(vhds.baothanhhoa.vn) - Người dân quê tôi thường gọi cái loa truyền thanh bằng danh từ rất dân dã: cái “mồm sắt”. Lúc đầu gọi nghe có phần châm biếm, cợt nhả, nhưng nghe dần thành quen, giờ không ai nhớ đúng “tên cúng cơm” của nó là loa truyền thanh nữa mà đã thân thuộc với tên gọi “mồm sắt”.
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOZ4bq64buyw5kt4bqgT+G7isONw5J0d03hu6TDmsOZ4buKSeG7tHV24bupxrDDmsOZVeG7jMOSw43hu6kgw4zhu6Thu7RGw5J3ReG6ouG7infigJzDk+G7lsOTd8Oa4bqyw5nigJ13UXdU4buk4buGd8OZ4buY4buKxrAvw5rDmVXhu4zDksON4bupxrAvw4x54bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTw6PhurrhuqDDiXbhu6nhuqnDjeG7sOG7oOG7infDieG6rMOSd1Thu6Thu4Z3w5nhu5jhu4p3w5nDjOG7sOG7oMOSw413w43DlOG7indF4bqi4buKd0/hu4zhuqB3w5lV4buk4bu04buEw5J3w5nDjOG6oMOSw4x3xJDhurTDksONd8OJ4bqgw5LDjHfDmeG7rndV4bqow5l3w4nhuqzDknfDieG6sHR3ReG6ouG7infigJzDk+G7lsOTd8Oa4bqyw5nigJ3DuXfhuqfhu6ZFd+G6uOG6quG7pHfDjcOU4buKd8OSw43DjOG6undF4buOd1PDjOG6qsOSd0XDjOG6rMOTd8SQ4buK4buCw5PDundFUMOZd8OSw4zhuq7DunfDksOM4buww5LDjXfDksONw4zhurp3w4nhuqrDknfDmcOMw4PDksOMd1Thu6ThurrDksO6d8ON4buK4bugd07DjOG7mMOSw4134bqg4buKd8OSw4zhu5534bq44bumw5LDjXfigJzDmeG7hsOSd0Xhu6bDksONd0Xhu6LDk+KAnXdF4buo4bqgd8OS4buOd0/Dg3dP4buM4bqgd8OZVeG7pOG7tOG7hMOSd8OZw4zhuqDDksOMd8OSWOG6oHfDk8ODd+G6uOG6sHfDmcOM4bqsw5J3w5nDjOG7pMagRXdZ4bue4buKd8OZ4buGw5J3w43DlOG7infigJzDk+G7lsOTd8Oa4bqyw5nigJ3DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bDicOZw4zhu6TDk8SQd+G7iiDhurrDksOZ4bq6VXZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w53hu4rDicOZw4x0d+G7ucOB4bu1U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7teG7t+G7s1Phu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi/DvcO94bu1w4Evw7144bu3w4nhu7V4w4B4eeG7s+G7ucOZw4Hhu7nhu7Xhu7VPw4AteUFBw4nhu7V4w4F44bu14bu14buzw5nhu7PDveG7ueG7uU/DgC3DvcO5TVPDjXZ34bqgT8OZ4bufdiDDjOG7pOG7tEbDkndF4bqi4buKd+KAnMOT4buWw5N3w5rhurLDmeKAnXdRd1Thu6Thu4Z3w5nhu5jhu4p2d8Od4buKw4nDmcOM4bufduG7ucOB4bu1dnfDjOG