(vhds.baothanhhoa.vn) - UBND TP Sầm Sơn vừa xin dừng tổ chức Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái năm 2021. Đây là quyết định không hề dễ dàng chút nào, vì việc xây dựng Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái trở thành thương hiệu của du lịch Sầm Sơn là điều đã được thành phố trăn trở trong nhiều năm.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7RB4bqp4buDw6ok4buf4bqr4bq1YSRhNcOqJOG6uz7hur3hu7Iv4bqpKuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7huqjhuqEpw6E94bu04buO4bu5w4rDgSThu4xOJMOSNeG6vSTDkuG7icOqJOG7n8ahKSRw4bqrw6okw6HGocOq4bqtJOG7jcOsJGHhuqnhu5dhJOG6uuG6pSThuqnDreG6qyThu4xjw6rhuqkkceG6seG7jyQtJOG6qOG7h8OqJOG7jMOzaMOq4bqtJOG6vDzhuqskw6pd4bq9JCYlJipXJMOAM3Ek4bq7PiRv4buPceG6t+G7jSTDoGTDquG6qSThurnhuqlnw6rhuq0k4bqp4bqzJMOh4bqlJMOhPsOq4bqtJGHhuqnDteG7jSTDqj7hur9WJOG7n2Mk4buf4bqr4bq1YSRwM3Ekw6Hhu5vDquG6rSThurrhuqUk4bqpw63huqsk4buMY8Oq4bqpJHHhurHhu48kLSThuqjhu4fDqiThu4zDs2jDquG6rSThurw84bqrJOG7jcOzbCThu43huqk+w6rhuqkk4buN4bqp4buV4buJw6rhuq0k4bqp4bqr4bq14buPJGHhu5MpJMOh4buPJOG6u2Rh4bqpJMOSNeG6vSTDkuG7icOqJOG6uz4kw6DhuqvhurPhu48kw6BbJMOg4buVa2Ek4buN4bqpPsOq4bqpJG7huqloJOG7jcOzXcOqJOG7jcOzbCThu43Ds+G6v8Oq4bqtJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJMOqXeG6vVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mKio/LyooLsOhOyolPyg/IeG7jSghPyXhurs/V8OpbuG6rT0kKeG6u+G7jeG7pj1B4bqp4buDw6ok4buf4bqr4bq1YSRhNcOqJOG6uz7hur09JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0w4pd4bq9JCYlKigk4bq74bqlJOG6qcOt4bqrJMOg4buVa2Ek4buNw6wkYeG6qeG7l2Ek4bq7NcOqJMOgNeG7j1Ykw6pd4bq9JCYlJiUkw6Hhur8kw6FkYeG6qSQ54bq1w6rhuqkkQeG6vuG7nuG6qsOBLSooJMOq4bqxw6ok4bq74bqlJOG6qcOt4bqrJG7huql94bqrJMOhxqHDquG6rSThurt74bqrVyThu4zhuqvhurduJOG7jeG7kWEk4buNw6wkYeG6qeG7l2Ek4bq74bqlJOG6qcOt4bqrJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kw6pd4bq9JCYlJiokw7Lhuq8k4bq7PuG6vSThu41dw6rhuq0kw7J9w6okbuG6qTfhur0kw6Hhu48k4bq7ZGHhuqkkYeG6qTThu40k4bq74buVa8Oq4bqtJOG6reG7gW4kbuG6qTXDqiThu43huqnhu48k4bqpw7Xhu40kw6Hhu48k4bq54bqpPGHhuqkkw6DhurfDqiThu5/EqeG6qyTDkjXhur0kw5Lhu4nDqiTDquG6qeG6q+G6s+G7jyThuqnhu4nDqlfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buM4bqp4bqh4bq/JGHhuqnhu5Xhu4nDquG6rSThu43Ds2PDquG6qSThurvhuqUk4bqpw63huqtWJMOy4bqvJGHhu4EkYTxhJOG6qeG6v3vhu40kw6DDrcOq4bqtJOG7n+G6q8Oq4bqpJMOhKcOq4bqpJOG7jWPDquG6qSRx4bqx4buPJOG7nz4k4bq74bqlJGHhu5XEqeG6qyThu402biThu43huqnDolYk4bqpw63huqskYeG6qWskN+G6vSThu43huqnhu5thJMOh4buPJOG6u2Rh4bqpJOG7jTzhuqsk4bqp4bqr4bq1w6okYeG6qWskb+G7j+G6sSThu5/huqHDqiQ54bqrw6LDqlYk4bqpw63huqsk4buNw7N74bqrViThu43Ds+G6q8Oiw6ok4bq7W+G6vSR9w6rhuqkk4buf4bqzJGHhuqnhu5Mkw6DhurMk4buNY8Oq4bqpJHHhurHhu49WJOG7jeG6qeG6qyTDquG6reG7lWrhuqskw6DDo25WJOG6reG6q+G7g8Oq4bqtJOG6qTzhu40k4bqpKXFXV1ck4bq44bqpZ8Oq4bqtJOG7jcOsJGHhuqnhu5dhJGE8YSThuqnhur974buNJMOgw63DquG6rSTDqj5xJMOy4bqvJOG6ueG6qeG7gSThu43DszzDquG6qSThurnhuqnhu4Xhuqsk4buf4bqr4bq1YSThu43huqvhurdhJMOq4buPaOG6q1Ykw6rhuqnhu5XDquG6rSTDquG6t+G7jyQ54bqr4bq34buNJOG6u3Ikw6Hhur8k4bq9PiThu43huqk+w6rhuqkkbuG6qWgkw6HGocOq4bqtJOG7jcOsJGHhuqnhu5dhViRh4bqpImEkYeG6qSLDqiTDsuG6ryRh4buBJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJMOq4bqt4buVauG6qyTDoGnDquG6rSThu41jw6rhuqlX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7jOG6qeG6oeG6vyThu55dw6okOX3DqiTDsmgkKCguL+G7juG7ucOKw4Et4bue4bqo4buM4buMJGHhu5MpJOG7juG7ucOKw4Ek4buN4bqpPsOq4bqpJG7huqloJOG6reG7neG6qyThu47hu7nDisOBJOG7jcSRw6rhuqlWJOG6u3Ikw6Hhur8kw5I14bq9JMOS4buJw6okw6HGocOq4bqtJOG7jcOsJGHhuqnhu5dhJOG6u+G6pSThuqnDreG6qyThurs+JMOh4bq/JOG7jeG6qT7DquG6qSRu4bqpaCThur3hu49ow6okw6E+w6rhuqkkw6rhuq3hu49pw6ok4bq74bubYSThu402biThu43Ds+G7j8Oq4bqtJGEp4bq/JMOgw60kYeG6qeG6vyRhZ8Oq4bqtJOG7jTxhJOG6reG6q33huqskbuG6qeG7gcOq4bqtJOG6vTDhu40kOSDDquG6rSTDgeG7myQ8w6okT+G7j33DquG6rSThu43Ds+G7lWrDquG6rSQ54bqrw6LDqiThu58+JOG7jcOz4buRYSRhfcOq4bqpJG/hu48pw6ok4bq74bqlJOG6qcOt4bqrJMOgw6IkOT7DqiThuq3huqsp4bq/JGHhuqnhur8k4buMNm4kw6Dhur8+w6okw5Lhu4/DqiThuqzDs+G6v+G7j24kw6DDtcOq4bqtJOG7jeG6q+G6t8OqJMOgw61X4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7jMOsJGHhuqnhu5dhJOG6qeG6v3vhu40kw6DDrcOq4bqtJOG6reG6q33huqsk4buNw7NiJMOgw7XDquG6rSRhPGHhuqkkw7Lhuq8k4bqt4buBbiRu4bqpNcOqJMOqM8Oq4bqtJGEp4bq/JOG6veG7l2Ek4bqp4buVbMOq4bqtJOG7jeG6qeG7kSRh4buTKSTDquG6reG7lWrhuqskw6Ezw6pWJOG7jeG7j3Ekw6rhuqnhuqvhurHDqiRh4buZw6rhuq0kYTXDqiRu4bqpfeG6qyTDquG6qWPDqiTDquG6qTbDqiThur3DreG7jSRhPGHhuqkkw6A1cSTDoOG7k1Yk4buN4bq/PsOqJMOh4bqr4bq1w6pWJOG7jWLDquG6qSThu43hur88w6ok4bqpa24k4bq7ciTDoMOiJGHhu4Ekw7Lhu5sk4buV4buPJOG7jeG6q+G6scOqJMOyKeG6vyRh4bqp4bq/JG7huqnDtCThuqlrblfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buMw7Phur/DquG6rSTDquG6qeG7o8Oq4bqtJMOqXeG6vSThuq01w6okw6AzcVYk