(vhds.baothanhhoa.vn) - Là 2 trong số 18 chiến tướng tham gia Hội thề Lũng Nhai năm 1416 và tham gia khởi nghĩa Lam Sơn năm 1418, Trương Lôi - Trương Chiến đã góp phần quan trọng giúp Lê Lợi đánh đuổi quân Minh lập nên vương triều Hậu Lê tồn tại trong suốt 361 năm (1428-1789).
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZI+G6qsOVUsOC4bq+4buj4bqq4bulQuG7o8OB4bqq4bul4bujw4Hhu4Dhur7hu6Phuqrhu4Thu6Niw5Lhu5bEqOG6vuG6qOG7o03hu6NP4bqq4buWS+G6vuG6qOG7o3vhu6lC4buje+G7guG7peG7ky/huqrhu6Hhu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT3vhuqLhu6XDgOG7neG7mTPFqeG7o3Dhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7jEnhu6Phu6HDuuG7o8OB4bqqQuG6suG6vuG7o+G7juG7lkrhur7huqjhu6Phu47huqrhu6XDiuG7o+G6qELhu6Xhu6N7w4xC4buj4buO4bqq4bq04bujM+G7lOG6vuG6qOG7ozXhuqrhu6VC4buj4bq+4buxw4rhu6Phu6Fy4buhdOG7o+G7oMWp4buj4buO4bqq4bulw4rhu6PhuqhC4bul4buj4bq64bqqTULhu6Phur7huqjhuqrDieG7peG7ozPhu6XDiuG7o+G6q8So4bq+4buj4bq+4buxw4rhu6Phu6Fy4buhw7rhu43hu6Niw5Lhu5bEqOG6vuG6qOG7ozNIQuG7oy3hu6Niw5Lhu5bEqOG6vuG6qOG7oyPhuqpC4bqy4bq+4buj4bqg4bur4buj4bqo4buGT+G7o0/huqrhu7Phur7hu6PDk8OV4bul4bq+4buj4buOw5Lhu4Thur7huqjhu6PhuqhCw5RP4bujM+G6tuG7ozNMQuG7o+G6oOG7p+G6vuG6quG7o+G6oMOV4buKQuG7o8OTw5V54bq+4bujNELhur7huqrhu6Phurzhu7VP4buj4bq+4bq24bq+4buj4bug4buWxKjhur7huqjhu6Phu47DkkLhurTDleG7o3vhu7XDleG7ozPhurbhu6Phu47DjeG6vuG7o+G7jsawQuG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4buMw5VJ4buO4bujcXThu6Hhu6Phur7hu7HDiuG7o8O04buhcnDDui3hu6F1w7rDueG7keG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu53DgOG7juG6qsOVw4pB4bujQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujdeG7n+G7n09Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6NycMO6T1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy9C4bug4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/hur7huqJQ4buML3BxcXIv4buhdXXDgHLhu5/DuXDhu6FyceG7jnJxdHHDueG6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5JqdXJx4bud4buj4bul4bq84buOauG7nSPhuqrDlVLDguG6vuG7o+G6quG7pULhu6PDgeG6quG7peG7o8OB4buA4bq+4buj4bqq4buE4bujYsOS4buWxKjhur7huqjhu6NN4bujT+G6quG7lkvhur7huqjhu6N74bupQuG7o3vhu4Lhu6Xhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7nXXhu5/hu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXJww7rhu53hu6Mv4buZJOG6tOG6vuG7o+G7juG6qkvhu6Phurrhuqrhu6VC4bujw5PDlUnDgeG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7juG6quG7s+G6vuG7o+G7juG6qktC4buje+G7tcOV4bujM+G6tuG7jeG7ozPhurbhu6Niw5Lhu5bEqOG6vuG6qOG7ozNIQuG7oy3hu6Mz4bq24bujYsOS4buWxKjhur7huqjhu6Mj4bqqQuG6suG6vuG7jeG7o8OAQuG7o+G7jkPDgeG6quG7o+G6vMSQw4Hhuqrhu6Phu4zhu6Lhu6Phu6Dhu7Hhur7hu6Phuqrhu4bhu6Xhu6PDgcO9T+G7o+G7jkXhur7huqrhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mTXhu4ZC4buj4bug4bq04bujw4FI4bq+4bqo4buj4buOw5LGsOG6vuG6qOG7o8OB