Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 sẽ gồm 5 đặc trưng tác động qua lại lẫn nhau là: Một nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết; Một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động; Nâng cao kết nối và hợp tác chuyên ngành; Một ASEAN có sức bật, phát triển toàn diện, hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm; Một ASEAN toàn cầu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXLhu4Hhur7DmcOC4bul4bq+4buAw4nhu4rhu6VJxJDhu6Xhur7hu4jhu7PDguG6vuG7peG7ouG7jOG7isOK4bul4bui4bq+4bq44bul4buow4Phu6rhu6XhuqTDmeG7isOK4bulIcOS4buKw4rhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bqh4buA4buK4bq+4bul4buixJDhu6VY4bq/PFjEg3Ev4bq+xalyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7ljXhuqx44bqkw7lyIcOS4buKw4rhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bqh4buA4buK4bq+4bul4buixJDhu6VY4bq/PFjEg+G7pcaw4bunxrDhu7Hhu6Xhu5xD4bulw4rDk8OM4bul4bux4bul4bqmw4DDguG7peG7ouG7mlThu4rDiuG7peG7onnDguG7peG6psOS4buKw4rhu6XGoOG7nnjhu6XDjeG7s+G7gOG7pcON4bqy4buK4bul4buK4bq+eOG7nuG7pcONw73GoeG7pcOjw5Lhu6Lhu6Xhu4pF4buK4bulSeG7gOG7iuG6vuG7peG7osSQ4bul4bq+w5Lhu4Dhu6Xhu4rhur7hurDhu5bhu6XDgnjhu4jhu6XFqMO94bulw4pB4buK4bulScSQ4bui4bub4bulw6PDkuG7ouG7pVjhur88WMSD4bulw4Lhu7Phu4rhur7hu6Xhu6Lhu5p44buK4bq+4bud4bul4bqm4buM4buA4bulw4zDlOG7gOG7pcWow73hu6Xhu4rhu7nhu4rDiuG7peG6psOS4buKw4rhu5vhu6XEg8OD4buKw4rhu6XDgnjhu4jhu6VJxJDhu6Lhu6Xhu4pP4buA4bulxajDveG7peG6vuG7kuG7luG7peG7onnDguG7pcOC4bq+4bue4buqROG7iuG7peG7isOKw73hu4rhur7hu5vhu6XDo8OS4bui4bulWOG6vzxYxIPhu6XDgsSo4bul4bucVcOC4bul4bq04bqw4bui4bud4bul4buW4bq+eeG7ouG7peG7ouG7muG7gOG6uOG7iuG7peG7ouG7iMO94buK4bul4bqk4buAw4nhu4rhu53hu6Xhur5Uw5Thu4rDiuG7peG7osOU4buA4bulw4Lhu4jhu4rhu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6XFqMO94bulw43EguG7quG7pcOC4buI4buK4bul4buKw4pU4buQ4buA4bulw43DvcOM4bul4bui4bua4bue4buKw4rhu6Xhu6LDg8OM4bub4bulw6PDkuG7ouG7pVjhur88WMSD4bul4bui4buIw73hu4rhu6XDguG6ruG7nuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7gMOMw4rhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/FqXfhu6vhu6kv4burduG6pOG7scWp4buv4bun4bun4bun4bun4buixrDFqcaw4bux4bux4bup4butw43FqeG7o0jhu5bDisO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cjXDkuG7gOG7peG7isOK4bq+4buE4bulNcOS4buA4bul4bqmw5Phu4rDiuG7pSHDkuG7isOK4bul4bqmw5Phu4rDiuG7peG6oeG7gOG7iuG6vuG7peG7osSQ4bulWOG6vzxYxIPhu6XDjeG6ruG7iuG7peG7ouG6vlXhu6XFqXbhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cjXDkuG7gOG7peG7isOK4bq+4buE4bulNcOS4buA4bul4bqmw5Phu4rDiuG7pSHDkuG7isOK4bul4bqmw5Phu4rDiuG7peG6oeG7gOG7iuG6vuG7peG7osSQ4bulWOG6vzxYxIPhu6XDjeG6ruG7iuG7peG7ouG6vlXhu6XFqXbhu6Xhu6FYPCEhcOG7pcOC4bq+4bue4bq24buK4bul4bq04buE4bulw4Lhur7hu4jhu6U1w5Lhu4Dhu6Xhu4rDiuG6vuG7hOG7pSHEguG7luG7pcOCeOG7iOG7pVjhur88WMSD4bulw43huq7hu4rhu6Xhu6Lhur5V4bul4bup4bux4bul4bqm4bu34bul4bqmVOG7ksOC4bul4bui4buM4bulw4Lhur5Vw4Lhu6XFqMO94buI4bul4buKw4rDveG7quG7peG7qcWpL8Wp4bun4bud4bul4bui4buz4buA4bulLuG7ueG7isOK4bulIU/DguG7neG7peG7geG6vnnhu4Dhu6XhuqN44buK4buj4bulKeG7iMO94buK4bulauG7gMOJ4bui4bulxIN4w4zhu6XDisOTw4zhu6Xhuqbhu7Phu4Dhu6XhuqThu4DDieG7iuG7pS7DkuG7pSFO4buKw4rhu6Xhu4Hhur5Uw5Xhu4rDiuG7neG7peG7gcO94buA4bulw4Lhur7hu4bhu4rhur7hu53hu6XhuqHEkOG7peG6vuG7iOG7s8OC4bq+4bulxajDveG7pSnhuq7hu57hu6Xhu6JU4bul4bqk4buI4bul4buB4bq+VeG7peG7ouG7mlThu5jhu4rDiuG7pS7DkuG7pSFO4buKw4rhu6Xhu4Hhur5Uw5Xhu4rDiuG7peG7geG7muG6ruG7iuG7peG6veG7nk/DguG7peG6oeG6vnnhu4rhur7hu6XhuqThurLhu4rhu6Xhuqbhuq7hu57hu6Xhuqbhu7fhu6Xhu6Lhur54w4zhu6XhuqTDmeG7pTXDkuG7gOG7peG7isOK4bq+4buE4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXI1w5Lhu4Dhu6XhuqbDk+G7isOK4bulWDwhIeG7pcONw73hu6XDgsOV4bulxqDhu5544buK4bulw4Lhur5S4bul4bui4bua4buC4bul4buow4Phu6rhu6XhuqTDmeG7isOK4bulxajDveG7peG7ouG6vsOZw4Lhu6Xhur7hu4DDieG7iuG7pUnEkOG7peG6vuG7iOG7s8OC4bq+4bul4bui4buM4buKw4rhu6Xhu6Lhur7hurjhu6Xhu6jDg+G7quG7peG6pMOZ4buKw4rhu6Uhw5Lhu4rDiuG7peG6psOT4buKw4rhu6XhuqHhu4Dhu4rhur7hu6Xhu6LEkOG7pVjhur88WMSD4bul4buhWDwhcOG7peG6psSQ4buK4bul4buK4bu5w4zhu6XGsOG7p8aw4bux4buj4bulWDwh4bulxrDhu6fGsOG7seG7peG7nEPhu6XDisOTw4zhu6Xhu7Hhu6XhuqbDgMOC4bul4bui4buaVOG7isOK4bul4buiecOC4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7pcag4bueeOG7pcON4buz4buA4bulw43hurLhu4rhu6Xhu4rhur544bue4bulw43Dvcah4bulw6PDkuG7ouG7peG7ikXhu4rhu6VJ4buA4buK4bq+4bul4buixJDhu6Xhur7DkuG7gOG7peG7iuG6vuG6sOG7luG7pcOCeOG7iOG7pcWow73hu6XDikHhu4rhu6VJxJDhu6Lhu5vhu6XDo8OS4bui4bulWOG6vzxYxIPhu6XDguG7s+G7iuG6vuG7peG7ouG7mnjhu4rhur7hu53hu6Xhuqbhu4zhu4Dhu6XDjMOU4buA4bulxajDveG7peG7iuG7ueG7isOK4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7m+G7pcSDw4Phu4rDiuG7pcOCeOG7iOG7pUnEkOG7ouG7peG7ik/hu4Dhu6XFqMO94bul4bq+4buS4buW4bul4buiecOC4bulw4Lhur7hu57hu6pE4buK4bul4buKw4rDveG7iuG6vuG7m+G7pcOjw5Lhu6Lhu6VY4bq/PFjEg+G7pcOCxKjhu6Xhu5xVw4Lhu6XhurThurDhu6Lhu53hu6Xhu5bhur554bui4bul4bui4bua4buA4bq44buK4bul4bui4buIw73hu4rhu6XhuqThu4DDieG7iuG7neG7peG6vlTDlOG7isOK4bul4buiw5Thu4Dhu6XDguG7iOG7iuG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7pcWow73hu6XDjcSC4buq4bulw4Lhu4jhu4rhu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6XDjcO9w4zhu6Xhu6Lhu5rhu57hu4rDiuG7peG7osODw4zhu5vhu6XDo8OS4bui4bulWOG6vzxYxIPhu6Xhu6Lhu4jDveG7iuG7pcOC4bqu4bue4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhurvhur554bui4bul4bq04buA4bq44bue4bulSeG6vnjhu4Dhu6XDjOG7s8OC4bulNcOS4buA4bul4buKw4rhur7hu4Thu53hu6Xhurvhur7EqOG7peG7geG6vlLhu6Xhu6JUw5Thu4rDiuG7pUnhu4BEw4zhu6Uuw5Lhu6Xhu6Lhu5pU4buY4buKw4rhu6Xhu4Hhur5Uw5Xhu4rDiuG7pcOM4buz4buA4bul4buB4bq+eeG7gOG7peG6o3jhu4rhu6XDoOG7nuG7muG7gOG7iuG7peG6o3hJ4buceOG7injFqOG7gOG7nOG7gOG7ouG7pUnhur7huqDhu4rDiuG7peG6puG7hOG7iuG6vuG7pcWo4buAw4nDguG7peG6vuG7guG7iuG6vuG7peG7ouG6vsO94buK4bq+4bulIcOS4buKw4rhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bqh4buA4buK4bq+4bul4buixJDhu6VY4bq/PFjEg+G7pcOC4bq+4buI4bul4bqmxJDhu4rhu6Xhu4p44buq4bul4bqm4bu34bulw4Lhur7hu4jhu6Xhu6Lhur7EguG7quG7pcOMw5Lhu6Lhu6XGoOG7nnnhu6Xhu6Lhu5rhu4Lhu4rhur7hu6Xhu5pN4bul4buaw73hu4rDiuG7neG7pcWo4bum4buKw4rhu6XDjOG7s+G7iuG6vuG7pcWow73hu6XDgsSo4bulxah44buA4bul4bui4buaSuG7pcag4bueeOG7iuG7peG7ouG7mkvhu4rDiuG7peG6pk/hu4Dhu6XFqMOU4buA4bul4buKReG7iuG7pUnhu4Dhu4rhur7hu6Xhu6LEkOG7pcOCUnjhu6VJ4bq+4bue4bulxajDmcOC4bulxajDveG7peG7ouG6vsSQ4bulw4rhu4DDlOG7gOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4buB4bq+4bqs4buI4bulTuG7isOK4bulw6Dhu57hu5rhu4Dhu4rhu53hu6VY4bq/PFjEg+G7peG6vuG7gMOJ4buK4bul4buK4bq+4bqw4buK4bul4bqmVOG7ksOC4bul4bucw5nhu6XGoOG7nnjhu4rhu6Xhu6LDg8OM4bulw4JSeOG7pcOCecOC4bul4buK4bq+w73hu6Xhuqbhuq7hu57hu6Xhu6JU4bul4bui4bq+xJDhu6XDiuG7gMOU4buA4buj4bulxIPhu7nDjOG7pcaw4bunxal24bud4bul4bqm4bqu4bue4bul4buiVOG7peG7ilTDlMOC4bul4buKw4rhu4jDveG7gOG7pcWow73hu4jhu6VY4bq/PFjEg+G7peG6puG7t+G7peG7ouG7ueG7isOK4bul4bui4buaVOG7mOG7isOK4bul4bux4bud4bup4buT4buj4bulKcOD4buq4bulw43DveG7pcOMw5Lhu6Lhu6Xhu6Lhu4bhu4rhu6Xhur7hu4DDieG7nuG7peG7ouG7hsOC4bq+4bulw4LDmcOC4bulw4JSeOG7pUnhur7hu57hu6XFqMOZw4Lhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG6tE/hu4Dhu6XDguG7teG7iuG6vuG7pcOC4bu54buKw4rhu6Xhu6Lhur7huqDhu4rDiuG7pcOK4buA4bumeOG7pcOCecOC4bul4buKReG7iuG7pUnhu4Dhu4rhur7hu6Xhu6LEkOG7pcONw5Thu4rhu6XDglJ44bul4bui4bq+xJDhu6XDiuG7gMOU4buA4bulxajDveG7peG7nMOZ4bul4buc4bue4buq4bulw4rhu4Dhu7XDjOG7pUnhu4Dhu4rhur7hu6Xhu6LEkOG7peG7ouG7iMO94buK4bulw4Lhuq7hu57hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG7geG7s+G7gOG7pTXDkuG7gOG7peG7isOK4bq+4buE4bud4bulNcOS4buA4bul4bqmw5Phu4rDiuG7pS7DkuG7peG7ouG7mlThu5jhu4rDiuG7peG6puG7t+G7peG7msO94bul4buc4buIeeG7ouG7peG7ouG7jOG7isOK4bul4bui4bq+4bq44bul4bui4buC4buK4bq+4bul4bq+4buC4buK4bq+4bul4bui4bq+w5nDguG7peG6vuG7gMOJ4buK4bul4bqhxJDhu6Xhur7hu4jhu7PDguG6vuG7peG7ouG7jOG7isOK4bul4bui4bq+4bq44bul4buow4Phu6rhu6XhuqTDmeG7isOK4bulIcOS4buKw4rhu6XhuqbDk+G7isOK4bulWDwh4bulxrDhu6fGsOG7seG7pcOC4bq+4buI4bul4bqmxJDhu4rhu6Xhu4p44buq4bud4bul4bqmw5Phu4rDiuG7peG7ouG6vuG7kOG7gOG7peG6plR44bul4buaeOG7pcWp4bun4bulSeG6vuG7nuG7qsSQ4buK4bul4buKw4rhur7hu4Thu6XDglHhu6Xhu6Lhur7hurjhu6Xhuqbhurjhu6Xhu6Lhu4DEkOG7luG7peG7olHDguG7peG7ouG7muG7gOG6uOG7iuG7pUnhur544buA4bul4bqhxJDhu6Xhur7hu4jhu7PDguG6vuG7peG7isO94buq4buj4bulLnnhu4jhu6XDgnnhu4jhu6U1w5Lhu4Dhu6Xhu4rhur7hurDhu5bhu6VY4bq/PFjEg+G7pcaw4bunxal34bul4buhWDbDqnDhu6Xhu5xD4bul4bqmVOG7ksOC4bulw4JO4buKw4rhu6XhurRP4bulxajDveG7iOG7peG7isOKw73hu6rhu6XDjHjhu4Dhu53hu6XFqS/FqcWpL8aw4bunxal34bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXI1w5Lhu4Dhu6XhuqbDk+G7isOK4bulw4JT4buKw4rhu6Xhu5rDveG7peG7nOG7iHnhu6Lhu6Xhu6Lhu4Lhu4rhur7hu6Xhur7hu4Lhu4rhur7hu6Xhu6Lhur7DmcOC4bul4bq+4buAw4nhu4rhu6XDgnnDguG7peG7nHnhu4rDiuG7pUnhu4DEkOG7iuG7pcOCUnjhu6Xhu4pUw5TDguG7pSHhur5S4bul4bui4buEw4Lhur7hu6VY4bq/PFjEg+G7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4buK4bu5w4zhu6XGsOG7p8Wpd+G7neG7peG7ouG6vuG6rOG7iOG7peG6psSo4bulxanhu6fhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7ouG7jOG7isOK4bul4bucT+G7pcWp4bup4bulVOG7nuG7peG7ouG7gEThu4rhu6XDglJ44bul4buB4bq+eeG7gOG7peG6o3jhu4rhu6Xhuqbhu7fhu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhur7hu4jDveG7iuG7peG7ouG6vsO94buK4bq+4bud4bul4bup4bulVOG7nuG7peG7ouG7gEThu4rhu6XDgkrhu4rhu6XDjeG7s+G7gOG7peG6pMOZ4bulSeG7gMSQ4buK4bulw4JT4buKw4rhu6Xhu5xD4bul4bqmVOG7ksOC4bul4bui4bq+w5nDguG7peG6vuG7gMOJ4buK4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XDguG7nk/hu4Dhu6Xhu4rhu7nDjOG7peG7injhu6rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWWOG7nuG7ouG6vuG7iOG7msO5cuG7geG6vuG6rOG7iOG7peG6pHjhu4rDisOC4buI4buKw4rhu5x44buK4bujxajhu4pxL+G7lnI=

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]