(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Quan Hóa là một huyện miền núi biên giới phía Tây của Thanh Hóa, nằm tiếp giáp với các huyện Mai Châu (Hòa Bình), Vân Hồ (Sơn La), Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước (Thanh Hóa) và có đường biên giới tiếp giáp với Lào. Do đó, đây được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14bu04buC4bq4w4Lhu5d04bq44buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhurXDk3Thurjhu5co4bq8dGzhu5cxSeG7l0Xhu5Thu7Xhu5fhu7l2w5Phu5dPTXThurjhuqThu5fhu7l54bue4buXReG7jOG6puG7l09H4bqm4buXS+G6pMO5w4nhu5fhu5rDuuG7l0/hurDhu5fhurjDueG6uOG7l8OJdOG7l0/DkuG7nuG7jy/huqThu5vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VLKEF04bu34buVw7XDssOqKGrhu7jhuqXhu43hu5fhurXDk3Thurjhu5co4bq8dOG7l0XDuuG7l8OJR0/hu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l8OJ4bqm4bqu4bq44buX4bq4w5Lhuqbhu5fhu7PhuqbDg+G6uOG7l8OC4bqmw4zhuqbhu5dL4bqk4bqsdOG7l+G6p+G7r+G7nuG7l+G7tcOVdOG7l+G6p+G6pHThurjhuqThu5co4bq8dG7hu5fhurjhu6nDieG7l0/huqbEgkvhu5fDguG6pnVL4buX4buaw4zhuqbhu5fhu7V14bu14buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5cwdOG6puG7l+G7tOG6pOG7r8OT4buXw7Iow4p04buX4buy4bqo4bq44bqk4buNbuG7l8Oq4buv4bq44buXKEbhu5fDsuG6pcON4bq44buXIHThu41u4buXMOG7kOG7iuG6uMOC4buXIHVPbuG7l+G6tcOTdOG6uOG7l+G6pcON4bq4buG7l+G7snXhu5fhuqfhuqThu5DDjOG7teG7l8Oy4bqn4bqkdOG6uOG6pOG7lyjhurx04buN4buX4buaw7rhu5fhu7Xhurzhu5fhu7nhu5Dhu4rhurjDguG7l+G7s+G6psOD4bq44buXw4LhuqbDjOG6puG7l0/huqbEgkvhu5fDguG6pnVL4buX4buaw4zhuqbhu5cgw7rhurpv4buX4bu24bq64buX4bu54bq8buG7l+G7ueG7r+G7nuG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G7onXhu7Xhu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5dFw7rhu5fDiUdP4buXT03hurrhurjDguG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhu7nhuqp04buX4buzw7rhurjhu5dPTeG6vuG6uMOC4buX4bu54bqm4bq2w4lu4buXS+G6pOG7kuG7teG7l0/DuUvhu5fhu5rhuq7hu5fDiXThu5dPw5Lhu57hu5fhu7XDlXThu5dPQuG6uOG6pG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p+G6pEHhurrhu5dO4buE4buXReG6puG6sMOT4buXT+G6pOG7hOG6uMOC4buXxJDDg27hu5fhuqThuqbhurDhurjhu5fhurh04bue4buXT03Dg+G6uOG7l+G7ueG6qnThu5fhu7PDuuG6uOG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4bq1w5N04bq44buXKOG6vHThu5fhu7Xhurzhu5fhu5vGoeG7l+G7ueG6puG6tsOJbuG7l0/hu47hu5fhu7nhuqbhurbDieG7l0vhuqThu5Lhu7Xhu5dPw7lL4buX4bua4bqu4buXw4l04buXT8OS4bue4buX4buaw4zhuqbhu5fEkOG6pOG6uuG7peG6uMOC4buX4bujc8ah4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhurjDguG6pOG6puG6sOG6uOG7l8OJdOG7l0/DkuG7nuG7l8OyT