(vhds.baothanhhoa.vn) - Vốn vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH) thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực. Đã có nhiều hộ dân, khách hàng có xuất phát điểm thấp, là hộ nghèo, hộ khó khăn nhờ nguồn vốn vay này, sự lựa chọn đầu tư đúng hướng đã phát huy hiệu quả, vươn lên thoát nghèo, thậm chí làm giàu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDueG6tUZHw4pT4bur4bueRuG7puG7lEzhu4Thu6tSRsWo4bqq4burQ8OCU+G7q1Lhu6bhu6vEqEdMRuG7q0JN4bu3TEbhu6tSxq/hu6vhu6zDlUzhu6vhu6zhu7dX4bur4buER8OAR+G7q+G7oFNX4bq8UuG7q+G7rEfhur7huqrhu6tKQUvDui9G4butw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nmFE4bu3QuG7qcO5b8OVTOG7q+G7rOG7t1fhu6vhu4RHw4BH4bur4bugU1fhurxS4bur4busR+G6vuG6quG7q0pBS+G7q1LGr+G7q+G6teG7hOG6skzhu6tGQUzhu4Thu6t7RkhMRuG7q1Hhu7nhuqpG4burw7LhuqDhu6tG4buQR+G7q3tGR+G7q0xG4bu5TEbhu6tSw4xMRuG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q3ThurVhe2bDsmF14burUkbGoEfhu6vhu4RH4bu3TOG7q+G7oFPhu7fhu6tD4bqg4bur4bueRuG7uVLhu6tGU1fhu6tGR+G6vlPhu6vhu6BTw4Dhu6tSSOG6qkbhu6vhuqrhu6jhuqpy4burW+G6oOG7q+G6qk7hu6tMRkfDilPhu6tG4buQ4burQuG6skxx4burxKhG4bu54bqqRuG7q0ZBTOG7hOG7q+G6qk7hu6tWU+G6tFLhu6vhu55G4bu5UuG7q0NH4buAS+G7q1JG4bq04bueceG7q0pB4burRuG7kOG7q0zhu4RGw6hNceG7q0bhu5Dhu6vEqEZO4burxKhG4bqiTOG7q0xGxqDhu6tM4buEU8OUTOG7q+G7rMOVTOG7q+G7rOG7t1fhu6tMQVdx4burUeG7qOG7q0rhu6jhu7fhu6vhuqpGw5NM4burQ8OCU+G7q1Lhu6bhu6tDVEzhu4Thu6tG4bum4buWTOG7hOG7q0PhuqDhu6vhu55G4bu5UuG7q0ZTV+G7q0ZH4bq+U+G7q+G7oFPDgHHhu6vhu6zhu6bhu5RM4burSuG6ukzhu6tSRk3hu7lS4burTOG7hEbDqE1x4burUkbhuqRL4bur4bqqRkjhu6tKQUvhu6vhu4RHQVNyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucO6R0vhu4Thu6tRUOG6quG7l+G7qS8v4bqqQkxy4bqo4bu3TVJG4bu3TEZGTeG7t3Lhu6xML0JEUcSoUk3hu54vTEThu65RL+G7reG7tXd2L3fhu7NCeOG7reG7seG7seG7seG7seG7sVLDveG7s+G7tcO9duG7s+G7sUrhu61y4buI4bue4buE4bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuW/DlUzhu6vhu6zhu7dX4bur4buER8OAR+G7q+G7oFNX4bq8UuG7q+G7rEfhur7huqrhu6tKQUvhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G6tWF7ZsOyYeG7q+G7hEdU4bue4burTOG7hOG7psagR+G7q0LhurJM4bur4bqqTuG7q1JG4bq6S+G7q0xGR8OKU+G7q+G7nkbhu6bhu5RM4buE4burUkbFqOG6quG7q1JH4bq84bue4bur4bqq4bqkTOG7q0PDglPhu6tS4bum4burxKhHTEbhu6tCTeG7t0xGcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lnw4FH4