(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù không nằm trong 6 tỉnh, thành bắt buộc phải chuyển sang dùng hóa đơn điện tử (HĐĐT) từ ngày 1-11-2021 theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, tuy nhiên Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm hướng đến mục tiêu đến ngày 31-12-2021 toàn tỉnh có 90% doanh nghiệp, tổ chức có phát sinh doanh thu do Phòng, Chi cục Thuế quản lý thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT.
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEhHNjc1Oj/DnUjhu7Xhu7LDlT/hu7LEqOG7kTvDlcSo4bukU+G6pcSoJuG7kj/hu7LEqDbhurHEqMOZw6E/w53EqOG7sjvDlcSo4bukXT/EqOG7pOG7tFY/xKg34bqxRy82NzU6P8OdSEcv4buyS0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM+G7keG7psOVw5nhu4hIR+G7piZI4buh4bucw5rEqMOZYcSoJeG7sik/w53EqD/hu5omxKg3NTo/w53EqMOTxKg3Iz/hu7Lhu4DEqDfhu7Lhu5A/4buyxKhVxqA3xKhVOHvDmsSoM+G7suG7mOG7tMSow5rhu7I44bqlVz/EqDbDlT/DncSow5lhP8OdxKjhu7I7w5XEqOG7pF0/xKjhu6Thu7RWP8SoN+G6scSo4buE4buR4buJ4buJ4bu1RsSoN8SDxKg/w53hu5DhuqXEqEstS0stTEpMS8SoN+G7suG7pjrEqDQ44bqlxKjhu6RAP+G7ssSow5rDoMOVxKjhu584UjfEqHk44buYP8SoKuG6p8SoN+G7sjjhu6zEqDY8xKhN4buMxKjhurPhu5DEqHDDneG7skDEqOG7pEA/4buyxKg2PMSoS0xNL0xKTEovcOG7iS3DrHjhu4DEqDc44bqlxKg/4buy4bu04buwP8Sow6zDocOaxKjhu7Xhu7I44busxKg3Iz/hu7LEqOG7teG7ssOVP+G7ssSo4buRO8OVxKjhu6TDlT/DncSo4bukU+G6pcSoJuG7kj/hu7LEqD/hu7Lhu7Thu644xKjDneG7tOG7mOG7tMSoM+G7ssOUM8SoP+G7suG7mibEqOG7suG6oyI/w53EqOG7pOG7rD/EqCbDocOaxKg34bu04buwOMSo4buk4busP8SoP8Od4buQ4bqlxKhNSy1LTC1MSkxLxKg3OuG7kD/EqDcjP+G7ssSow5o7xKjhu45Kw4nEqMOZOsOVP+G7ssSoP8Od4buy4bu0VjPhu4DEqDd9xKjDmuG7ssOjw5rEqMOaO8SoM+G7ssOUN8SoNuG7tD/hu7LEqMOZOsOVP+G7ssSoN+G7sjjEqMOZOsSoeOG7siw/w53hu4DEqMOs4buy4bu0xKjDmsOhw5rEqOG7teG7sjjhu6zEqDQ44buYP8SoKuG6p8SoN+G7suG6r8OaxKjhu7Lhu7RWP8So4buk4buWP8OdxKgl4bqnxKg24bqxxKjDmcOhP8OdxKjhu5Hhu4nhu4nhu7Xhu4ZHL+G7piZIRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hIR+G7tCbDncSow5oqw5U2NsSQ4buI4bu0w6zhu6Y/N+G7pjXhu4jEqDY34bqlKuG7psSQ4buI4bq14bu0w5k34buyw4rEqOG7jEpKM8Oi4bq+xKjhu7Lhu6bhu7TDneG7sjfDisSoT01NM8Oi4bq+4buIxKg2NcOaxJDhu4gvL+G7tOG6s+G7hlXDlTo34buyw5U/4buy4buyOsOV4buG4bqzPy8/4bum4bq1Ni9MS07Dky9MSkvDmUpLw5NK4buMS003w5Phu4zhu4xNTCpK4buGJDPDneG6vDXEkE7Dkkzhu4jEqMOVKjfEkOG7iOG7teG7ssOVP+G7ssSo4buRO8OVxKjhu6RT4bqlxKgm4buSP+G7ssSoNuG6scSow5nDoT/DncSo4buyO8OVxKjhu6RdP8So4buk4bu0Vj/EqDfhurHhu4jEqOG6teG7tMOZN+G7ssSQ4buI4buMSkrhu4jEqOG7suG7puG7tMOd4buyN8SQ4buIT01N4buIxKgvSEcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8Osw5UzN+G7tDo/4buISMOsw6HDmsSoN+G7sjjhu6zEqDcjP+G7ssSo4bu14buyw5U/4buyxKjhu5E7w5XEqMOd4bu0w5U6xKjDmuG7siPEqDfhu7Thu7A4xKjDmsOhxKg34buyV8Sow5rhu7I6xKjDmsOUw5rEqMOaw5Q/xKhVe8So4buy4buQP8OdxKg3OFE/xKjDmjvEqDd9P8OdxKjhu7IwM+G7gMSo4bukw5Q/4buyxKjDneG7tMOUxKgq4buS4bu0xKgl4busN8SoNDjhu5jEqDfhu7Lhuq/DmsSo4buy4bu0Vj/hu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu7U1Oj/DncSoVTzhu7TEqMOa4buYP+G7ssSow5lAw5rhu7LEqFVWP+G7ssSow6xx4bqy4buT4buLLUvhu47EqMOZ4bu0WD/EqFXhu7Thu6w/xKgl4buyO8SoKuG6oyA/w53EqD/hu7LhuqPEqOG7suG7tFY/xKg/w5XhuqXhu4DEqOG6s+G7tFbDmsSoNzXhu7RXP8SoJeG7ssOV4bu0xKg34buy4bqvw5rEqOG7suG7tFY/xKjhu5Hhu4nhu4nhu7XEqDfhu7Lhu5A/4buyxKjDmik/w53EqDbhu6rEqOG7slvEqDc1MMSoNzzhu7TEqOG7pMOVxKjDmuG7sjrEqMOaw5TDmsSow5k6w5U/4buyxKg/w53hu7Lhu7RWM+G7gMSo4bukPj/DncSoN+G7siDhu7Thu4DEqOG7pOG7oOG6pcSow5rhuqE/w53EqCrhu5DEqDfhu7Thu64/xKjhu6Thu67EqOG7pFfEqD/DneG7kD/hu7LEqOG7teG7sjjhu6zEqOG7sjrhu5A/xKg34buy4buQP+G7ssSoNzw3xKg/4buy4bu0VibEqOG6s8OhxKg34buyOMSoP8Od4bugP8SoNsOUw5rhu7Lhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjDuT/DncSocMOdOOG6pVg/xKjhurLhu5Y/xKjDreG7uD/hu7Lhu4DEqOG7tTXhuqMxP8OdxKh44buyLD/DncSow6wpP8OdxKg/w53hu7JWxKg34buyKT/DncSoN+G7tD/hu4DEqMOsw6HDmsSo4bu14buyOOG7rMSoNyM/4buyxKjhu7Xhu7LDlT/hu7LEqOG7kTvDlcSow5rhu7I6xKhV4bu04busN8OKxKjhu7U64buQP8SoNyM/4buyxKjhu6Thu5TEqMOaO8So4buO4buGSkpLxKjDmTrDlT/hu7LEqD/DneG7suG7tFYzxKg24bqxxKjDmcOhP8OdxKjhu5Hhu4nhu4nhu7Xhu4DEqOG7pOG7kjfEqE9Ow4nEqOG7hHDhu6w4xKjDmuG7siPEqDfhu7Y/4buyxKg14bu04buwP8OdxKjDmTrDlT/hu7LEqD/DneG7suG7tFYzxKjDmjvEqDPhu7LDlDfEqDbhu7Q/4buyxKjDmTrDlT/hu7LEqDfhu7I4xKg34buy4bu4xKjhu6Thu5I3xKg3NeG7sD/EqMOSSsOJxKjDmTrDlT/hu7LEqD/DneG7suG7tFYzRuG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7iVfEqOG7pFPhuqXEqCbhu5I/4buy4buAxKg34buy4bqvw5rEqOG7suG7tFY/xKglQDPEqDfhu7Ig4bu0xKjDmsOUw5rEqDQ44bqlxKjhu6RAP+G7ssSow5rDoMOVxKjhu584UjfEqHk44buYP8SoKuG6p8SoN+G7sjjhu6zEqDY8xKhN4buM4buAxKhww53hu7JAxKjhu6RAP+G7ssSoS0xNL0xKTEovcOG7iS3DrHjEqD/DneG7kOG6pcSoS+G7ji1LSi1MSkxKxKjDmsOgw5XEqMOs4buy4bu2P+G7ssSoM+G7ssOgxKjhurPhu67EqOG7sjvDlcSo4bukXT/hu4DEqMOa4buyw6M/w53EqDfEg+G7gMSo4bu14buyKT/DncSoN+G6o8Sow5Lhu4wvTEpMSy/hu7Xhu7Utw63hu7XDrMSoP8Od4buQ4bqlxKhLw5It4buOLUxKTEvEqMOaw6DDlcSow617xKjhu7Xhu5Dhu7TEqMOa4buy4bu2P+G7ssSo4buy4bqjIj/DncSow5lUP8SoN+G7suG7tMSo4buy4buQP+G7ssSocMOd4buyQMSo4bukQD/hu7LEqEtMTS9MSkxKL3Dhu4ktw6x44buAxKjhu6Thu5zDmsSoVeG7tFY3xKgq4buQxKjDmsOUw5rEqMOa4buyI8So4buk4buSOsSow5rDoMOVxKjDrXvEqOG7teG7kOG7tMSow5rhu7Lhu7Y/4buy4buAxKjhu7V9P8OdxKjDmsOhw5rEqOG7teG7sjjhu6zEqOG6s+G7rsSo4bukU+G6pcSoJuG7kj/hu7LEqDc14bu0Vz/EqCXhu7LDleG7tMSo4buR4buJ4buJ4bu14buAxKjDrMOhw5rEqDfhu7I44busxKg3Iz/hu7LEqOG7teG7ssOVP+G7ssSo4buRO8OVxKjhu6Thu5TEqFXDlT/EqOG7suG7kD/hu7LEqMOaKT/DncSo4bqz4buWP8SoNjzEqMOTTMOSTy/DrOG7tS3DrHDhu7Xhu7XEqD/DneG7kOG6pcSoS0stS0pKTEpMS8So4bql4buwOMSow5pROMSow5rDlMOaxKjDmuG7suG7tMSow5rDocOaxKg34buyOOG7rMSoJeG7slM/xKg3NeG6o10/w53EqDc14bu0Vz/EqCXhu7LDleG7tMSow5QzxKjDmcOhP8OdxKjhu5Hhu4nhu4nhu7XEqDc14buwP8So4bukQMOVxKhV4buQP8SoNyM/4buy4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hIw4LDlMOaxKjhu6Thu7Q/4buyxKjhurPhu7RWw5rEqDc14bu0Vz/EqCXhu7LDleG7tMSo4buR4buJ4buJ4bu1xKgq4buQxKg/4buy4bu0VibEqOG6s8OhxKg3NS4/w53EqDfhu6Am4buAxKjhu7Lhu5A/w53EqOG7pFE4xKg3xIPEqD/DleG6pcSo4buk4buwP8Sow5o4POG7tMSoP+G7libEqExKTEvhu4DEqMOsw6HDmsSoN+G7sjjhu6zEqDcjP+G7ssSo4bu14buyw5U/4buyxKjhu5E7w5XEqOG7pOG7lMSo4bql4buwOMSow5pROMSow5rDlMOaxKjDrOG7suG7tMSow5rDocOaxKg34buyOOG7rMSow5rhu7LDoMSo4bukez/DncSoM+G7sjzhu7TEqOG7sjAzxKjhurMi4bu0xKjDmsOUw5rEqMOaXcSoNDjDlT/EqCrhu7Thu7A/xKg0OMOVP8So4bukU+G6pcSoJuG7kj/hu7LEqMOaKT/DncSoN8OUw5rEqDc44bql4buwP8SoNzU44bql4buuP+G7gMSo4buyW8SoNzUw4buAxKgz4buyfcSoVeG7tOG7rD/EqDV7P8OdxKg14buU4bu0xKjhu6Thu6w/xKg/w53huqMg4bu0xKg/ezPEqDfhu7I44busxKjDmsOUw5rEqDQ44bqlxKjhu6RAP+G7ssSoJiLhu7TEqOG6s+G7rsSo4buR4buJ4buJ4bu14buGxKjhu5/hu5Q/4buyxKjhu6Thu5I6xKjDrOG7suG7tMSow5rDocOaxKg34buyOOG7rMSow5rDlMOaxKjhu6RAw5XEqDPhu7LhuqNdP8OdxKgz4buy4buY4bu0xKjDmuG7siPEqOG7pOG7kjrhu4DEqDXhu5DEqDY6w5Q34buAxKjhu6TDlD/hu7LEqMOd4bu0w5TEqCXhu6w3xKg0OOG7mMSo4buk4buUxKg34buy4bqvw5rEqOG7suG7tFY/xKjhu6Thu6w/xKg3xIM/w53EqMOaw5Q/xKhVe8SoNDjhu5g/xKgq4bqn4buAxKjhu6Q+P8OdxKg34buyIOG7tMSow53hu7TDlTrEqMOa4buyI8SoN+G7tOG7sDjhu4DEqCXhu6zEqOG7sjrhu5LDmuG7ssSow5rDocSoN+G7slfEqOG7pOG7rD/EqDfEgz/DncSoP8Od4bqjIOG7tOG7hsSo4bqk4buwOMSow5pROMSoNzU6P8OdxKg0OOG6p8SoTi1MSkxLxKgz4buy4buY4bu0xKjhu7I64buQP8SoN+G7suG7kD/hu7LEqOG6s+G7tFbDmsSow5QzxKjDmcOhP8OdxKjhu5Hhu4nhu4nhu7XEqOG7pCLhu7TEqOG6syLhu7TEqOG7jkrDicSow5k6w5U/4buyxKg/w53hu7Lhu7RWM+G7gMSoN33EqMOa4buyw6PDmsSo4bukw5U/w53EqOG7sjrhu5I3xKjhu6R7P8OdxKg3NeG7sD/EqOG7pEDDlcSoVeG7kD/hu4bEqMOsw5TDmsSow6zhu7Lhu7TEqMOaw6HDmsSoN+G7sjjhu6zEqDPhu7Lhu5jhu7TEqCpSM8SoJeG7rMSo4buyOuG7ksOa4buyxKg3NeG7tFc/xKgl4buyw5Xhu7TEqMOaw6HEqDfhu7JXxKjhu4TDmuG7suG7tMSoN+G7tOG7rDfEqDfhu7Lhu6Y6xKg3xIM/w53EqDfhu7LDlD/DncSo4buk4busP8Sow5rDlD/EqFV7xKg0OOG7mD/EqCrhuqdGxKjhu6RXxKgq4buQJsSow5pdxKg2McSoN+G7suG6r8OaxKjhu7Lhu7RWP8Sow5rhuqE/w53EqD/hu7LhuqPEqOG7pMOUP+G7ssSow53hu7TDlMSoN+G7tOG7rD/EqOG7pHvigKbEqOG7pOG7mCbEqFXhu5g6xKg3xIPEqD/DneG7kOG6pcSoSy3Dki1MSkxMxKjDmjvEqEtKSsOJxKg3fcSow5rhu7LDo8Oa4buAxKjDmTrDlT/hu7LEqD/DneG7suG7tFYzxKjDlDPEqMOZw6E/w53EqOG7sjvDlcSo4bukXT