8Wp4bq4w4Lhu5fhu6PGoeG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buXTuG6uuG7l+G7msOM4bqm4buX4bq4xanDieG7l+G7ncah4bub4buh4buNb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1MeG6pMag4bq4w4Lhu5fhurjFqcOJ4buXTMOTdG7hu5fhu7Thu4LhurjDguG7l3Thurjhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G6tcOTdOG6uOG7lyjhurx04buX4bu54bun4buX4bu14bqkw5Xhu5fhu7lH4bq4w4Lhu5dP4bqkdMOJ4buXw4nhu5DDk+G7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7V2S+G7l8OV4bue4buX4bu44bul4bq4w4Ju4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buXTMOT4bue4bqu4bq44buXT+G7mOG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4bu5xILhurjhu5fhu7XDjeG7l07EqOG7l094S+G7l09Nw5PhurjDguG7l0Xhu6fhurjhuqThu5fhu7nDueG6um7hu5fhu7XhuqRC4buX4bu5w7nhurrhu5fhu5rDuuG7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu14buXT03huqbhurbhurjhu5fEkOG6pHThuqbhu5dP4bqk4buU4bu14buX4bqk4bqm4bqw4bq44buX4bu5RuG6uMOC4buX4buzR27hu5dMw5Phu57Egk/hu5dF4bqm4bqwT+G7l+G6uOG6pOG6puG6rsOT4buXw4Lhuqbhu6Xhuqbhu5dL4bqkdUvhu5fhu7l2w5Phu5dPTXThurjhuqThu5dL4bqkw4rhurjDgm7hu5fhu7XhuqThu4ThurjDguG7l09H4bqm4buXS+G6pMO5w4lu4buX4bu14bqk4buQw43hurjDguG7l09N4bqo4bq44bqk4buX4bqkw7rhurjhuqThu5fhu7lH4bq4w4Lhu5dL4bqkw4rhurjDgm7hu5fhu7XhuqThu4ThurjDguG7l8OJdOG7l0/DkuG7nuG7l+G7tcOVdOG7l+G7tOG6pOG6rOG6uOG6pOG7l0vhuqTDlW/hu5fhuqdN4bq64bq4w4Lhu5fhu7nhurzhu5fhu5rDjOG6puG7l0vhuqThu5DDjeG6uMOC4buX4bu14bqk4buvw4nhu5dFduG7nuG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buX4bq4w4Lhu5h04buXRcO64buX4bu14bqk4bqs4bq44bqkbuG7l0V24bue4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l0/Dk+G7nsOD4bq44buXT03Dk+G7nuG6ruG6uOG7l0XDusOJ4buXT03hur7hurjDguG7l0/hu6/DiW7hu5fhu7V2S+G7l8OV4buebuG7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pOG7l0zDk+G7nuG6ruG6uOG7l+G7msO64buX4bu04buC4bq4w4Lhu5d04bq44buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhurXDk3Thurjhu5co4bq8dOG7l+G7ueG7p+G7l094S+G7l09Nw5PhurjDguG7l+G7uXnhu57hu5fDicO54bq44bqk4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l0/Dk+G7nsOD4bq44buXT03Dk+G7nuG6ruG6uG7hu5fDguG6pnXhurrhu5fhu7fhu47hu7Xhu5fhurjhu6/hurjDguG7l+G7tXThurrhu5fhu6Dhu5dP4bqk4buS4bu1buG7l09NdeG7teG6pOG7l+G6uOG6pOG6puG6sMOJ4buX4bu1w5V04buX4bu1deG7teG7l+G7tXZLbuG7l+G7tXXhu7Xhu5fhurjDgsO64bq44bqk4buX4buaw7rhu5dP4bq6w7rhurjhu5fhu7fhu6/hurjhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buX4bq4w4Lhu5h0buG7l+G7uXbDk+G7l09NdOG6uOG6pG7hu5dP4buE4buXw4LhuqZ14bu14buXT0fhuqbhu5dL4bqkw7nDieG7l+G7msO64buXT+G6sOG7l+G6