(vhds.baothanhhoa.vn) - Facebook ngày 29-10 thông báo chính thức đổi tên công ty thành Meta, cùng với đó là những hình ảnh đầu tiên về Metaverse - Vũ trụ ảo.
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqcOhw4FEw4lDw5PDk0zhu69F4buWw43hu69V4bq+T+G7r1VJ4bqgT0nhu6/huqXDiVXDgeG7r1fhuqDhu69V4buo4buaT0jhu69Nw4HDjeG7r0TFqMOB4buv4oCc4bqlw4lVw4FXw4lTVMOJ4oCd4bunL0l3xanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUeG6ocOJw4HEkOG7rcWpw6HDgUTDiUPDk8OTTOG7r09I4bqgw53hu694QS13duG7r1VJ4buQT0jhu69Dw4DDk+G7r0RJw4xPSeG7r1VJ4buqROG7r0Xhu5bDjeG7r1Xhur5P4buvROG7kE9I4buvVcOd4buvVUnhuqBPSeG7r+G6pcOJVcOBdOG7r0Thu6RPSOG7r1fhu5zDjeG7r0XDkuG7r03huqDhu69PSVZPSOG7r0nhu4pPSeG7r8ODT0nhu69F4bqsw5rhu69Vw43hur5P4buvV+G7huG7r+G6pcOJVcOBV8OJU1TDieG7ry3hu6/hu43Gr+G7r1VT4bum4buvw4PDk3Xhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butw41dw4lPVcOJU+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7uXZ2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buvw73DvUFRWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL8ONV3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL0/DiVhUL3h3w715L3d24buzxJDhu7N3duG7s3jDvUFV4bu34bu14bu34bu3TeG7tS13duG7s8SQ4buzduG7ucO9QXfDvVXhu7Xhu7d44bu1TeG7tXVLUUjhu63hu6/DgU1V4bud4butw6HDgUTDiUPDk8OTTOG7r0Xhu5bDjeG7r1Xhur5P4buvVUnhuqBPSeG7r+G6pcOJVcOB4buvV+G6oOG7r1Xhu6jhu5pPSOG7r03DgcON4buvRMWow4Hhu6/igJzhuqXDiVXDgVfDiVNUw4nigJ3hu63hu69Yw43EkFVJ4bud4but4bu5dnbhu63hu69Jw4nDjUhJVeG7neG7rcO9w71B4but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4oCc4bqhw43hu4JP4buvT8OBw5104buvREnDmU9I4buvVeG7kMON4buvReG7qOG7nkThu69Zw4lO4buvTeG6oOG7r07hu5RV4buvROG7kE9I4buvVcOd4buvTuG6ok9I4buvWcSC4buvSeG7lMONdOG7r09J4buoT0jhu69VU8OTT0jhu69J4buC4buvVMONT0nhu69VScOAw43hu69EScOaT0h04buvREnDmU9I4buvVeG7kMON4buvTeG6oOG7r07hu5RV4buvROG7kE9I4buvVcOd4buvWeG6pMOd4buvxJDhu6xPSOG7r0Thu5BPSOG7r09ISeG7guG7r0Xhu4Thu69M4buAVeG7r0/hu5LDjeG7r07hu47DjeG7r09I4buo4buiw4114buv4buN4bqg4buv4bqlw4lVw4FXw4lTVMOJ4buvTeG6oOG7r0PDjeG6vk/hu69Iw43hu5zDjeG7r1XDjeG7gFHhu69VScOJw5N04buvSMON4buST0jhu69PSeG7qOG7r07huqJPSOG7r1nEguG7r0nhu5TDjeG7r0xJw43hu69EScOZT0jhu69V4buQw43hu69D4bqwVeG7r0XhuqzDmnTigJ3hu6/DoMONw4BO4buvReG7kkThu69Fw43hu4bDmuG7r0nhuqBPSeG7r+G6pcOJVcOBdOG7r+G6pcOBU0zhu69aw5pETMOJU0PDiVNI4buvREnDk+G7r0PDjeG7gFV14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpWsOaREzDiVNDw4lTSOG7r0RJw5Phu69Dw43hu4BV4buvVUnhur5OcuG7r+G6ocON4buCT+G7r1XhuqLDjXThu69VSeG7qOG7mk9I4buvScON4buCw5rhu69ExajDgeG7r0RJw5lPSOG7r1Xhu5DDjeG7r0Xhu6jhu55E4buvTcON4bq+T+G7r0zhu4BV4buvREnhurJV4buvREnDiuG7r1fhu5zDjeG7r07hu5RV4buvVMODT+G7r1FJ4bqqTuG7r0Xhu4BP4buvTuG7qkThu69Pw5Lhu69MSeG7kE9I4buvVUnhu4Thu69F4bqiw43hu6/EkMON4buCT+G7r0RJw5Phu69V4bqmVeG7r0TDg+G7r09JVk9I4buvSOG7iuG7r0RJw5lPSOG7r1Xhu5DDjeG7r0XDgU9I4buvTeG6oE7hu69J4buQTuG7r0/DgcOddOG7r0RJ4buq4buvREnhu6jDgeG7r0/DksON4buvReG7gE/hu69VU8OTT0jhu69V4buo4buaT0jhu69Nw4HDjXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu43DjeG7gkThu69Vw4DDjeG7r0ThuqbDmuG7r1VTw5lE4buvROG7kE9I4buvVcOd4buvw6HDgUTDiUPDk8OTTOG7r1VJ4bqgT0nhu6/huqXDiVXDgeG7r0TDkuG7r09Jw43hu4bDmuG7r0XDjeG7hE7hu69V4buo4buaT0jhu69F4buYT0jhu69X4bucw43hu6/DoMOTw5NITcOJ4buvTEnDjeG7r0nEgk9I4buvVeG7ik7hu69Mw43hu4BO4buvTeG7nE/hu69PSeG6plXhu69VSeG7gOG7r0jDjeG7nMON4buvVVPhu6Dhu69VSeG6oE9J4buvROG7kE9I4buvVcOd4buvRMOTT+G7r0TFqMOB4buvI01RScOBQ8OJVXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butw41dw4lPVcOJU+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7uXZ2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buv4buzeHhRWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL8ONV3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL0/DiVhUL3h3w715L3d24buzxJDhu7N3duG7s3Z44bu3VcO9w73hu7nhu7dNd3Ytd3VRT0jhu63hu6/DgU1V4bud4butw6HDgUTDiUPDk8OTTOG7r0Xhu5bDjeG7r1Xhur5P4buvVUnhuqBPSeG7r+G6pcOJVcOB4buvV+G6oOG7r1Xhu6jhu5pPSOG7r03DgcON4buvRMWow4Hhu6/igJzhuqXDiVXDgVfDiVNUw4nigJ3hu63hu69Yw43EkFVJ4bud4but4bu5dnbhu63hu69Jw4nDjUhJVeG7neG7reG7s3h44but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bqlw4lVw4FXw4lTVMOJ4buvTeG6oOG7r1VJw5rhuqhV4buvT0hW4buvVVPDk09I4buvRMOa4buST+G7r1XDjeG7hMOa4buvVUnDmsOd4buAVeG7r1fDjUZP4buvVeG7qOG7oE9I4buv4oCcaU/Dk1jhu69dU8OBVEnigJ3hu69ExajDgeG7r09J4bqg4buvV+G6rk/hu6/huqfDicOBTeG7r2lVw4lRScOJT1TDk0/hu69P4bquTuG7r3dBQXh14buvw61Tw5NPSOG7r0XDknThu6/huqXDiVXDgVfDiVNUw4nhu69F4buG4buvROG6qFHhu69F4buAT+G7r07hu5RV4buvTuG7kMON4buvVVPhu6jhu6JPSOG7r0xA4buvVUnDmuG6qFXhu69U4buS4buvT0nhuqhR4buvV8OBw4104buvT+G7msON4buvTuG7jsON4buvT0jhu6jhu6LDjeG7r1Xhu6jhu5pPSOG7r1XDgEThu69X4bucw43hu69V4buo4buvRMOAREnhu69N4bqg4buvRMOAROG7r8OBV8OBVcOBU+G7r8O5SeG7ik9J4buvReG6osON4buvxJDDjeG7gk/hu6V14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpWsOaREzDiVNDw4lTSOG7r07hu5Dhu69Vw4Phu69Pw5Lhu69PSeG7qOG7r07hu5RV4buv4oCcTuG7kMON4buvVVPhu6jhu6JPSOG7r8ODw5PigJ3hu69O4bqg4buvQ+G6ok/hu69Ew5Lhu69VSeG7hOG7r1fhuqDDk+G7r0Phur5P4buvVVPDk09I4buvLeG7r1VJw4HDneG7r1fhu4rhu69EScSo4buvT0nhu4pP4buvV+G6oMOT4buvTuG6oE/hu69J4buKT0nhu69PSeG7qOG7r0nDjeG7gk/hu69Pw4HDnXXhu6/hu43hu4bhu69E4bua4buvQ8ODT3Thu69Fw5Lhu69N4bqg4buvTuG7lFXhu69VSeG7gOG7r0jDjeG7nMON4buvRMWow4Hhu69Ew4BE4buvROG7lE9I4buvReG7mE9I4buvw4PDk+G7r0Xhu6jhu55E4buvTOG7gFXhu69P4buSw43hu69X4bucw43hu69PScOBw5rhu69X4buQ4buvVeG6qE904buvT+G7msON4buvTuG7jsON4buvT0jhu6jhu6LDjeG7r0TDkuG7r1VJ4buE4buvSOG6slHhu69IUHThu69N4bqgTuG7r1fDjeG7gkThu69X4bqg4buvSMONw4PDjeG7r1VTw4x04buvVOG7ruG7r8SQ4bumT0jhu69Vw4HDjeG7r09IScOJdOG7r0zDjE9J4buvVUnhu6xE4buvVeG7gOG7r8ODw5N04buvRMOAROG7r+G7qk9I4buvxJDhu6ZPSOG7r1VT4bq+T+G7r0XDjeG7gk/hu69VScOT4bqiw43hu69VSeG7kE9I4buvTsONT0nhu69Jw5PhurJE4buvRMOAROG7r1VJw43hu4BV4buvQ+G7iOG7r0xJw4BEdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63DjV3DiU9Vw4lT4buvxJBVScOaTkPhu63hu69UVcOdTcOJ4bud4butWMONxJBVSXLhu6/hu7l2dlFZc+G7r0nDicONSElVcuG7r8O94buzdlFZc+G7reG7r1RTROG7neG7rS8vw41XdUPDgcOTVUnDgU9JScOTw4F1V08vT8OJWFQveHfDvXkvd3bhu7PEkOG7s3d24buzd3jhu7VV4bu3w713d03DvS14dUtRSOG7reG7r8OBTVXhu53hu63DocOBRMOJQ8OTw5NM4buvReG7lsON4buvVeG6vk/hu69VSeG6oE9J4buv4bqlw4lVw4Hhu69X4bqg4buvVeG7qOG7mk9I4buvTcOBw43hu69ExajDgeG7r+KAnOG6pcOJVcOBV8OJU1TDieKAneG7reG7r1jDjcSQVUnhu53hu63hu7l2duG7reG7r0nDicONSElV4bud4butw73hu7N24but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RXcOBUVXDjcOTT+G7rcWp4buN4buG4buvROG7muG7r0PDg0904buv4bqlw4lVw4FXw4lTVMOJ4buvTeG6oOG7r07hu5RV4buvVUnhu4Dhu69Iw43hu5zDjeG7r0TFqMOB4buvRMOAROG7r0Thu5RPSOG7r0