(vhds.baothanhhoa.vn) - Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021 (Vietnam DX Summit 2021) vừa chính thức công bố các khung hướng dẫn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN SME) thuộc 26 lĩnh vực.
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p1vDlE5H4butQuG7kOG7rXfhu7Phu61LSFVOR+G7rUjGr+G7mk5H4butROG6qk7hu61DSFVZ4buCTuG7rcSQ4buUSeG7rVPhu5Dhu61DSE/hu61ET0FOSOG7rU5HSEnhu4ZQ4butaMOiIOG7pS9IduG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVDDoEVBROG7seG7p11J4buETuG7rcSQw4BO4butW0hVWeG7gk7hu63EkOG7lEnhu61T4buQ4butw7JJ4buGVOG7reG6pUFN4butd+G7r3d24butw7rDsklFVE5BTeG7rV3hu4/hu61oVU1NSVThu6134buvd3bDueG7rVbhu6pB4butQ0jDjU5I4butVEjhu6hD4butQ8OUTkfhu61C4buQ4butQ8OBQ+G7rUtIVU5H4butSMav4buaTkfhu61E4bqqTuG7rUNIVVnhu4JO4butxJDhu5RJ4butU+G7kOG7rUNIT+G7rUPDgUPhu61ET0FOSOG7rU5HSEnhu4ZQ4butTkjhu47hu61Ww4Dhu61W4buqQeG7rcO6XeG6peG7rWjDoiDDueG7rVRIVeG7mEPhu6134buz4butTMSoTkjhu61W4buwQ3Thu6UvUOG7p+G7pVRBQkxF4butU1RZTEXhu5vhu7FNQVJHSU5x4butd1BY4butQVVUT3Lhu7Hhu6fhu6VUQk9EWeG7p+G7pVRS4bun4bulVEThu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUlNR+G7rUNMQVNT4bub4bux4butRFRIVU1C4butSVtFTlRFUuG7seG7rVNUWUxF4bub4buxV0lEVEhx4but4bu34buv4buvUFhy4bux4butU1JD4bub4buxLy9DRE50QkFPVEhBTkhIT0F0Vk4vREVTS1RPUC9ORVdTL3d2eeG7ty924buvw71Ew7124buveeG7uXjhu7lU4bu34buv4buz4buzTOG7s3RKUEfhu7Hhu61BTFThu5vhu7Fbw5ROR+G7rULhu5Dhu6134buz4butS0hVTkfhu61Ixq/hu5pOR+G7rUThuqpO4butQ0hVWeG7gk7hu63EkOG7lEnhu61T4buQ4butQ0hP4butRE9BTkjhu61OR0hJ4buGUOG7rWjDoiDhu7Hhu61XSURUSOG7m+G7seG7t+G7r+G7r+G7seG7rS/hu6fhu6UvUOG7p+G7pS9UROG7p+G7pS9UUuG7p+G7pVRS4bun4bulVEThu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQW0FQVElPTuG7seG7p11J4buETuG7rcSQw4BO4butW0hVWeG7gk7hu63EkOG7lEnhu61T4buQ4butw7JJ4buGVOG7reG6pUFN4butd+G7r3d24butQ0jDjU5I4butVEjhu6hD4butQ8OUTkfhu61C4buQ4butQ8OBQ+G7rUtIVU5H4butSMav4buaTkfhu61E4bqqTuG7rUNIVVnhu4JO4butxJDhu5RJ4butU+G7kOG7rUNIT+G7rV3huqXhu61ow6Ig4butVEhV4buYQ+G7rXfhu7Phu61MxKhOSOG7rVbhu7BDdOG7pS9Q4bun4bulL1RE4bun4bulL1RS4bun4bulL1RCT0RZ4bun4bulL1RBQkxF4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dpw41OSOG7rcSQ4bq+TuG7rVRIw4FOR+G7rXZ3L3fhu6934buvc+G7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