4buY4bul4buj4bqgxrBC4buj4buO4buWSuG6vuG6qOG7o8OTw5V54bq+4bujYsOS4buWxKjhur7huqjhu6MzSELhu6PDtOG7oXHDunPigJPhu6FydHDhu5Hhu43hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7jOG7p8OB4bqq4buj4oCcJMawQuG7o+G7g0LDguG7juG7o+G7juG6qkjhur7huqjhu6Phu4zhu6LigJ3hu43hu6Phur7huqrFqeG7o+G7jOG7ouG7o+G6quG7hMOB4bujM+G6tuG7o+G6rcOVU+G7oyRI4bq+4bujw4Hhu4bhu6PDgeG6qsODT+G7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G7oELDgsOB4buj4bq8xanDisOz4bujw6Dhur7huqjhu6PhuqDhu6vhu6PhuqDhu7dS4bujM+G6tuG7ozNMQuG7o+G7oMWp4buA4buj4bq84buI4buj4buO4bqqeeG6vuG7o8OBeVLhu6PhuqDhuqThu6Phur7DvU/hu6PhurrhuqpC4bujw5PDlXnhur7hu6M0QuG6vuG6quG7o+G6vOG7kOG6vuG6qOG7o0Hhu63hu47DsuG7o+G6oOG7q+G7o8OK4bul4bq+4bqo4buj4bqqxalC4bujw4FJ4buO4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDgeG6quG7peG7o8OKxILhu6Mz4bq24bujM0xC4buj4bqoQsO9w5Xhu6PhuqBC4buj4buOw5Lhu6fhur7huqrhu6Phu4zhu5zhu6NP4bqq4bun4buj4bqq4buYUuG7o8OB4buY4bul4buj4bqoQnbDgeG7ozRC4bq+4bqq4buj4bugxanhu6PhuqDhu6vhu6PDgOG7nOG7o+G7jsO94buO4bujw4Hhu6nhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phu47DkuG7teG6vuG7o+G6vErhur7hu6PhurrhuqpC4bujT+G6quG7qULhu6PDgeG6qknhur7huqjhu6PDgeG7nOG7o+G6quG7gHbDgeG7o+G6uuG6qkLhu6PhuqDhu6fhur7huqrhu6PDlE/hu43hu6Phuqrhu6VS4bujT+G6quG7qeG6vuG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7jsawQuG7o+G6oMSQ4bul4bujT+G6quG7teG6vuG7o2Lhuqrhu6Xhur7huqrhu6N74buG4bul4buN4bujNeG6qOG6qsOC4buj4buk4bq+4buj4bugxanhu6PDgOG7hMOB4buj4buMSOG6vuG6qOG7oyThu6dS4buP4bujI8OVSULhu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o+G6oOG7p+G6vuG6quG7o+G6vuG6quG7ouG7ozNC4bqmw5Xhu6Ni4bqq4bux4bq+4bqo4buj4bugxanhu4Dhu6Phu47huqrDleG6vuG6qOG7o+G6vOG7lOG6vuG6qOG7oyPhuqpC4bujM+G7seG6vuG6qOG7o8O0M8aw4bq+4bqo4buj4bqrxKjhur7hu5Hhu6Phu6DFqeG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G7oMOV4bul4buj4buM4bulQuG7o+G6oOG6osOK4bujw4rDvVLhu6NBxrBC4buj4buO4buWSuG6vuG6qOG7o+G7oMWp4bujw4FL4bujQULhuqThur7hu6PDgeG7mOG7peG7ozNC4bqmw5Xhu6Ni4bqq4bux4bq+4bqo4buj4buM4bul4bq+4bqo4bujT+G6qkPhu6Xhu6Niw5VS4bq24bq+4buj4bqtw5Xhu6Xhur7huqjhu6NB4bun4buA4buj4buOQuG6vuG7ozNC4bqmw5Xhu6Ni4bqq4bux4bq+4bqo4buj4buO4bui4buj4buOw5Lhu7Xhur7hu6PDgeG6quG7gOG7ozTDjMOB4bujYuG6qsaww4Hhuqrhu6NBQuG6suG7juKAneG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZPeG7lkpC4buj4buOw5JC4bq0w5Xhu6Mz4bq24bujYuG6quG7p0Lhu6Phu45I4bq+4bqo4buN4bujYsOS4buWxKjhur7huqjhu6MzSELhu6PhuqhC4bue4bujw4HhuqrGoMOB4bujYsOVUuG6tuG6vuG7o0/huqrhu5jhu6PhuqDGsELhu6Phu4zGoOG7o2Lhuqrhu6dC4bujNeG6qMOVUuG6tuG6vuG7o+G6qsaw4bujQcaw4bq+4buP4bujYuG6quG7p+G6vuG6qOG7o3Xhu6Phur7hu7HDiuG7oyRC4bq+4bqq4bujYlXhu6PDtOG7oXJxdeG7keG7jeG7o0jhur7huqjhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6NP4bqq4buA4bq+4bqo4bujZuG7peG7o+G6ulXhu6Mkw43hur7huqjhu6Phu47hu4rhur7huqjhu6PDk8OV4