bur4bqq4bu54bqq4burRlNX4bq+TOG7q0tHw4pM4bur4bqoR+G7gEzhu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7dx4bur4busw5VM4bur4bus4bu3V+G7q+G7hEfDgEfhu6vhu6BTV+G6vFLhu6vhu6xH4bq+4bqq4burSkFL4burUsav4bur4bq1YXtmw7Jh4burQ+G6oOG7q+G7hE7hu57hu6vhu55Gw4JM4bur4buER1Thu57hu6vhuqpGTeG7q0xGR8OKU+G7q0zhu4Thu6bhu6tC4bqyTOG7q0PDglPhu6tS4bum4burS1Phu7fhu6tRw4NLceG7q1JQ4bu3TOG7hOG7q+G6qMON4burTOG7hOG7puG7q0rhu6bhu5ZH4bur4bqqw5px4burUkZT4bq64burxKhGTeG7uUzhu6tMRuG6skzhu6vhuqrhu45M4buEceG7q0PDgEvhu6vhuqjDgE3hu6vhu6zhu6bhu5RM4burxKhG4buUR+G7q+G6qOG7uUvhu6vhuqhH4buATHLhu6tnUOG7psagTOG7hOG7q0bhu5rhu57hu6vhu4RH4bu34burQ0lMRuG7q+G6qkbDjeG7q+G7h0bDgUvhu6tnRsON4bur4bq34bum4buUTOG7hHHhu6tSRuG7jkzhu6tnUFNM4buEceG7q1bhuqDhu6vhu4NTw4BM4buE4bur4bq1RuG7t0tx4burRlNX4bq+TOG7q+G7g1PDgEzhu4Thu6vDsuG7puG7lEzhu4Thu6tKQeG7q0vhu5BS4burQ0fhu4BM4burRklMRnLhu6tm4bu3U+G7q8SoRkfhu6tD4bum4bua4bqq4burUkfhurzhu57hu6vhuqrhuqRM4burTOG7hFPDlEzhu6vhu6zDlUzhu6vhu6zhu7dX4burUsav4bur4bq1YXtmw7Jh4bur4bus4buWR+G7q0vFqOG6quG7q3jhu7Hhu6tSUEfhur5T4burQ8OUTOG7hHHhu6vhu4RH4bu34burQ0lMRuG7q+G6qkbDjeG7q+G6t+G7puG7lEzhu4Thu6tD4bqg4burQ8OCU+G7q1Lhu6bhu6tLU+G7t+G7q1HDg0vhu6tL4bu5V+G7q1JGU+G7suG7q0Phu7lMRuG7q+G6quG7uXHhu6tSRlPhurrhu6tL4bum4buWTOG7q0rhu7dN4burQ+G7kEzhu4Ry4bur4bq1Rsag4burQ07hu6tLQeG7q0xG4buwTOG7hOG7q+G6qkZTV+G6vEzhu6vhu6zhu6bhu5RM4burxKhG4buUR3Hhu6tD4bu5TEbhu6vhuqjDg1Lhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G7hEfhu7fhu6tDSUxG4bur4bqq4bukTOG7hOG7q0xG4bum4burTEbhu7BM4buE4burRuG7kOG7q0zhu4Thu6bhu6tC4bqyTOG7q8SoRuG7ueG6quG7q0pT4buOTOG7q+G6qkZN4burUkZT4burTEbhuqThu57hu6vhu5JM4burQ8ONTEZyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucOy4bqg4bur4buDU8OATOG7hOG7q+G6t+G7ikxG4burdEZTV+G6vkzhu6vhu4NTw4BM4buE4burw7Lhu6bhu5RM4buEdXHhu6tL4buQUuG7q1bhuqDhu6tSRlPDgkzhu6tM4buOTOG7hOG7q+G7rOG7lkfhu6vhuqrhurJX4burSlThu7fhu6vhu6xB4bur4bqq4bqyV+G7q1JGU8OV4bqq4burSkFN4burSkHhu6vhuqpGw5nhu6tX4bq8U3Lhu6tnRuG6vOG7q0xG4bumTOG7hOG7q0xG4buwTOG7hOG7q0zhuqJL4bur4bugU+G7t3Hhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tM4buEQUxG4burTOG7hEbDiuG7q1HDgEzhu6tWU+G6tFJx4burxKhHTEbhu6tCTeG7t0xG4burQsON4bqqRuG7q+G7rMOa4burTEbDkuG7q0rDieG7q8SoRuG7ueG6quG7q+G7nOG7q0PDjeG7t+G7q+G7nkbhu6bhu5RM4buE4burTEFX4burQ+G6oOG7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATOG7q0vDgUxG4burS+G6uHLhu6tm4buo4bur4bqqRlNX4buATOG7q+G6qEfhurxM4burTEFX4bur4bqqTuG7q+G7rOG7t0fhu6tSUE/hu6tSTeG7q0rhu5ZM4bur4bqqw5nhu7fhu6tM4buEU8OUTOG7q+G7rMOVTOG7q+G7rOG7t1fhu6vhu4RHw4BH4bur4bugU1fhurxS4bur4busR+G6vuG6quG7q0pBS+G7q+G6quG7pEzhu4Thu6tMRuG7puG7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qkbhu6bhu5RM4buE4burUlBJTEbhu6tSSEzhu6tCw5pM4buE4bur4bqqRk3hu6vhu6zhu7dX4burxKhG4bu54bqq4burUsav4bur4bq1YXtmw7JhcuG7q2fGr+G7q0zhu4RTw5RM4bur4busw5VM4bur4bus4bu3V+G7q0PhuqDhu6vigJzEqEjhuqpG4bur4bqqw4JT4oCd4burRklMRuG7q1JGQUxG4burTOG6ukzhu6tMRkfDilPhu6tL4buO4burRklMRuG7q1HDgEzhu6tWU+G6tFJx4burxKhHTEbhu6tCTeG7t0xG4bur4bqqTuG7q0ZH4bq+U+G7q+G7oFPDgOG7q8SoR0xG4burUuG6vOG7q+G6quG7t01y4bur4bq1RkfDilPhu6tG4buQ4bur4buER+G7t+G7q0NJTEbhu6tMRsag4bur4bqq4bu54bqq4burTOG7hFPDlEzhu6vhu6zDlUzhu6vhu6zhu7dX4burQ+G6oOG7q+G7rOG7puG7lEzhu6tK4bq6TOG7q1JGTeG7uVLhu6tM4buERsOoTXHhu6tSw4FN4bur4bqq4buOTOG7hOG7q+G6okzhu6vhu6xH4bq+4bqq4burSkFL4bur4bqqRk3hu6tMRkfDilPhu6tK4bu3TeG7q0Phu5BM4buE4burxKhG4bu54bqqcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nhu7ZMRuG7q+G6t+G6uuG7q2/huqJM4burZuG7lEzhu6t0d+G7r+G7q1JT4buSR3Hhu6tSRuG7jkzhu6t4ceG7q1bhuqDhu6vhu4NTw4BM4buE4bur4bq34buKTEZ14burSkHhu6tL4buQUuG7q1JQTUzhu4Thu6tMRuG7sEzhu4Thu6tDR+G7gEzhu6tGSUxG4burUkZN4bu5UuG7q0zhu4RGw6hN4burTEbGoOG7q0zhu4RTw5RM4bur4busw5VM4bur4bus4bu3V+G7q+G7hEfDgEfhu6vhu6BTV+G6vFLhu6vhu6xH4bq+4bqq4burSkFL4bur4bqqw5nhu7fhu6vhurVhe2bDsmFy4burb+G7lkfhu6vhu6zDlUzhu6vhu6zhu7dX4bureOG7seG7q1JQR+G6vlPhu6tDw5RM4buE4bur4bqqVUzhu4Thu6vhuqrhu7nhuqrhu6tM4buEU8OUTOG7q0ZTV+G7q0Phu5BM4buE4burxKhG4bu54bqqceG7q+G7t0xG4burZuG7lEzhu6tD4bqg4burS8OBTEbhu6tCw4FM4burQ8OCU+G7q1Lhu6bhu6vhu6xBTeG7q0tT4bu34burS+G7uVfhu6tLTuG6qnHhu6tK4bqk4bue4burVuG7puG7nEzhu4Thu6tL4buQ4bqq4burUlDhurpM4bur4bqqRkhMRuG7q0vDgExG4burQ+G6tFLhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G7hEfhu7fhu6tDSUxGcuG7q2fGr+G7q0vhu5BS4burRuG7kOG7q0zhu4RGw6hN4bur4oCcUlBTV8OKTOG7q1JGw5VM4buE4oCd4bur4bqqw5nhu7fhu6tSRuG7jkxx4burVuG6oHHhu6tM4bqiS+G7q+G7r+G7seG7rXbhu6vhu4RH4bu34burQ0lMRuG7q+G7t0xG4bur4bqqRkhMRuG7q1JGxajhuqrhu6vhu4TDgeG6qkbhu6tS4bq6TOG7q1JQTUzhu4Thu6tC4bu3TEbhu6tR4bu54bqqRuG7q0bhu5Dhu6tM4buERsOoTXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5