Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 3/10 cho biết, chỉ số giá các sản phẩm lương thực vẫn ổn định trong tháng 9 vừa qua, do giá đường thấp hơn được bù đắp bởi giá dầu thực vật và thịt cao hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/hu6Dhu615Z0XhurBn4bux4buvbmfhu7fhu4bhuqRB4buxZ8OJ4butRuG7oWfhu6Hhur5tZ+G7qk0jZ+G6tEFncXhB4butZ8OJxJDDgUHhu7Fnw4nhu61uQeG7sWdsL8OtaGlsw6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur8w4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWdA4bquQeG7sWfhu7fhu4bhuqRB4buxZ+G7tuG7r8O5QWfhu63huqhDZ0ThurjhurDhu6Fn4bq74buqTSPhur1nQeG7sW/hu4pnw6wvaWhn4buh4butw4Fn4buf4buv4bulw4llZ+G7oeG7rXlnReG6sGfhu7Hhu69uZ+G7oW7hu6FnRcOyQWdD4but4bud4bu5Z+G7t+G7huG6pEHhu7Fnw4nhu61G4buhZ0nhu6NBZ+G6tEFncXhB4butZ8OJxJDDgUHhu7Fnw4nhu61uQeG7sWdsZ0nhu4RtZ0ThurhtZWdww4Fn4bux4buvbmdx4buG4bqsQeG7sWfDieG7reG7l0Nn4but4bqkQWdx4buG4bqo4buhZ+G7n+G6vGdxw7VDZ+G7n+G6quG7r2fhu7Hhu69uZ3DGoeG6uGfDieG7rUbhu6FnSeG7m8OJZ0lvZ8OJ4buteMOJZ+G7oW3DgWfhu63huqRBw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7oOG7rXlnReG6sGfhu7Hhu69uZ+G7t+G7huG6pEHhu7Fnw4nhu61G4buhZ+G7oeG6vm1n4buqTSNn4bu3b2fhu7nhurLDiWfhu6Hhu615Z0XhurBnccOBZ+G7t+G7huG6rEHhu7FnRUZnw4nhu61t4buKZ3HhurThu69n4butb0Hhu7Fnw4nhu61uQeG7sWdJ4bunZ+G7seG7r25n4buh4bq+bWfhu4ln4bu3w4HDs+G7r2fDieG7rUbhu6FnQ+G7reG7neG7uWfhu6Hhu612QeG7rWfDicSQw7lBZ8OJ4buteGfDicSQ4buG4bqsQeG7sWdE4bq44bqw4buhZ8OJ4bulZGdB4bux4buAZ+G7oeG6sOG7oWVnw4nhu614w4llZ0VIbWVncMah4bq4Z8OJ4butRuG7oWdJ4bubw4lnSW9nceG7huG6rEHhu7HDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4bug4buteWdF4bqwZ+G7seG7r25n4bu34buG4bqkQeG7sWfDieG7rUbhu6Fn4buh4bq+bWfhu6pNI2fhu6Hhu63DgWfDieG7reG7l+G7imdFRmfhu7Hhu69tZ8OJ4buPQeG7sWfhu7Hhu69uZ3DGoeG6uGfDieG7rUbhu6FnSeG7m8OJZ2ll4buL4bqpZ8OJxJDDgUHhu7Fnw4nhu61uQeG7sWdsZWfhu7fDuUFn4bu54buC4buhZ+G7oW3DgWdB4but4buXw4ln4buh4buteWfDicSQw4FB4buxZ+G7reG6pEFn4bu54bqyw4lnQeG7j+G7ucOpZzDhu61yw4Fn4buqTSNlZ0VGZ+G7seG7r21nw4nhu49B4buxZ0Fv4buKZ+G7t29ncMOBZ0Hhu63hurhn4buhxqHhurhn4bq0QWdxeEHhu61nceG6sOG7r2dJ4bqm4buvZ3DGoeG6uGfhu6HhuqJnw4nhu4Rn4buWQWdR4bqyZ0lvZzDEkOG6uEHhu7FnXeG6uOG6sOG7ocOpZ+G7sOG7r8Oy4buvZ8OJ4butduG7oeG7rWfhu7Xhu61