bup4bq+4buj4bq6QuG6tsOK4bujJEjhu6Phu47hu4rhur7huqjhu6PDk8OV4bup4bq+4bujT+G6quG7mOG7o+G6vMOM4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7o3vhu4bhu6Xhu4/hu6PDoOG6vuG6qOG7o8OB4buC4bq+4buj4bq8xanDiuG7o+G6oOG6suG6vuG7o8OB4bqqxqDDgeG7o+G7g8OC4buj4bqgxrBC4buj4buO4buWSuG6vuG6qOG7o8OTw5V54bq+4buN4buj4bqqxanDiuG7o2Lhuqrhu6dC4bujQeG7qeG7gOG7jeG7o+G7juG7lkrDgeG7o2LDkkLhurTDleG7o8OTw5Xhu7Xhur7hu6PDgUjhur7huqjhu4/hu6My4bqqQuG7o8OKw73hu47hu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6Phu47DksOVUuG7o+G7jnbhur7huqjhu6Ni4bqq4bunQuG7o0/huqrhu4bhu43hu6Ni4bqq4buWTOG6vuG6qOG7o+G7juG7lkrhur7huqjhu6PDk8OVeeG6vuG7jeG7o+G7juG6quG7klLhu6Niw5Lhu5zDgeG7ozXhuqjhuqpC4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhuqtJ4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6Phu47huqrhu6XDiuG7o+G6qELhu6Xhu6N7w4xC4buj4buO4bqq4bq04bujM+G7lOG6vuG6qOG7ozXhuqrhu6VC4bujw4HhuqpF4bujw4HhuqpC4bqyw4rhu6PDisOM4buO4buj4buOw5rhu6PhurzDguG7o8OSw73hu47hu6Phur7huqpG4buj4buM4buA4buj4bugSkLhu6Phu47hu4rhur7huqjhu6Phu4xJ4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6Phu47huqrhu6XDiuG7o+G6qELhu6Xhu6PhurrhuqpNQuG7o+G6vuG6qOG6qsOJ4bul4buj4bq8w5TDgeG7o0HDvVLhu6PhuqhCS+G7jeG7o+G6vuG6quG7luG6vuG6qOG7o+G7oEpC4buj4bugxJDhu6Phu47DkkPhu6Phu47huqrGoOG7o3Thu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o8OA4bul4bq+4bqq4buj4buM4bunw4Hhuqrhu43hu6Phu4zhu6XDlcOz4bujM+G6tuG7ozPhu6VC4buN4bujM+G6tuG7o2Lhuqrhu7Xhur7hu43hu6Mz4bq24buj4buD4bux4bq+4bujM0Lhur7huqrhu43hu6Mz4bq24buj4buD4bux4bq+4buj4buk4bq+4buN4bujYsOSxJDhur7huqrhu6My4bqq4bup4bujw7Thu47huqrhuqLhu4Dhu6Mz4bulw4rhu6PhuqvEqOG6vuG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4bq84buSw4Hhu5Hhu6PhuqBC4bq0w5Xhu6PhuqDhu4bhu6PDgeG6quG7gOG7o+G7juG6qsO9UuG7o+G7oOG7pULhu6Phu47DkuG7guG7o8OB4buY4bul4bujSOG6vuG6qOG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4bujw4HDlcOMw4Hhu6PhurrhuqpNQuG7o+G6vuG6qOG6qsOJ4bul4buj4bq+xalS4bujw5LDveG7juG7o+G6vErhur7hu4/hu6Phuqvhu6XDleG7o+G6vsWpUuG7jeG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4bujw4Dhu6Xhur7huqrhu6Phu4zhu6fDgeG6quG7o3Fz4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6NP4bqq4buA4bq+4bqo4bujw4Dhu6Xhur7huqrhu6NAROG6vuG6quG7o+G6vuG6qEjhu6Phurrhuqrhu6VC4bujw5PDlUnDgeG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7juG6quG7s+G6vuG7jeG7o+G7juG6quG7p0Lhu6NP4bqq4buG4bujNMOMw4Hhu6PDk8OV4bu14bq+4bujw4FI4bq+4bqo4bujYsOS4buWxKjhur7huqjhu6MzSELhu6NR4bqyT+G7o03hu6Phu6DEkOG7o+G7jsOSQ+G7o+G7juG6qsag4buj4buhceG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4oCcYkhC4buj4bq8xanhu6NP4bqq4buS4buj4bqgxrDhu4Dhu6Mz4bq24bujM0xC4bujw4Hhu5Dhur7huqjhu6Phu6BKQuG7ozPhurbhu6Mz4bulQuG7o+G6oOG6suG6vuG7o2LDkuG7lsSo4bq+4bqo4bujI+G6qkLhurLhur7hu43hu6Phu6HDueG7o+G6vuG6qOG7lktC4buP4bujYsOVUuG7o+G6quG7hOG7o+G6qsWp4bq+4bqo4buN4bujw5PDleG6tuG7o8OTw5Xhu6fhur7hu6Phurrhuqrhu6fDgeG7o+G6vuG6quG7pcOV4buN4buj4bq+4bqq4buW4bq+4bqo4buj4bq64bqy4buO4buj4bq+4bqo4bqqw4nhu6Xhu6Phu47huqp54bq+4buj4bq+4bqq4bulw5Xhu6Phur7huqrhu5bhu6PDisOM4buO4buj4buO4buK4buj4bq8QuG6tOG6vuG7o8OBxanhur7huqrhu4/hu6Phuqfhuqrhu7Xhur7hu6Phu6BC4bq+4bqq4buj4bqqQuG6pOG6vuG7o+G6oOG6tMOV4bujw4Hhu4bhu6Phurrhuqrhu6fDgeG7o+G6vuG6quG7pcOV4buN4bujw4rhu4Dhur7huqjhu6PDgeG7huG7o+G7jkThur7huqrhu6Phur7huqrhu5bhu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o8OB4bqqw5Xhur7huqjhu6PDisOM4buO4buj4bqq4buE4oCd4bujw7Thu47huqrhuqLhu4Dhu6My4bqqTULhu6Phur7huqjhuqrDieG7peG7ozPhu6XDiuG7o+G6q8So4bq+4buN4buj4bqn4bqq4bul4bq+4buje8OVUuG7ozPhurbhu6PigJPhu6Phuqfhuqrhu6Xhur7hu6MkxrBC4bujPeG7gOG7q+G6vuG7jeG7ozVmQOG7o3vDjeG6vuG6qOG7oyTGoMOB4buN4bujcOG7n+G7ocO54buR4buP4bujYsOS4buWxKjhur7huqjhu6Mj4bqqQuG6suG6vuG7jeG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o+G6vMWp4bujw4Hhu4Dhur7hu6Phu47DkuG7pULhu6Phu47DkuG7lk3hur7huqjhu6PDgeG7mOG7peG7o2LDkuG7lsSo4bq+4bqo4bujM0hC4buP4bujMuG6qkLhu6Mz4bq24bujM0xC4buj4bq84bur4bq+4bqq4buj4bqgxrDhu4Dhu6PDgcOVw4zDgeG7o+G6uuG6qk1C4buj4bq+4bqo4bqqw4nhu6Xhu43hu6NI4bq+4bqo4buj4bqg4buWTMOB4buj4bq+4butw4rhu6PhuqhC4bue4buj4bq+4bqqQuG6tMOV4bujw4HhuqrGoMOB4buj4bug4buS4bujw5PDleG7peG6vuG7o+G7jsOS4buE4bq+4bqo4buN4buj4bqg4bur4buj4bqo4buGT+G7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7jMagw4Hhu43hu6Phurzhu7VP4buj4bq+4bqqQuG6tMOV4bujw4HhuqpC4bqy4bq+4bujw4FI4bq+4bqo4buP4bujYsOS4buA4bq+4bqo4buj4bqg4buG4buN4bujw5JH4buj4bq+4bqqw73hu47hu6PhurzFqeG7o03hu6Phu47DkuG7teG6vuG7o0DDjeG7o+G7qELhu6PDtOG7oXJwcuG7keG7jeG7o0jhur7huqjhu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o+G7juG7lkrhur7huqjhu6Phurrhuqrhu6fDgeG7o8OB4bqqw4PDiuG7o8OTw5V54bq+4bujNELhur7huqrhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4buj4buM4bul4buA4buj4bq64bqk4bujUULhurLhu47hu43hu6Phu47huqrDlVLhurThur7hu6PDk8OVeeG6vuG7ozRC4bq+4bqq4buj4bugxqDhu47hu6Phur7huqjhu4rhur7hu6Phur7huqjhu6Xhur7huqjhu43hu6NR4bunw4Hhu6PDgeG6quG6suG7juG7o+G6vuG6qOG6quG6sOG6vuG7o8OB4bup4buj4buMSOG6vuG6qOG7jeG7o+G6uuG6qkPhu6PhuqhCSkLhu6Phu6DGoOG7juG7o+G6oOG7s1Lhu6PDkuG7muG6vuG6qOG7jeG7o+G6oEjhu6PhuqBJw4Hhu6Mj4bqqw5Xhu6MyQsOC4buO4bujQcSQ4bujQeG7reG7juG7o+G7jEnhur7huqjhu43hu6PhuqBI4buj4buOUuG7o3vhu4DFqeG6vuG6qOG7o2LhuqrFqeG6vuG6quG7o0HEkOG7o8OB4bqqw4PDiuG7j+G7oyThurLhur7hu6PDiuG7kOG7peG7o+G6oEjhur7huqjhu6Phu47huqrhu6fhur7huqjhu6Phu6Hhu5/hu6Phur7hu7HDiuG7o0BD4bq+4bqq4bujNeG6qOG7hOG7o8O04buhcnB04buR4buN4bujM1Phu6Niw5JCw4Lhur7hu43hu6Mk4buI4bujQEPhu6Phu4zhu6XDleG7o+G6uuG6qkLhu6PhuqhC4bul4buA4buj4buOw5Lhu6Xhur7huqrhu6Phu6BKQuG7o+G7g+G7lsSo4bq+4bqo4bujYuG6qkjhur7huqjhu6Phu47huqrDveG7juG7o+G6vExC4buN4buj4bq8QuG6tOG6vuG7o+G6oEnhu47hu6PDgeG6quG7p1Lhu6PDgOG7gOG7peG6vuG6quG7o+G7jsOSxrBC4buN4buj4bq8w5VC4buj4bug4bq04buj4bqoQuG7nuG7o+G6vsSoQuG7o+G6qkLhuqTDiuG7o1LhurLDleG7jeG7o8OB4bqq4buA4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PDgeG7s8OV4bujw4HGoMOV4bujw4Hhu6fhur7huqrhu6PDk8OVeeG6vuG7o+G7jkLhur7huqrhu6NBQuG6vuG6quG7o8OB4bqq4buA4bujJELhur7huqrhu6Mz4bqm4buN4bujNeG6qMOVUuG6puG6vuG7o2ZD4buN4bujYsOS4buWxKjhur7huqjhu6Mj4bqqQuG6suG6vuG7o8OB4bqqReG7o+G6qsOVUuG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51CI+G6ouG6vuG7juG6osOS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6N14buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3JwdE9Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vQuG7oOG7j0Hhu6Xhu4Dhu47huqrhu6Xhur7huqrhuqrhu4Dhu6Xhu4/hu6Dhur4v4bq+4bqiUOG7jC9wcXFyL+G7oXV1w4By4bufw7lwcHFw4buOw7lyw7rDuXThurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSanR0deG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu50j4bqqw5VSw4Lhur7hu6Phuqrhu6VC4bujw4Hhuqrhu6Xhu6PDgeG7gOG6vuG7o+G6quG7hOG7o2LDkuG7lsSo4bq+4bqo4bujTeG7o0/huqrhu5ZL4bq+4bqo4buje+G7qULhu6N74buC4bul4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu5114buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51ycHThu53hu6Mv4buZw6Dhur7huqjhu6Mz4bq24bujYsOS4buWxKjhur7huqjhu6N74buWxKjhur7huqjhu43hu6Phuqrhu7XDleG7o8OAw5XDguG7o+G6oEtC4buj4buO4bqqxqDhu6NwceG7o8OB4buY4bul4buj4buO4buWSuG6vuG6qOG7o8OTw5V54bq+4bujM+G6tuG7o2LDkuG7lsSo4bq+4bqo4bujM0hC4buN4buj4bqoQkpC4buj4buO4bqqQsOCw5Xhu6Phu6DhurThu6Phu4zEqOG7o+G6oMON4bujT+G6quG7qeG7o+G6qsOC4bujw4Dhu4Lhur7huqjhu6Phuqrhu4Thu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mTXhuqrhu5bhu6Phu6Dhu7VS4buN4bujYsOS4buWxKjhur7huqjhu6Mj4bqqQuG6suG6vuG7o8OB4buQ4bq+4bqo4bujw4Hhuqrhu6Xhu6PhurzFqeG7o2LDkuG7lsSo4bq+4bqo4bujM0hC4buj4bq8w5VI4bq+4bujQeG6tuG6vuG7o8OBxrDhur7huqrhu6Mz4bq24bujM0xC4buj4buO4bua4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4bqoxalS4bujw4HhuqrDleG7t+G6vuG7o0HEkOG7o8OB4bqq4buA4bujw4HDlcOMw4Hhu6PhurrhuqpNQuG7o+G6vuG6qOG6qsOJ4bul4buN4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqpCw4Lhur7hu6NT4buj4bqgw43hu6PDgeG7mOG7peG7ozPhurbhu6MzTELhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7oELDgsOB4buj4buO4bu1T+G7o+G6qkxP4buj4bq84bucw4Hhu6Phurzhu5ZM4bq+4bqo4buN4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu6PDgeG7seG6vuG7o8OBxqDhu6Phu6DFqeG7o+G6oMSQ4bul4bujQcWp4bq+4buj4bqq4buAxrDhu47hu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o8OB4buY4bul4buj4bq+4bqo4bqqw4nhu6Xhu6PDk8OVeeG6vuG7j+G7o3vhu6VC4bujw4Hhuqrhu6Xhu6PDgeG7gOG6vuG7o0jhur7huqjhu6PDgeG7guG6vuG7o+G6oHbDgeG7o0FCw4Lhu47hu6PDgeG7huG7o+G7jsWpQuG7o+G6qsOVw73hur7hu6PhurzDlVLDguG6vuG7o+G7oOG7gELhu6PDgeG6qkLhurLhur7hu6Phu6DFqeG7o+G6vuG7ikLhu6Phu45C4bqy4