(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm tạo ra sự đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo bóng đá trẻ, CLB Đông Á Thanh Hóa và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đã thống nhất liên kết, hợp tác chặt chẽ, lâu dài, bắt đầu từ tháng 12-2021.
IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MCDFqcaw4bun4buRw7TEqTDhurzhu47huro24bq+4bubw7TEqTbhurA2xq9q4bqvw7RqNkrhu5Phuq824bu34bq3NsOZ4bu24buINuG6v8Opw4E2w7XhurPDtGo2anTDuTbGsOG6seG6vTbDuWrhurHGsDbGsOG7p2vDrMO0NuG6v+G6t+G7kTbGsOG6s+G7kTbhurvhu5PDtMSpNuG6v+G6sTbGsOG7p+G7hSAvxanGsOG7p+G7kcO0xKkwIC9qODAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7lK4buB4bqvw6o1MMOUauG6rcO1Nsaw4bqz4buRNuG7p+G6rzbFqcO9NuG6v+G7oWs2w7Vyazbhu7fhurc2w7Rjw7TEqTbhur3huq/hu5E24bq9amTGsDbhu493dMO0xKk24bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbhur/hurfhu5E2xrDhurPhu5E24bq74buTw7TEqTbhur/hurE2xrDhu6fhu4V7NuG6vOG7juG6ujbhur7hu5vDtMSpNuG6sDbGr2rhuq/DtGo2SuG7k+G6rzbhu7fhurc2xq/hu6fhu6nDtMSpNsawY8O1NuG6v+G6t+G7kTbGsOG6s+G7kTbhurvhu5PDtMSpNuG6v+G6sTbGsOG7p+G7hTbDmeG7tuG7iDbhur/DojbGsGrhu53DtMSpNsO0amTGsDbhu49rZ8O0NuG7jWjGsHs2anTDuTbGsOG6seG6vTbhur1q4bqpxrA24bq9amZ7NuG7j2Phu6k2w6rhurdrezbhurvhuqfGsDbhur/EkeG7qTbGsHk2xrBq4bqxw7TEqTY4OS05Nzk4fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcOqxrBq4bupw7Xhurs2a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDoMOjxIPDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS85OMOhw6AvOOG6ocOjw6rDoDfEgzjDoDc3xrA44bqjw6PhuqPEg+G7jzd9w7LDucSpKeG7pzvEg+G6ozU24bqv4buPxrA7NeG6vOG7juG6ujbhur7hu5vDtMSpNuG6sDbGr2rhuq/DtGo2SuG7k+G6rzbhu7fhurc2w5nhu7bhu4g24bq/w6nDgTbDteG6s8O0ajZqdMO5Nsaw4bqx4bq9NsO5auG6scawNsaw4buna8Osw7Q24bq/4bq34buRNsaw4bqz4buRNuG6u+G7k8O0xKk24bq/4bqxNsaw4bun4buFNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NcOgw6PEgzU2LzAgL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MMav4bun4bupw7TEqTbGsGPDtTbhur/hurfhu5E2xrDhurPhu5E24bq74buTw7TEqTbhur/hurE2xrDhu6fhu4U2w5nhu7bhu4g24buP4bq3NsO14bufxrA2xrDhu6fhu5HDtMSpNsO0auG7tcO0xKk24bq9cTbFqXU24bq/4bq34buRNsaw4bqz4buRNuG6u+G7k8O0xKk24bq/4bqxNsaw4bun4buFNmprw63DtDbhur/hurNrezbhur1q4bupw4Fnw7Q2w7TEqWprw63DuTbhu7fhurc24bq94buTNuG6vWpkxrA24buPd3TDtMSpNmrhurfDtMSpNuG6v8SR4bupNuG7tmvDrcawNsOU4bqvw7V9NuG7jMOsNsaweTbhu41qazbGsGrhurfDtGo24buPZcO5Nl04xIPEg8OjIjbhur9ow7Q2w7Thuq/DgTbhur3hurHhur024bq/4bufazbhurvhu5PDtMSpNsaw4bun4buFNuG6veG7r+G6rzbDmeG7tuG7iDbhur/DojbGsHnDtMSpNjk4NuG7j8SRw7Q2xKlr4bq3w7RqNuG6vWp44bq9NuG7t+G7mzbhur9u4bq9ajbhur3hurHhur02xKlr4bq1azbGsOG7p+G7hTbhu6Xhu6nhu53hur02xKlr4bqvezbDtGpraeG7qTbhu4/EkcO0NsSpa+G6t8O0ajbhur1qeOG6vTbhu7fhu5s24bq/buG6vWp7NuG6sTbhu6Xhu6ljw7Q2xrDhurNrNuG6veG6seG6vTbEqWvhurVrNuG7peG7qeG7neG6vTbGsGh9NsOUamtp4bupNuG6vcSR4bupNsawauG7rzbhur93dOG6vTbDuWrhurHGsDZqa8Otw7R7NuG6v+G6t+G7kTbGsOG6s+G7kTbGsOG6s2s2w5nhu7bhu4g24bq/w6I2xrDhu6d1NsawauG6t8O0ajbDtGrhu7XDtMSpNuG6vcSR4bupNsawauG7rzbhur3hu53GsDbhur3hurHDtDbhur3hu6/huq82w7Rqa2nhu6k24bq/4bufazbhurvhu5PDtMSpNsaw4bqzazbhu7Z94buO4buB4bqvxKnhu6nhu4F9NsOZ4bu24buINuG6vXbDtMSpNuG6v8OiNuG6veG7kzbhur/hu59rNuG6u+G7k8O0xKk2xrBq4bqvw7U2xKlr4bqvNsSpa+G6tWs2auG6s8O0xKk2w7RqZMawNuG7peG7qeG7neG6vTbEqWvhuq824buP4bq3NsOZauG7nTZKa2jDtDbhu4jhurx9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDGr+G7p+G7kcO0xKk2w7ThuqXDtTY5Nzk4ezbhurzhu47huro24bq+4bubw7TEqTbhurA2xq9q4bqvw7RqNkrhu5Phuq824bu34bq3Nsav4bun4bupw7TEqTbGsGPDtTbhur/hurfhu5E2xrDhurPhu5E24bq74buTw7TEqTbhur/hurE2xrDhu6fhu4U2w5nhu7bhu4g24bq/w6I24bq94buTNsO0auG7tcO0xKk2xanDvTbhu49rZ8O0NuG7jWjGsHs2anTDuTbGsOG6seG6vTbhurvhuq/DtDbhur/EkeG7qX024bq+a8Osw7Q2am3DtGo2w7Rqdzbhur3EkeG7qTbGsGrhu682w5TEqeG7qcOB4buLw7Q24bu24bqlw7Q2xq/hu7HDtMSpNi024bu34bup4bqvNsO5auG6sTbhu493cms2xKhr4bq1azbhu6g44bqjNuG7peG7qeG7neG6vTbEqWvhuq82w7ThuqXDtTY5NzjEgzbhur3hu6/huq82xq9q4bqvw7RqNkrhu5Phuq824bq/w6I2xrB5w7TEqTbhur93dOG6vTbGsGrhu7M2xal44bq9NuG7t+G6tzbGsGXDuTbhu4/hu6nDgcOtw7Q2xrDhurNrNsav4bun4bupw7TEqTbGsGPDtTbhur/hurfhu5E2xrDhurPhu5E24bq74buTw7TEqTbhur/hurE2xrDhu6fhu4U2w5nhu7bhu4h9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDhu7ZyazbDteG7reG6vTbGsGtn4bupNuG6v+G7oWs2w7Vya3s2w7Rjw7TEqTbhur3huq/hu5E24bq9amTGsDbhu493dMO0xKk24bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbhur/hurfhu5E2xrDhurPhu5E24