/EqOG7pOG7tFY/xKg34bqx4buAxKjDmuG7ssOjP8OdxKg3xIPEqOG7pOG7tFY/xKg34bqxxKg34buy4bumOsSoNDjhuqXEqOG7pEA/4buy4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hIR+G7tCbDncSow5oqw5U2NsSQ4buI4bu0w6zhu6Y/N+G7pjXhu4jEqDY34bqlKuG7psSQ4buI4bq14bu0w5k34buyw4rEqOG7jEpKM8Oi4bq+xKjhu7Lhu6bhu7TDneG7sjfDisSow5NKSjPDouG6vuG7iMSoNjXDmsSQ4buILy/hu7ThurPhu4ZVw5U6N+G7ssOVP+G7suG7sjrDleG7huG6sz8vP+G7puG6tTYvTEtOw5MvTEpLw5lKS8OTS0tOSjdPT8OT4buMw5MqSuG7hiQzw53hurw1xJDDk+G7jOG7jOG7iMSow5UqN8SQ4buI4bu14buyw5U/4buyxKjhu5E7w5XEqOG7pFPhuqXEqCbhu5I/4buyxKg24bqxxKjDmcOhP8OdxKjhu7I7w5XEqOG7pF0/xKjhu6Thu7RWP8SoN+G6seG7iMSo4bq14bu0w5k34buyxJDhu4jhu4xKSuG7iMSo4buy4bum4bu0w53hu7I3xJDhu4jDk0pK4buIxKgvSEcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8Osw5UzN+G7tDo/4buISMOsw5TDmsSow5k6w5U/4buyxKg/w53hu7Lhu7RWM8SoN+G7kuG7tMSo4bu14buyw5U/4buyxKjhu5E7w5XEqOG7pMOUP+G7ssSow53hu7TDlMSow5rDlTrEqD/hu7Lhurc/w53EqDfhu7RWP8So4bu2w5rhu7LEqMOaw6DDlcSo4buR4buJ4buJ4bu14buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hI4buzw5U4xKg34buyIOG7tMSow53hu7TDlT/EqDc14bu0Vz/EqCXhu7LDleG7tMSo4buR4buJ4buJ4bu1xKg34buy4bumOsSo4bu14buyKT/DncSoN+G6o8SoTUwvTEpLSy/hu7Xhu7Utw63hu7XDrOG7gMSow5rDlMOaxKjDmTrDlT/hu7LEqD/DneG7suG7tFYzxKg34buS4bu0xKjhu7Xhu7LDlT/hu7LEqOG7kTvDlcSo4bukw5Q/4buyxKjDneG7tMOUxKjDmsOVOsSoP+G7suG6tz/DncSoN+G7tFY/xKjhu7bDmuG7ssSow5rDoMOVxKjhu5Hhu4nhu4nhu7XEqDY6xKjhurMi4bu0xKjhu7I7w5XEqOG7pF0/xKjDneG7tFDhuqXhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjDuT/DncSo4buf4buwxKhjP+G7suG7gMSow7Thu7TDlCbEqOG7pDzDmsSow6wpP8OdxKg34bqlxKjhu7Vw4buR4buRxKjhu5/hu7DEqMO04bu0w5XEqOG7hOG7kTrhu5o/w53EqOG7kTvDlUbEqMOa4buyOsSoVeG7tOG7rDfDisSo4bu1xIPEqCXhu7Lhu7TEqOG7keG7ieG7ieG7tcSoNcOVxKjhu6Qg4bu04buAxKjhu5/hu7DEqMO04bu0w5XEqCrhu5DEqOG7pF0/xKjhurNAxKjhu6RROMSoN+G7tOG7sD/EqDc14buwP8So4bukQMOVxKhV4buQP8So4buyOOG6pVY/xKjhu5E64buaP8OdxKjhu5E7w5XEqOG7pOG7lj/DncSoJeG6p8SoNuG6scSow5nDoT/DneG7hsSow6