u4buhZ0XDumfhu7dvZ3DDgWdFRmfhu7Hhu69tZ8OJ4buPQeG7sWfDicSQw4FB4buxZ+G7n27DgWfhu7Hhu69uZ3HhurDhu69nSeG6puG7r2dwxqHhurhn4butw7PDiWfhu6HDsuG7r2VncMOBZ0Hhu63hurhn4buhxqHhurhn4buf4bunQWdJSEHhu7Fn4buh4bq+bWdB4buxb0Hhu61n4buh4bquQeG7sWdB4bux4but4buvxalDZ3Dhu69yRXLhu7dnReG7r0Hhu61n4but4bqi4buhZ+G6qmfhu7bhu6/DuUFn4bu54buvQeG7rWfhu6Hhu63hu5Xhurhn4buU4bq4w6lnUeG6tkHhu7Fnw4nhu63huqzhu69lZ+G7seG7r25ncMah4bq4Z3Hhu5vhurhnQW9B4butZ0lvZ+G7reG7huG6pkHhu7FncOG7huG6pEHhu7Fn4buh4buAQeG7sWfhu7Hhu6/DsuG7ucOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6FwQcOp4bufbcOBw4nhu61tQeG7reG7rcOBbcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvaWzhu4toL+G7i2twaWlsaGhoaMOJamhsw61oxKnDrOG7t2nDqeG7s0Phu7FmZy/hur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v1DGoeG6uGfhuq5n4bu34buv4bq4Z8OJxJDDgUHhu7FnReG7r8O54bq4Z8OJ4buteGfhu7htxJDhu7JtQXJn4bqqZ+G7uMOBxJDDgeG7oeG7ocOBZ+G6u8OSQeG7rWRn4buqTSPhur3Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vzDhu4bhuqRB4buxZ8OJRmVn4bux4buvbmfDieG7rXjDiWfhu6Hhu4BB4buxZ8OJ4buPQeG7sWdoZWvhuqlncMOBZ0Hhu63hurhn4buhxqHhurhnQeG7reG7m0Nn4bu14but4bud4bq4Z8OJ4buEZzDEkOG6uEHhu7FnXeG6uOG6sOG7oWfDieG7j0Hhu7Fn4bu5w7NB4butw6lnMMSQw4FB4buxZ+G7teG7reG7r2fhu7Hhu69uZ8OJ4buteMOJZ+G7t+G6qEFn4bqqZzDEkOG6uEHhu7FnXeG6uOG6sOG7oWVnw4nhu614Z8OJxJDhu4bhuqxB4buxZ+G7t+G6pkFnQeG7reG7l8OJZ8OJ4but4bulZ+G7seG7r+G6puG7r2VnSeG7o0Fn4bqqZ+G7ueG7guG7oWfDieG7huG6pEHhu7FnceG6sOG7r2fhu6Ftw4FnceG7huG6qOG7oWfhu7Hhu63hu69nQeG7reG7m0FnSW/DgWfDieG7rW5B4buxZ2tlZ8OJ4butd2dFRmfhu7Hhu69tZ8OJ4buPQeG7sWdF4bqwZ+G7t+G7huG6qEHhu7Fnw4zhurjhu5fDiWfhu7Xhu63hu53hurhn4bqqZ+G7oeG7reG7leG6uGfhu5ThurhnceG7jWfhu6HDgGfDiW7hu6FnceG6skHhu7Fn4bu3b+G7uWfhu7Hhu6/DsuG7uWfhu7Hhu69uZ8OJ4buteMOJZ+G7t+G6qEFnw4nEkMO5QWfDieG7rXhnw4nEkOG7huG6rEHhu7FnROG6uOG6sOG7oWfDieG7pcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/huqFvZ8OJxJDDgUHhu7Fn4bu14but4buvZ+G7seG7r25ncMah4bq4Z0lvZ8OJ4buteMOJZ8OJ4buPQeG7sWfDicSQw4FB4buxZ8OJ4butbkHhu7FnbGVnQeG7rUhB4buxZ0XDskFnQ+G7reG7neG7uWdFSG1nSW9nceG7huG6rEHhu7Fn4bu3w7Phu69n4bux4buvw7Lhu7nDqWfhu6Dhu615Z0XhurBn4bux4buvbmdx4buG4bqsQeG7sWfhu6Hhur5tZ+G7qk0jZ3Hhu41n4bux4buvw7Lhu7lnw6xlbOG6qWfhu7XGsGfDieG7hGfDieG7rW5B4buxZ2tlZ0Phu63DskFnbkHhu61ncEZn4bufbsOBZ0nhu6dn4butb0Hhu7Fnw4nhurZBZ+G7teG7rcOBZ+G7t+G6pkFnSW9nw4zhurhn4but4buG4bqmQeG7sWfhu6HhurhB4buxZ8OJ4but4bq44bubQWfhu7fhuqjhu69lZ+G7oeG7gEHhu7FnQeG7reG7hmdB4but4bq4Z+G7ocah4bq4Z+G7uXZtZ3Hhu4bhuqxB4buxZ8OJ4but4buXQ2fhu63huqRBZ+G6qmfhu57EkG164buv4bu3Z3Hhu4bhuqjhu6FnRUdncMOKQeG7sWdxxrBnRcOyQWfDjOG6uOG7l8OJZ3LDieG7rW1Bw4Hhu7fDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4buw4buvbmdFSG1n4bux4buvw7Lhu7lnaGXEqeG6qWVn4bu14but4buvZ+G7seG7r25nRUhtZ+G7n+G6ssOJZ8OJ4buPQeG7sWVnQ+G7rcahQWfhu7fhuqZBZ3Hhu4bhuqjhu6Fn4buf4bq8Z3HDtUNn4bufw7RB4buxZ+G7seG7r25nQ+G7reG6rmfhu7lt4buvZ0lvZ+G7n+G6pGfDieG7reG7l0Nn4but4bqkQcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9A4buxw4Fv4buvZ8SQbWVn4bux4buvbmdB4bux4buAZ+G7oeG6sOG7oWdJ4bujQWfhurRBZ3F4QeG7rWfDicSQw4FB4buxZ0XhurjhurDDiWfDieG7rW5B4buxZ2xlZ+G7teG7reG7r2fhu7Hhu69uZ+G7t+G6um1n4bu5d2fDieG7j0Hhu7FnSW9n4bux4buvbmdB4bux4bquZ+G7seG7r8Oy4bu5w6ln4buw4buvbmfhu7HDs8OBZ8OJ4but4bulZ+G7seG7r+G6puG7r2fhu7Hhu6/DsuG7uWdB4butdGfDicSQ4buG4bqm4buhZ2ZB4but4bq4Z+G7ocah4bq4Z0Hhu63hu5tDZ+G7teG7reG7neG6uGfhu4rhu6XhurhnSW9n4buf4buXw4ln4bq0QWfDjOG6uEHhu7FnROG6uG1B4butZ+G7oW7hu6Fn4buh4butdkHhu61nRW7hu6Hhu61n4bqqZ1vhu63hu6/hu7fhu69DQ+G7r0FyRWdJb2dA4buv4buxcsSQ4buvbWbDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4buqTSNnceG7jWdx4buv4bun4bq4Z+G7oeG7rXlB4butZ+G7seG7r8Oy4bu5Z+G7ueG6ssOJZ+G7oeG7reG6usOJZ3BGZ+G7n27DgWdFw7JBZ+G7t+G7huG6qEHhu7FnQeG7seG7gGfhu6HhurDhu6Fnw4nDgW9BZ+G7ocah4bq4Z0lvw4FnQeG7j+G7uWfDrWhpbGVn4bqqZ+G7ueG7guG7oWfDrcOpamjEqWfDicSQ4buvxanhurhnw4nhu5dBZWdFw4FB4buxZ0nhu6NBZ8OJ4buPQeG7sWfDreG6qWdFw4FnSeG6puG7r2dB4buP4bu5Z8OtaGlrw6lnUeG7r+G7p+G6uGdBb+G7imdD4butw7JBZ25B4butZ0nhu6/FqeG7oWfhu7Hhu6/DsuG7uWfDieG7reG6uGfhu63DgcOz4buh4butZ+G7t+G6um1n4bu5d2fhuqpnTeG6uEXDicSQbeG7t+G7r21n4buf4bqq4buvZ0l3Z8OJ4but4bqs4buvZ8OJ4buv4bulw4ln4bu14but4bquZ8SQbsOBZ0lvZ3BGZ+G7n27DgWfhu7Hhu6/DsuG7uWdFw7JBZ+G7t+G7huG6qEHhu7Fn4buxw7PDgWfhuqpnMMSQ4bq4QeG7sWdd4bq44bqw4buhZWfhu5ZBZ1HhurJlZ1vhu63hu6/hu7fhu69DQ+G7r0FyRWdJb2fhu7hMw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vzDEkMOBQeG7sWfhu7Xhu63hu69nccOAZWfhu6pNI