bq74buTw7TEqTbhur/hurE2xrDhu6fhu4V7NuG6v+G7keG6t8O0NuG6veG7m8O0xKk2xrDhurHhur024bq94buv4bqvNuG6vOG7juG6ujbhur7hu5vDtMSpNuG6sDbGr2rhuq/DtGo2SuG7k+G6rzbhur/Dojbhur3hu5M24bq74bup4buhazbhu4/hurfDtTbhu7drw63hur024bu3cms2xq/hu6fhu6nDtMSpNsawY8O1NuG6v+G6t+G7kTbGsOG6s+G7kTbhurvhu5PDtMSpNuG6v+G6sTbGsOG7p+G7hTbDmeG7tuG7iDbhur/DrDbGsGrhu53DtMSpNsO0amTGsDbhur1qd3HDtMSpNsaw4bunbcO0ajZqdMO5Nsaw4bqx4bq9fTbhurrhuqfGsDbhur/EkeG7qTbGsHk2xrBq4bqxw7TEqTY4OS05Nzk4ezbGr+G7p+G7qcO0xKk2xrBjw7U24bq/4bq34buRNsaw4bqz4buRNuG6u+G7k8O0xKk24bq/4bqxNsaw4bun4buFNsOZ4bu24buINuG6v+G7o8O0xKk2w4A2anA2xrDhu6d0NuG6vWrhu5E24bq84buO4bq6NuG6vuG7m8O0xKk24bqwNsavauG6r8O0ajZK4buR4bqxNuG7t2k24bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbDuWrhurHGsDZqa8Otw7Q24bu34bq3NuG6u+G7o2s2w6p3w7rDtMSpNsaw4bq3azbDtOG6pcO0xKk2xrDhu6fhu4V7NuG6u+G7o2s2w6p3w7rDtMSpNuG6v+G7n2s2w7TEqXY2auG7qWTDtDbhu4/hu6nDgcOtw7Q24bu3a2fDtHs24bq94bubw7TEqTbDtMSpasOtNsO1cms24bu3aTbDuWpjw7Q2xrBs4bq9ajbGsOG7p2XDtDbhur9k4bupezbDuWpjw7Q2xrBs4bq9ajbGsGrDrDZqbcO0ajbhur3EkeG7qTbGsGrhu697Nsawdzbhu7dkw7Q24bu3aTbhu41q4buR4bqvNmrhu5Xhur02xrBqw6w2xrBq4bqv4buR4oCmIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDoGFhw7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOTjDocOgLzjhuqHDo8Oqw6A3xIM4w6A4w6HGsMOhOThh4bqj4buPN33DssO5xKkp4bunO+G6o8SDw6E1NuG6r+G7j8awOzXhurzhu47huro24bq+4bubw7TEqTbhurA2xq9q4bqvw7RqNkrhu5Phuq824bu34bq3NsOZ4bu24buINuG6v8Opw4E2w7XhurPDtGo2anTDuTbGsOG6seG6vTbDuWrhurHGsDbGsOG7p2vDrMO0NuG6v+G6t+G7kTbGsOG6s+G7kTbhurvhu5PDtMSpNuG6v+G6sTbGsOG7p+G7hTU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGFhNTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwSuG6t8O0xKk2w7ThuqXDtXs24bq84buO4bq6NuG6vuG7m8O0xKk24bqwNsavauG6r8O0ajZK4buT4bqvNsWpZjbEqeG7s2s24bq94bqx4bq9NuG6vcSR4bupNsawauG7rzbGsOG7p+G7hTbGsOG6t2s2w7ThuqXDtMSpezbGsOG7p2vDrMO0NuG7t+G7lcO0xKk24bq/azbhur/hurfhu5E2xrDhurPhu5E2xrDhurNrNsOZ4bu24buIfTbhu7Zyazbhur1xNsWpdTbhu7dlxrA24bq9amTGsDZqa8Otw7Q24bq/4bqza3s2xrBrw63DtDbDtMSpamt7NuG6v2PDgTbFqWY24buP4bq3NuG6vXE2auG7n2s24bq/w6w24bq94bqx4bq9NuG6vcSR4bupNsawauG7rzbGsOG7p+G7hTbhur3hu6/huq82xq9q4bqvw7RqNkrhu