xhP8OdxKjhurMi4bu0xKjDojjEqOG7suG6oyI/w53EqDPhu7LDlDfEqDc14bu0Vz/EqD/DneG7kOG6pcSow5rhu5A/w53EqCbhu5I/4buyxKgm4buqxKjDmsOgw5XEqMOaKT/DncSoP8Od4buyVsSoN+G7sik/w53EqDfhu7Q/4buAxKjhurPhu7RWw5rEqDbhurHEqMOZw6E/w53EqOG7keG7ieG7ieG7tcSo4buk4buUxKjDnTszxKgz4buyUT/EqMOd4bu04buYJsSoN+G7suG7tFc4xKjDmsOUw5rEqDfhu7LDoMSoN8Ohw5rEqMOd4bu0UOG6pcSoNyDhu4DEqDfhu5I6xKg34buyOFI/xKg34bu0Vj/EqMOa4buyOsSow5k6w5U/4buyxKg/w53hu7Lhu7RWM8Sow5rhuqE/w53EqD/hu7LhuqPEqOG7pMOUM8Sow6M/w53EqD/hu7I4xKjDmlE4xKjDmuG7mOG7tMSow5rDlMOa4buyxKjhu7Lhu5A/4buyxKjDmuG7suG7tj/hu7LEqDc1Oj/DncSow5opP8OdxKg3w5TDmsSoNDjhu5g/xKgq4bqnxKjDmsOgw5XEqMOaXcSoNDjDlT/EqD/hu7Lhu5DEqD/huqMiw5rhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu7Xhu7Lhu6Y6xKgqe8SoNzXhu7g/4buy4buAxKg3xIPEqD/DneG7kOG6pcSoSy3Dki1MSkxMxKg3OuG7kD/EqFV7xKjDmTrDlT/hu7LEqD/DneG7suG7tFYz4buAxKg3fcSow5rhu7LDo8OaxKgl4bu0P+G7ssSoN+G7rOG7gMSo4buye8So4bqz4buQxKjDmsOUxKg/4buy4bugP8SoJeG7tD/hu7LEqMOZOsOVP+G7ssSoNzXhu7A/xKjhu6RAw5XEqFXhu5A/xKg3Iz/hu7LEqOG7teG7ssOVP+G7ssSo4buRO8OVxKgl4buy4bu0xKhVw5Q/xKjhu7Lhu5A/w53EqOG7sjvDleG7gMSow5o4P8OdxKjDoz/DncSow5lAw5rhu7LEqOG6s8OhxKgz4buy4buY4bu0xKjDojhQN8So4buR4buJ4buJ4bu14buGxKjDrOG7siPEqDc1xIPEqCZ7N8SoNjzEqOG7pDzhu7TEqDfhuqMwP8OdxKgq4buQxKjDmTrDlT/hu7LEqD/DneG7suG7tFYzxKg/4buyIcSo4bqz4buQxKjhurPEg8OV4buAxKjhu7IwM8SoN8OUw5rEqMOi4buU4buAxKjhu7J7xKjhurPhu5DEqMOaw5TEqD/hu7Lhu6A/xKgl4bu0P+G7ssSow5k6w5U/4buyxKgl4buyKT/DncSow53hu7TDlTrEqMOZQMOa4buyxKjhurMi4bu0xKjDml3EqDQ4w5U/xKg34buyOOG7rMSoVeG7mj/DncSoM+G7suG6o10/w53EqDfhu7LDo8OaxKjhu6Thu7RWP8SoN+G6seG7huG7huG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISEfhu7Qmw53EqMOaKsOVNjbEkOG7iOG7tMOs4bumPzfhu6Y14buIxKg2N+G6pSrhu6bEkOG7iOG6teG7tMOZN+G7ssOKxKjhu4xKSjPDouG6vsSo4buy4bum4bu0w53hu7I3w4rEqE5Nw5Izw6Lhur7hu4jEqDY1w5rEkOG7iC8v4bu04bqz4buGVcOVOjfhu7LDlT/hu7Lhu7I6w5Xhu4bhurM/Lz/hu6bhurU2L0xLTsOTL0xKS8OZSkvDk0tMTU43S03hu47hu4xLKkrhu4YkM8Od4bq8NcSQw5LDkkvhu4jEqMOVKjfEkOG7iOG7teG7ssOVP+G7ssSo4buRO8OVxKjhu6RT4bqlxKgm4buSP+G7ssSoNuG6scSow5nDoT/DncSo4buyO8OVxKjhu6RdP8So4buk4bu0Vj/EqDfhurHhu4jEqOG6teG7tMOZN+G7ssSQ4buI4buMSkrhu4jEqOG7suG7puG7tMOd4buyN8SQ4buITk3DkuG7iMSoL0hHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrMOVMzfhu7Q6P+G7iEjhu7Xhu7LDlT/hu7LEqOG7kTvDlcSo4buy4bu0Vj/EqMOaO8SoT07DicSow5k6w5U/4buyxKg/w53hu7Lhu7RWM8SoNuG6scSow5nDoT/DncSo4buR4buJ4buJ4bu14buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hIw7k/w53EqOG7n+G7sMSocMOdLsOaxKhjP+G7suG7gMSoeOG7sjvEqMOs4buy4bu0xKjDmsOhw5rEqDc14bqjMT/DncSow6zhu7Lhu7TEqMOaw6HDmsSo4bu14buyOOG7rMSoJeG7sjjEqOG6s+G6r8OaxKjhu7V4xKjhu7Xhu7LDlT/hu7LEqOG7kTvDlcSoLcSo4buJKT/DncSo4buzXT/EqMOa4buyOsSoVeG7tOG7rDfDisSo4bu1eMSo4bu14buyw5U/4buyxKjhu5E7w5XEqOG7suG7tFY/xKjhu6Thu5TEqMOaO8SoT03DicSow5k6w5U/4buyxKg/w53hu7Lhu7RWM8So4buyOuG7kjfEqOG7pHs/w53EqMOaO8SoM+G7ssOUN8SoNuG7tD/hu7LEqMOZOsOVP+G7ssSoN+G7sjjEqDc14buwP8So4bukQMOVxKhV4buQP8So4buk4buUxKg24bqxxKjDmcOhP8OdxKjhu5Hhu4nhu4nhu7Xhu4bEqMOsLD/EqCXhu7I64buYP8OdxKhL4buGTEpKxKjDmTrDlT/hu7LEqD/DneG7suG7tFYzxKgz4buy4buY4bu0xKjhu6Thu5Y/w53EqCXhuqfEqDbhurHEqMOZw6E/w53EqOG7keG7ieG7ieG7tcSoJiLhu7TEqDPhu7LDoMSo4buk4bqjMMOaxKjhu45Kw4nEqMOZOsOVP+G7ssSoP8Od4buy4bu0VjPEqDbhurHEqMOZw6E/w53EqOG7keG7ieG7ieG7tcSoN+G7suG7pjrEqMOa4buyI8SoN+G7tOG7sDjEqMOd4bu0w5U64buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hIcMOdw5XhuqXEqDfEg8SoJeG7suG7tMSoVcagN8So4bukUTjEqMOaO8Sow5rhu7LDoMSoNzXhuqMgP8OdxKjDmuG7sjjhuqVXP8SoN8SDxKjhu7I7w5XEqOG7pF0/xKjDneG7tFDhuqXEqDbDlT/DncSo4buR4buJ4buJ4bu14buAxKg/w53hu5A/4buyxKg34buyOOG7rMSo4bu1eMSo4bu14buyw5U/4buyxKjhu5E7w5XEqC3EqOG7iSk/w53EqOG7s10/xKjhu6Thu5TEqDPhu7I84bu0xKjhu7IwM8So4bqzIuG7tMSow5rDlMOaxKjhu6RdP8So4bqzQMSow5o7xKjhu6TDoMSo4buk4bu04buuOMSoJeG7tFY/xKjDmjg/w53EqMOaUDPEqOG7keG7ieG7ieG7tcSoN1IzxKjhu7I4UD/EqMOa4buyOsSow5rDlMOaxKjhu6RdP8So4bqzQOG7gMSow5k6w5U/4buyxKg/w53hu7Lhu7RWM+G