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkkw6BbJOG6ueG6qWfDquG6rSTDquG6rcahw6rhuq0k4bq54bqx4buPJOG6reG7g+G6qyTDoeG6vynDquG6qSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4kw6A14buPJOG7jeG7lSThu58+4bq/JOG7jcSRw6rhuqlXJOG6ulvDquG6qSTDoHvhur8k4buNxJHDquG6qSRhKeG6vSThurnhurfhu40kw6Bpw6rhuq0k4bqpPsOq4bqpJOG7jcOzPGHhuqkkw6rhuqnhuqvhurXhur0kYcO0w6rhuq0kw6rhuqk+JMOgNeG7jyThu43hu5Ukw6DDoiThu43huqk84bq/JOG6rW0kw6rhuqnhu6PDquG6rSThu5/hu5XEqcOq4bqtJOG6vSJhJOG7n+G6syThu43huqnhu5Mk4buN4buRYSThuqk+w6rhuqkkYeG6qWLDquG6qVYkw6A04buNJMOgKeG6q1dXVyThu57huqvhurVhJOG7jE4kw5I14bq9JMOS4buJw6okYeG6qcO1JOG7jcOz4buDw6rhuq0k4bqt4bqrfeG6qyRu4bqp4buBw6rhuq0k4bq9MOG7jSQ5IMOq4bqtJMOgw6IkOT7DqiThuq3huqsp4bq/JOG6vTDhu40kOSDDquG6rSTDsnth4bqpJGHhuqnhur8kw6rhuqk+JMOgNeG7jyThu43hu5Ukw6DDtcOq4bqtJOG7jeG6q+G6t8OqJMOgw61WJGHhuqliw6rhuqkk4bq7PiTDoFskw6rhuqljw6okw6rhuqk2w6okw7MpJOG7nzTDqiTDoOG6syRhNcOqJOG6uWJuJOG7jXvhuqsk4buN4bqpauG6qyTDoOG6q8Oi4bq9JMOqPnFXJMOAM3Ek4bq54bqpZ8Oq4bqtJGHhuqnEkSThurs+JOG7n+G6q+G6tWEk4bq7PuG6vSTDquG6qSDhur0kYeG7kSThu43huqnDoiRh4bqp4buTJOG7jcOz4buV4buJw6rhuq1WJGEp4bq9JOG6ueG6t+G7jSThu43huqnhu48k4bqpw7Xhu40kw6A14buPJOG7jeG7lSRh4buTKSThu43EkcOq4bqpViThur0+JGHhu4fDqiThu4174bq/JMOzKSTDquG6q+G6s+G6vSThu43huqvDqiRh4bqp4bq/JMOq4bqpPiTDoDXhu48k4buN4buVV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu4zhuqlq4bqrJOG6reG6qynDqiRv4buPKSRhZ8Oq4bqtJOG7jTxhJOG6reG6q33huqskbuG6qeG7gcOq4bqtJOG6vTDhu40kOSDDquG6rSThu43huqvhurduJOG7jeG7kWEk4bq7PiTigJzDoOG6q8Oi4bq9JMOq4bqt4bqp4bqvw6rigJ0kbCTDquG6qeG6q+G6s+G7jyTDoGQpJG7huqnhu5Xhu4nDquG6rSThu43Ds+G6v8Oq4bqtJOG7jcSRw6rhuqlWJGE+w6rhuq0kw6Dhu4fhuqsk4bqp4buF4bqrJGE8YSRhNG5WJGE8YSTDquG6rT7DquG6qSRu4bqpfeG6qyTDqjPDquG6rSRhKeG6vyThu43Dszxh4bqpJMOq4bqp4bqr4bq14bq9JMOgw6Ik4buN4bqpPOG6vyThuq1tJOG6uWRuJOG7jeG6qWrhuqtWJOG6reG7gW4kbuG6qTXDqiTDoDdxJMOq4bqpKcOq4bqpJOG6qeG7icOqJOG7jWhhJMOgw60kbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJOG6ueG6q8Oq4bqpJOG7jeG6tyThu58+JMOgZyThu43huqlkJOG6qeG7gSlX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tMOBxqHDquG6rSThu43DrCRh4bqp4buXYSThur3DreG7jSThuqnhur974buNJMOgw63DquG6rSThu59dw6ok4bqp4buBKSThurvEqcOqJOG7jcOz4bq/w6rhuq0k4bq9w63hu40kw6pd4bq9JGHhuqnhu5UpJG7huql94bqrJOG6uz4k4bufNMOqJMOg4bqzJG/hu488JOG6u8Spw6okw7Lhur8k4bufxKnhuqsk4buf4bqr4bq1YSTDoH3hur0kOX3hur8kw6DhuqvhurPhu48k4bq54bqr4bq1w6okw6DDoiTDoOG7lSkkw6rhuqnhu6PDquG6rSRhZ8Oq4bqtJOG7jcOzY8Oq4bqpJOG7jcOz4buDw6rhuq0kw6DhuqvDouG6vSThu58+4bq/JOG7jeG6qeG6qyRhZ8Oq4bqtJMOgfeG6vSQ5feG6vyThu43huqlq4bqrJOG6reG6qynDqlckQcO0w6rhuq0k4bufxKnhuqskw6Dhu4Ek4buN4bqpPsOq4bqpJG7huqloJMOy4bqvJMOhPsOq4bqpJMOzKSTDoOG7lWthJMOq4bqt4buPacOqJOG6u+G7m2Ekw6A8w6rhuq0k4bq5w6Ikw6DDoiRu4bqp4buRYSThu5/hu5EkYeG6qeG6vyTDquG6qeG7o8Oq4bqtJOG7n+G6q+G6tWEk4buN4bqp4bqr4bq34buNJOG7jeG6qeG7m2FWJGE1w6ok4bq5Ym4k4bqp4buJw6pWJMOg4buBJOG6uz4kw6ozw6rhuq0kYSnhur8kw6pdw6rhuq0k4bq74bubYSRu4bqp4buHw6rhuq1WJGHhuqlow6rhuq0kw6FkYeG6qVYkOeG6tcOq4bqpJEHhur7hu57huqrDgS0qKCThu43Ds+G6scOqJMOgZCkkOT7Dqlfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buMxqEkw6rhuqnhu6PDquG6rSThurtyJMOh4bq/JDRxJGHhu4Ek4buN4bqpw6Ik4buN4bqpNHEk4buf4bqr4bq1YSTDocahw6rhuq0k4buNw6wkYeG6qeG7l2Ek4bq64bqlJOG6qcOt4bqrJOG7jGPDquG6qSRx4bqx4buPJC0k4bqo4buHw6ok4buMw7Now6rhuq0k4bq8POG6qyTDql3hur0kJiUmKiThurs+JOG6vcOt4buNJDnhu5XEqWEk4bq7w7Thuqskw7M04buNJMOgPMOq4bqtJOG6qeG6vynDqiTDquG6reG6qeG6scOq4bqpViTDoMOiJGHhuqliw6rhuqkkb+G7j3HhurPDqiThu43huqk+w6rhuqkkbuG6qWgk4buNw7NsJMOq4bqxw6okw6DDo24k4bqp4buJw6ok4buNw7Phur/DquG6rSThur0i4buNJMOq4bqpPiTDoDXhu48k4buN4buVViThu59jJOG6u2vhuqskYmHhuqkk4bq7M+G7jyTDoT7huqskYeG7kykk4buN4bqpPsOq4bqpJG7huqloJOG7nz4kYX0k4buNxJHDquG6qVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04bue4bqr4bq1YSThurs+4bq9JGHhu5MpJOG7jE4kw5I14bq9JMOS4buJw6ok4bqpcSThu5/hu4PDquG6rSTDsuG6ryThurspw6ok4buN4buFKSThur17w6rhuqkk4bq94bqvViThuq3hu4FuJG7huqk1w6ok4buN4bqpKXEkw6DDrOG6qyTDsuG7j3Ekw6rhuq3huqllJMOgw6IkYcO0w6rhuq0kYeG6qeG7j8Oq4bqtJOG7jSlxJOG7jeG6qeG7m2Ek4bqp4bqr4bq1w6ok4buN4bqpIsOq4bqtJOG6u2vhuqskw4rhuq3huqlkJG/hu49x4bq34buNJMOyaCQlKi3Dik8v4buM4buOJGHhu5MpJOG7uSnDqiRB4bqpNG4k4bqpPsOq4bqpJMOAfcOq4bqtJDnDrSThu43EkcOq4bqpJOG7nz4kw4rhuq3huqlkJG/hu49x4bq34buNJMOyaCQ/PyUvw4pPLeG6qMOAw4rDgSRh4buTKSThuqjDgMOKw4Ek4buNxJHDquG6qSThu5/hurMkbuG6qeG7leG7icOq4bqtJOG6qeG7lcSpw6rhuq1WJMOq4bqp4bqr4bq14bq9JOG7n+G7kSThu58+JOG6ueG6tyThuqnhur97YeG6qSRu4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6ok4bq54bqrw6rhuqkk4buN4bq3JC0kcFsk4bqpw63huqskw6pd4bq9JCYlJipX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uw7nhu4/hu43huqnhur/Dsz3hu7Thurop4bq9JOG7nuG7meG7si9u4bu0

Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]