uMO54bq44buXw4l04buXT8OS4buebuG7l+G7j3Thu5fhuqRNQeG6tMOs4buV4bqkT09LbC8v4bqmxJBM4buiTm/hu7XhurrDiS/EkEFPLUzDk3Qt4bui4bq6LU7hurotw4nhuqZB4bq4LeG7s3Thu7Vv4bqkT8OJ4buVw7VF4buC4buX4bu54bqu4buPL3TDtW7hu5fhu7Xhu4rhu5fhu7PDueG7tW3hu5dMw5Phu6Xhurjhu5dF4bugbuG7l8OC4bqmdeG6uuG7l+G7t+G7juG7tW7hu5fhu7Xhu6XDieG7l+G6pOG6vHRu4buXw4LhuqbDkkvhu5fhu7lK4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhurjDguG6pOG6puG6sOG6uOG7l8OJdOG7l0/DkuG7nuG7l+G7tXThuqbhu5fhurjDguG6pOG6puG6sOG6uOG7l0/DueG6puG7l8OC4bqmdOG7l+G7ueG6qOG6uOG6pOG7l+G7msO64buX4bu1R+G6uMOC4buX4bu5RuG6uMOC4buX4bu34buv4bq44buX4bu14buQb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bqn4bqk4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhu6LDk+G7nsOD4bq44buX4bu1w5XhurjDguG7l+G7teG7hG7hu5fEkOG6puG6sOG6uOG7l0/hurrDuuG6uOG7l+G7msO64buXS+G6pHVP4buX4bqkw5Phu57hu5fhuqThuqbhurDDk+G7l0zDk+G7peG7l+G6pOG6usO5T+G7l+G7uUfhurjDguG7l+G7tcOVdOG7l+G7m3Lhu5fhu7Lhu7Thu7jhu5dUMeG6p+G6p+G7l+G7ouG7p27hu5dP4bqk4bqq4buXT0124bq4beG7l+G7m+G7neG7o+G7l09I4buXVDHhuqfhuqfhu5fhu5rDuuG7l+G7ocah4bud4buXT0jhu5dUMeG7gSjhu5fhu7XDlOG6uMOC4buX4bq44bqk4buQ4buX4buadOG6puG7l09Nw4pu4buXT0114bu14bqk4buX4bq44bqk4bqm4bqww4nhu5fhu7XDlXThu5fhu7V14bu14buXw4LhuqbDuuG7l0XDuuG6uMOCbuG7l09N4buQxKjhurjDguG7l+G7s+G7peG6uG7hu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7Xhurzhu5fDk+G7nuG7l0/huqzhurjhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu3w4rhurjDguG7l+G6pOG6vm7hu5dP4bqk4buC4bq44buX4buz4bul4bq4buG7l8SQ4bqkw5Phu5fhu7fhu6/hurjhu5fhu7Xhu5Bvb2/hu5fhuqfhuqThu4LhurjDguG7l0zDk3Thu5fhu7nhurzhu5dPw7nhurrhu5fhurjDg+G6uOG7l07hu5Lhu7Xhu5fDicO54bq44bqk4buXT+G6usO64bq44buX4bu34buv4bq44buXT03hurrhurjDguG7l+G7teG7guG6uMOC4buXT3Xhu7Xhu5fhu7l2w5Phu5dPTXThurjhuqThu5dL4bqkw4rhurjDgm7hu5fhu7XhuqThu4ThurjDguG7l8OJdOG7l0/DkuG7nm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7uOG7q+G7teG7l+G7s+G6puG6sE9u4buX4bu04buC4bq4w4Lhu5d04bq44buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhurXDk3Thurjhu5co4bq8dOG7l+G7ueG7p+G7l0/huqThu5Dhu4rhurjDguG7l+G7osOT4buew4Phurjhu5dPxanhurjDguG7l+G7teG7kOG7iuG6uMOC4buXReG7kOG7iE/hu5fhu7V14bq44buX4buzR27hu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l05D4buXT03hu5Thu7Xhu5dP4bqmxIJL4buX4buiw5Phu4ThurjDguG7l0944bq44buX4bu1deG7teG7l0/huqThu4Lhurhu4buX4buz4bul4bq4buG7l+G7ueG6qnThu5fhu7PDuuG6uOG7l+G7muG7jOG6uMOC4buXTuG7r8OTbuG7l+G7muG7jOG6uMOC4buX4buidOG7l+G7muG7mHThu5dPSOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l+G6uMaww4nhu5dP4bqo4bq44bqk4buX4bqk4bqo4bq44bqkbuG7l+G7muG7mHThu5dPw5Phu57Dg+G6uOG7l09Nw5Phu57huq7hurhu4buXT0jhu5fhu7XhuqThu5Lhu7Xhu5fhu7XhuqThurrhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhu7fhu6/hurjhu5fEkOG7oOG7l+G7tXTDieG7l8SQxIJPbuG7l+G7ucWp4bq4w4Lhu5fEkOG7oOG7l0XDusOJ4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5dP4buET+G7l+G7muG6ruG7l1Qx4bqn4bqnbeG7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buXxJDhuqTDk+G7l+G7t+G7r+G6uOG7l+G7teG7kOG7l3Thurjhu5dP4bq6w7rhurjhu5fhu5rhuq7hu5dUMeG6p+G6p27hu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bu14bq84buXT0fhuqbhu5dL4bqkw7nDieG7l+G7msO64buXT+G6sOG7l+G6uMO54bq44buXw4l04buXT8OS4bueb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu4RuG6uMOC4buXT+G6pOG7iuG6pm7hu5dL4bqk4buE4bqm4buX4bqk4buIS+G7l+G7msOM4bqm4buX4buzR+G7l+G7uUfhuqbhu5fhu7PhuqbDg+G6uOG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buX4buaw7rhu5dF4buU4bu14buXReG7kOG7iOG6uMOC4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5d04bq44buX4bu1w43hu5dOxKjhu5dPSOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l0/Dk3fhurjhu5dPTXRu4buXxJDhuqbhurbDieG7l07hurp1T+G7l8SQ4bqkw5Phu5fhu5rhu5Thu7Xhu5fhu7PhuqbDg+G6uOG7l8OC4bqmw4zhuqZu4buXReG6psOD4bq44buXT+G7juG7teG7l8OJxKjhu5fhu7V14bu14buX4bu54buIT+G7l+G7tXThurrhu5fhu7nhuqbhurbDieG7l0924bq44buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPTXbhurjhu5d1S+G7l09H4bqm4buXS+G6pMO5w4nhu5fhu5rDuuG7l0/hurDhu5fhurjDueG6uOG7l+G7ouG7p+G7l+G6pEfhuqZu4buXT03huqbhurBP4buX4bui4bq8dOG7l+G6uOG6pOG6puG6rsOT4buXT+G7juG7l+G7ueG6puG6tsOJ4buXS+G6pOG7kuG7teG7l0/DuUtu4buX4buzxrBP4buXw4LhuqbGoOG7l+G6uOG6pOG6puG6rsOT4buX4bu54buE4bqm4buXT+G7kOG7iOG6uMOC4buXS+G6pMO5w4nhu5dPR+G6pm/hu5ch4bq+4bqm4buX4bqk4buA4bqmbuG7l03FqeG6uOG7l+G7uUFu4buXw4LhuqZ14bq64buX4bu34buO4bu14buX4bu1deG7teG7l+G7ueG7hOG6puG7l0/hu5Dhu4jhurjDguG7l+G7msO64buXRXhL4buX4bqkRuG7l07DjeG7l+G7ueG7kHThu5fhu7nhu4Thuqbhu5dP4buQ4buI4bq4w4Lhu5fhu7nhuqbhu5fhu7XDjeG7l07EqOG7l8OC4bqmdeG6uuG7l+G7t+G7juG7tW7hu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buXw4LhuqZ14bq64buX4bu34buQSuG6uMOCbuG7l+G7ueG6puG7l+G7tXThuqbhu5fhurjDguG6pOG6puG6sOG6uOG7l+G7s8awT+G7l+G7s8OTR+G7teG7l+G6uOG6pOG7qcOJ4buXRcO6w4nhu5fDguG6puG7pcOJ4buX4bq4w4LDk+G7nuG7l+G7tcON4buX4buaw7rhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5dP4buE4buXS+G6pHVP4buXTuG6puG6uOG6pOG7l09H4bqm4buXS+G6pMO5w4lvb2/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5dOTeG7tcOs4buVLy/hu7Xhu7fhurhv4buzdOG6uk/huqR04bq