(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm thích ứng, linh hoạt trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, một số cơ sở giáo dục đã chủ động lên kế hoạch, xây dựng kịch bản tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9, giúp các em có thêm kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới.
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sUzhu5vhurDhuqdu4buvw7rGoeG6p+G7q8O64bqn4bqg4buJ4bu54bqnbOG7m8O54bqn4bubxals4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p3R54bu54bqn4bq54bqvL+G7m+G6qeG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7nhu5pv4bq7beG6peG6scOa4bubZnXhuqfhuqDhu5vhu6Ns4bub4bqn4bq0w7rGocOg4bqndOG7ncO64bub4bqn4bubw7nhur/huqDhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p2vhu7Hhu53huqds4buBw7rhu5vhuqdt4buhbOG7m+G6p0zDmT7hu5xNLeG6qeG6ueG6p2zhu6fDuuG6p23hu53hu5XDuuG6p2vhu53DtMO64bqn4bu54bub4bq0bOG6p+G6oOG6v+G7ucOg4bqndeG7r+G6oOG6p8OA4bux4bqnbHjhuqfDgOG7teG6p8ah4bud4bq9w7nhuqdt4bqubOG6p27hu4fhuqds4bub4bqw4bqnbuG7r8O6xqHhuqd0w7XDuuG6p3PDtOG6p+G7m8O54bq/bOG7m8Og4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnc+G7oWzhu5vhuqdr4buBw7rhuqfhuqB24bqnbOG7m+G6tGzhuqfhu6vDuuG6p+G6oOG7ieG7ueG6p2zhu5vDueG6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5vhuqd0eeG7ueG6p+G6ucOg4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p2zhur1s4bqnb3Xhuqds4bul4bqn4bqg4bubw7V14bqnc+G7ncO0w7rhuqfhuqDhu5vhurRs4bqnbuG7meG6p2zhu5vhuqLEqcO64bqna+G7oeG6p2zhu5vDueG6p2zhur1s4bqnc8SQ4bqn4bqg4bub4bud4bqnQeG6ouG6u8O64bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqfDgOG7heG7ueG6p+G6oHnhu53huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bqv4buddcah4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7nUxvw7rhuqBvw4HhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqrhu51t4bqg4bubYeG6p2Vl4bqp4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p2Thuqlj4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqr4bqp4bqpL+G6qeG6uWVt4bqp4bqp4bqrY+G6qeG6qcSR4bqgZeG6ucSRZOG6qXThuq3huqFy4bu5xqE5w4E0ZWLhuqXhuqfhurt04bqgNOG6pUzhu5vhurDhuqdu4buvw7rGoeG6p+G7q8O64bqn4bqg4buJ4bu54bqnbOG7m8O54bqn4bubxals4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p3R54bu54bqn4bq54bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqVlZeG6qeG6peG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oDThuqVk4bqpY+G6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqxTuG7meG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfhu6vDuuG6p+G6oOG7ieG7ueG6p2zhu5vDueG6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5vhuqdz4bub4bux4bud4bqn4bq54bqnbuG6v+G6oOG6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6p0HhuqLhu4HDoOG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqnbHjhuqfDgOG7teG6p8ah4bud4bq9w7nhuqdt4bqubOG6p27hu4fhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnc+G7m+G6u+G7neG6p3PDtOG6p+G7m8O54bq/bOG7m8Og4bqnc+G7oWzhu5vhuqdr4buBw7rDoOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnbuG7peG6p+G6suG6ouG6p+G6oOG7ncO1w7rhuqfhu6vDuuG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G6oMOB4bqkbOG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdu4bud4buR4bqi4bqnc+G7neG7k8O64bqnbOG7m8O54bqn4bu54bubw7Phu7nhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTOG7m3Dhuqds4bunw7rhuqfhu6PhuqDhuqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqnw7rhuqzhurvDoOG6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5vhuqd0eeG7ueG6p+G6ueG6p8OA4buP4bqna+G6snls4bqn4bqow6rDueG6p2zhur1s4bqnc8SQ4bqn4bqg4bub4bud4bqnQeG6ouG6u8O64bqn4bqgw4HFqcO6xqHDoOG6p25nbOG6p2vhu53hu5PhuqDhuqd0w6rhuqdzxJDhuqfhuqDhu5vhu53huqfhuqDhuqJD4buZw7rhuqfDgOG7ncO64bub4bqn4bqow6rDueG6p3R54bu54bqn4bqp4bqt4bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqr4bqr4bqh4bqnJMOBw7nDusah4bqna+G7seG7neG6p2zhu4HDuuG7m+G6p23hu6Fs4bub4bqna+G7k8O64bub4bqnbOG7p8O64bqnbeG7neG7lcO64bqna+G7ncO0w7rhuqfhu7nhu5vhurRs4bqn4bqg4bq/4bu5w6Dhuqdu4buZ4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p2zhur1s4bqnb3XhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6p+G6oOG7m+G6ouG6p+G6oOG7m8O1deG6p3Phu53DtMO64bqn4bqg4bub4bq0bMOg4bqn4bqow4Lhurvhuqdu4buBdeG6p2vhu4HDueG6p+G6u8O64bqn4bqgw7nDqsO64bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdB4bqi4bq94bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p+G7q8O64bqn4bqg4buJ4bu5w6Dhuqds4bq9bOG6p2x44bqnw4Dhu7XhuqfGoeG7neG6vcO54bqnbeG6rmzhuqdu4buH4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu5vhurvhu53huqfhuqDhu4PDusah4bqnbOG6ssO9w7rGoeG6p+G7q8O64bqn4bqg4buJ4bu54bqnbeG6snnhu53huqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p+G6oOG7m+G6tGzhuqdzw7ThuqDhuqfhu5vhu7Phu7nhuqfigJzhuqDDgeG6pGzhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6py3huqfhuqDDgeG6pGzhuqfhuqDhuqJDw7TDuuKAneG6oeG6pyTDgcO5w7rGoeG6p27hu6Xhuqds4bubw4PhuqfhuqDDgcWpw7rGoeG6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p+G7q8O64bqndOG6okPhu5PDuuG6p+G6oMOB4bqkbOG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdu4bud4buR4bqi4bqnc+G7neG7k8O64bqnbOG7m8O54bqn4bu54bubw7Phu7nhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJOG7m2/DueG6p0Thuqdz4budw7TDuuG6p2zhurDhurvhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p8ah4bud4bq9w7nhuqfhuqjhu53DtcO6w6Dhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bubw6Dhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqn4bqgduG6p2zhu5vhurRs4bqn4burw7rhuqfhuqDhu4nhu7nhuqfhuqDDgeG6pGzhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6p3Phu5vhu53DtMO64bqn4bubxals4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p0PDtcO64bqn4bqgw6114bqn4bubeMO64bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhu5vDqsO64bub4bqn4bqgw4HhurvDusah4bqnbOG7m+G6osSpw7rhuqdr4buh4bqnc+G7ncO0w7rhuqfhuqDhu5vhurRs4bqnbuG7meG6p+KAnOG6qOG6suG7s+G6oOG6p+G6qOG6tuG6p3Xhu6vDuuKAneG6oeG6p1VnbOG6p23EguG6p+G7q8O64bqn4bqg4buJ4bu54bqn4bqg4bubb8O54bqn4bub4bufw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhurRs4bqn4bqgw4HhuqRs4bqn4bqg4bqiQ8O0w7rhuqds4bul4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfhurLhuqLhuqdu4bud4buZdeG6p+G6oMOBw7nDusah4bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p23hu6Fs4bub4bqna+G7k8O64bub4bqnbOG7g8O6xqHhuqfhuqDhu5tow7rGocOg4bqn4bqg4bqiQ+G6p8O64bub4budw7XDuuG6p2zhurbDusah4bqna+G7r2zhuqd04buv4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfhu5vhur/DuuG6p2zhu5vDtOG6oeG6p0zhu5vhu6PDuuG7m+G6p+G6qOG7n+G6p+G6qOG7iUPhuqfDuuG7m2Z14bqn4bqg4buJw7rhuqdt4bquw7rGoeG6p+G6oOG7seG7neG6p27hurvhuqfhuqDhu5vDveG7neG6p8ah4bud4bq7w7rhuqdu4buZ4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p2zhur1s4bqnb3Xhuqfhu6vDuuG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G6oMOB4bqkbOG6p+G6oOG7ncO04bu54bqndOG6ouG7q8O64bqnbuG6suG7s2zhuqds4bq9bOG6p8O64bubw6rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p8O6xqHhu5vhu53DtXXhuqfhuqDDg2zDoOG6p27hu4F14bqna+G7gcO54bqn4bq7w7rhuqfhuqDDucOqw7rhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bqv4buddcah4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7nUxvw7rhuqBvw4HhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqrhu51t4bqg4bubYeG6p2Vl4bqr4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p2Thuqlk4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqr4bqp4bqpL+G6qeG6uWVt4bqp4bqp4bqrY2LhuqvDqeG6oGRiY2Lhuql04bqt4bqhcuG7ucahOcOBNOG6ueG6q+G6reG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlTOG7m+G6sOG6p27hu6/Dusah4bqn4burw7rhuqfhuqDhu4nhu7nhuqds4bubw7nhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqndHnhu7nhuqfhurnhuqXhuqfhuqrhu51t4bqg4bubNOG6pWVl4bqr4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWThuqlk4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurFO4buBdeG6p2vhu4HDueG6p+G7ueG7m+G7p8O6xqHDoOG6p2zhu5vhu7HDusah4bqnbeG7oWzhu5vhuqds4bubw7nhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqnbsO0w7rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p3TDquG6p8O64bub4bud4buTdeG6p+G6qOG6ruG6p0HhuqLhurvDuuG6p+G6oMOBxanDusahw6Dhuqdz4bub4burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7meG6p3R44bqndMOq4bqnbOG6sOG6u+G6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqfhu5vFqWzhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxw5rhu4N14bqn4bubxals4bqnw7rDqkPhuqckw4HhurLDvcO6xqHhuqck4buaOCThu5pMPeG6pyThu5vhu53hu5PhuqLhuqc+w63DuuG6p8OjJOG7uOG6oeG6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p+G7muG7peG6u8SD4bqnbOG7peG6p+G6q+G6ueG6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5vhuqdz4bub4bux4bud4bqn4bq5w6Dhuqdtw7nhuqfDgOG7seG6p3ThurLhu7PDusah4bqn4bubxals4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p+G7luG6reG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLDoOG6p8O64bubw6rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p27hu4fhuqds4bub4bqw4bqnbuG7r8O6xqHhuqfhu6vDuuG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G6oMOB4bqkbOG6p+G6oOG7ncO04bu54bqnbOG7m8O54bqnbOG6vWzhuqdvdeG6oeG6p8OaxqHDucOq4bud4bqnxqHhu53DveG6p+G7m8WpbOG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p3Phu5vhu6Xhurvhuqdr4bqiduG7neG