Cũng theo báo cáo, nền kinh tế số của Việt Nam sẽ đạt 12 tỷ USD năm 2019 và đạt 43 tỉ USD vào năm 2025, với các lĩnh vực: Thương mại điện tử, du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến và gọi xe công nghệ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5U2w4Lhu4Dhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04buf4buOw43hu5/hu4VD4bqkw5Xhu5824bun4bq+4buf4bqi4bupw5Xhu5/huqpDxanhu5/DleG7jEXhu59wceG7n8OVw5nhu59kYiThu5/hu4Dhu63hur7hu59x4buhcOG7peG7mS9CcOG7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk33Dg+G7p+G6oOG7o+G7lT3hu5bhu4Dhuqrhu5/DlULDg+G7huG7n8OBxanhu4bhu5/DgMWp4buG4buP4buf4buAw4Lhu4Dhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04buf4buOw43hu5/DgOG7lOG7p+G7n+G7hUPhuqTDleG7nzbhu6fhur7hu5/hu47hurbhu5/huqLhu6nDleG7n3Bx4bufw5XDmeG7n2RiJOG7n+G7gOG7reG6vuG7n3Hhu6Fw4bul4bufUMaw4buf4bqi4bupw5Xhu59zcuG7n8OVw4nhu59kYiThu59QxrDhu4bhu5/hu4Dhu63hur7hu59x4buhcXThu4/hu59QS0Phu5/DgMWpw4Dhu5/DiuG6uOG7gELhu59Q4buiw4DDsuG7n2NCxqBK4buA4bqq4buf4bq+4bupQ+G7n+G6okPhuqThu4Dhu5/DleG7nuG7j+G7n+G6oMOU4bufw4pFw4BC4bufw5Xhu4zhu6LDgOG7n8OVw5RT4bq04buA4buP4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gOG7n8OVQknhu4Dhuqrhu5/DleG7jOG7osOA4bufw5XDlFPhurThu4Dhu59QxrDhu5/huqpGQ+G7n1LDg+G7n8OASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkLhuqTDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9w4bulcuG7pS9zw7nhuqB0cOG7oXF04buh4buhw5XDuXBz4buhdHB1w4pww7XhurrDk+G6quG7o+G7ny/hu5U2w4Lhu4Dhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04buf4buOw43hu5/hu4VD4bqkw5Xhu5824bun4bq+4buf4bqi4bupw5Xhu5/huqpDxanhu5/DleG7jEXhu59wceG7n8OVw5nhu59kYiThu5/hu4Dhu63hur7hu59x4buhcOG7pcO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5U24bqqxrBT4bufci9w4buh4buP4bufw5Xhu6lD4bufY+G6rX09NeG7j+G7n3vhu4bhu4bhuqrDisOD4buP4bufY8OD4bq+4bun4buOw4Phurzhu5/DgOG7kuG7gOG6quG7n1BLQ+G7n+G6osONQ+G7n8OVxanDgOG7nyPhu6dD4buA4bufb+G7nz3hu4bhur7Dk+G7p+G7gFPhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DgcON4bufw4HFqeG7huG7n8OAxanhu4bhu5/hur5LQ+G7n+G7gELhu7PDleG7n1DDguG7n+G7gMOC4buA4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n+G7jsON4bufJUnhu4Dhuqrhu5824bun4bq+4bufxajhu5/hu4Dhu63hur7hu59x4buhcOG7peG7n+G7kcODLT3hu4bhu4Dhu4bhur5T4bufYuG7hsOUw5VCw4Phu6fhu47DleG7n+G7puG7jkPhu6fhu59x4buhcOG7peG7k8O14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Ujxanhu4bhu5/DgMWp4buG4buf4buA4buCQ+G7n8OV4buM4bqy4buA4buf4buAQuG7s+G7gOG7n+G6vuG7qeG7gELhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4bufUsOU4bufQsagS+G7gOG6quG7n+G7gOG7iEPhu5/DgeG7t8OV4buf4buAQuG7s8OV4bufw4Dhu5Thu6fhu5/hu4DhuqrGsOG7gELhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4buf4buOw43hu5/huqLGoE3DgOG7n+G6qkJD4buf4buAQuG7t+G7gOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4buA4but4bq+4bufceG7oXDhu6Xhu4/hu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OVQkxD4bufw5NCw73hu4Dhu5/DlUTDgELhu5/DlUPDguG6vuG7n+G7gOG7reG7gOG6quG7n0JD4bqk4buA4bufw5Xhu6lD4bufUMaw4bufw5XGoErhu4Dhuqrhu5/DiuG7p0Phu5/DgOG7lOG7p+G7n+G7gMOC4buA4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n+G7jsON4bufJUnhu4Dhuqrhu5824bun4bq+4bufxajhu5/DleG7qUPhu5914bufw5VCReG7n8OV4buMxqBM4buA4bqq4bufw4pL4buA4buf4buAQuG7s8OV4bufw4Hhu6fhu4bhu5/huqrDjOG6vuG7n1vhu4DhuqDhu4bhu4DDg+G7jkPhu6fhu4/hu5814bunw4rhu6dT4buOQ+G7p+G7j+G7n+G6rUJDw4pDw5PDk0Phu4DDg+G7juG7j+G7n2JD4buA4bqq4bunw5Phu4bhu4zDg+G7j+G7n2NCxalD4bufNOG7p+G7gOG7n1DGsOG7n+G7hUPhuqTDleG7nzbhu6fhur7DteG7n2Phu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/huqLhu4Lhu4/hu5/hu4VD4bqkw5Xhu5824bun4bq+4bufw4Dhu5Lhu4Dhuqrhu59b4buA4bqg4buG4buAw4Phu45D4bun4bufw4rGsOG7n3Hhu5/DlUJF4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu5/DgeG7msOV4bufw5NCxanhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n1LDlOG7n0LGoEvhu4Dhuqrhu5/Dk0LFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4buf4buAw4Lhu4Dhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04buf4buOw43hu5/hu47hu4bhu59QS0Phu5/DgMWpw4Dhu5/DksOUw43DgOG7n+G6qkPhu6fhu5/DgOG7hOG7gOG7n8OK4bupQ+G7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOAw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lT3hu5jhu5/DlULhuqbhu4/hu5/hu4DDguG7gOG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/hu47DjeG7n8OA4buU4bun4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOA4bufUOG7nOG7p+G7n+G6ouG7qcOV4bufw4Dhu4rDleG7n+G6vsONw4Dhu5/hur5LQ+G7j+G7n8OAQuG7qeG6vuG7n+G7gOG6qsagT+G7gOG6quG7n3Dhu6Hhu6Hhu5/DlcOZ4bufZGIk4bufw4rhu7Xhu4Dhu5/huqLhu7XDlOG7n8OVQ+G6suG7gOG7n1DGsOG7huG7n+G7gOG7reG6vuG7n+G7gOG7p1Phu4/hu5/DleG7reG7gOG6quG7n8O6ceG7n8OVw5nhu59kYiThu5/hu47hu4bhu59QS0Phu5/hu4Dhu63hur7hu5/hu4Dhuqrhu4bFqUPDteG7nzbDguG7gOG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/hu47DjeG7n8OV4bupQ+G7nzXhu6fDiuG7p1Phu45D4bun4buP4buf4bqtQkPDikPDk8OTQ+G7gMOD4buO4buP4bufYkPhu4Dhuqrhu6fDk+G7huG7jMOD4bufUMaw4bufY0LFqUPhu5804bun4buA4buf4bqi4bun4buA4bqq4bufw5Xhu63hu4Dhuqrhu5/DleG7jMagTuG7gOG6quG7n07hu5/hur7hu5rDgOG7n8OV4buc4bufceG7oeG7n+G6ouG6tOG7gOG7n3Lhu6Ft4bufQnbhu4Dhuqrhu5/hu4Dhu63hur7DteG7n2Phu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hurxCQ+G7n+G6ouG7guG7j+G7n3Hhu5/huqLhu6lD4buf4bqgQ+G6pOG7gOG7n+G6oEHhu4Dhu5/huqLhu7XDlOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOA4bufw4rGsOG7n1vhu4DhuqDhu4bhu4DDg+G7jkPhu6fhu59QxrDhu5/hu4VD4bqkw5Xhu5824bun4bq+4bufw4Dhu4Lhu5/DlcONw4Dhu5/huqLhu4rhu5/DleG7reG7gOG6quG7n8OV4buMxqBO4buA4bqq4bufUMagTcOV4buf4bq+4buaw4Dhu59z4buhbeG7n+G6vuG7isOV4buf4buA4but4bq+w7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lWLhu6Lhu5/DleG7reG7gOG6quG7n8OV4buMxqBO4buA4bqq4bufUMagTcOV4bufw5Xhu4zhu4pD4buf4bq8QuG7r8OT4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOA4bufJUnhu4Dhuqrhu5824bun4bq+4bufxajhu5/huqLhurThu4Dhu5/DleG7nOG7n+G6oOG7hOG7gOG6quG7n