44bqk4bqk4bq6dG/hu5rhurgv4bu3QU7EkE/hurpLL+G6uEHhu5xOL+G7m3Dhu5/hu6Ev4bufcuG7t+G7n+G7m3Hhu6PGocahxqFP4buf4bud4bubcuG7nXHhu5tF4bubb0RLw4Lhu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7tOG7guG6uMOC4buXdOG6uOG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4bq1w5N04bq44buXKOG6vHThu5dL4bqk4buE4bqm4buX4bqk4buIS+G7l+G7msOM4bqm4buX4buyR+G7l+G7uUfhuqbhu5fhu7PhuqbDg+G6uOG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buXT8OT4buew4Phurjhu5dPTcOT4bue4bqu4bq4buG7l+G7mnjhurjhu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhu7fhu6/hurjhu5dP4bqs4bu14bqk4buX4bu14buU4bu14buXT+G6pHTDieG7l8OC4bqmdOG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buX4bq4w4Lhu5h0buG7l+G7uXbDk+G7l09NdOG6uOG6pOG7l0/hu4Thu5fDguG6pnXhu7Xhu5dPR+G6puG7l0vhuqTDucOJ4buX4buaw7rhu5dP4bqw4buX4bq4w7nhurjhu5fDiXThu5dPw5Lhu55v4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Uw4burT+G7l8SQ4bqkdeG7tW7hu5fhu7Xhu4LhurjDguG7l3Thurjhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G7ueG7p+G7l0vhuqThu4Thuqbhu5fhuqThu4hL4buX4buaw4zhuqbhu5fhu7V14bu14buX4bq4w4LDuuG6uOG6pG7hu5fhu7nhurrDuuG6uOG7l0/huqThurbhu5dPTcOD4bq44buX4bu54bqqdOG7l+G7s8O64bq44buXT03huqbhurbhurjhu5fEkOG6pHThuqbhu5fhuqThuqbhurDDk+G7l0zDk+G7peG7l+G7ueG6ruG7l3Xhurjhu5fhu7V04bqm4buX4bq4w4LhuqThuqbhurDhurjhu5fDiXThu5dPw5Lhu57hu5dPw7nhuqbhu5fDguG6pnThu5fhu7nhuqjhurjhuqThu5fhu5rDuuG7l+G7tUfhurjDguG7l+G7uUbhurjDgm3hu5dL4bqkdU/hu5fhu7lH4bq4w4Lhu5dO4buvw5Phu5dNR+G6uMOC4buXS+G6pOG6uuG6uMOC4buXT03DuuG6uuG7l0/hurrDuuG6uOG7l+G7t+G7r+G6uOG7l+G7s+G7peG6uuG7l+G7muG6sOG7l3Thurjhu5fhurjhuqbhurjhuqThu5fhuqdI4buXTMOT4buE4bu1buG7l8OCxrDhurjhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7muG6puG6sOG7teG7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu14buX4bu14bqk4bq64buX4bu1deG6uOG7l+G7s0du4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhu5rhuqbDg+G6uOG7l+G7teG6pOG7kuG7tW7hu5fhuqRH4bqm4buX4bua4bqmw4Phurhu4buX4bu54bq6w7rhurjhu5fhu5rhuqbDg+G6uOG7l+G7msO64buX4bq44bqk4buv4bq44buX4bu34buv4bq44buXxJDhu6Dhu5fhu7V0w4nhu5fEkMSCT+G7l0XDusOJ4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5dP4buET+G7l+G7muG6ruG7l1Qx4bqn4bqnbeG7l0zDk+G7peG6uOG7l0Xhu6Bu4buXw4LhuqZ14bq64buX4bu34buO4bu14buX4bu14bqkRuG6uMOCbuG7l+G7teG6uuG6uG7hu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l0/huqThu6/hurjhu5dPTeG6uuG6uMOC4buXw4LhuqZ04buX4bu54bqo4bq44bqk4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l0vhuqTDucOJ4buXT0fhuqbhu5fhu5rDuuG7l0/hurDhu5fhurjDueG6uOG7l+G7ouG7p+G7l+G6pEfhuqbhu5dF4bqmw4Phurjhu5dMw5N04bq44buX4bu5xILhurjhu5fDiXThu5dPw5Lhu57hu5fhu5rDuuG7l+G7j3Thu5fhuqRNQeG6tMOs4buV4bqkT09LbC8v4bqmxJBM4buiTm/hu7XhurrDiS/EkEFPLUzDk3Qt4bui4bq6LU7hurotw4nhuqZB4bq4LeG7s3Thu7Vv4bqkT8OJ4buVw7VF4buC4buX4bu54bqu4buX4buiSOG7l07hu4Thu48vdMO1b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu4RuG6uMOC4buXT+G6pOG7iuG6puG7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOCbuG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l01H4bq4w4Lhu5fhu7V14bu14buXw4nhu4Lhu5fhuqThuqjhurjhuqRu4buX4bu54bqm4bq24bq44buX4bqk4bqo4bq44bqk4buXT+G6psOD4bq44buXT+G6psSC4bq4buG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhu7V14bu14bqk4buXRcO6w4nhu5fhuqR04buebuG7l0514bq4w4Lhu5dPw7nhurpu4buX4bqk4bqm4bqww5Phu5dMw5Phu6Vu4buXT+G6pOG6psSCT+G7l0/huqThu5Thu7Xhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l+G7uXbDk+G7l09NdOG6uOG6pOG7l0vhuqTDiuG6uMOCbuG7l+G7teG6pOG7hOG6uMOC4buXT0fhuqbhu5dL4bqkw7nDieG7l8So4buX4bu54bqqdOG7l+G7s8O64bq44buX4bu1w43hu5dOxKhv4buX4bq1w5N04buX4bu1deG7teG7l0vhuqThurrhurjDguG7l09Nw7rhurpu4buXTMOTd+G6uOG7l+G7teG6pMOS4bq4w4Lhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhu7fhu6/hurjhu5fhu7nhu6fhu5fhu7XDk+G6uMOC4buX4bu1dkvhu5fhurjhuqThuqbhuq7Dk+G7l+G6uMOCw5NG4bq44buXT+G6puG6uOG7l0zDk3Thurjhu5dPTeG6vuG6uMOC4buXw4LhuqbDkkvhu5dF4buU4bu14buXReG7kOG7iOG6uMOC4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5d04bq44buX4bu5dsOT4buXT0104bq44bqk4buX4bqk4bqm4bqww5Phu5dMw5Phu6Xhu5fhu5rDjOG6puG7l+G6pOG6usO5T+G7l+G7uUfhurjDguG7l+G7tcOVdOG7l09H4bqm4buXS+G6pMO5w4nhu5fhu5rDuuG7l0/hurDhu5fhurjDueG6uOG7l8OJdOG7l0/DkuG7nm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7tOG6pELhu5dP4bqs4bq44bqk4buXT+G7mOG7l+G7uXfDk+G7l+G6uMWpw4nhu5fhu53GoeG7m3Dhu5fhu7nEguG6uOG7l+G6uHThu55u4buX4bu04buC4bq4w4Lhu5d04bq44buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhu7nhu6fhu5dL4bqk4buE4bqm4buX4bqk4buIS+G7l+G7msOM4bqm4buX4bu1deG7teG7l0Xhu5Thu7Xhu5dF4buQ4buI4bq4w4Lhu5fhu7XhuqThu5Lhu7Xhu5fhurjFqeG6uMOC4buXT03Dg+G6uOG7l+G7ueG6qnThu5fhu7PDuuG6uOG7l094S+G7l09Nw5PhurjDguG7l09N4bqm4bq24bq44buXxJDhuqR04bqm4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5dL4bqk4buQw43hurjDguG7l3Xhurhu4buXxJDEguG7l+G6pOG6usO54bu14bqkbuG7l+G7teG6pMOV4buX4bu5R+G6uMOC4buX4bq4xrDDieG7l+G7teG6pMaw4bu14buXT+G6qOG6uOG6pOG7l+G6pOG6qOG6uOG6pG7hu5fhuqThurrDuU/hu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fhu7XDlXThu5fhu7V14bu14buX4bu54buE4bqm4buXT+G7kOG7iOG6uMOC4buXReG6