bq+4bqo4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phu6BCw4LDgeG7o8OB4buzw4rhu6PDk8OVeeG6vuG7o+G6vMO9UuG7o0Phu47hu6Phu47huqrhu63hur7huqjhu6Phur7huqpC4bq0w5Xhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mTXhu7HDiuG7o2LhuqrDleG7teG6vuG7o2LhuqpC4bq24bq+4buj4buO4bqqxqDhu6Nw4buN4buj4buDw5Xhu6Xhu6Mz4bq24bujYuG6quG7p0Lhu6Phu47hu4rhu6NB4bul4bq+4bujQULhuqThur7hu6Phur7huqjGsMOB4bqq4bujw4FI4bq+4bqo4buj4buO4bqq4buz4bq+4bujw4Hhuqrhu4Dhu6PDuXHhu6Phu6BC4bq24bq+4buN4bujYsOS4buWxKjhur7huqjhu6Mj4bqqQuG6suG6vuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o0/huqrhu4Dhur7huqjhu6Phu47hu5ZKw4Hhu6MkROG6vuG6quG7o+G7juG6quG7lkzhur7huqjhu6Phuqrhu7PDleG7o8OB4buQ4bq+4bqo4buj4buhcuG7o+G7oMSQ4buj4bq64bqq4bunw4Hhu43hu6NB4bul4bq+4bujw5PDlUnDgeG7o+G7jkPhur7huqrhu6Phuqrhu4Thu6Mz4bq24buN4buj4bugROG7o+G7juG6quG6suG7o+G7jOG7ouG7o+G7jOG7p8OB4bqq4buj4buO4bqq4buWS+G6vuG6qOG7o+G6qOG6qkLhu6Phu47hurbhur7hu6NI4bq+4bqo4buj4bq8xanhu6Mz4bq24bujI+G6qkLhurLhur7hu6Phu6DFqeG7o8OB4bqq4bul4bujSOG6vuG6qOG7o+G6vMWp4bujM+G6tuG7ozNIQuG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZM8Wp4buj4bqq4bu1w5Xhu6PDgMOVw4Lhu6PhuqBLQuG7o+G7juG6qsag4bujcHXhu43hu6NI4bq+4bqo4bujM+G6tuG7o2LDkuG7lsSo4bq+4bqo4bujJOG7lkzDgeG7jeG7oyPhuqrhu5jhu6Phu47EkMOB4bqq4bujY0A1PeG7o0/huqrhu5ZL4bq+4bqo4buje+G7qULhu6N74buC4bul4bujw7Thu47huqrEkOG7o1Hhu6vhu6M14bqo4bqqQuG7o+G6q8So4bq+4buR4buj4bqoQkpC4buj4buO4bqqQsOCw5Xhu6Phu6BKQuG7o8OB4bqqw5Thur7huqjhu6Phu45IQuG7o+G7oOG6tOG7o+G6vuG6qEhC4buj4bqg4bq04bq+4buN4buj4bq+xKhC4buj4buO4bqqS+G7o+G6quG7pULhu6PDgeG7kuG7ozPhurbhu6Niw5Lhu5bEqOG6vuG6qOG7ozNIQuG7o+G7oMWp4bujM+G6tuG7o2LDkuG7lsSo4bq+4bqo4bujI+G6qkLhurLhur7Ds+G7o2LDkuG7lkrDgeG7o+G6oHlS4buN4buj4bqg4bq04bq+4buj4buO4bqqS+G7o+G6oOG7lkzDgeG7o1F5UuG7o8OA4buc4bq+4bqo4buj4bq64bqq4bul4bq+4bqo4buj4buOw5Lhu6Xhur7huqjhu4/hu6N74buzw5Xhu6PhuqrhurLhu47hu6PhurzFqeG7o8OA4buc4bq+4bqo4buj4bq84bq24bq+4buj4buO4bua4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4bujw4F5UuG7o+G6qOG7iOG7o8OKQ+G7juG7j+G7ozXhuqrhu5bhur7huqjhu6Phu6BE4buj4buO4bqqS0Lhu6PhuqhC4bul4bq+4bujw5PDleG7p+G7o+G6vHnDleG7jeG7o+G6oOG6tOG6vuG7o1HDlUnhur7huqjhu6PDgcO9T+G7o+G7oEThu6PDiklC4bujw4rhu4Thu47hu43hu6Phur7huqpC4bq0w5Xhu6PhuqpCw4Lhur7hu6Phu6Dhu7Xhu47hu6NBxJDhu6PDisO94buO4buj4bqgQuG7j+G7oyThurLhur7hu6Phur7hu7HDiuG7o+G7ocO5w7l04buN4buj4bqg4bq04bq+4buj4bqg4buWTMOB4bujw4FI4bq+4bqo4buj4bq+4bqq4bu14bq+4bujw4BC4buj4buOQ8OB4bqq4buj4bq8xJDDgeG6quG7o+G7jOG7ouG7o+G7oOG7seG6vuG7o+G6quG7huG7peG7o8OBw71P4buj4buOReG6vuG6quG7j+G7o2Lhu5rhu6Phur7hu7HDiuG7o3Dhu5/hu6Fz4buj4bq+4bqqS+G7o+G6vuG6qMOVw43hur7hu6PhurpC4bq+4bqq4bujT+G6qkPhu6PDgeG7mOG7peG7o+G7jkXhur7huqrhu6PDisWp4buj4bqg4bq04bq+4buj4buO4bqqS+G7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G7jsOV4buj4buM4bui4