rUPDk+G7rUjGoE7hu63hu7d2dnThu6/hu6/hu6/hu61d4bqlc+G7rVRST05H4butxJDDk+G7rUPDgUPhu61d4bql4butaMOiIOG7rUNISeG6vk3hu63hu7nhu7dzduG7o3Phu63EkMOTTkfhu61Hw5NQ4butecO94buj4butw6Fd4buFdOG7rWlVWeG7rU5IScOKTnPhu61U4buq4butxJDhuqZV4butTsSCTeG7rXfhu693duG7rcSQ4bq+TuG7rU5BWXPhu61RVUHhu61Dw4FD4butxJDhu6JU4butROG7ikNI4butW+G6p8Oy4bqhXS124bu54butQsOZTkfhu61QSMOBVHPhu61UUlVOR+G7rULDjE5I4butTeG7lknhu61USMOBTkfhu61Dw5Phu6124buvdOG7r+G7r+G7r+G7rV3huqXhu61E4buqTkfhu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5H4butVsOA4butSOG6plXhu61I4bq+VOG7rVRST05H4butU+G7kOG7rU7DgFnhu61Mw4Dhu61d4bql4butaMOiIHThu61d4bql4butaMOiIOG7rUzDgOG7rU3hu5hU4butVEjDgE5I4butUEjhuqZO4butUVVBTuG7rVRS4buMTkdz4butTkjGr05H4butTOG6oEnhu61E4buE4butQuG7iuG7rVThu5RO4butVEjGr8agTkfhu61OSOG6pFThu61UUk9OR+G7rU7hu4BO4butS0lOSOG7rVThur504bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p1tIVVnhu4JO4butxJDhu5RJ4butU+G7kOG7rcSQxq/hu6JD4butWEVN4butTMOA4butTeG7mFThu61UUk9OR+G7rU5I4buuTkfhu61HSeG6oknhu61QSMOBUOG7rVRIRU7hu61DSOG7kFThu61HScOaUOG7rWjDoiDhu61U4buq4butU+G7kE5H4butU8OTVOG7rcSQ4bq+TuG7rULhu6hU4butUEjDgXThu63DsuG6rFnhu61OSMavTkdz4butS0jhuqJP4butU8OBVOG7rUPhu6ZB4butw6BJ4buGUOG7rUjhu5hJ4but4buFSOG6pk7hu61N4buATeG7rVbDgOG7rUThu4pDSOG7rVbhu6Thu61b4bqlaWnhu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU3hu63DusOySU5BU0HDueG7rVThuqBJ4but4bqlR8OAWeG7rVtIVVnhu4JO4butxJDhu5RJ4butU+G7kOG7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rXfhu6934buv4butQ0hP4butVEjhuqRZc+G7reG7s+G7ueG7o+G7rV3huqXhu63EkMav4buiQ+G7rUtI4bqiT+G7rVPDgVThu61LSMOUTkfhu61CSeG6vlThu61M4buwQeG7rUNI4buMTuG7rcSQ4buQSeG7rVTDgUPhu61Ow4BP4butxJDhu4Lhu61UUknhu4JO4butS0hBSeG7rUNIVVnhu4JO4butxJDhu5RJ4butU+G7kHPhu63hu7V34buj4butS0jDlE5H4butQknhur5U4butQuG6rlThu63EkOG6plXhu61U4buq4butxJDDglVz4but4bu5d+G7o+G7rUtIw5ROR+G7rUJJ4bq+VOG7rUNIVVnhu4JO4butxJDhu5RJ4butU+G7kOG7rU5Ixq/hu61USOG6vuG7rU7DgE904bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2ROR+G7rVtBT+G7rcOgT8OATkfhu61ATkhz4but4buFSMOT4butaeG7lE5H4butw6FJw4FN4butxJDhu5BD4butW8OUTkfhu61UWeG7rUPhu5Thu61QSOG6pk7hu60i4bqmVeG7rVTGr+G7rVRIxq/GoE5H4butTeG6oEnhu61Ww4Dhu61QSMOBVOG7rVRSSeG7gk7hu61Dw5ROR+G7rWFo4bqh4butQ0hJQeG7rVPhurpz4butUVXDgeG7rVRSw4xOSOG7rUNIVVnhu4JO4butxJDhu5RJ4butU+G7kOG7rVbhuqpO4butQ8OSTuG7rUzDgOG7rVRIw4FDSOG7rVRI4buoQ+G7rcSQ4buQSeG7rVbhu5pJ4butQ8OBQ+G7rV3huqXhu61ow6IgdOG7reG6pUhJ4buAVeG7rVFVWeG7rVRSw4xOSOG7rVbhuqpO4butQ0jGr0Hhu63EkMav4buiQ+G7rVThu7Dhu63EkOG7mE5H4butSMOTQXPhu61OSEnhu4BV4butUEjGr8agTkfhu61QSMOBUOG7rUzDgE3hu61WSeG7hkPhu61USOG7puG7rUPDlE5H4butVuG6qk7hu61EVVnhu61UUsOM4butVsOA4butQ8OBQ+G7rV3huqXhu61DSOG7iOG7rU3hu5pJ4butxJBBTkfhu61C4bquVOG7rcSQ4bqmVeG7rVThuqBP4butUkHhu61N4buYVOG7rUvhur7hu61IT+G6oENI4butQ0hVWeG7gk7hu63EkOG7lEnhu61T4buQ4butVsOA4butSMOATkjhu61UUsOMTkjhu61DSFVZ4buCTuG7rcSQ4buUSeG7rVPhu5Dhu61Dw5JO4butUuG6pFThu61OSEnhu4BV4butVknhu4ZD4butQ+G6pk7hu61HSeG6oknhu61RVVnhur5UdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fDouG7mFThu61T4buQ4butUsOAT+G7rUPhuqJO4butTOG7mk7hu61OSOG6pFThu61Nw4Dhu61d4bql4butaMOiIOG7rU7Gr+G7mkPhu61UQeG7rcSQQU5H4butUEjhuqJJ4butxJDhu5BJ4butTeG6tlThu61UUk9OR+G7rVFVw4Hhu61UUsOMTkjhu61DSFVZ4buCTuG7rcSQ4buUSeG7rVPhu5Dhu61Mw4Dhu61USEnhur5V4butS+G7uOG7rU7Egk5H4butU+G7kOG7rVbDgOG7rU5Iw4JO4butTOG7sENz4butVEhJ4bq+VeG7rU7hu4BO4butVOG6ok5H4butQ8OUTkfhu61OR0jhu4bhu61USMOUTkfhu61USU7hu63EkOG7puG7rU3huqBOSOG7rcSQ4buC4butQ0hP4butUEjDiVDhu61DSFVZ4buCTuG7rcSQ4buUSeG7rUvhu7jhu61USFXhuqxU4butU+G7kHPhu61USEnhur5V4butVMav4butRFVZ4butS+G7uOG7rVRIVeG6rFThu61T4buQ4butSE/hurZD4butQ8OBQ+G7rVRIw4FDSOG7rVRI4buoQ+G7rVbhu4Dhu61WxIJO4butSMOTQeG7rUvhu7jhu61USFXhuqxU4butU+G7kOG7rVRST05H4butXeG6peKApuG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhuqXhuq5N4butQuG6rlThu63EkMav4buiQ+G7rUtIw5Phu61LSMSCTuG7rU7DgFnhu61D4bumQeG7rUPDgUPhu61d4bqlc+G7rU5Hw4BZ4butd3gv4bu1L3fhu693dnPhu63DsklOQVNB4butxJDDg+G7rVRIw4BOSOG7rUzhuqxQ4butw6Dhu5hJ4butxJDhu5JOR+G7rUNIVVnDik7hu61HSUHhu61Yw4JZ4butROG7sE5H4butS0hVTkfhu61Ixq/hu5pOR+G7rUThuqpO4butQ0hVWeG7gk7hu63EkOG7lEnhu61T4buQ4butQ0hP4butXeG6peG7rWjDoiBz4butQkFP4butR+G7kk3hu61H4bqmTuG7rXnhu6/hu61DSFVZw4pO4butR0lB4butTMOA4butTMODTkjhu63EkOG6oE/hu61DQU/hu61D4bqkUOG7rUPDgUPhu61d4bql4butQ8OUTkfhu61OR0jhu4bhu63EkEFOR+G7rUThuqpO4butxJDhuqZV4butVuG7gOG7rUNIVVnhu4JO4butxJDhu5RJ4butU+G7kOG7rUNIT+G7rUPDgUPhu61d4bql4butVFJPTkfhu61U4buqTkfhu61MxKhOSOG7rVbhu7BDdOG7rWROR+G7reG6teG7ruG7rWlIw4BOSOG7reG6tU9OR3Phu63hu4VIw5Phu61bSOG7puG7rVThu4pDSOG7rcOySU5BU0Hhu61Mw4BN4butW0jhu6bhu61U4buKQ0jhu63DoOG7mEnhu63EkOG7kk5HdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dpSEVP4butxJDDk3Phu61LSFVOR+G7rUjGr+G7mk5H4butROG6qk7hu61DSFVZ4buCTuG7rcSQ4buUSeG7rVPhu5Dhu61DSE/hu61N4buWSeG7rUzEqE5I4butVuG7sEHhu61T4bq84butQkFP4butR+G7kk3hu63DveG7rVBI4bqmTuG7rUPGoOG7rULhuqJOc+G7rUfhu5JN4butVEjhu7BD4butVFLhuqBOR+G7rVbDgOG7rVhV4butSMav4buaTkfhu61QSMOBVOG7rVRSSeG7gk5z4butS0hVTkfhu61Ixq/hu5pOR+G7rUThuqpO4butQ0hVWeG7gk7hu63EkOG7lEnhu61T4buQc+G7rULhu5jhu61HSeG6oknhu61QSMOBUOG7rUNIVVnhu4JO4butxJDhu5RJ4butU+G7kHPhu61LSFVZ4bq+TuG7rU5HSOG7iuG7rU5I4buuTkfhu61L4bu44butTsSCTkfhu61T4buQ4butQ+G6pk7hu63EkMOAT+G7rVThuqBP4butQ0hP4butTkjDgk7hu61T4buwc+G7rULhu5jhu61UScOKVeG7rUNIw43hu63EkMOBTkjhu61HScOBdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dpUk9OR+G7rcSQw5Nz4butS0hVTkfhu61Ixq/hu5pOR+G7rUThuqpO4butQ0hVWeG7gk7hu63EkOG7lEnhu61T4buQ4butTMOA4butUEjhuqZO4butUVVBTuG7rVRS4buMTkfhu61OSOG6pFR04butw6Lhu5ZJ4butS0hVTkfhu61Ixq/hu5pOR+G7rUThuqpO4butxJDGr+G7okPhu61DSElB4butTMOATeG7rXfhu61MT+G6oEnhu61Mw4Dhu61LSFVOR+G7rUPGoOG7rULhuqJO4butVsOA4butS0hVTkfhu61DSFVZw4pO4butROG7pE5HdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhurNIVU5H4butQ8ag4butQuG6ok7hu61Mw4Dhu61Dw4FD4butR0nhuqJJ4butUEjDgVDhu61Ww4Dhu61E4buKQ0jhu61W4buk4butQ0hVWeG7gk7hu63EkOG7lEnhu61T4buQ4butQ8ag4butQuG6ok5z4butTuG7gE7hu61U4bqiTkfhu61I4bqmVeG7rUjhur5U4butTMSoTkjhu61W4buwQ+G7rU7DgE/hu61DxahOR+G7rUPhuqZO4butU+G7rOG7rUThu6ROR3Phu61OSMav4butUEjhuqZO4butTeG7gE3hu61Uw4BJ4butQ0jDjU5I4butS+G6vuG7rVRPw4FOc+G7rUtJTkjhu61ET0FOSHPhu61NQVJLRVRJTkdz4butUVXhuqJO4butVFLhu4rhu61OSMOCTuG7rVPhu7Bz4butUVXhuqJO4butTMOd4butxJBJ4buAVeG7rUjDgE5I4butTsOTSeG7rUNIVU5HdOG7reG6s0hVTkfhu63EkMav4buiQ+G7rUNISUHhu61Mw4BN4buteOG7rUPhuqRQ4butxJDhu5jhu61DSE/hu6144butUVVZ4butTcOU4butXeG6peG7rUzDgOG7rVNJw4pV4butTkjhu45z4butTkjhu45z4butVuG7qkFz4butxJDhu4Lhu61Dw4FD4butXeG6peG7rUPDk+G7rVRI4buC4butVEjhuqRZ4butTcOMTkjhu61D4bqmTuG7rUfDjOG7reG7nuG7rVThu6pOR+G7rVFVWeG7rU3DlHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bqzSFVOR+G7rUNIVVnDik7hu61E4bukTkfhu61Mw4Dhu61Dw4FD4butR0nhuqJJ4butUEjDgVDhu61DSOG7iOG7rU5Hw4BOSOG7rU5HSOG7gHPhu61MxKhOSOG7rVbhu7BD4butU+G6ok7hu61YVeG6pFThu61LSU5I4butRE9BTkjhu61D4bumQeG7rV3huqXhu61N4buaSeG7rUPhuqZO4butU+G7rOG7rUThu6ROR3Phu61OSMav4butUEjhuqZO4butTeG7gE3hu61Cw4FO4butSMOATkfhu61DSE/hu61MxKhOSOG7rVbhu7BD4butQsOBTuG7rUzhurpz4butUEjhuqZO4butTeG7gE3hu61RVeG6ok7hu61Mw53hu61LSMOBQ0jhu61T4bqgTuG7rUNIT+G7rUzEqE5I4butVuG7sEPhu61EVeG7rUzhu4pDSOKApuG7rX3hu5jhu61HSeG6oknhu61QSMOBUOG7rcSQxq/hu6JD4butQ0hJQeG7rUzDgE3hu6144butQ+G6pFDhu63EkOG7mHThu60iw4JZ4butQ0jDjU5I4butTMOA4buteOG7rUPhuqRQ4butxJDhu5jhu61DSFVZ4buCTuG7rcSQ4buUSeG7rVPhu5Dhu61DSE/hu61N4buYVOG7rV3huqVz4butR+G7kk3hu61T4bq0TuG7rVPDgE5Hc+G7rVBIw4FU4butVFJJ4buCTuG7rVbDgOG7rcSQ4buYVOG7rVBIw4F04butZ0nDik5H4butQ+G6pFDhu63EkOG7mOG7rcSQ4buYVOG7rVBIw4Hhu61T4bus4butROG7pE5H4butROG7ruG7rUxJ4buGVS9CSUfhu61EQVRBc+G7rUDhuqHhu63EkOG7guG7rVBIw4JO4butVMONQ0jhu61E4buw4butQsOBT+G7rUtJTkjhu61ET0FOSHPhu61U4buq4butxJDDk+G7rVBIw4FU4butSEnhu4ZO4butVEjhu4rhu61UUsav4bucTkfhu61N4buaSXPhu61QSMOBVOG7rVRSSeG7gk7hu61T4bqiTuG7rVBI4bqoTeG7rVbDgOG7rUThu4pDSOG7rVbhu6Thu61N4buaSXPhu61HScOaUOG7rV3huqXhu61QSMOBVOG7rVRSSeG7gk7hu63EkOG7mFThu61QSMOBdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dpT8OATuG7rULhu5jhu61Uw4BJ4butTEnhu4ZV4butU+G6vOG7rcSQxq/hu6JD4butUEjDgVThu61Iw4BOSOG7rUPDlE5H4butS0hBSeG7rVbDgOG7rUhPw4BO4butVE/DgE7hu61NSeG7hE7hu61QSMON4butVFLDik7hu61XRUJTSVRF4butV1dXdERYeVNNRXRWTnThu61bw4FD4butXeG6peG7rWjDoiDhu61Dw5Phu61USOG7guG7rVThuqJJ4butVMOASeG7rUxJ4buGVeG7rcSQ4buC4butTkdIScOKTuG7rUPhu6hV4butVsOA4butQ8OT4butVEjhu4Lhu61UUuG7sEPhu61USeG6vlDhu63EkMSCTkfhu61Lw53hu61L4bq+VOG7rU7hu5BJc+G7rVnDilXhu61D4bqmVeG7rVTGr+G7rVbhuqRO4butQ0hVWcOKTuG7rVPDglXhu61UUsOKTuG7rVdFQlNJVEV04butw7JJTkFTQeG7rVPhurzhu61DSOG7ilXhu61UUsOBQ0jhu61OSEnhu4ZN4butS+G6vlThu61O4buQSeG7rVbhu5pJ4butQ8OBQ+G7rUNIVVnDik7hu61HSUHhu61Ww4Dhu61d4bql4butUEjDmeG7rUjhu6JQ4butTeG7mFThu61Dw4FDSOG7rU5IQU5I4butQ0jDk05H4butxJDhu4Lhu61I4buW4butVFLhu6Lhu61Dw4FD4butXeG6peG7rUNIVVnhu4JO4butxJDhu5RJ4butU+G7kHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVBAVVRIT1Lhu7Hhu6fDssOh4buF4but4bqlRVdT4bulL1Dhu6c=

VGP News

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]