(vhds.baothanhhoa.vn) - Mô hình “Dĩa cơm trên tường” đang góp phần đem lại cơ hội điều trị nội trú cho nhiều bệnh nhân nghèo trên cả nước. Chủ nhiệm CLB “Dĩa cơm trên tường” Thanh Hóa- ông Hà Hoàng Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, mỗi tháng CLB trao trực tiếp hơn 1.300 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. So với cách làm khởi phát, việc trao cơm trực tiếp đến tận tay bệnh nhân nghèo như hiện nay dù hiệu quả, nhưng mất nhiều thời gian hơn.
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bup4bqlw4zhu6Lhu4p3w5nDjOG7mMOSw4134oCcw4nDlcOSw413RcOM4bqu4bu04oCdd8OZw4zhu4pGw5J3w5nhuqzDk8awL8OMeeG7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592U8Oj4bq64bqgw4l24bup4bqt4buYd8OMxKjDksOMd+KAnDBM4bqgd0Xhu6LDk3fDmVXhu4bDknfDmeG7sOG7oMOSw43igJ134bq44bqgw5LDjXfDjeG7jlN3U8OM4bqqw5J34bq44bq6w5N3T8SC4buKd0Xhu6J3w4zGoOG7infhurjhu4rhu4Thu6R3w5lVSnfDksag4buKd8OZVeG7pndFw4zhu4x3w5LDjOG7iuG7hOG7pHfEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDknfDksONw4zDqOG7jHfDmVXhu4bDkndF4bqud8OS4buw4bueRcO5dyDDjOG7qHfDksOM4buKRsOTdyDhuqcid+KAnDBM4bqgd0Xhu6LDk3fDmVXhu4bDknfDmeG7sOG7oMOSw43igJ134buLw4zhuqDDksOMd8Oj4buO4bqgLXfhu5jDksONd8Ojw4N3w6Phu4zDg8OSw4134bqt4buKw5LDjMO6d2jDjOG7jnfhuqPhu4rhuqLDk3fhurjhu5RFdyJGw5LDjHdZ4buKRsOSd+G6qcOM4buKd+G7i8OM4bqgw5LDjHfDo+G7juG6oHdFw4zhu4x3xJDhu4rhu4LDmcO6d8OT4buc4buKd8OZw4zhuqLDksONdyDhuqcid8OZVeG6oOG7jHfDmVVWRXfDmeG7iuG7glN3w4zhu6LDknd5w7nhu7N4eHfDmuG7pOG6qMOZd0Xhu6LDk3fDk+G7ikjDkndTw4zhu4h3RcOM4buMd8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd8OSw43DjMOo4buMd1F3IkbDksOMd1nhu4pGw5J34bqpw4zhu4p3WcODdyJGw5LDjHdZ4buKRsOSdzHhuqB3TsOM4buM4bqgd8OZS8OSw4zDuXfDrOG7jHdZ4bue4buKd0XhuqJFw4x3T8ODw5N3TsOMUeG7indTw4zhuqLDmcO6d1nhu4pGRXfDmVXhuqDhu4x3ReG7osOTd8OZVVZFd8OZ4buK4buCU3fhurjhu4LDknfDmULDknfDmeG6oOG7tHfEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDknfDksONw4zDqOG7jHfDksOM4buwd8OM4buKRsOSd8OS4bqg4bu0d8OJxah3w4zhu4pG4bukd1Thu6Thuq7DunfDksOM4buww5LDjXfDk+G6qMOZd8OSw4zhu4rhu4Thu6R3w5nDjOG7oOG7infDjeG7iuG6oMOSd8OM4buiw5LDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfDgXh4U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7t+G7ueG7s1Phu7J1dnfDmlVF4bufdi8v4buKWcO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw5LhurrDncOaL8O9eXl5L3nDgEHDieG7t3jDgHnDgeG7t+G7t8OZ4bu5ecO9ecO9T3jDuU1Tw41zVeG7n8OBeXl2d+G6oE/DmeG7n3bhuqXDjOG7ouG7infDmcOM4buYw5LDjXfigJzDicOVw5LDjXdFw4zhuq7hu7TigJ13w5nDjOG7ikbDknfDmeG6rMOTdnfDneG7isOJw5nDjOG7n3bDgXh4dnfDjOG6uuG7isONw4zDmeG7n3bhu7fhu7nhu7N2dy/hu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7mXfDmeG7sFHDksONd8OZw4zDg8OSw4x3T0JTdyDhuqcid+KAnDBM4bqgd0Xhu6LDk3fDmVXhu4bDknfDmeG7sOG7oMOSw43igJ134bq44buwUEV3TsOMUeG7infDksON4buk4buWw5J3ReG6rsOTd8OM4busw5LDjXfDmeG7rnfDksOMWMOSw413w5nhu6B3U8OM4buK4buC4bukd8OT4buk4bqgd0XDg3dTw4zhu4Z3w4nhuqLDknfDmVXhu4bDknfDmeG7sOG7oMOSw413UXfDmcOMw4PDksOMd1PDjOG7lHfDteG6usOS4buKReG6usO6d8OS4buw4bueRXfhu5nDuXfhu4vEguG7infhurjhuqzhu7R3ReG7jnfDk8agw5l3xJDhu4LDknfDmcOM4buk4bu04buEw5J3VeG6qMOZd+G6uMOKU3dZw4N3w5PGoMOZd1Thu6ThuqLDkndFw4N3U8OM4buGd8Oa4bqgw5LDjXfDmVXDlMOSw43DunfDieG7pHdOw4zhuqJFw4x34bq44buCw5J3VOG7pOG6osOSd1PDjOG6ruG7infDmVXhuq534buz4bu3d+G7icOsMHdFw4zhu4x3T+G7tHdFw4N3U8OM4buGd+G6uEd34bq44buwUEV3w5LDjeG6ssOTd0Xhuq7DksOMw7l3IMOM4buod1Thu6ThuqLDkndFw4N3U8OM4buGd8OZw4zhuqjhu7R3w5PDlOG7infDksON4buw4bug4buKd8OJ4bqsw5J34bq44buE4bukd+G7suG7rMOSw4134bq44bqiw5LDjXfhurjhu7BQRXfDmcOM4buwUcOSw413w5nDjOG7rEV3ReG6rsOSw4x34bq4w4pTd0Xhu6jhuqB3w5nDjMODw5LDjHdTw4zhu5TDunfDksOM4buww5LDjXdOw4zhu5jDksONd1PDjOG6ruG7infhuqDhu4p3ReG7qsOSw413ReG7jnfDksOM4buK4buE4bukd8OZ4buK4buEw5J34bq4R3fEkOG7kHdV4bqgd+G7s+G7t3fhu4nDrDB3RcOM4buMd8OTxqDDmXdP4bu0d0XDg3dTw4zhu4bDuXfDtULhu7R3w5Lhu4bDknfhu5jDksONd+G6uOG6sHdO4buG4bukd8ONw5Thu4p3w4nhu6R3TsOM4bqiRcOMd07DjOG7infDk+G7pOG6oHfDk8agw5l3T+G7tHdFw4N3U8OM4buGd8OZw4zEqHfDmVXhuq53w5nhu4rhu4TDknfDjOG6oOG7indP4bu0w7l3w6zhuqDhu6R3TsOM4buKd07DjOG6okXDjHfDmcOM4bqgw5LDjHfDmeG7jOG6osOSd8OZ4buK4buEw5J3w4zhuqDhu4p3T+G7tHdFw4N3U8OM4buGw7p3w5LDjOG6rMOSd1nhu4rhu4bDknfDmcOM4bukd8OSw43huqzDknfDmuG7gHfDieG6osOSd8OTxqDDmXfDmeG7oHfDjeG7iuG6qOG7tHdF4bqyw5l3w4zEqMOSw4x3RcOM4buK4buCRXdP4bu0d0XDg3dTw4zhu4Z3T+G7hsOSd0VX4bqgd07hu4jDksOMd0Xhu6jhuqB3VOG7pOG6osOSw7p3xJDhuqjDmXdF4busd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3w5LDjcOMw6jhu4x3w5LDg+G7jHfhurjhu4p3VOG7pOG6oHdF4buqw5LDjXdF4buOd8OZw4xHd8ONUndP4bu0d0XDg3dTw4zhu4Z3w43hu4rhuqjhu7R34bq44buOd+G6uEd34bq44bua4buKd0/huqjhu7R3w5PGoMOZd0/hu7R3RcODd1PDjOG7hnfDmcOMQsOZd1nDg3fhurjhu7BQRXfDksON4buW4buKd8OZw4zhu7BRw5LDjXfDmcOM4busRXdF4bquw5LDjHfhurjDilN3w7XhurrDkuG7ikXhurrDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqlw4zhu4p3w5nhu5p3RcOM4busRXfDmcOMVkV3w4zhu4pGw5LDuncg4bqnInfigJwwTOG6oHdF4buiw5N3w5lV4buGw5J3w5nhu7Dhu6DDksON4oCdd+G7i8OM4bqgw5LDjHfDo+G7juG6oHfhurjhurB3w5nDjOG6oOG7tHdTw4zhu4rhu4Lhu6R34buk4buUw5LDjXdFw4N3U8OM4buGd8OZw4zDg8OSw4x3U8OM4buK4buC4bukd+G6tsOSw7p3w4nhuqLDkndP4buGw5J3xJDhuq7DksONd1F3xJBGw5LDjHdZ4buKRsOSd+G6uEd3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J3w5LDjcOMw6jhu4x3w5pXd8OJxq/DksONd+G6uOG7muG7indP4bqo4bu0d0Xhu6LDk3fhurbDksO5d+G7i+G7pOG7tHfDksOM4buK4buGw5LDunfDksOM4buK4buE4bukd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3TsOM4buYw5LDjXdOw4zhu453TsOM4bq2w5J3ReG7qsOSw4134bq44buCw5J3T+G6qOG7tHdTw4zhu4rhu4Lhu6TDunfDkuG7hsOSdyDhuqcid1PDjOG6ruG7infDmcOM4bqg4bu0d+G6uOG7muG7indF4bqiRcOMd1Thu6Thuq7DkndP4bu2d8SQ4bq0w5LDjXdZ4buKRkV3U8OM4bqiw5l3U8OM4buK4buC4bukd+G6tsOSd8OZQsOSd8OZ4bqg4bu0d8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd8OSw43DjMOo4buMw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcO14buEd8SQ4bquw5J3RcOM4bqow5nDundZ4buKRkV3w5nDjOG6oOG7tHfhurjhu5rhu4p3w5LDg+G7tHdOw4zhu5jDksONd0/Dg8OTd8OT4bqow5l34bq44buKd8OZ4buIw5LDjHfDksOM4bqsw5J3WeG6tsOSd0Xhu6jhuqB3RcOM4buw4buiw5LDjXfDmVXEqMOSw4zDunfDksOM4buww5LDjXfDmlZ3w5nDjOG6oOG7tHfhurjhu5rhu4p3xJDhurLDmXfEkOG7pMagRXfDmVXhu4zDksONd0XhuqJFw4x3w5nhu4rhu4JTd0VCw5J34bq44bqwd1PDjOG6rsOSd+G6osOSw4x3w5PGoMOZd0/huqLDmXdF4bqyw5l34buy4bqwd8OMxqDhu4p3TsOM4buYw5LDjXfDjOG7hHfhurjDilPDunfhurjhu453T8ODd8OTxqDDmXfEkMagd1PDjELDknfDksON4buw4bug4buKd8OSw43DjMOo4buMw7p3w5LDjeG7sOG7oOG7infhu7Thu4Lhu6R3w5nDjOG7gnfhurjhuqzhu6R34bq44buOd1lEw5J3xJBKd+G6tsOSd0XDjMOCw5LDunfEkEp3w5nhu7Dhu55Fd+G6uOG7jMSCw5l34bq44buKd0Xhu6J3w4zGoOG7isO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhu4vhu653ReG6rOG7pHdFw4zhu6Thu7RGw5J3w5LDg+G7tMO6d8OZ4buY4buKd8OSw4zhu5534bq44buCw5J3w4zEqMOSw4x34bquw5LDjHdOw4zhu5jDksONd+G6uMOKU3dOw4zhuqJFd07DjOG7indF4buOd8OSw4xYw5LDjXfDksON4buw4bug4buKd07DjOG7mMOSw413w4zhu4R3TsOM4buOd07DjOG6tsOSd1lEw5J3RcOM4bq6w5J3T+G6qMOSd1nDg+G7jHdF4bqs4bu0dyThu4vhuq13w43EguG7jHfDk+G7ikjDkndTw4zhu4h3w5lV4buMw5LDjXfDk8Wo4bqgd8OJSkXDjHcg4bqrw7XEgzAtecOAd+G6uEd3w5LDjELDknfDjcSC4buMw7p3w4zhuqDhu7R3w5nDjOG7sOG7oMOSw413w5lVVkV3UXfDksOMWMOSw413VOG7pOG6quG7tHdU4buk4bqqw5J34bqi4buMd0Xhu6p3w4nhu4x3w5LDjeG7sOG7oOG7infDmcOM4buKRsOSd8OZ4bqsw5N34bq44bq6w5N34bq44buCw5J34bq4R3dFw4zDlMOSd8OSw4xYw5LDjXfEkMagd8OZ4buUw5l3w5LDjOG6qMOZd1nDg+G7jHfDk8avRXfhurjhu4hFw4x3ReG6onfDksOM4bqsw5LDunfDksON4buw4bug4buKd0XhuqrDknfDicWow5LDjXfDmcOMVkV3w5pWd0XDjEt3RcOVw5J3T8SC4buKd8OSw4xYw5LDjXfEkMagd1Thu6ThuqJ3ReG7qsO6d+G7iMOZd8ON4buK4bqid8OZVUp3w5pXd8OJxq/DksONw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG6p8OVw5LDjXfDmeG7lMOZd+G6uOG6oMOSw4134buIw5l3w5LDjOG7iuG7hOG7pHfEkEp3T1Dhu4p3w4nGr8OSw43DundFw4zhu4rhu4LDk3fhurjhu4zEgsOZw7p3w4nDlcOSw413RcOM4bqu4bu0d8OZw4zhu4pGw5J3w5nhuqzDk3dOw4zhu5jDksONd1PDjOG6ruG7indP4bumRXfDksOD4buMd0Xhu6rDksONd+G6uOG7gsOSd+G6uOG7iEXDjHfDk8agw5l3ReG6okXDjHfhurjhuqrhu7R34bq44buow7p3TkpTd8OZw4zhu6Dhu4rDunfhurjhurrDk3fhurjhu4LDknfigJzDksON4buk4buWw5J3w5Lhu7Dhu55Fd8OT4bqiw5nigJ134buy4buM4bqgd8OJSuG7pHfDkuG7nOG7infEkOG7pOG7lsOSd0Xhu6jhuqB3w5LDjeG7sOG7oOG7infhu7Thu4Lhu6R3w5nDjOG7gsO5d+G6qeG7jnfhurjhuqDDksONd8SQSnfDmeG6skV3T8SC4buKd8SQUeG7infDmlZ3T1Dhu4p3w4nGr8OSw413TsOM4buYw5LDjXfDmVd3w5nhu4LDundFw4PDksONd8OZVeG7jMOSw413w5LDjFjDksONd8OM4buMw4PDkndF4bquw5LDjHfhurjDgkV3xJDhu4pGw5l3RcODw5LDjXfDksOMQsOSd1XhuqB34bq44buK4buE4bukd+G6uOG7jndV4buSd1XDg8OSw413w4zhu6LDknfEkOG6tMOSw413w5LDjFjDksONd8OMxKjDksOMd+G6rsOSw4x34buy4bqo4bukd+G7suG7iHdZw4N3WeG7ikZFd0/Dg8OTd0Xhu453U8OM4bqqw5J3w5nhuqLDksONd8OZQsOSw7l3MeG7jndPw4N3w5PGoMOZd8Oa4buUd0XhuqLDknfEkMagd1F3ReG7onfDmlF3T1Dhu4p3w4nGr8OSw413RcOM4busRXdZxq/DundU4buk4bu04buEw5J3w4zEgsOSd+G6uEd34oCcReG6qOG7tOKAnXfDksON4buw4bug4buKd8OSw4zDg3dZw4Phu4x3w5rhu5p3w4zGoHdOw4xD4bukd8OMxqB3w5LDjcOMw6jhu4x3w5LDjOG6tMOTd8OZVcavRXdPUOG7indFw4zhu4jDksOMd8Oa4bqiRcOMw7l3w6PhuqDhu7R3w5LDjOG7sHfDk8agw5l3w5rhu5R3w5Phu47DknfDmeG7iuG7hMOSd1nDg3fDjMODw5LDjXdF4bus4bukd8OZVVB3w4nDg8OSw4x3RcOM4buMd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3w4nhuqzDkndZxajDksONd8OZw4zhu4rhu4bDknfDmeG6oOG7indRd8OT4buK4buEw5J34buLVeG7pMOSw413w5LhurbDk3fDvXjDvXh3TsOM4buKd+G6uOG7gsOSd8OZ4bqg4bu0d+G6uOG7lOG7infDmeG7sFDDksONd8OZw4zGr3fDjOG7sFHDksONd8OZw4xWRXfDmlZ3w5nDjMSod+G6uOG6sHfEkEp3xJDhu57DmXfhu7LhurzDknfhurjhu4p3w5LDjOG7sHfEkOG6ouG7jHdFw4zhu4h34bq44bqwd8OZw4zhu5jDksONd8OZ4buKw5LDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqpw4xYw5LDjXdF4bqs4bukd0XDjOG7pOG7tEbDknfhurjhurrDk3fhurjhu4LDkndFw4zhu4x3RcOM4bumw5LDjXfDmeG6oHdF4bquw5N3w5LDjELDkndV4buSd8OM4buiw5J3WeG7hHfDmlZ3xJDhuqjDmXfDksOM4bqsw5J3WcODd8OT4buw4bukd+G6uOG7lndFw4zhu4rhu4LDk3fhurjhu4zEgsOZd8OSw4xYw5LDjXfDjcSod0/hu4B3VeG6oHfDmcOM4bukxqBFd1nhu4R3w5LDjeG7sOG7oOG7infDksONw4zDqOG7jMO6d8OSw43hu7Dhu6Dhu4p34bu04buC4bukd8OZw4zhu4LDunfDksON4buw4bug4buKd8ONw4JTd8OM4buMxILDknfDksSCw5LDunfhurjhu5bDksONd8OSw43DjEzhuqB3WeG7nuG7indZ4buKRkV3w5nhu7Dhu55Fd+G6uOG7jMSCw5l34bq44buKd0Xhu6J3w4zGoOG7indZ4buw4buiw5J3T+G7hsOSd0Xhu6jhuqB3w4zDlMO5d+G6qcOMWMOSw413WeG7ikZFd0/Dg8OTd+G6qOG7tHfhurjhurB34bq44buKd8OSw43hu7BQRXdPxILhu4p3RcOM4buod8OZVeG7sOG7osOSw413ReG7rOG7pHfDmVVQd8OSw4zhuqzDknfhurjEguG7jHdV4bqow5l3w5nhu5TDmXfhurjDilN3ReG7qOG6oHdFw4zhu4J34bq4xqB3w5nhuqDDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buL4buud0Xhuqzhu6R3RcOM4buk4bu0RsOSd+KAnDBM4bqgd0Xhu6LDk3fDmVXhu4bDknfDmeG7sOG7oMOSw43igJ13UXfhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu47huqB3xJDhu6TGoEV3U8OM4bqu4buKd0XDjOG7pOG7tEfDknfhurjhu5rhu4p3ReG6okXDjHfDmeG7iuG7glN3RULDknfhurjhu5Thu4p3w5nhu7BQw5LDjcO6d+G7iMOZd8OSw4zhu4rhu4Thu6R3T8ODw5N3RcOM4buMd8OZ4bugd1PDjOG7iuG7guG7pHfhurbDknfDk+G7ikjDkndTw4zhu4h34bqo4bu0d07DjOG7mMOSw413RcOVw5J3w5LDjeG7pOG7tOG7hsOSd8ON4buK4bqid8OZVUp3w5LDjOG7sHfDmeG7hsOSd8ONw5Thu4p3ReG7qOG6oHfDkuG7jsO6d0Xhu6rDksONd1PDjOG6qsOSd8OSw4Phu4x3T8ODw5N34bquw5LDjHfDjOG7sFHDksONd+G6uOG7gsOSd8OZ4bqsw5N3T+G7tndF4buo4bqgd8OSw4zDg3fDjOG6ruG7jHfDmeG6rMOTw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcOsVnfDmcOM4bqg4bu0d+G6uOG7muG7infDicWod8OSw4zhurTDk3dTw4zFqHfDjFBTd1nhu57hu4p34bq44buK4buE4bukd07hu4pGw5LDunfDjOG7jMODw5J3ReG6rsOSw4zDunfDksOM4buww5LDjXfhurjhurTDksONd8Oa4bqg4bukd+G6uOG7jndPw4N3TsOM4buYw5LDjXfhu4jDmXfDkuG7nOG7infDkuG7iuG7hMOTw7p34bq4w5Xhu4p3w4zhu5Dhu4p3w5pWd8OZw4zhu6xFd8OZS8OSw4x3T+G7sOG7osOSw413w5lV4buKw7p34bq4R3dZ4buKRkV3T8ODw5N3WcSod0XGoMOSw4134bq44buWw5LDjXfDieG7ikjDkndV4bqgd+G6uOG7psOSw413RcOM4bqsw5J3w43hu4rhuqJ3w5lVSsO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyThu6TDmcOM4buMVXbhu6kkw5J34bqpw4zhu4rhu4bDksawL1Phu6k=

An Nhiên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]