8OAQuG7q1Phu5/DgMag4buf4bqgw73hu4Dhu5/DleG7jOG7osOA4bufw5XDlFPhurThu4Dhu5/hur5LQ+G7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOA4bufLeG7n8OV4but4buA4bqq4bufw5VC4bqy4bq+4buf4bq8QuG7huG7q+G7gOG6quG7n3Dhu6Hhu6Hhu5/DleG7jEPhuqTDlOG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/hu47hu4bhu59QS0Phu59z4buf4buA4but4bq+4bufw5Xhu4zGoEvDgMO14bufY0JF4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu5/hurxCxanDgELhu59CxrDhu4Dhuqrhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n+G6osaw4bufw5Xhu63hu4Dhuqrhu5/DleG7jMagTuG7gOG6quG7n+G7gMawU+G7n+G6ouG7seG7n8OV4bup4buG4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw4rhu6LDgOG7n8OAQuG7huG7n8OAxanDgOG7n+G6oOG7huG7p+G7gELhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hurxCw5Thu59Q4buiw4Dhu5/DlUPhurTDk+G7n8OVQsOU4bufUMaw4bufw5Xhu7fhu4Dhu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/DgMWpw4Dhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DgOG7mOG7n+G6vOG7pOG7n8OVQsOU4bu3w5Xhu5/hu47DjeG7n+G6ouG6puG7n+G6vk7hu5/hu4zhu4rhu4Dhuqrhu5/DksOUU+G7n+G6vknhu5/hur7hu4rDleG7n8OAxanDgELhu5/hu4BC4bun4buAQuG7n8OAQuG7guG7gOG6qsO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Ul4bq04buA4buf4buA4but4bq+4bufceG7oXF04buP4buf4buAw4Lhu4Dhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04buf4buOw43hu5/hurxCw5Thu59Q4buiw4Dhu5/hu47hurbhu5/DleG7reG7gOG6quG7n+G6quG7s8OT4bufcuG7j+G7n8OAQuG7qeG6vuG7n+G6vuG7msOA4bufcuG7oeG7oeG7n8OVw5nhu59kYiThu4/hu5/hu4zhu5DDleG7n+G7gOG6quG7r+G7gOG7n+G6vELhu4bhu6vhu4Dhuqrhu5/DgMWpw4BC4bufUEtD4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OVQkXhu5/DleG7jMagTOG7gOG6quG7n8OTQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu59CSuG7gOG7n1DDguG7n8OVw5nhu5/DiuG6pOG7n+G6ouG7guG7gOG6quG7n+G6quG7gsOT4bufUMaw4buG4bufeyThuq3DteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVPeG7luG7gOG6quG7n8OVQsOD4buG4bufw4HFqeG7huG7n8OAxanhu4bhu4/hu5/hu4DDguG7gOG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/hu47DjeG7n8OA4buU4bun4buf4buFQ+G6pMOV4bufNuG7p+G6vuG7n+G7juG6tuG7n+G6ouG7qcOV4bufcHHhu5/DlcOZ4bufZGIk4buf4buA4but4bq+4bufceG7oXDhu6Xhu59QxrDhu5/huqLhu6nDleG7n3Ny4bufw5XDmeG7n2RiJOG7n1DGsOG7huG7n+G7gOG7reG6vuG7n3Hhu6FxdOG7j+G7n1BLQ+G7n8OAxanDgOG7n8OK4bq44buAQuG7n1Dhu6LDgMOy4bufY0LGoErhu4Dhuqrhu5/hur7hu6lD4buf4bqiQ+G6pOG7gOG7n8OV4bue4buP4buf4bqgw5Thu5/DikXDgELhu5/DleG7jOG7osOA4bufw5XDlFPhurThu4Dhu4/hu5/DleG7jMOUU8OC4buA4bufw5VCSeG7gOG6quG7n8OV4buM4buiw4Dhu5/DlcOUU+G6tOG7gOG7n1DGsOG7n+G6qkZD4bufUsOD4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQuG6pMO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5U24but4bq+4bufceG7oXDhu6Xhu4/hu5/hu4VD4bqkw5Xhu5824bun4bq+4buf4buOTuG7n0Lhu6DDlOG7n3Vw4bufw5Xhu4xD4bqkw5Thu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqg4buS4buA4bqq4bufQ+G7gMOVw4Phu4zhu4DDg8OV4buP4bufw5Xhu4zDlOG7gOG6quG7n8OBxJDhu4BC4