Z8Oy4burPsOMS+G7q2bhu5RMceG7q+G7rOG7lkfhu6tSR8OKS+G7q0zhuqJM4buE4bur4bqqw5nhu7fhu6tL4buQUuG7q1JGw43hu6tW4bqg4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0zhu4RGR+G6vuG7nuG7q0Phu7dM4buE4bur4bqqTuG7q0xG4buwTOG7hOG7q+G6qOG7puG7luG6quG7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATOG7q0xG4bu3TEZx4bur4bqq4buU4bur4bqq4bq0U+G7q0zhu4RBTEbhu6tM4buERsOKceG7q0rhu7dN4burQ+G7kEzhu4Thu6vhuqpGU1fhu4BM4burQsON4bqqRuG7q0xG4bq0UuG7q0PDjUxGcnJy4bur4bq1w4NL4bur4bqow4NS4burQ+G7puG7muG6quG7q1ZT4burUkbhurzhu6tDTnHhu6tMRuG7sEzhu4Thu6tM4bqiS+G7q+G7hMOCTOG7q0PhurJXceG7q+G6tWF7ZsOyYeG7q3tGR+G7q0xG4bu5TEbhu6tSRsON4burVuG6oOG7qz7DjEvhu6tm4buUTOG7q0PhuqDhu6tD4bu3TOG7hOG7q1LhuqThu57hu6tSUFNM4buE4burQ+G6plfhu6tLw4FMRuG7q+G6qkbhu6bhu5RM4buE4burUlBJTEbhu6vhu6zDlUzhu6vhu6zhu7dX4burUkhM4burQsOaTOG7hOG7q1JQTUzhu4Thu6vhu4RHw4BH4bur4bugU1fhurxS4bur4busR+G6vuG6quG7q0pBS3Hhu6tDREvhu6tKw4FH4burRkfhur5T4bur4bugU8OA4bur4bqq4bu3TXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5W+G7uUxG4bur4buER+G7ueG7q+G7rMOK4burTOG7hFPDlEzhu6vhu6zDlUzhu6vhu6zhu7dX4bur4bq1YXtmw7JhceG7q+G7jkzhu4Thu6vhurXhu4RTV+G7hkzhu6tv4bqiTOG7q1vhur7hu6t0xKhGU+G7q8O9ceG7q+G7nkbhu6bGoEzhu4Thu6s+w4Phuqrhu6tm4buUTHHhu6tnw7Lhu6s+w4xL4burZuG7lEx1ceG7q+G6qkZN4burUMSCTOG7hOG7oeG7q+KAnOG6teG7hFPDlEzhu6vhu6zDlUzhu6vhu6zhu7dX4bur4buER8OAR+G7q+G7oFNX4bq8UuG7q+G7rEfhur7huqrhu6tKQUvhu6tSxq/hu6vhurVhe2bDsmHhu6vEqEbhu45M4buE4burSuG7lkzhu6tMRuG7pkzhu4Thu6tKQeG7q0PDlEzhu4Thu6vhu6zDlUzhu6vhu6ZT4burQ+G6oEfhu6vhuqrDmeG7t+G7q3tGSExG4bur4bueRsOZceG7q0pB4burS05M4bur4bus4bu3V+G7q0xGw5Lhu6tMRuG7pkzhu4Thu6tGR+G6vlPhu6vhu6BTw4Dhu6vhu6xB4burWOG7q0zhu4RG4buK4bu34burSsOBR+G7q+G7rOG7juG7q+G6qlVM4buE4burUk3hu6tK4buWTHLhu6tbTuG7q+G7rMav4bu34burSkHhu6tM4buEU8OUTOG7q0bhu5jhu6tSUOG7mnHhu6tKQeG7q0Phu5BM4buE4burSuG7qOG6quG7q0xG4bumTOG7hOG7q+G6quG7pEzhu4Thu6tDw5RM4buE4burUkbGoEfhu6tKQeG7q0xGR+G6vkvhu6vhu6zDmuG7q1vDgEzhu4Rx4bur4bq1RkHhu6tM4bum4buW4bqq4bur4buER+G7t03hu6vhu55GTuG7q+G6qkZN4burS0lMRuG7q+G7nkbDgEfhu6vhuqhH4bq8UuG7q+G7nkbhu7lS4burRlNX4bur4buER+G7ueG7q1JQw43hu6tSxq/hu6tMTuKAnXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5PsOATOG7q1JG4bqyTOG7q+G7jkzhu4Thu6tb4bq+ceG7q1LGr+G7q0zhu4RTw5RM4bur4busw5VM4bureOG7seG7q1JQR+G6vlPhu6tDw5RM4buE4bur4bqqRuG7puG7lEzhu4Thu6tSUElMRuG7q1JITOG7q0LDmkzhu4Thu6vhuqpGTeG7q+G7rOG7t1fhu6vhu4RHw4BH4bur4bugU1fhurxS4bur4busR+G6vuG6quG7q0pBS+G7q+G6qsOZ4bu34bur4bq1YXtmw7Jh4bure0ZH4burTEbhu7lMRuG7q2fDsuG7qz7DjEvhu6tm4buUTHHhu6vhu45M4buE4burW+G6vuG7q0PhuqDhu6tLw4FMRuG7q0LDgUzhu6tDw4JT4burUuG7puG7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATOG7q8SoR0xG4burUuG6vOG7q+G7rOG7lkfhu6tL4buO4burRklMRuG7q+G7rOG7psagTOG7qy3hu6vhu7dN4burLeG7q+G6qkZTw5RM4buE4burUlDhurpM4burS8OATEbhu6tD4bq0UuG7q+G6qkbhu7fhu6vhu45M4buE4burQ+G7gOG7q0rDgUdx4burUOG7kEzhu4Thu6tG4buUTOG7q3hy4bux4bux4buxS+G7r3Lhu6tm4bu3U+G7q0xGR8OKU+G7q0zhuqJL4bur4bus4bu3V+G7q+G7rMOVTOG7q0PDglPhu6tS4bum4burS+G7juG7q0ZJTEZx4burQ+G6vEzhu6tM4bu3V+G7q+G6quG7lOG7q0zhu4Thu5RH4burS0Hhu6vhu45M4buE4burW+G6vuG7q1bhurJX4burQuG7qEzhu4Thu6vEqEbhu45M4buE4bur4bqqRsOM4burSkHhu6tM4buEU8OUTOG7q1JGU+G7q0xG4bqk4bue4burRkFM4buE4burUlDhuqJL4burUlBH4bq+U+G7q0PDlEzhu4Thu6tL4buYR+G7q0zhuqJL4burS0Hhu6vhuqpPTOG7q1LDgU3hu6vhuqrhu45M4buE4bur4bqiTOG7q+G7rEfhur7huqrhu6tKQUvhu6tSRuG7psagTOG7hOG7q1ZTV+G6ukzhu6vhuqpGTeG7q+G7hMOCTOG7q+G7reG7seG7q0rhu7dN4burQ+G7kEzhu4Thu6tDw43hu7fhu6vhu55G4bum4buUTOG7hOG7q+G6qk7hu6tGTUFM4bur4bqqw4BMRuG7q8SoRk7hu6vEqEbhuqJM4bur4bus4buWR+G7q0vFqOG6quG7q1JGU+G7q0xG4bqk4bue4burUlDhurpM4bureOG7q1JQR+G6vlPhu6tDw5RM4buE4burS+G7mEfhu6tSRuG7uUzhu4RycnLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54buF4buM4burUEFM4buE4burRkfhur5T4bur4bugU8OA4burUsav4burTOG7hFPDlEzhu6vhu6zDlUzhu6vhu6zhu7dX4bur4buER8OAR+G7q+G7oFNX4bq8UuG7q+G7rEfhur7huqrhu6tKQUvhu6tSxq/hu6vhurVhe2bDsmHhu6t7Rkfhu6tMRuG7uUxG4burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34burQ+G6oOG7q+G7rEHhu6tD4bu3TOG7hOG7q1LDgU3hu6vhuqrhu5Thu6tG4buQR+G7q+G6qkZN4burTEbhu7BM4buE4burTOG7hOG7psagR+G7q+G6qk7hu6tGTUFM4bur4bqqw4BMRuG7q8SoRk7hu6vEqEbhuqJMceG7q0NH4buAS+G7q1ZT4bq0UuG7q+G7nkbhu7lS4burUkbhurThu55x4burTEbhu7BM4buE4burUkbhu7dMRuG7q0xH4bq6TOG7q1JQw4nhu6tL4buWR+G7q0rhuqThu57hu6vhu4RH4bu34burQ0lMRuG7q+G6qk7hu6tSRuG6ukvhu6tMRuG7sEzhu4Thu6vhu55G4bum4buUTOG7hOG7q+G7uUzhu6tDw4JT4burUuG7puG7q8SoR0xG4burQk3hu7dMRnHhu6vhu55G4bu5UuG7q1JQR+G7gEzhu6tRw4BM4burVlPhurRScsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu57hu7ZTUkZNUOG7qcO5ZuG7lEzhu6tbSUxGw7ov4buew7k=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]