psOD4bq44buXTMOTdOG6uOG7l+G7ucSC4bq44buXw4l04buXT8OS4buebeG7l0/huqbEguG6uOG7l+G6pMO64bq44bqk4buXTcO64buXTuG6unVPbuG7l0/huqThu4ThurjDguG7l8SQw4Nu4buXRXhL4buX4bu3dOG6uOG6pOG7l0514bu14bqk4buX4bu1deG7teG7l+G7ueG6puG6tsOJbuG7l0/hu47hu5fhu7nhuqbhurbDieG7l0vhuqThu5Lhu7Xhu5dPw7lL4buX4bua4bqu4buXw4l04buXT8OS4buebuG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7nhu5Dhu4rhurjDguG7l+G7t+G7r+G7nuG7l8OJw5N04buX4buzdeG6uG7hu5fhu5p44bq44buX4bu14bqkw5Phu57hurbhurhu4buXT8O64bq4w4Lhu5dPTcag4buXw4l04buXT8OS4bue4buXRcOM4bq4buG7l0/hu5jhu5fhu7nhurzhu5dFeEvhu5d14bq44buX4bu5dsOT4buXT0104bq44bqk4buXT03huqbhurBP4buX4bui4bq8dG/hu5fhuqdN4bq64bq4w4Lhu5fhu7nhurxu4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5d04bq44buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhu7nhu6fhu5fhu7nhuqbhuq7Dk+G7l09NdOG7l0XDusOJ4buXTeG7huG7l+G7msO64buXxJDhuqTEqOG6puG7l0/hu4Thu5fhu5vhu5vhu5fhu5rhu45u4buX4bub4buf4buX4buz4bqq4buX4bu1dOG6uOG7l0XhuqbDg+G6uOG7l0zDk3Thurjhu5fhu7nEguG6uOG7l8OJdOG7l0/DkuG7nm/hu5fhu4F14bu14buXRXhL4buX4buaw7rhu5fhu7l2w5Phu5dPTXThurjhuqThu5dL4bqkdeG7l+G7oeG7l+G7teG6pMOT4buew4Phurjhu5d14bq4buG7l+G7s8awT+G7l8OC4bqmxqDhu5fhu6Hhu5fhu7nhu4Thuqbhu5dP4buQ4buI4bq4w4Lhu5dL4bqkw7nDieG7l09H4bqm4buX4bua4bqu4buXw4l04buXT8OS4buebuG7l0/huqTDk+G7l8OC4bqmxqDhu5fhu6Hhu5fhu7N14bq44bqk4buX4bqkQU3hurrhuqbhurhu4buXcsahxqHhu5fhu5rhuqbDg+G6uOG7l8OJdOG7l0/DkuG7nuG7l09I4bq4w4Lhu5fhuqThu4hL4buX4bu14buM4bq4w4Lhu5fhurjhuqThuqbhuq7Dk+G7l0904bq4w4Lhu5fhu5p4T+G7l8SQ4bqkdeG7teG7l+G7teG6vOG7l0XhuqbDg+G6uOG7l0zDk3Thurhv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7UixIJP4buXTMOT4bul4buXT03Dg+G6uOG7l+G7ueG7p+G7l8OC4bq8S+G7l0vhuqR34bq44buX4bu5dsOT4buXT0104bq44bqkbuG7l8SQ4bqm4bquw4nhu5fhu7XhuqTEguG7l09H4bqm4buXS+G6pMO5w4nhu5fhu5rDuuG7l0/hurDhu5fhurjDueG6uOG7l8OJdOG7l0/DkuG7nm7hu5fDguG6psag4buX4buaxqDhurjDguG7l1Qx4bqn4bqn4buXT03Dg+G6uOG7l+G7ueG6qnThu5fhu7PDuuG6uG7hu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu7V2S+G7l8OV4buebuG7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pOG7l0zDk+G7nuG6ruG6uOG7l+G7msO64buX4bq44bqk4buv4bq44buX4bu34buv4bq44buX4bu5RuG6uMOC4buXT+G6qOG6uOG6pOG7l8OV4bq4w4Lhu5fhuqRHbuG7l+G7uXXhurjhuqThu5fDguG6pnXhu5fhu7V04bq6b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buP4buz4buXTk/hu55FQcOs4buVw4lO4bq6LeG7s+G6puG7t+G6pi3hurThurrhurhPLeG7nEHhuqbDguG6pE9s4bq44bq6TcOJdEXhu5XDteG7gcOT4buv4bq44buXw6rhuqbhurjhuqThu48v4buzw7Xhu48vS8O1


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]