bul4buP4buj4buDxanhu6PhuqDhurLhur7hu6Phur7hu7HDiuG7o3Dhu59wcOG7jeG7o+G7oEpC4buj4buM4buc4buj4bqg4buG4bq+4bqo4buj4bqo4buGT+G7o8OB4buY4bul4bujQcWp4bujw4Hhu4Dhur7hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o8OA4buC4bq+4bqo4buj4bqq4buE4buN4buj4bqqw4Lhu6Phu47huqpJ4bq+4bqo4bujw4Hhu4rhur7huqjhu43hu6PhurrhuqrDlUjhur7hu6Phu6BC4bq24bq+4buN4buj4buMeeG6vuG7jeG7o+G7juG7lkvhur7huqjhu4/hu4/hu4/hu6PhuqDhu6vhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o+G6vMawQuG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZJOG6suG6vuG7o+G6vuG7pVLhu43hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G6oOG6tOG6vuG7o8OB4buC4bq+4buj4bq84buWw5Xhu6PhuqhC4bue4bujw4rDjOG7juG7o+G7jEnhu6PDgELhu6Phu6Dhu7Xhu47hu6Phur7huqjDlVLhurbhur7hu6PDiuG7ucOV4buj4buO4bqqS0Lhu6Mz4bq2w7Phu6Nw4buj4buM4butw4Hhu6NP4bqq4buA4bq+4bqo4bujw7ThuqDhurTDleG7o+G6qOG6qkLhu6Phur7huqjFqVLhu6Nw4buj4buO4bqq4bun4bq+4bqo4bujdeG7o+G6vkLhurbhur7hu6PhuqpCw4LDleG7oyPhu6nhur7huqrhu6N74buW4bq+4bqo4buj4buO4bqqxqDhu6Phu6Fy4bujw7Thu6F1c3Hhu5Hhu6Phu6Hhu6NB4bun4buO4buj4bqq4buWxKjhur7huqjhu6PhuqhJw4rhu43hu6Phu6Hhu6Phuqrhu5bEqOG6vuG6qOG7o+G7p+G6vuG7o+G7oMWp4buj4buh4bujw4p5w4rhu6NBw43hur7huqjhu6NB4buv4bq+4bqo4buj4bqo4buI4buj4buMxKjhur7hu6Phu4zhu4Dhur7hu6Phu47huqrhurJP4buj4bugxanhur7huqjhu4/hu4/hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mcOg4bq+4bqo4bujM+G6tuG7o2LDkuG7lsSo4bq+4bqo4buje+G7lsSo4bq+4bqo4bujw7Thu4xC4bq+4bqq4buj4bq+4buxw4rhu6Phu6HDuXJz4buR4buN4buj4bq8xanhu6Phuqrhu7XDleG7o8OAw5XDguG7o+G6oEtC4buj4buO4bqqxqDhu6NwceG7o8OB4buY4bul4bujw4Hhu5Lhu6Mz4bq24bujYsOS4buWxKjhur7huqjhu6MzSELhu6Phu47hu5zhu6PhuqrFqeG7gOG7o8OB4bqq4buA4bujQULhurLhu47Ds+G7o+KAnD5Jw4Hhu6Phuqjhu6fDgeG7o8OB4buY4bul4bujw4HhuqrDlOG6vuG6qOG7o+G7jkhC4buj4bq8xanhu6Phuqrhu4Thu6Niw5Lhu5bEqOG6vuG6qOG7jeG7o+G6vuG6quG7luG6vuG6qOG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G7oMOV4bul4bujQeG7peG6vuG7o8OTw5VJw4Hhu6Phu45D4bq+4bqq4bujw4rFqeG7o+G6oOG7ikLhu6Phu4zhu6Xhur7huqjhu6Phuqrhu4Thu6Mz4bq24buP4bujJOG6suG6vuG7o+G6oEtC4buje8ON4bq+4bqo4bujJMagw4Hhu43hu6Phu4PDleG7peG7ozPhurbhu6Ni4bqq4bun4bq+4bqq4buj4buOSOG6vuG6qOG7o+G6oOG7q+G7o8OB4bqq4buA4bujT+G6qsODT+G7o8OB4buA4bq+4bujw4Hhuqrhu6fDleG7o8OB4bunw4Hhu6NB4bu1w4Hhu6Phurrhuqrhu6VC4bujw5PDlUnDgeG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7juG6quG7s+G6vuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G7jsOSTeG7o+G6vMawQuG7o+G6quG7hOG7o+G6qEnDgeG7o8OB4buY4bul4bujw4pE4bq+4bqq4buj4bqg4bqk4buj4buO4bqqS+G7o0/huqrhu5Lhur7huqjhu6Phu47hu4rhu6Phu45C4bq24bq+4buP4buj4buDROG7o+G7juG6quG6suG7jeG7o8OB4bunw4Hhu6PDgeG6qkLhu6Phur7huqrhu6fhur7huqrhu6NN4buje+G7luG6vuG6qOG7o2fhurbhur7hu43hu6N7xanhu6M1w4xC4buN4bujQOG7rcOB4bujNULhur7huqrhu43hu6NA4butw4Hhu6M+QuG7peG6vuG6qOG7jeG7o2Lhuqrhu5rhu6Xhu6Ni4bqqQuG6tuG6vuG7o3vDleG6suG7o+G6oOG6tMOV4bujw5PDleG7pVLhu6Phu6DhurThu6Phuqrhu4Thu6Niw5Lhu5bEqOG6vuG6qOG7j+G7oz3DlVLhu6Phur7huqrDveG7juG7o03hu6N74bupQuG7o3vhu4Lhu6Xhu6Phu6Dhu7nhur7hu6PhuqhC4bue4buj4bqq4buE4bujM+G6tuG7o2LDkuG7lsSo4bq+4bqo4buj4buMw5VJ4buO4bujdOG7o+G7juG6quG6suG7o+G6usOa4buj4bq+4bulUuG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZI+G7gOG6vuG7o8OB4bqq4bunw5Xhu6PDgOG7guG6vuG6qOG7o+G6quG7hOG7ozPhurbhu6Niw5Lhu5bEqOG6vuG6qOG7o+G6oOG7q+G7o+G6oELhu6Phurrhuqrhu61P4buj4bq+xKhC4buj4bq8xanDiuG7o+G7seG6vuG7o+G7jELhur7huqrhu6Phu4xJ4bq+4bqo4buN4bujw5JC4bq24bq+4bqo4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhuqDEkOG7peG7o0HFqeG6vuG7o0/huqrhu5ZL4bq+4bqo4buje+G7qULhu6N74buC4bul4bujw4Hhu4Lhur7hu6Phurrhuqrhu4Dhu6nhur7huqjhu6PhuqrEqOG6vuG7o3Hhu5/hu6PhuqrDjOG7j+G7o+G7g8Wp4buA4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4bujw4DEkE/hu6Phu47DksOV4bq+4bqo4buj4buO4bqqw5Xhu43hu6PDgeG7gOG6vuG7o8OB4bqq4bunw5Xhu6Phu47huqrhu5ZL4bq+4bqo4bujUcOVUuG6tuG6vuG7o+G7juG7iuG7o8OB4bqqxqDDgeG7o+G7juG6suG7o+G7juG7iuG7j+G7o+G6qULhurbhur7huqjhu6PhuqDhurbDiuG7o+G7oXLhu43hu6Phu47DveG7juG7o8OB4bup4bujw4rhu4RC4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PhuqDhurTDleG7o+G6oOG6suG6vuG7o+G6oOG6tOG6vuG7o0/huqrhu6fhu6PDgeG7iOG7o+G7jsOSw5Xhur7huqjhu6Phu47huqrDleG7jeG7o+G6vuG6qOG6quG6ouG7o0Hhu6Xhur7hu6Phu47DksSQ4buj4buM4buc4buj4bqg4bq04bq+4bujw4FI4bq+4bqo4bujQUnhu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o+G7jkPDgeG6quG7o+G6quG7hMOB4buj4bqqxanhur7huqrhu6Phu6DFqeG7o+G7jsOS4bul4buA4buj4buO4bqq4buWTeG6vuG6qOG7o8OB4bqq4buA4bujw4Hhu4Dhur7hu6PDgeG6quG7p8OV4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5k14bqo4buAxalC4buj4bqg4bq04bq+4buj4buO4bqqS+G7o03hu6Phu47hu4rhu6PDgHnhur7hu6NP4bqqSeG7o2JC4bq04bq+4buj4bqn4bqq4buA4bq+4bqo4buN4bujT+G6quG7lkvhur7huqjhu6N74bupQuG7o3vhu4Lhu6Xhu43hu6Phu47huqrEkOG7o1Hhu6vhu6M14bqo4bqqQuG7o+G6q8So4bq+4buN4bujw4rDjOG7o+G6quG7pULhu6NI4bq+4bqo4buj4bqqQsOC4bq+4buj4bqg4bul4bq+4bqo4bujTeG7o3vhu57DleG7ozPhu5Thur7huqjhu43hu6MzxrDhur7huqjhu6PhuqvEqOG6vsOy4bujw5JC4bq24bq+4bqo4buj4buO4buWSuG6vuG6qOG7o2LDkuG7lsSo4bq+4bqo4bujI+G6qkLhurLhur7hu6PDgeG7guG6vuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G7jkjhur7hu6Phu6BC4bq+4bqq4bujTeG7o+G6vuG6qsWp4buj4buO4bqqS+G7o+G6quG7hOG7o2LDkuG7lsSo4bq+4bqo4buj4buDQsOC4buO4bujNeG7pcOK4bujTeG7o3vhu4Dhu6Xhu6Mz4buW4buN4bujNULhur7huqrhu6NAROG6vuG6quG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu53hu47huqJR4buOLeG7peG6vELhuqjhur7Ds+G7o8OSQuG6qOG6quG7jsOy4bud4buZ4buT4buM4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu5lAxalC4buj4bugxanhu6Phu6nhur7huqrDs+G7o3tjZy414bujI3t94buTL+G7jOG7jsOS4buA4bq+4bqo4buZ4buTL0/hu5k=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]