6uuG7isONw4zDmeG7n3bhu7Xhu7fhu7N2dy/hu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIOG6oFPDmeG7iuG7jMOSduG7qT/DksOMd8OT4buKw5LDjHfDjMOU4bqgd+G7p+G6qcON4buk4buWw5J0dyLhuqLhu4x34bqp4bqnMcWpw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG6pcOM4buM4bquw5LDjXd5eHfDkuG6tsOTd1nhu4R3w5lV4buw4bueRcO6d8OMRnfDmcOM4buUw5LDjXfigJzDk+G7lsOTd8Oa4bqyw5l34oCdd1Thu6Thu4Z3w5nhu5jhu4p3RcOMS3fhurjhu7BQRXfEkOG7lHfDmVXhu4h3UXdF4bqiRXdFxq/Dk3fhurjhu7Dhu6DDksONd0XDjOG7iMOSw4zDuXfhuq3hu5zhu4p3w5nDjOG7mMOSd0XFqMOSw413T+G6ssOTd0/Dg3fhurjhu7BQRXfDk8agw5l3Rcavw5N3T+G7jOG6oMO5d+G6p+G7jOG6oHfDjOG7sOG7nsOSw413xJDhu4bDkncx4buYw5LDjXfDmcOMxKh3xJDhu4bDknfhu4vhuqzhu7R3RcOM4bqud8OSw43DjOG6unfDjcSow7l3w6Phu4zDgkV3w4nhurbDk3fEkFjhuqB3w5JX4bqgd8OZw4zhuqLDksONd0XhuqLhu4p3T+G7jOG6oHfDmULDk3fDmUrDmXdFw4zhu7DhuqB3TkpTd8OaV+G6oHfDmcOMxKh3ReG6rnfDmcOM4buYw5J3RcOM4bqkw5LDjXfhuqDhu4p3w5LhurLDk3fhurjhu7BQRXfDmcOM4buYw5LDjXfDmeG7isOSd8ONxKh3w4zhu4LDmcO5d+G6qcONw4Phu7R34bq44buOd+KAnMOT4buWw5N3w5rhurLDmeKAnXdFw4xLd0Xhu453RcOM4busRXfDkuG6tsOSw413RcOM4buod+G7tOG7guG7pHdPw4N3w5nhu4rhu4JTd+G6rMOTd0XhuqJFd+G6uMOD4buKd+G7i1Xhu6TDksONd+G7sOG7osOSw43DunfDmUvDksOMw7p3w4zhu6Thu7RGw5LDuXfhu7d3w43hu4rhu6B3w5rhuqLDksONw7p3T+G7jOG6oHdTw4zhuqLDmXfEkOG6rsOSd8OSw4zEgkV3w4zhu4pG4bukd8OZw4xHd8OJxq9Fd8SQ4buk4bua4buKd8Oa4bqiw5LDjXdF4buo4bqgdzHDg+G7infhu4vhu4rhu4LDksONd8OS4buO4buKd8O14buKRsOZd+G6qeG6oMOTw7p3ReG7qsOSw413T8ODd+G6uOG6osOSw4x3w5nDjOG7rEV3w5LDjeG7sOG7oOG7infDieG6rMOSd8OJQuG7tMO6d0XDjOG7rsOSw413eXfDmeG7iuG7gsOSw413T8ODd8OM4buCw5l3ReG6okV3RcOM4buw4buiw5LDjXfDmVXEqMOSw4zDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buL4buud07DjOG7indF4buOd0XDjOG7sOG7osOSw413w5lVxKjDksOMd+G7suG6rOG7tHfDiVbDksONd+G6qeG7mMOSw413w5nDjOG7mMOSd8OT4bue4buKw7p34bqp4buYw5LDjXfDmcOM4buYw5J3w5Phu57hu4p3w5LhuqzDksONd0XhuqDhu4zDunfhuqnhu5jDksONd8OZw4zhu5jDknfDk+G7nuG7indO4buKR+G7pHfDk0Thu6TDunfDjEZ3w5nDjOG7lMOSw4134oCcw5Phu5bDk3fDmuG6ssOZ4oCdd+G6uOG7sFBFd8ON4buK4bq2w5LDjXfDk+G6skV3TsOM4bqyU3fDkuG7ouG7isO6d8OT4buc4buKd8OZw4zhu5jDknfhu7Mt4bu1d0XGr8OTd0/hu4zhuqDDundV4buK4buGw5LDjXfDmcSC4buKd+G6qcOMw4N3WeG6tsOSd8OM4buO4bqgd8OZw4zhu5jDknfDmcOM4buw4bugw5LDjXdF4buOd3l3Rcavw5N3T+G7jOG6oHdFw4zhu4jDksOMw7p34bu1d0/hu4zhuqB34bq44bqo4bukd+G6uOG7pOG7mOG7indZw4Phu4x3w5LDjOG6oOG7pHdFw4xM4bqgd1XhuqB34bu1d1PDjOG7sOG7osOSw413w4F3w4zhu7Dhu57DksONw7p34bqsw5N3w5nDjOG6oMOSw4x3VeG7hMOSd1nhuqDDksONw7p3T+G6rsOSw4x3T+G7jsOZd8Oa4buk4buUw5l3w5nhu6534bu3d8ON4buK4bugd0XDjOG7jHfhurjhu4LDknfhu7nDjOG7s3h3w5rhuqLDksONw7l34bqpw43hu4zDg+G7infDmeG7iuG7glN34bqsw5N3ReG6okV34bq4w4Phu4rDunfigJzDk+G7lsOTd8Oa4bqyw5nigJ13RcOVw5J3w5nDjOG7mMOSw413xJDhuqLhu4x3w5nhu4rDknfEkOG7pOG7lsOSw7p3w5nEqMOTd8ON4buK4bqo4bu0d8OZ4bugd1Xhu6Lhu4rDunfDmcSow5N3w43hu4rhuqB3w5rhu6ZFd0/EgkXDunfDmcOM4buYw5LDjXfEkOG6ouG7jHdP4bqo4bu0d0/hu7Dhu6LDksONw7p3w5LGoFN3w5nhu4rhu4TDknfhurjhu4pGw5LDundU4buk4bq8w5l3w4nDlMOSd1lGd8Oa4buKw5LDjMO6d8OMw5RTd8OZw4zhu5jDkuKApnfhu4vhu653TsOM4buKd0Xhu4534oCcw5Phu5bDk3fDmuG6ssOZ4oCdd0XhuqhTd8OZw4zhu5jDksO6d0XhuqJFd8SQ4bqiRXfEkOG7iHfDmcOM4buww7p3w5nDjOG7mMOSd8OZVeG7sFHDksONd1PDjOG6qMOSd07DjFHhu4p3T+G6ssOTw7p3w5pXd8OJxq/DksONd8OM4buCw5l3ReG7mMOSw413w5LhurbDksONd1nhu57hu4p34oCcw4zhuqrDk3fEkMODd0/hurTDksON4oCdd8OSw4xYw5LDjXfDksag4buKd8OJ4bukw5LDjXfDmcOM4buYw5LDjXfEkOG6ouG7jMO5d8O1w4N3w5LDjeG7sOG7oOG7infDieG6rMOSd8ON4buK4bugd0Xhu6rDksONd+G6uOG6sHdU4buk4bqid1Thu6ThurrDkndZ4bue4buKd8OSw4xYw5LDjXfDksag4buKd8OJ4bukw5LDjXfDjOG6tMOSw413w5LDjcOD4bu0d0Xhu6jhuqB34oCcw5Phu5bDk3fDmuG6ssOZ4oCdw7l34bqtxqDDmXfDksONw4Phu7R3TsOM4buYw5LDjXdF4buOd8OSxqDhu4p3w4nhu6TDksONd8OZw4zhu5jDksONd8SQ4bqi4buMd8ONxKh3T8SC4buKd8OSw4zhuqDhu4x3w5LDjOG6okV3w4zhu5Dhu4p3w5LDjOG6oOG7pHfigJzhuq3hu5bDk3fDmuG6ssOZd8OM4buYw5N3w5LhuqDhu7R3xJBKd+G7lMOTd1Xhu5bhu4p3w4N3ReG6okV34buYw5LDjXfEkMODc+KAncO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhu4vhu4pGw5J3w4nGr8OSw413T8ODd1lC4bu0w7p3w