Xhu5hPSOG7r8ODw5Phu69F4buo4bueROG7r0zhu4BV4buvT+G7ksON4buvV+G7nMON4buvT0nDgcOa4buvV+G7kOG7r1XhuqhPdOG7r0/hu5rDjeG7r07hu47DjeG7r09I4buo4buiw43hu69Ew5Lhu69VSeG7hOG7r0jhurJR4buvSFB04buvTeG6oE7hu69Xw43hu4JE4buvV+G6oOG7r0jDjcODw43hu69VU8OMdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqcOtScOJw5Phu6/hu43DjURVw5NTw43DgeG7r2bDiVVTw5NETHThu69O4buUVeG7r09J4bqg4buvUUnhuqRP4buvVcOMREnhu69EScOaw53hur5P4buvVUnDicOT4buvxJDDlMON4buvRMOAROG7r0Thu5BPSOG7r09ISeG7guG7r07hu5zDjeG7r0/hu5bDjXThu6/huqXDiVXDgVfDiVNUw4nhu69Exq9PSOG7r1TDiuG7r0zhu4BV4buvSeG7nlHhu69Ew4BE4buvTEnDjMOB4buvROG6ok9J4buvTEnDgEThu69PScOBw5rhu69ExajDgeG7r0TDmuG7lEThu69U4buST0jhu69VU+G7rEThu69Vw5rDneG7gE/hu69PSeG7qOG7r07DmsOB4buvVOG6sE7hu69X4bqg4buvTuG6ok9I4buvWcSC4buvSeG7lMONdeG7r+KAnCDDkuG7r03huqDhu69U4bus4buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET+G7r1XDjeG7gFHhu69VScOJw5Phu69ExajDgeG7r0zhu4BV4buvT+G7ksONdOG7r0/hu5rDjeG7r1XhuqZV4buvRMOD4buvTOG7gFXhu69J4bueUeG7r1fhu5zDjeG7r09Jw4HDmuG7r1VTw5NPSOG7r07hu5RV4buv4oCcV8av4buvVVPhu6bigJ3hu69Nw43hu4ZP4buvTuG6okRJdOG7r1fhu4rhu69X4bqow53hu69D4bqiT+G7r1TDiuG7r1Thu5JPSOG7r0TDmuG7lEThu69U4buST0jhu6/Dg8OT4buvSMON4buST0jhu69PSeG7qOG7r0TDgERJ4buvQ+G6ok/hu69Fw4FPSOG7r1Thu5JPSOG7r0TDmuG7lEThu69U4buST0jhu69X4bqoVeG7r0RJ4bqmVeG7r0TFqMOB4buvTuG7ik9J4oCddOG7r0Thu5Dhu69Pw5LDjXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDrcOaw53hu69PScON4bq+T3Thu6/DocOBRMOJQ8OTw5NM4buvTEnhu5BPSOG7r1FJw4PDjeG7r03huqDhu69E4buQT0jhu69Vw53hu6/EkMOaw53hu69PSeG6plXhu69RScOAVeG7r1VTw43hu4RP4buv4bqlw4lVw4FXw4lTVMOJdeG7r+G7jeG6oMOT4buvVUnDgE9I4buv4buzdOG7r+G6pcONRFPDk1TDk0dV4buvREnDk+G7r0PDjeG7gFXhu69J4buO4buvRMOS4buv4oCcV+G7iOG7r1VTw4zhu69F4buUROG7r09J4bqmVeG7r1fhu5Dhu69PSeG7iOKAneG7r1fhu5zDjeG7r07hu5RV4buvTcOT4bqiVeG7r0TDgEThu69E4buQT0jhu69E4bum4buvVVPDjOG7r1XDmuG7guG7r09J4bqkT+G7r1XhuqLDk+G7r1fhuqDhu69VSeG7rEThu69V4buA4buvw4PDk+G7r0Xhu4Thu69Iw43DmVHhu69Ew4BE4buvROG7kE9I4buvVcOd4buvQ+G6sFXhu69F4bqsw5rhu69RScOAVeG7r1VTw43hu4RP4buv4bqlw4lVw4FXw4lTVMOJdeG7r+G6peG7lFXhu69U4buS4buvROG7kE9I4buvVcOd4buvREnDmsOd4bq+T+G7r1fhu4bhu69VU+G7jOG7r0RJ4buaw4104buvQ8OBw5Phu69I4buYTuG7r0TDg+G7rzBRw41E4buvw6DDgU7DiVR04buvREnFqOG7r1Thu6Dhu69JVsOa4buvRMWow4Hhu6/DocOTU1VPw41Vw4l04buvRcSC4buvUUnDgFXhu69J4bqgT0nhu69RSeG6rE/hu69O4buGTuG7r07hu5Dhu69RScOVT0jhu69X4bqg4buvxJDhu4hESeG7r1fhu6bhu6/hu41o4buvREnDk+G7r+G6pcOJVcOBV8OJU1TDiXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxakg4buE4buvVVPhu6Dhu69VSeG6oE9J4buvTuG7lFXhu6/igJxXxq/hu69VU+G7puKAneG7r0XhuqzDneG7r0XFqHThu69MSeG7kE9I4buvTuG7lFXhu69E4buQT0jhu69Vw53hu69P4bqgw5Phu69Ew5Lhu69VSeG7hOG7r1Thu6Dhu69JVsOa4buv4bqlw4lVw4FXw4lTVMOJdOG7r1Xhu6jhu5pPSOG7r1Xhu6zhu69PSeG7qOG7r0TDgERJ4buvTEnhu5BPSOG7r8OBw43hu69U4bug4buvSVbDmuG7r+G6o09Vw4lTT8OJVXXhu6/huqdJ4buoT0jhu69Ew4BE4buv4buQT0jhu69N4bucT+G7r1fhu4bhu69E4buQT0jhu69PSEnhu4Lhu69Uw4rhu69E4buS4buvSOG6sE9I4buvReG7lEThu69EScON4buATuG7r0TDgEThu69Iw5JE4buvVeG7qOG7mk9I4buv4buqT0jhu69ExajDgeG7r0nhu47hu69VU8OTT0jhu6/huqXDiVXDgVfDiVNUw4l04buvSMON4buST0jhu69PSeG7qOG7r07hu5RV4buvVOG7kuG7r8OMVeG7r0TDgEThu69IxILhu69MSeG7lk9I4buvTeG7mOG7r1fhu4bhu69E4buQT0jhu69PSEnhu4Lhu69Fw4FPSOG7r1VJ4buST0jhu69VU+G7iOG7r0/hu5TDjeG7r8SQw5pPSOG7r1VT4busROG7r1XDmsOd4buAT+G7r09I4bqgw53hu69Pw4HDnXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDocOBRMOJQ8OTw5NM4buvREnDk+G7r1PhurZPSOG7r+G6pcOJVcOBV8OJU1TDieG7r03huqDhu69V4buo4buaT0jhu69Nw4HDjeG7r0TFqMOB4buv4bqjT1XDiVNPw4lVdOG7r0TDgEThu69E4buQT0jhu69Vw53hu69E4buQT0jhu69PSEnhu4Lhu69Exq9PSOG7r1XDmsOd4bq+T+G7r0Phu5Lhu69O4buUVeG7r1fGr+G7r1VT4bum4buvVUnhu6xE4buvVeG7gOG7r8ODw5Phu69U4bqwUeG7r1nDg8Od4buvU8OBdeG7r8Ot4buo4buaT0jhu69Nw4HDjeG7r0TFqMOB4buv4bqlw4lVw4FXw4lTVMOJ4buvRcOBT0jhu6/hu6Dhu69RScOMw4Hhu69VU+G7qOG7nER04buvREnDmU9I4buvVcOB4buvROG7pE9I4buvREnhu6Lhu69F4buew43hu69U4bus4buvQ+G7pE9I4buvT+G7luG7r0TFqMOB4buvTEnDgMON4buvT8ON4buCTuG7r0/huqDDneG7r1fhuqDhu69Ew4BESeG7r0/DkuG7r1VJw4HDneG7r0Xhu5bDjeG7r1VJ4buA4buvSMON4bucw43hu69Iw43hu5JPSOG7r09J4buo4buv4bqjT1XDiVNPw4lV4buvWcOa4bqmVeG7r0nDjeG7gk/hu69Ew4BESeG7r0XhuqTDneG7r0jhuqxP4buvT+G7rsOB4buvVUnhu4Dhu69M4bu4deG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUSPDmlVJw5NT4butxanhuqHDreG7py9Rxak=

HT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]