG7smtsxqHDoGThu7I14buNaGThurHhu7Lhu5ds4bq/ZOG6seG7sjNd4buLxajhu7LDqmThurHhu7Lhu4rhurcsY+G7snc64buyS8Sp4bq5ZOG6scWo4buyeOG6t8Oz4buya+G6pTPhurfhu7JMd0R54buy4buXIeG7suG7iuG6t23hu7JE4bqx4bq34bqzw6Fj4buyZGXhurPhu6Thu7LigJzhurbhurPhuqNk4buyayzhurPhu7JrxKnDoWThu7I14bqlP+G7sjI7ZOG7suG7lyHhu7IzZeG7suG6sSJk4buy4bu4xq894bu04bu04buy4bqr4bq3MGzhu7Lhu5ln4bqz4buy4bq3ZmThu7Ik4bu04bu04buy4bq34buH4buyNFtkxajhu7Iz4bq3w7Phu7LGocOgbOG7smrhurNk4bq34buyauG6v2ThurHFqOG7suG7i+G6tzpr4buya8Sp4bqzw6Nk4buy4bqr4bqzZOG6t+G7smvDoOG7smThurdo4buy4buZO8SR4buya+G6t2zhu7Jk4bq3IOG7i+G7smvDteG7sjNbxqHhu7JibOG7gWThurHigJ3Gr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7Iq4bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7I9QCPhu4vhu5fhu6bDneG7smrEqTNSw50vLzM0ZMavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC80NmrhuqtrxJHhu4svZDbhu5VqL+G7uOG7tj3hu7gv4bu44bu04bu4NOG7uOG7tuG7tOG7uD0jPWsqPeG7tCMmYuG7tMav4bqp4buL4bqxw5nEqVIj4bu44bu4w53hu7I/YmtSw51E4bqx4buNaOG6s+G7sjRbZOG7suG7lyHhu7Lhu4rhurdt4buyROG6seG6t+G6s8OhY+G7suG7mTvhu7Lhu43hu7JnM+G7smPEkWThurHhu7IzxJFk4buyNeG7jWhk4bqx4buyY2fhurPDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdKuG7tOG7tMOd4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2tSw509QCPDneG7si/hu67hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t4P+G7i2vhurPEkWTDneG7rnnhurkz4buy4bq3P+G6s+G7sjLDoWThu7I14buNaGThurHhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7I14buNaTPhu7Iz4buPZOG6seG7suG6t2U/4buyayzEkeG7smvhurc7ZOG6t+G7smThurfhu5Nk4bqx4buy4bq34bq/4buyalts4buyZOG6sWzGoeG7suG6t+G6s8OjY8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65LxKnDoWThu7I14bqlP+G7sjI7ZOG7suG7lyHhu7IzZeG7siXhu7I0xJE/ZOG6t+G7smThurHhurfhurPhuqPhu4vhu7Lhu5k74buy4bq2S+G7luG7smouZOG7suG7l2xda8Wo4buy4bqr4bqzZOG6t+G7sjTEkT9k4bq34buy4bq3xJEsa+G7sjXhu4dk4bqxxq/hu7JLbMah4buyZOG6t+G6s8OhZMWo4buyasSRZOG6seG7suG6tztk4bq34buy4buZZ+G6s+G7suG7i+G6tzpr4buya8Sp4bqzw6Nk4buy4bqr4bqzZOG6t+G7smvDoMWo4buya2zGocOgZOG7sjXhu41oZOG6seG7sjQxZOG7suG7meG6oeG7smvEqWxk4bqx4buya1tj4buy4buXIeG7suG6tztk4bqx4buyZOG6sTvGoeG7suG7i+G6t28z4buy4buZb+G7sjPhurfEkeG7suG7meG6s+G6ozPhu7Lhu5kgZOG7sjPhurdsxqHDo2Thu7JibOG7gWThurHhu7Jk4bqxbMahw6Fk4buyYuG6s+G6o2zhu7I1w6Bk4buyMzoz4buyZOG6tzvhu7JjOsah4buyM8OyZOG6seG7smThurfhu43hu7Ji4buNbOG7smLhu41pZOG6seG7suG7lzbhu7Iz4bq3LMah4buy4buZIGThu7Iz4bq3bMahw6Nk4buya8O14buyY+G6u+G7suG6q+G6tz/hurPhu7Jr4bq3OjPhu7I1OuKApuG7suG6q+G6t+G6s8OgZOG7smtsxqHDoGThu7I14buNaGThurHhu7Lhu5nhur9k4buyNeG7jWkz4buya+G6t+G6s8Oga+G7suG6q8Og4buya+G6t13hu4vhu7IzXeG7i+G7suG7i+G6t28z4buy4buZb+G7sjPhurfEkeG7suG6seG6sz/EkeG7smvhurfhu41mZOG6scWo4buyNeG6s+G7smIs4bqz4buyM8OzP+G7sjI74buyM8SRZOG7smThurc/ZOG6t+G7sjPhurdlZOG6seG7suG7l2zhur9k4bqx4buyM13hu4vGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4oCc4buMZzPhu7JjxJFk4bqx4buyM2Xhu7I0w7Thu7I6ZOG7sjUibOG7smvhu43hu7JrbMahw6Bk4buyNeG7jWhk4bqx4buyYjvhu7JjxJFk4bqx4buyY2zhur9k4buyM+G6t+G6tWThurfhu7I1OmThurHhu7Izw7M/4buyMjvhu7IzxJFk4buyROG6t1tk4buyNFtkxq/hu7JMd0R54buy4buXIeG7sjUh4buy4bqr4bqzw6Bk4buyZOG6seG6t+G6peG7suG7mV1k4buyNeG6oeG7smQ7xqHhu7Jiw6Fk4buy4bq3bMah4bqjZOKAncWo4buyw6pk4bqx4buyS8Sp4bq5ZOG6seG7sjPhurfEkeG7sjLhurPDoGvGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3Bsa+G6t8SRxKnDneG7rkpmZOG7ssO9w6Jk4bq3xq/hu6wv4buL4buu

Sơn Đình.

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]