5LDjOG7sMOSw4134buy4bukw5LDjXdU4buk4bqgw5LDjHdF4bqs4bukd0XDjOG7pOG7tEbDkndZ4buEd+KAnMOT4buWw5N3w5rhurLDmeKAnXdU4buk4buGd8OZ4buY4buKd0Xhu6rDksONd0Xhu453w5LDjFjDksONd0XDjOG7pOG7tEbDknfigJzDiVF3TsOM4buORcO6d8OJUXdF4buw4bug4buK4oCdw7l3PuG7tHdPw4N3RcOM4buk4bu0RsOSd8SQw4N3RcOM4buKd8OMxqDhu4p3w5lV4buwUcOSw413IMOM4buKd8OMxqDhu4p34bqlw4zhu6Thu7Thu4LDknfDjMOURXdV4bqgd+G6uMOURXfDmcOM4buYw5LDjXfEkOG6ouG7jHdZ4buEd8OSxqDhu4p3w4nhu6TDksONd8OZVeG6oOG7jHfDmcOM4buwUcOSw413RcOM4buMd8OMw5RFd8Oa4buKw5LDjHfDjeG7iuG7kOG7isO5d8Ot4buW4buKd8OJ4buMd8OSxqDhu4p3w4nhu6TDksONd8OSw43hurLDkndU4buk4bqid8OM4buMw4JFd8OJ4buMd0XhuqLhu4p3w5Phu4hFd8OT4bue4buKd+G6rMOTd+KAnMOT4buwUMOZ4oCdd1Thu6ThuqJ3LXfDk8ODd8Oa4bqg4bukd07DjOG7infhurjDlEV34buy4buMw5LDjXfDmcOM4buYw5LDjXfEkOG6ouG7jMO6d8SQw4N3RcOM4buKd8OMxqDhu4p3w5lV4buwUcOSw4134buy4buKw5J3U8OM4bq8U3fhurjDlEV3w5PGoMOZd8SQw4Phu4p3w5nDjOG7osO5dzHhu7BQRXdF4bqi4buKd0XDjOG6qMOZd8ON4buKw5TDksONd07DjOG7mMOSw413w4zhuqDhu7R3w5LDjOG7sMOSw413w5pWd8OSw4zhu4pGw5l3w5nhuqzDk3fEkMODd0Xhu453w5nDjOG7ruG6oMO6d8OS4buGw5J3TsOM4buKd+G6uMOURXfhu7Lhu4zDksONd8SQw4Phu4p3w5nDjOG7osO6d8SQw4N3T8SC4buKd+G7suG7isOSd8OM4bqiw5l3eXfEkMOD4buKd8OSWOG6oOKApuG7i1Xhu4zDksONd0/hu6ZFd8SQw4N34bq44bqgw5LDjXfDksON4bqsw5J3WeG6oMOSw413ReG6rOG7pHfDjOG6osOZd+KAnGjDjELDkndPw4N3ReG7jMOSd8ON4bqi4buKw7p3RcOM4buw4bqgd8OTxqDDmXdP4bqqw5J34bu04buG4bukd+G6oOG7iuKApuKAnXfDmcOMxKh3w5PGoMOZd0XDjEp3ReG7jndF4buMw5J3w5LDjOG7kHfDmeG6qMOZd8OZ4bqud0XDjMSC4bu0d0/hu4bDkndTw4zDlcOSw4134bq4w4Phu4p34buy4buKw5J3U8OM4bq8U3fEkMODd8OJ4buuw5LDjXfDjeG7isOUw5LDjXfhu4zhuqDDksOMd1nDg8OSw413RcOM4buMd0Xhu4zDkndFw4xKd8OSw43hu6jDunfEkMODd0XDjOG7infDjMag4buKd8OZVeG7sFHDksONd07DjOG7pOG7tOG7gsOSd8OMw5RFd+G6uMODw5LDjHfDieG7rsOSw413T8SC4buKd8OZVeG7jMOSw413w5Lhu4rhu4TDk3fDmeG7iuG7gkV3w5Lhu6Thu5Thu4rDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqnxILhu4p3w5nDjOG7hsOTd0XDjOG7pOG7tEbDknfEkMODd8OZVeG7sFHDksONd8OZw4zhu5jDkndZw4N3xJDDg3dFw4zhu4p3