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G7hUPhuqTDleG7n+G6oMaw4buAQuG7n3Lhu5/huqpDTOG7n3Bx4bufw5NC4buQw5Xhu5/hu47hu57hu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu59D4buAw5XDg+G7jOG7gMODw5Xhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n8OVQkPhurTDleG7n8OBReG7n+G6oEPhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/hu4BCxqDhu5/huqJD4bqk4buA4bufw5VC4buG4bupQ+G7n8OVQknhu4Dhuqrhu5/hur5D4buAQuG7n+G7keG7juG6vuG7p+G7jMOVw5NC4buG4buAw4Phu5PDteG7n2NCw4Phu4bhu5/DlcOJ4bufw4rhuqThu4/hu5/hu4BC4buC4bq+4bufw4DFqcOA4buf4bua4buA4bqq4buf4bqg4buY4buA4bqq4buf4bq+4bup4buA4bqq4bufUuG7seG7n0Lhu4pD4bufUMaw4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gOG7n8OVQknhu4Dhuqrhu5/DikPhurLhu4Dhu5/DiuG7qcOA4buf4buRdHFt4buT4buP4buf4bua4buA4bqq4buf4bqg4buY4buA4bqq4bufUsOD4bq+4bufUEPhuqDDg+G7huG7n+G7kXHhu6Ft4buT4bufUMaw4buf4bqq4bun4bq+w4Phu5/hu5FwcG3hu5Phu4/hu5/DgOG7kuG7gOG6quG7n8OAxanDgOG7n+G7muG7gOG6quG7n+G6oOG7mOG7gOG6quG7n8OAQuG7huG7n8OASeG7gOG6quG7n1BD4bqkw4DDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buFS0Phu59C4bunQ+G7n+KAmOG6ouG7tcOU4bufw5XGsMOU4oCZ4buffcaw4bufNuG7ikPhu59QxrDhu59j4bqtfT014buP4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DuuG7n8OVQsaw4buAQuG7n8OTQsON4bufw4pL4buA4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G7gMOC4buA4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n+G7jsON4bufw4Dhu5Thu6fhu5/hurxCw5Thu59Q4buiw4Dhu4/hu5/hu4VD4bqkw5Xhu5824bun4bq+4bufw5Xhu4xO4bufw5VCxrDhu4BC4bufw5VCReG7n8OV4buMxqBM4buA4bqq4buf4bqi4buC4buA4buf4buAQuG7t+G7gOG7n+G7gOG6qsOUw4zhu4Dhu5/huqLhu7XDlOG7n8OVxqDhu5/huqLhu5rhu4Dhuqrhu5/DlULhu5rhu59y4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hurxCw5Thu59Q4buiw4Dhu59QS0Phu5914buh4buh4bufw5Xhu4xD4bqkw5Thu59kYiThu5/huqLhu7XDlOG7n8OVxqDhu5/DleG7nOG7n3Hhu6Fww7nhu5/huqLhurThu4Dhu5/hu4Dhu57hu6fhu5/huqLhu7XDlOG7n3Hhu6Fw4bulw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lWLDjeG7n8OKxqBN4buA4bqq4bufw4DFqcOA4bufw5VCxqBK4buA4bqq4bufUOG7mOG7n+G6ouG7tcOU4bufw5XGoOG7n0TDleG7n0JK4buA4buf4buAQsag4buA4bqq4buf4bqqQ8Wp4bufw5Xhu4xF4bufw4Dhu6fhu4bhu59CSuG7gOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4buA4but4bq+4bufceG7oXDhu6XDteG7nzXhu4rDleG7n+G7jsON4bufw5VCxqBK4buA4bqq4bufUOG7mOG7n+G6ouG7tcOU4bufw5XGoOG7n1DGsOG7huG7nzXhu4Y14buG4buP4bufYsOD4buA4bqg4buG4buP4bufY+G7hsOTQ8OA4bun4bufw5Xhu5zhu5/DgMWpw4Dhu5/hu4BCxrDhu5/huqLhu7XDlOG7n8OVxqDhu5/DksOUw43DgOG7n8OV4bq04buf4bqq4buCw5Phu5/Dk0Lhu7Xhu4Dhu5/huqLGoOG7p+G7n+G7hUPhuqTDleG7nzbhu6fhur7hu5/DleG7jE7hu5/DlULGsOG7gELhu5/huqJD4bqm4bq+4buf4bqi4bq04buA4bufw4Dhu5Thu6fhu5/DgMWpw4Dhu5/hurxC4buG4bur4buA4buf4bqi4bu1w5Thu5/Dlcagw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Phu6bDlMOVQuG7huG7jOG7o+G7lWNCw4Phu4bhu58jxanhu4bhu5/huqJD4bqk4buA4bufw5Xhu57hu589QkThu4BC4bufw5NC4buU4buZL8OT4buV

Theo Báo điện tử Chính phủ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]