2dx4buNZ3Hhu6/hu6fhurhn4buh4buteUHhu61nw4nhu49B4buxZ+G7huG6puG7oWfDiXZB4butZ0XDskFnw4zhurjhu5fDiWdB4bux4buAZ+G7oeG6sOG7oWfDieG7reG6rmVncEZtZ8OJxJDDuUFncEZn4bufbsOBZ8OJ4but4bq44bubQWfhu7fhuqjhu69n4but4bqkQWfhu6Hhu63DgWdFw7JBZ8OM4bq44buXw4ln4bu34bq6bWfhu7nDs+G7oeG7rWdJb2dB4bux4bquZ+G6qmfhu57EkG164buv4bu3Z0lvZ+G7uEzDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MMSQw7lBZ8OJw4FvQWfhu6HGoeG6uGVnRcOyQWfhu7fhu4bhuqhB4buxZ0Hhu7Hhu4Bn4buh4bqw4buhZ+G7oeG6vm1nw4nhu63hu6Vn4bux4buv4bqm4buvZ8OJxJDDgUHhu7FnQeG7j+G7uWdBbeG7imfhu63hu6/FqUFnceG7huG6qOG7oWdwRmfhu59uw4Fn4bqqZ+G7ueG7guG7oWfDrcOpamnhu4tnw4nEkOG7r8Wp4bq4Z8OJ4buXQWVn4bux4buvw7Lhu7lnQeG7rXRnRcOBZ0nhuqbhu69n4buG4bqm4buhZ8OJdkHhu61n4buh4bq+bWfDieG7rW5B4buxZ8OJxJDhu4bhuqbhu6FnQeG7reG7hkHhu7FnSeG7o0Fn4bqqZ+G7ueG7guG7oWfhu7VLZ+G7t8OK4buhw6lnUEZnw4nEkEhnQeG7seG7gGfhu6HhurDhu6Fnw4nhu63hu6Vn4bux4buv4bqm4buvZ+G7reG7r8WpQWdx4buG4bqo4buhZ3BGZ+G7n27DgWdFw7pnccOzw4lna+G7iWhnw4nEkOG7r8Wp4bq4Z8OJ4buXQWdJb8OBZ+G7oeG6uOG6sOG7r2fhu7nhurxtZ8OtaMOtaGVn4bux4buvw7Lhu7lnw63huqlnRcOBZ0nhuqbhu69n4bu54buC4buhZ+G7ueG6qmfhu6FHbcOpZ1BGZ8OJxJBIZ+G7t+G6um1n4bu5d2fDieG7reG7pWfhu7Hhu6/huqbhu69ncEZn4bu14buv4bulQWdFw7pnw4nhu49B4buxZ2llxKnhuqlnw4nEkMOBQeG7sWfhu7Xhu63hu69ncEZnw4nEkEhnQeG7seG6rmdwRmfhu7Xhu6/hu6VBZ0XDumfhu7Hhu6/DsuG7uWfhu7nDs0Hhu63DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4buqTSNnceG7jWfhu7Xhu63huq5B4buxZ8OJ4butbeG7imdx4bq04buvZ3BGZ+G7n27DgWdJ4bunZ8OJ4but4buG4bqkQeG7sWfhu7nDs+G7r2dB4bux4buAZ+G7oeG6sOG7oWfDieG7reG7pWfhu7Hhu6/huqbhu69n4buh4butw4Fn4bu54bq8bWdJw4pnw61oaWwvw61ow61oZWdJ4bujQWfhuqpn4bu54buC4buhZ+G7i2nhu4lnw4nEkOG7r8Wp4bq4Z8OJ4buXQcOpZ8Oj4bq44buXw4ln4bu14but4bud4bq4Z+G7t+G6um1n4bu5d2dJb2fhu7HDs8OBZ8OJ4but4bulZ+G7seG7r+G6puG7r2dwRmfhu7Xhu6/hu6VBZ0XDumfDieG7j0Hhu7Fnw4nEkOG6qmfhu7fDs+G7r2Vnw4nEkMOBQeG7sWfhu7Xhu63hu69nw4zhurjhu5fDiWfhu7Xhu63hu53hurhnQeG7rUhB4buxZ+G7t8OBw7Phu69nQeG7seG7gGfhu6HhurDhu6Fnw4nhu63huq5ncEZn4bu14buv4bulQWdFw7pn4bux4buvw7Lhu7nDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkNN4bq4w4nhu63DgcSQZuG6vzDhu61yw4FncG1B4bux4buhw4FB4buxRW1Bw6lJQcOqL0Phur8=

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]