w4zGoOG7infDmVXhu7BRw5LDjXcgw4zhu4p3w4zGoOG7indow4zGr3fDklh3T+G7hsOSd8OZw4zhu5jDksONd8SQ4bqi4buMd0XDjOG7jHdFw4xKd+G6usOTd8OZVeG7jMOSw413w5nDjOG7mMOSd8OZw4zhuqDDk3fDjeG7iuG6oHfigJzhuqnDjcOD4bu0d8OMxqDhu4p3w4zEgsOSw4x3U8OM4bumReKAncO6d8OZw4xWRXfDjOG7ikbDkndF4bqiRXfEkOG7ikbDkndTw4zhuqJTd07hu4J3w4zhu4zEgkXDjHfDjOG7juG6oHfDjeG7iuG6oHfhurjEqMOSw4zDuXcxw5RFd+G7suG7jMOSw413w5nDjOG7mMOSw413xJDhuqLhu4zDunfDjOG6oOG7infEkMODd1Thu6ThuqDhu7R3VeG6oHfEkOG7pOG7mMOSd0XDjOG7pOG7tEbDksO6d8OT4bqu4buKd1Thu6ThuqJ3VOG7pOG7hsOSd0Xhuq53w5nhurLDmXfDk+G7iEXDunfDmcOM4buCd0/Dg3dF4bqs4bukd0XDjOG7pOG7tEbDkndF4buo4bqgd8OM4bqg4buKd8SQw4N3ReG7rHfDmcOM4buCd1XEqHdV4bqqw5N3w5lV4buGw5J3T+G7jOG6oMO6d8OZ4buud0XDjOG7pOG7tEbDkndF4buMw5J3T1DDknfDkuG6ouG7infDksOMw4N34bq44bq+d+G6uOG7sFBFd0/hu6zhuqB3RcOMxq9Fd0Xhu4zDknfhurjhu4LDkndFw4zhu6Thu7RGw5J3ReG7jMOSd8OJ4bqs4bukd8SQw4N34bq4w4LDmXdZw5XDksONd8OZVeG6osOSw4x3w5nDjOG6oOG7infDk8ODd1lEw5J3RcOMV+G6oOKApnfhu4vGoOG7infDmcOM4bqsw5J3RcOMSndF4buMw5J3w4nhuqzhu6R3w5Phuqjhu7R3w5LDjcOD4bu0d8Oa4bqg4bukd+G6uOG7indV4bqgd+G6uOG7sOG7oMOSw413ReG7rHfDmcOMw6jDknfDmcOMw4rDksO6d0XDjOG6rnfDieG6osOTd8OSw4zEqMOSd+G6oOG7isO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhuqnhu47hu4p3w43EqHfDmcOMxKh3w5Lhu47hu4rDundF4bqi4buKd+KAnMOT4buWw5N3w5rhurLDmeKAnXdU4buk4buGd8OZ4buY4buKd1lEw5J34bq44bqgw5LDjXfDjOG6tMOSw413w5LDjcOD4bu0d8OM4buKRsOSd8OMWOG7pHfDmVXhu4zDksONd8OS4buCU3fDmuG7isOSw4x3w4zhu4zEgsOZd0Xhu6jhuqB3w5LDjeG7sOG7oOG7infDieG6rMOSd1Thu6Thu4bDuXfDtcODd8OS4buC4bukd+G6oOG7infhurjhu453ReG7jndTw4zhuq7hu4p34buy4bqgd1Thu6Thu4Z3w5PGoMOZd8OZw4zhu6Dhu4p3w43hu4rhuqDDksO6d0XDjOG6skV3w5LDjOG7nnfDksOM4bukw5LDjXfDksOM4bqow5l3WUTDkndPw4N3ReG6ouG7infigJzDk+G7lsOTd8Oa4bqyw5nigJ134bqo4bu0w7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTJOG7pMOZw4zhu4xVduG7qcaww5rDmVXhu4zDksON4bup4bqn4buGd8Oj4buK4buC4bukxrAvw5rDmVXhu4zDksON4bupxrAvU+G7qQ==

Lê Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]