5Phuq824bq/d3Thur02auG7qWTDtDbhu4/hu6nDgcOtw7R7NsawZcO5NuG7j+G7qcOBw63DtDbGsOG7p+G7kcO0xKk2w7Xhu5trNsaw4bund3PDtMSpNuG6vWrhu6nDgWfDtDbDtMSpamvDrcO5ezbhur93dOG6vTbhu4/hurfDtTbhu7drw63hur02xrDhu6fDveG6vTbGsGtow7k24bu3cms24bq94bqx4bq9Nkrhu47hu7Y2auG6t8O0xKk24bq/xJHhu6l7NuG6vWrhu6nDgWfDtDbEqWvhuq82w7R3cuG6vTbDtMSp4buR4bq3a302xq/hu6fhu6nDtMSpNsawY8O1NuG6v+G6t+G7kTbGsOG6s+G7kTbhurvhu5PDtMSpNuG6v+G6sTbGsOG7p+G7hTbDmeG7tuG7iDbFqWY24bq94buzNuG6veG6seG6vTbhur1q4bupw4Fnw7Q2xKlr4bqvNuG7t+G6t+G7kTbGsHc24bu3ZMO0ezbhur3hu5024bu3ZMO0NuG7t2k2xKlr4bqx4buRNuG6scO0NuG6veG7m8O0xKk2xrDhurHhur02auG7qWTDtDbhu4/hu6nDgcOtw7Q24bq94buv4bqvNuG6v+G7n2s2w7TEqXY2SuG7juG7tjbhur3hurHhur024bq/4bufazbGsOG7p+G7hXs24bq9dsO0xKk2w7RqdzbEqWvhu6vDuTZBY8OBNsOqw73DtMSpNuG6v2k24bqxw7R7NuG6vWpraMO0NuG7j3d04bq9NuG6v+G6t+G7kTbGsOG6s+G7kTbhurvhu5PDtMSpNuG6v+G6sTbGsOG7p+G7hTbhur3hu6/huq82xrBvw7RqNsavauG6r8O0ajZK4buT4bqvfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUw4buaw7TEqTbhurzhuq/hu5E2SuG7keG6t8O0xKk24bq+eOG6vXs2xq/hu6HDtMSpNsSpa+G6scO1NuG6v+G7neG6vTbhurzhu5vDtMSpNsaww4E2xq/DlEpKNsOVxq/hu7Y24bq84buO4bq6NuG6u+G7k8O0xKk24bq/4bqxNuG6vuG7m8O0xKk24bqwNsavauG6r8O0ajZK4buT4bqvNuG6vWrhu5E24bq7a2jGsDw24bu2a8Ot4bq9Nmp0w7k2xrDhurHhur02w7Rq4bqtw7U2xrBraMO5Nsaw4but4bq9NsO5auG6scawNmprw63DtHs24bq74bujazbDqnfDusO0xKk24bq94bqx4bq9NuG6vcSR4bupNsawauG7rzbGsOG7p+G7hTbGsOG6t2s2w7ThuqXDtMSpezbGsHnDtMSpNuG6u3dy4bq9NkFjw4E2w6rDvcO0xKk2w7Xhu5trNsaw4bund3PDtMSpNuG6v+G6t+G7kTbGsOG6s+G7kTbGsOG7p+G7hTbhur1q4bupw4Fnw7Q2w7TEqWprw63DuXs24bq/4bqxw7k2eMO0xKk2w4Fn4bupNuG6vcSR4bupNuG6veG7r+G6rzbEqWvhurVrNuG6v+G7keG6s8O0NsO5auG6scawNsaw4buna8Osw7Q2w7Vya3s24bul4bup4bqvNuG6v+G7kzbhurvhu6E2xanhu6nDtMSpNuG7j8O94bq9NuG7j3d0w7TEqTbhur3EkeG7qTbGsGrhu6824bq9amTGsDbhu493dMO0xKk24bq9auG7kTbhur/hu59rNjg24bq94buv4bqvNuG6vOG7juG6ujbhur7hu5vDtMSpNuG6sDbGr2rhuq/DtGo2SuG7k+G6rzbGsGprNuG6v2Thu6k2xrDhurNrNuG7tn3hu47hu4Hhuq/EqeG7qeG7gX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6ruG7qcawauG7keG7pzUwIMWpxrDhu6fhu5HDtMSpMMOV4bqzw7RqNuG6vHdzw7TEqSAvxanGsOG7p+G7kcO0xKkwIC/DuTA=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]