Trong khi giá phô mai, thịt gia cầm và dầu hướng dương giảm thì giá những mặt hàng lương thực chính xuất khẩu như lúa mì, ngô, đường và dầu cọ lại tăng lên. Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), lần đầu tiên sau 5 tháng, giá lương thực thế giới đã tăng trong tháng 10 vừa qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqh4buK4buT4bub4bq34bu14bun4bq34buR4buZxJHhurfhu6HDg+G7sXHhu5Hhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurfhu7fhur1x4buR4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu7fhu5PEkXHhu5HhurfhurXhurPDoC/hu5PhurXhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu5JqZOG7ieG6seG6oeG7tuG7s3Jx4buR4bq34buf4buT4buZ4bq34buR4buZxJHhurd54buT4bul4bq3cGThu5k34bq34bu34buTxqHhu7fhurfhu5Hhu5lk4bq34buLZ3DhurfhurRl4bq34buJZ+G7ueG6t+G7k8OD4butceG7keG6t+G7icOD4buxceG7keG6t+G7keG7meG6uXDhurfhu7fhu5Phu5fhurfhu5Hhu5nEkeG6t3Hhu5PhurJx4buR4bq3cOG7geG7t+G6t+G7k2Vx4buR4bq34buhw4Phu7Fx4buR4bq34bu34buT4bqw4buL4bq34buL4buT4buVceG7k+G6t+G6pOG7uWbhu7fhurfhu5/hu5Np4bu54bq3ceG7k8OD4bq34buhQWThurdw4buXN+G6t3Hhu5Hhu6U34bq3xKnDg+G7r3Hhu5HhurfhurRl4bq34buJZ+G7ueG6t+G7i3Xhurfhu6HDqeG7meG6t+G7t+G6vXHhu5Hhurfhu6FvcTjhurfhu7bhu5NqcuG6t+G7tuG7qeG6t+G7i+G7k8SC4buL4bq3UeG7pXHhu5Hhurfhu6HDg+G7sXHhu5Hhurfhu6Dhu5lvceG6t+G7k3Z54bq3w73hu7nhu6fhu4vhurdhw5REUsOhN+G6t+G7oWdx4bq3xKln4bu54bq34bu34buZb3Hhurfhu7Vk4bu54bq34bqt4bq34bu34buTxJFx4buRN+G6t+G7keG7mcSR4bq34buhw4Phu7Fx4buR4bq34bu34buT4bqw4buL4bq34bu34buTw7Phurfhu5Hhu5nhu63hu5nhurfEqeG6u+G6t+G7t+G6vXHhu5Hhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7t+G7k8SRceG7keG6t+G6teG6s+G6t+G6tOG6rmThurfDveG7uWQ4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/hurVj4bqn4bqnL+G6p2Lhu4nhuqnhurVj4bqz4bqz4bqz4bqz4bu3Y2LhurVj4bqt4bqt4bqt4buh4bq1OOG7o3nhu5HhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7k+G7ueG6t+G7k3LDqeG7i+G7k+G6t3Hhu5HhuqLhurfhu4vhu6fhu4s44bq3YeG6uHHhu5Phurdw4buZceG7k+G6t+G7k3VkNeG6t8OURFLDocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu4rhu5Phu5vhurfhu7Xhu6fhurfhu5Hhu5nEkeG6t+G7ocOD4buxceG7keG6t+G7t+G7k+G6sOG7i+G6t+G7i+G6oGThurfDlERS4bq34buhZeG6t3DGsOG7t+G6t+G7i+G7k+G7m+G6t+G7teG7p+G6t8SpcuG6t+G7ocOD4buvceG7keG6t+G7teG6sOG6t+G7t+G7k2ThuqbhurfEqeG7qeG7meG6t+G7k2Vx4buR4bq34bu34buTxJFx4buR4bq34bq0w7Lhurfhu5Hhu5nEkeG6t+G7i+G6oGThurfhuq3hurfhu6Fyw6nhu5nhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurd54buTaXDhurfhu4vhu5Phu5Vx4buT4bq34bu34buzb3Hhurfhu7fhu5PGoeG6