6p8OA4bq9w7rGocOg4bqna+G6onbhu53huqds4bub4bud4buR4bqi4bqn4bqow6rhuqfDusahw6pD4bqn4bqg4bub4bq04bqnZeG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p+G6oOG6ouG7i8O64bqnbOG6vWzhuqfhuqDhu5vhu4tD4bqnbOG7q+G6p+G6oMOB4bq7w7rhu5vhuqfhuqDhu5vhurDhuqdr4but4bud4bqnbeG6suG7t8O6xqHhuqds4bubw7nhuqds4bq9bOG6p2914bqnc+G7m+G7seG7neG6p+G6ueG6oeG6p07hu5nhuqdu4buBdeG6p2vhu4HDueG6p2zhu5vDrOG6oOG6p3ThurLhu7PDusah4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhu6vDuuG6p+G6oOG7ieG7ueG6p2zhurbDusah4bqnw7rhu5vhurLhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqnbeG7oWzhu5vDoOG6p8O64bubw6rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p+G7ueG7m8Otw7rhuqfDuuG7m+G7pXXhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bubw6Dhuqd04butw7rGoeG6p8ah4bubw7Phu7nDoOG6p+G7m+G7k+G6p+G6oOG7m+G7scO6xqHhuqd04bq/4bud4bqnc+G7ncO0w7rhuqfhuqDhu5vhurRs4bqn4bqg4bubb8O54bqnbOG7m+G6sOG6p27hu5HDoOG6p3ThuqJD4buTw7rhuqdu4buRw6Dhuqfhu7nhu5vhuq7huqdu4bq/w7nhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqnQ8O04bqiw6DhuqfhuqDDgeG6osO6xqHhuqdr4bufw7rhu5vhuqHhuqfDmsahw7nDquG7neG6p+G6qOG7neG7k2zhuqdu4bqy4buzbOG6p8O6w63Dusah4bqnbOG6u8O54bqnc+G7ncO0w7rhuqfhuqDhu5vhurRs4bqn4bqgdsO6xqHhuqdB4bqi4bq94bqgw6DhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p2zhurbDusah4bqnw4Dhu4/huqd14bu14bqnbOG6vWzhuqd0eeG7ueG6p+G7ueG7m+G6ruG6p27hur/DueG6p3Xhu6vDuuG6pyTDueG6vcO6w6DhuqfDmsahw7nhur/hu53huqfDmsah4bqs4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p2zhur1s4bqnb3Xhuqds4bul4bqn4bqg4bubw7V14bqnc+G7ncO0w7rhuqfhuqDhu5vhurRsw6Dhuqdz4bq44bqnw7rhu4PDusah4bqndMOqdeG6p2vDquG7ncOg4bqndMOqdeG6p27hu5HhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJOG7m+G7i0PhuqdUw7XhuqdM4bq7w7nhuqdL4bq7w7rDoOG6p+G7muG7neG7k+G6ouG6p+G6oMOB4bqy4bu1w7rGoeG6pyTDgeG6ssO9w7rGoeG6pyThu5pMPeG6p+G7uOG6oeG6p8Oa4bq7deG6p8OaxqHhur/DuuG6p8OjJOG7uOG6oeG6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p+G7muG7peG6u8SD4bqnbOG7m+G7neG6u+G6p8OA4buNw6DhuqfDuuG7m8Oq4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqfDgOG7j+G6p2vhu7HhuqfhuqDDgeG7o+G6p2zhu5vDueG6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5vhuqfhu5vFqWzhuqfhuqDhu5vDtXXhuqdj4bqna+G6onbhu50v4bqg4bqi4buLw7rhuqfhuqjDqsO54bqna+G6onbhu53huqds4bub4bud4buR4bqiw6Dhuqdu4bux4bud4bqn4bqoeeG7neG6p2zhur1s4bqnb3Xhuqfhu5vFqWzhuqfhuqDDgeG6pGzhuqfhuqDhuqJDw7TDuuG6p+G6oMOB4bqyeWzhuqdu4bulw6DhuqdtxILhuqds4bux4bqnxqHhu4XDusah4bqn4bqg4buJ4bu54bqn4bqgw4HhuqLDusah4bqndOG7hcO6xqHhuqfDusah4bubb+G6p2vDquG7neG6p8ah4bud4buBw7rGoeG6p2zhurDhurvhuqfhuqDhu5vhu4tD4bqnbOG7q8Og4bqnw7rhu5vhurLDusah4bqndOG6suG7s8O6xqHhuqdz4budw7TDuuG6p+G6oOG7m+G6tGzhuqfhuqhqw7rhuqd0w6rhuqfhu6PhuqDhuqfDgMO54bqn4bqoeeG7neG6p+G7m8WpbOG6p+G6oMOB4bqkbOG6p+G6oOG7ncO04bu5w6DhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p3Phu5vhu53huqfhu5vhu53hu5PhuqLhuqdB4bqi4buB4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfDuuG7m+G6suG6p3XDucO6xqHhuqd14bqi4buxw7rhuqHhuqfDmuG7hXXhuqdr4buF4bqg4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