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keG6t8O94bu54bun4buL4bq34bu3w7M14bq3ceG7keG6ouG6t+G7i+G7p+G7izfhurfhu7fhu5PGoeG7tzfhurfhu7XhurJkN+G6t+G7iWfhu7nhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurfhurRo4bu34bq34bq0ZeG6t8Spw4Phu69x4buROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu5NqcuG6t8Spczfhurfhu4vhu5Phu5vhurfhu7Xhu6fhurfhu5Hhu5nEkeG6t+G7ocOD4buxceG7keG6t+G7t+G7k+G6sOG7i+G6t+G7i+G6oGThurfDlERS4bq34bu34buz4bu5ceG7keG6t8Os4buXceG7k+G6t8Spw6nhu7fhurfhurXhuqvDojfhuqvhurfEqeG7meG7j3Dhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7t+G7k8SRceG7keG6t+G6teG6szfhurfhu7fhur1x4buR4bq34bq1N+G6qzHhurfhu7Vy4bq34bq04but4buZ4bq34bu34buTxJFx4buR4bq34bu34buzw4Phu63hu4vhurfhurRl4bq34bqpMeG6t+G7tXLhurfhurThu63hu5nhurfhu7fhu5PEkXHhu5HhurfhurXhurMvw6LhurPhurViOOG6t+G7kOG7mcSR4bq3ceG7keG6ouG6t+G7i+G7p+G7i+G6t+G7t+G6vXHhu5Hhurfhuqc3w6Ix4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu7fhu5PEkXHhu5E34bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu5/hu5Phu5nhurfhu5Hhu5nEkeG6t+G6pOG7uWbhu7fhurfhu5/hu5Np4bu54bq34buhQWThurdw4buX4bq34bq0ZeG6t3Hhu5Hhu6Xhurfhu7fhur1x4buR4bq3cMOpceG7k+G6t+G7t+G7s8OD4but4buL4bq34buJ4bqw4bq3w6zEkXLhurfhurTDsuG6t+G7t+G7s+G7meG7j3HhurfhurR1ceG7keG6t+G7i+G7heG6puG6t+G7t+G7s8WpceG7keG6t+G7keG7meG6uXDhurd34bq3cMaw4bu34bq34bu14bun4bq3ccOD4but4buL4bq34bu14bq5ceG6t+G6pOG7uWbhu7fhurfhu6Hhu61x4bq34bq0ZeG6t+G7k3LDqeG7t+G6t8SpxrBx4buR4bq34bu34buTw4Phu7Fx4buR4bq3cMOp4buZ4bq34bu34bun4bu3OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu6nhurfhu4vhu5PEguG7i+G6t1Hhu6Vx4buR4bq34buhw4Phu7Fx4buR4bq34bug4buZb3Hhurfhu5N2eeG6t8O94bu54bun4buL4bq34buL4bqiceG7keG6t+G7i+G7k3LhurfDrOG7mcOz4bu34bq34buR4buZxJHhurfEqcOD4buvceG7keG6t+G7t+G6vXHhu5Hhurfhuq03YjHhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7t+G7k8SRceG7keG6t+G6teG6szjhurfhu7ThurDhurfhu5Hhu5lk4bq34bu34bq9ceG7keG6t3Fl4bqm4bq34buf4buT4bulceG7keG6t+G7oeG7mW9x4bq3w73hu7lkceG6t8Spw7Nx4bq34buJ4bqw4bq3w6zEkXLhurfhurTDsuG6t+G7ocODdnHhu5Hhurfhu4nhurDhurfhu7fhu7PhurLhurfhu7fhu5NmeeG6t+G7k+G7sXHhurfhu7fhu7NyceG7keG6t3Hhur1w4bq34bu34but4buZN+G6t3Bl4bq3xKnhu4Hhu4vhurfDrOG7meG7jeG7t+G6t+G7oWXhurfhu4ly4bq34bu14bqw4bq34bu1w4Dhu7fhurfhu5Hhu5nhurlw4bq34buJ4bqw4bq34buf4buZw7Nx4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t8Spw4Phu69x4buR4bq3d+G6t0Zx4bq3xKjGsOG6t+G6tGXhurfhu7bhu5PEkeG7meG6t+G7oGRxN+G6t+G7t8OD4buxceG7keG6t8SCceG7keG6t+G7oWXhurfhu4vEkeG7i+G6t3Hhu5Nl4bq34bu14bq5ceG6t+G6pOG7uWbhu7fhurfhurRl4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t+G7n+G7k2nhu7nhurfEqcOD4buvceG7keG6t+G7oeG7rXHhurdx4buTZuG7t+G6t+G7t+G7k8Oz4bq34buR4buZ4but4buZOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu5Dhu5nEkeG6t+G7iWfhu7nhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurfhurRo4bu34bq34buL4bqiceG7keG6t+G7t+G6vXHhu5Hhurfhu6FvcTfhurfhurThu63hu5nhurdwxILhu4vhurfhu7fhur1x4buR4bq34bqzN+G6rTE34bq34buL4buTcuG6t3nhu5NreeG6t8Spw6nhu7fhurdwxILhu4vhurfhu4tkcuG6t3Hhu5Nm4bu34bq34buL4buT4bub4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu5Phu7Fx4bq3cMaw4bu34bq3ceG6vXDhurfDveG7uWQ44bq34buQ4buZxJHhurfhu4ln4bu54bq34buLdeG6t+G7t+G6vXHhu5Hhurdx4buT4buv4bq34bu14bqw4bq34buzZOG6t8Sp4buv4buZ4bq34buL4bqgZOG6t+G7i8SR4buL4bq3ceG7k+G7meG7jXDhurfhurTDgOG6t3Dhu63hu5nhurfEqeG7p+G7meG6t+G6tOG7reG7meG6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t+G7teG6tuG6t+G7icOAceG7keG6t+G7iWfhu7nhurfhu4nhu5lq4bu1auG7oeG6t+G7teG7mXHhu5Phurfhu5N14buL4bq34buL4bqgZOG6t+G7mHHhu4lycWrhu7Xhu5lkN+G6t3Hhu5Phu7nhurfhu4tn4bu54bq3ceG7k2h54bq34buf4buTaeG7ueG6t+G7t+G7mcOzeeG6t+G7t8OA4buL4bq34bq0ZeG6t+G7ieG6sOG6t8OsxJFy4bq34bu34bq9ceG7keG6t+G7t+G7s8ODd3Hhu5Hhurfhu7Xhurlx4bq34buhw4N2ceG7keG6t+G7i+G7k2hw4bq34buhw6nhu5k34bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu5/hu5Phu5nhurfhu5Hhu5nEkeG6t+G7iWfhu7nhurfhu5PDg+G7rXHhu5Hhurfhu4nDg+G7sXHhu5Hhurfhu5Hhu5nhurlw4bq34bq04buX4bq34bq0w4Dhurdww4Fk4bq34bu34buT4bu54bq34buTcsOp4buL4buT4bq3w6zGsOG7meG6t+G7t+G7k+G7ueG6t8Spw4N24buL4bq34buR4buT4buZ4bq3ceG7k2hx4bq3d+G6t+G7n+G7k+G7ueG6t+G6tOG6sOG7i+G6t8OM4buZ4buPceG6t8SoanE4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oVHhu5FyZeG7meG6t+G7s2Q34bq34buR4buZxJHhurfhu7fhu5PGoeG7t+G6t+G7t+G6vXHhu5HhurfhurM3YzHhurfhu4ly4bq3ceG7k+G7ueG6t+G7i2fhu7nhurdx4buTaHnhurfhu5/hu5Np4bu54bq34bu34buTxqHhu7fhurfDrHThurfhurRl4bq34buL4bqu4bu54bq34bu34bq9ceG7kTfhurfEqeG7geG7i+G6t8Os4buZ4buN4bu34bq34bu34bqu4bq34bu24buz4bu5ceG7keG6t8Od4bu54bun4buLOOG6t+G7kOG7mcSR4bq34bu34buTxqHhu7fhurfhu6F2ceG6t+G7t+G6vXHhu5HhurfhurThuq5k4bq3eeG7k+G6ueG7mTfhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7n+G7k+G7meG6t+G7keG7mcSR4bq34bu34buTxqHhu7fhurfhu5Hhu5lk4bq34buLZ3Dhurfhu5Hhu5nhurlw4bq34buJcuG6t+G7n+G7k+G6ueG6t3Hhur1x4buR4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t+G7n+G7k2nhu7nhurfhu7fhu6fhu7fhurfhu5Phu7FxOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqFR4buRw4N24buL4bq34buhw6nhu5k34bq34buL4buT4bub4bq34bu14bun4bq34buR4buZxJHhurfhu7XhurJk4bq34buL4bqgZOG6t8OURFLhurfhu6HDqeG7meG6t+G7keG7k+G7meG6t3Hhu5NoceG6t3DEguG7i+G6t+G7keG7meG6uXDhurfhurM34bqrMeG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34bu34buTxJFx4buR4bq34bq14bqzN+G6t+G6tOG7l+G6t+G7keG7mcSR4bq3eeG7k+G7peG6t3Bk4buZ4bq34bu34buTZnnhurfhu5Phu7Fx4bq3w6zDgeG6t+G7i+G7k3Lhurfhu5Hhu5nEkeG6t+G7teG6smThurfhu7fEkeG7i+G7k+G6t+G7n2pw4bq34bq0ZeG6t+G7teG6smThurfDrMaw4bu34bq3ceG7keG7ueG6pm9x4bq34buL4buTZuG7tzjhurfDlERS4bq34buL4bqiceG7keG6t+G7i+G7k+G7m+G6t+G7s2Thurfhu7Phur9x4buR4bq34buR4buZxJHhurfhu4vhuqBk4bq3cMaw4bu34bq34bu14bun4bq34buhcsOp4buZ4bq3ceG7keG6ouG6t+G7i+G7p+G7i+G6t3Hhu5PDg+G6t+G7kcOpcuG6t8Sp4bq74bq34buR4buZ4bq5cOG6t+G7iXLhurdx4buT4bu54bq34buLZ+G7ueG6t+G6psOz4bu54bq34bq0ZeG6t+G7t+G7s+G7meG7j3HhurfhurR1ceG7keG6t+G7i+G7k3Lhurfhu7fhu5Nm4bqm4bq34bu34buT4bu54bq34buTcsOp4buL4buT4bq34buhQWThurfhu7fhu5Phu7Fw4bq3w4xk4bu1cGThu7fhu5nhurfhu7fDg+G7sXHhu5HhurfEqeG7p+G7meG6t3nhu5NyceG7keG6t3nhu5NBOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu7NyceG7keG6t+G7n+G7k+G7meG6t8Spczfhurfhu4vhu7HhurfDveG7uWRx4bq34buL4bqgZOG6t+G7oOG7mW9x4bq34buTdnnhurfDveG7ueG7p+G7i+G6t8Sp4bq74bq34buTw6nhurfhu4nhurDhurfDrMSRcuG6t+G7teG6uXHhurfhu6HDg3Zx4buR4bq3ceG7keG6ouG6t+G7i+G7p+G7i+G6t+G7t3JlceG6t+G7i2fhu7nhurfhu7fhu7NyceG7keG6t3Hhur1w4bq3cWThuqbhurfhu4ly4bq34buJ4bqw4bq3w6zEkXLhurfhu7Xhurlx4bq34buhw4N2ceG7keG6t3Hhu5HhuqLhurfhu4vhu6fhu4vhurfhu7fhu5Phu6XhurfhurRl4bq34buhQWThurdw4buX4bq34bu34buTZnnhurfhu5Phu7FxOOG6t+G6seG7tuG7ueG6puG6t3Hhu5Phu5lvcTfhurfhu7fhu5NqcuG6t8OM4bq5ceG6t+G7t+G7mXHhurfhu4vhu7lx4buR4bq34bq0ZeG6t+G7i2fhu7k34bq34buL4bqiceG7keG6t8Spw4N24buL4bq34buL4bulceG7keG6t8Os4bun4bq34buT4bulcOG6t+G6qy/hurXhurU34bq34bu34bqu4bq3ceG6vXDhurdxZeG6puG6t+G7tWRx4buR4bq3ceG6vXDhurfhu5/hu5PEkeG7izfhurfhu7Xhurlx4bq34buhw4N2ceG7keG6t3Hhu5HhuqLhurfhu4vhu6fhu4vhurfhu7fhu5PDs+G6t+G7keG7meG7reG7meG6t+G7ieG6sOG6t+G7n+G7mcOzceG6t+G7tW7hurfhu7fhur1x4buR4bq34bq1N2Ix4bq34bu34bqu4bq3ceG6vXDhurfDouG6s+G6tWLhurHhurct4bq3w5REUuG6t+G7i+G7k3LhurfDrOG7mcOz4bu3OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu4jhurDhurfDrMSRcuG6t+G6tMOy4bq34bu14bq5ceG6t+G7ocODdnHhu5Hhurfhu5HDqXLhurfhu7fhu5PDs+G6t+G7keG7meG7reG7meG6t+G7i3Phurfhu7fhu5Phu4/hurfEqcOp4bu34bq3cMSC4buL4bq34bqt4bq14bqlN+G6p+G6t+G7t+G7s+G7meG7jeG7ueG6t+G7t2ZxN+G6t+G7t+G7k2Z54bq34buT4buxceG6t3DGsOG7t+G6t+G7i+G7k0Hhu7fhurfhu7Vy4bq34bq04but4buZ4bq3cMSC4buL4bq34buL4bqgZOG6t3Hhur1w4bq3ceG7kXLEkeG7mTjhurfhu7bhu7nhuqbhurdx4buT4buZb3E34bq3ceG7k+G7l3Hhurfhu4vhu5Phu7lx4buRN+G6t+G7teG6uXHhurfhu6HDg3Zx4buR4bq3ceG7keG6ouG6t+G7i+G7p+G7i+G6t+G7t+G7k+G7peG6t8Spw4N24buL4bq34buJ4bqw4bq3w6zEkXLhurfhu7Vu4bq34bu34bq9ceG7keG6t+G6tTfDojHhurfhu7fhu7NyceG7keG6t3Hhur1w4bq3cWThuqY34bq34buhb3HhurfhuqfDouG6reG6t+G7t+G7s+G7meG7jeG7ueG6t+G7t2ZxN+G6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34buf4buT4buZ4bq34bu14bq5ceG6t+G7ocODdnHhu5Hhurfhu6FBZOG6t3Dhu5fhurfEqcODduG7i+G6t+G7ieG6sOG6t8OsxJFy4bq34bu1buG6t+G7t+G6vXHhu5Hhurfhuqc34bqtMeG6t+G7oW9x4bq3cMSC4buL4bq34bufQuG6t+G7ocOA4buL4bq34bqr4bqp4bqt4bq34bu34buz4buZ4buN4bu54bq34bu3ZnE4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7s3Jx4buR4bq3ceG6vXDhurfDouG6s8Oi4bqzN+G6t+G7ocODdnHhu5Hhurdww4Nk4bq34buf4buT4bulceG7keG6t8Sp4bqg4bq34buLc+G6t+G7t+G7k+G7j+G6t+G7i+G6uXHhurfhu7fhu7N34bq34bq04buZ4buN4buL4bq34buR4buZanLhurfhu7fhu7PFqXHhu5Hhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7oXLDqeG7meG6t+G7i+G7heG6pjfhurfhu7fhu7NyceG7keG6t8Spc+G6t+G7i3Phurfhu6FBZOG6t3Dhu5fhurd34bq3SuG7uOG6t+G6tGXhurdx4buR4bul4bq3d+G6t1FkcOG6t1BDOOG6t+G7iOG6sOG6t8OsxJFy4bq34bu34buT4buv4buZ4bq34bu34buZw7Phu7fhurfhu5/hu5PEkeG6t+G7t+G7k+G7uWhx4bq34buhduG7meG6t+G7i+G7k3Lhurfhu4vEkeG7i+G6t+G6tMOA4bq3cMOBZOG6t3fhurdR4buRZOG6t+G6tGXhurdRZHDhurdZ4buT4buZOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqFX4bq3eeG7k8OpcOG6t+G6tOG7meG6t+G7s8awceG7keG6t+G7k+G7sXE34bq3w5REUuG6t+G7ieG6sOG6t8OsxJFy4bq34bu3QuG6t+G7oeG7jeG6t+G7teG6tuG6t+G7icOAceG7keG6t3Hhu5HhuqLhurfhu4vhu6fhu4vhurfhu7dyZXHhurfhu4tn4bu54bq34bu1buG6t+G7keG7meG6uXDhurfhuqThu7nhu6dx4buR4bq34buLdHHhurfhuqXhurM34bqnMTfhurfhurTDrXHhurfhu6Fl4bq3cMaw4bu34bq3cMSC4buL4bq34bu34bun4bu3OOG6t+G7iOG6sOG6t+G7t+G7s+G6suG6t+G7oUFk4bq3cOG7l+G6t+G7i+G6onHhu5Hhurfhu4nhurDhurfhu5/hu5nDs3Hhurfhu7Vu4bq34bu34bq9ceG7keG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34buf4buT4buZ4bq34buJ4bqw4bq34bu34buz4bqy4bq3ceG7keG7peG6t+G6tGXhurfhu5HDqXLhurfhu4nhurDhurfhu5/hu5nDs3Hhurfhu5Hhu5nhurlwOOG6t1Hhur1w4bq3w6LhurPhurVjN+G6t+G7t+G7k8OD4buxceG7keG6t3DDqeG7meG6t3Hhu5HhuqLhurfhu4vhu6fhu4vhurfhu7fhu5PDs+G6t+G7keG7meG7reG7meG6t+G7ieG6sOG6t+G7n+G7mcOzceG6t+G7tW7hurfhu7fhur1x4buR4bq34bqzN+G6qzHhurfhu6FvceG6t+G7t+G7reG7meG6t+G6p+G6teG6reG6t+G7t+G7s+G7meG7jeG7ueG6t+G7t2ZxOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXlE4bu54bu34buTcuG7s+G6seG6oeG7tuG7k2py4bq34buJZHHhu5Hhu4tyceG7keG7tWRxOOG6tHHDoC954bqh

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]