G6oMO04bqnbuG7pcOg4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqdu4buH4bqn4bqg4buDw7rGoeG6p2zhurLDvcO6xqHhuqds4bq9bOG6p2vhuqJ24bud4bqn4burw7rhuqfhuqDhu4nhu7nhuqfDusahw7nDquG7neG6p8ah4budw73huqds4bub4bujw7rhu5vhuqdz4bub4bul4bq7w6DhuqfGoeG7neG6u8O54bqnbuG7kcOg4bqna8Oq4bud4bqn4bqg4buJ4bu54bqnbOG7m8O54bqnbOG6vWzhuqdvdeG6p+G6qOG7keG6p8O64bubw6rhuqd0w6p14bqn4bqg4bubw7V14bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sU7hu7Hhu53huqfhuqh54bud4bqn4bqo4bud4buTbOG6p+G7m8WpbOG6p+G6oMOB4bqkbOG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqgw4HDtcO64bqndHnhu7nDoOG6p8O64bubw6rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p0HhuqJD4bqnbuG7ocO64bub4bqn4bqp4bqt4bqtNuG6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfDusah4bub4budw7V14bqn4bqgw4Ns4bqn4bqo4bud4buTbOG6p25vw7nhuqdz4bubxKnhuqLhuqfhuqDDgeG6u8O6xqHDoOG6p8OB4bqm4bq74bqn4bqg4bq7Q+G6p+G6oOG7m+G6snjDusah4bqnQuG6okPDtcO64bqna2bDusah4bqnw7rhurJ5bOG6p8OA4bq94bqg4bqnc+G7m+G6osSpw7rDoOG6p3Phu5vhuqJDw7TDuuG6p2zhur3DueG6p2RT4bqnbOG6sOG6u+G6p0vhu6/huqdb4bqn4bqgw7TigKbhuqckw4HDtcO64bqnbHjhuqfDgOG7teG6p3PDtOG6oOG6p0HhuqLhu4Hhuqds4bq9bOG6p3Thu4vDuuG6p3Phu5vhu4HDueG6p8OA4bq94bqg4bqnw7rhu4PDusah4bqndOG6pGzhuqfhuqDDgeG6snls4bqnbuG7pcOg4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqfDgOG7j+G6p+G7ueG7m8Otw7rhuqd0w7nhur/hu53huqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqn4bqg4bubb8O54bqnw7rhu4PDusah4bqndOG6pGzhuqdu4buZ4bqna+G7seG6p+G6oMOB4buj4bqn4burw7rhuqfhuqDhu4nhu7nhuqds4bubw7nhuqfhu7nhu5vEguG6p+G7m+G7s+G7ueG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bqlbeG6oOG7m+G6onVr4bqn4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqnZWVj4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p2ThuqnEkeG7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8vbG3DuuG6oWvhurvDueG6oOG7m+G6u8O64bub4bubw7nhurvhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6q+G6qeG6qS/huqnhurllbeG6qeG6qeG6q2PEkeG6rWLhuqBlw6nhuqtkw6l04bqt4bqhcuG7ucahOcOBNGVk4bqt4bql4bqn4bq7dOG6oDThuqVM4bub4bqw4bqnbuG7r8O6xqHhuqfhu6vDuuG6p+G6oOG7ieG7ueG6p2zhu5vDueG6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5vhuqd0eeG7ueG6p+G6ueG6peG6p+G6quG7nW3huqDhu5s04bqlZWVj4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWThuqnEkeG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqxJOG7g8O6xqHhuqds4bqyw73Dusah4bqnbOG6vWzhuqdr4bqiduG7neG6p+G7m8WpbOG6p+G6oOG7m8O1deG6p2vhuqJ24bud4bqnbOG7m+G7neG7keG6ouG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p+G6oOG6ouG7i8O6w6DhuqfDusahw6pD4bqn4bqg4bub4bq04bqnZeG6p27hu5nhuqfhu6vDuuG6p+G6oOG7ieG7ueG6p2zhu5vDueG6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5vhuqdu4bqy4buzbOG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p3Phu5vhur3huqfhu5vhu53hu5PhuqLhuqdB4bqi4buB4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSThurJ4w7rGoeG6p+G6oOG6pMOg4bqnbOG7g8O64bqnbOG6tOG6p+G6qMOqw7nhuqdzw7Thuqfhu5vDueG6v2zhu5vhuqds4bub4bqiw7rGoeG6p2zhurDhurvhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGocOg4bqnbOG6vWzhuqfhuqB24bqna+G7r+G6p3Xhu6vDusOg4bqnJMOB4bqyw73Dusah4bqnJOG7mkw94bqnJOG7m+G7neG7k+G6ouG6p03hurJ4w7rGoeG6p8OjJOG7uOG6oeG6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p+G7muG7peG6u8SD4bqnbuG7h+G6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p8ah4bud4bq9w7nhuqfhuqDDgeG7n8O64bubw6DhuqfGoeG7neG6vcO54bqn4bq9w7rhuqfhu7nhu5vEguG6p+G7m+G7s+G7ueG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEk4bub4buLQ+G6pz7hurbhuqdA4bqi4bq7w7rGocOg4bqn4bua4bud4buT4bqi4bqn4bqgw4HhurLhu7XDusah4bqnw7rhu5vDquG6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqnbOG7m8O54bqna+G7ncO04bqgw6Dhuqdtw7nhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqnc+G7m+G7seG7neG6p+G6ueG6p27hu6vDusahw6Dhuqdt4buhbOG7m+G6p2vhu5PDuuG7m+G6p+G6qGrDuuG6p23hu53hu5XDuuG6p2vhu53DtMO64bqn4bu54bub4bq0bOG6p+G6oOG6v+G7ucOg4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqfhuqhqw7rhuqdzw7ThuqDhuqfhu5vhu7Phu7nhuqfDgMO5w7rGoeG6p8OAw7nDusah4bqn4bub4bufw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhurRs4bqn4burw7rhuqfhuqDhu4nhu7nhuqfigJzhuqDDgeG6pGzhuqfhuqDhuqJDw7TDuuG6py3huqfhuqDDgeG6pGzhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6oeG6pyThuqJD4bqnw7rhu5vhu53DtcO6w6DhuqfhurLhuqLhuqfhuqDhu53DtcO64bqn4bubxals4bqn4bqgw4HhuqRs4bqn4bqg4budw7Thu7nDoOG6p27hu7Hhu53huqfhuqh54bud4bqnbOG6vWzhuqdvdeG6p3Phu5vhu7Hhu53huqfhurnhuqds4bul4bqndOG6pGzhuqfhu5vFqWzhuqdz4bub4bq9w6DhuqfGoeG7ncaw4bud4bqnw4Dhu4/huqds4bul4bqnc8O04bqn4bubw7nhur9s4bub4bqna+G7reG7neG6p23hurLhu7fDusah4bqn4burw7rhuqfhuqDhu4nhu7nhuqfDgeG7ncO1w7rGocOg4bqnbOG6vWzhuqd0eeG7ueG6p2zhu6Xhuqd04bqkbOG6p+G7m8WpbOG6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p2vhu5/DuuG7m+G6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqnw4Dhu4/huqfhu5vhu5PhuqfhuqDhu5vhu7HDusah4bqndOG6v+G7neG6p3Phu53DtMO64bqn4bqg4bub4bq0bOG6p2x44bqna+G7gcO64bqh4bqnJMOBw7nDusah4bqn4bqg4bub4bq9w7rGoeG6p2LDoGPDoGThuqfhuqDEgkPhuqfhuqjDqsO54bqnbuG7neG7keG6ouG6p3Phu53hu5PDuuG6p23hu6Fs4bub4bqna+G7k8O64bubw6Dhuqds4buDw7rhuqds4bq04bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqjhu4PDuuG6p+G7m+G6snnDusah4bqnbWrDuuG6p2zhurDhurvhuqdsw6zhu7nhuqfhuqDDgcO1w7rDoOG6p8O64bubw6rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p8OA4buP4bqn4bqg4budw7TDuuG6p+G7m8Oqw7rhu5vhuqfhuqB24bqnbOG7m+G6tGzhuqds4bq9bOG6p27hu7PhuqDhuqdz4bud4buZdeG6p+G6oMOB4bq74bqnbuG6vcO64bub4bqnxqHhu53hur3huqfDuuG7g8O6xqHhuqd04bqkbMOg4bqn4bqgw4Lhuqdu4bul4bqndMOsQ+G6p2x44bqnw4Dhu7Xhuqfhu7nhu5vDrcO64bqndMO54bq/4bud4bqn4bubxals4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p27hu5nhuqds4bul4bqnbOG6vWzhu5vhuqfhu6vDuuG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G7ueG7m8SC4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqg4bubb8O54bqn4bqgw4LDusah4bqnb3XhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG6uuG6ouG6oOG7m8O5w4HhuqXhurEkIyXDmsag4bqnVMOV4bqnLeG6pyThu5ol4bqnJOG7mjpb4bqvL+G7ueG6sQ==

TRUNG LÊ - THU THỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]