7gMSo4buye8SoJeG7tD/hu7LEqMOZOsOVP+G7suKApsSoNzXhu7A/xKjhu6RAw5XEqFXhu5A/4buGxKjhu4lXxKjhu6RT4bqlxKgm4buSP+G7ssSoNzXhu7RXP8SoJeG7ssOV4bu0xKjhu5Hhu4nhu4nhu7Xhu4DEqMOs4buy4bu0xKjDmsOhw5rEqOG7teG7sjjhu6zEqCXhu7I4xKjhurPhuq/DmsSo4bu1eMSo4bu14buyw5U/4buyxKjhu5E7w5XEqC3EqOG7iSk/w53EqOG7s10/xKjhu6Thu5TEqMOd4bu0w5U6xKjDmuG7siPEqDfhu7Thu7A4xKjDmsOhxKg34buyV8Sow5rhu7I6xKjDmsOUw5rEqMOaw5Q/xKhVe8Sow5rDoMOVxKjDmuG7suG7tMSow5rDocOa4buAxKjhu7Lhu5A/w53EqDc4UT/EqMOaO8SoN30/w53EqOG7sjAz4buAxKjhu6TDlD/hu7LEqMOd4bu0w5TEqCrhu5Lhu7TEqCXhu6w3xKg0OOG7mMSoN+G7suG6r8OaxKjhu7Lhu7RWP+G7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISEfhu7Qmw53EqMOaKsOVNjbEkOG7iOG7tMOs4bumPzfhu6Y14buIxKg2N+G6pSrhu6bEkOG7iOG6teG7tMOZN+G7ssOKxKjhu4xKSjPDouG6vsSo4buy4bum4bu0w53hu7I3w4rEqE9NTTPDouG6vuG7iMSoNjXDmsSQ4buILy/hu7ThurPhu4ZVw5U6N+G7ssOVP+G7suG7sjrDleG7huG6sz8vP+G7puG6tTYvTEtOw5MvTEpLw5lKS8OTS05NTTfDkkxOSuG7jCpK4buGJDPDneG6vDXEkOG7jk1O4buIxKjDlSo3xJDhu4jhu7Xhu7LDlT/hu7LEqOG7kTvDlcSo4bukU+G6pcSoJuG7kj/hu7LEqDbhurHEqMOZw6E/w53EqOG7sjvDlcSo4bukXT/EqOG7pOG7tFY/xKg34bqx4buIxKjhurXhu7TDmTfhu7LEkOG7iOG7jEpK4buIxKjhu7Lhu6bhu7TDneG7sjfEkOG7iE9NTeG7iMSoL0hHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrMOVMzfhu7Q6P+G7iEhww53hu5A/4buyxKg34buyOOG7rMSoNyM/4buyxKjhu7Xhu7LDlT/hu7LEqOG7kTvDlcSo4bukw5U/w53EqD9bxKgq4bqvw5rEqOG7pFPhuqXEqCbhu5I/4buyxKg24bqxxKjDmcOhP8OdxKjhu5Hhu4nhu4nhu7Xhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu7U44bqlxKg/4buy4bu04buwP+G7gMSoKT/DncSo4buf4buwxKhww50uw5rEqGM/4buyxKjDmuG6oT/DncSow5rhu7I6xKhV4bu04busN8SoN+G7suG7sCbDisSo4bu1NeG7sD/EqOG7pEDDlcSoVeG7kD/hu4DEqDY8xKjDmTrDlT/hu7LEqD/DneG7suG7tFYzxKg/4buyIcSo4bqz4buQxKg24bu04buwOMSoP+G7siHEqDVQN8SoP+G7suG7tOG7rjjhu4DEqD/hu7Lhu7Thu644xKjDmTrDlT/hu7LEqD/DneG7suG7tFYzxKg24bqxxKjDmcOhP8OdxKg1UDfEqOG7tjfEqOG7sjvDlcSo4bukXT/EqD/hu7A/xKjDmuG7suG6o8OVxKgm4bucP8SoJuG7kMSow5rhu7I44bqlVz/EqDbDlT/DncSoNuG6scSow5nDoT/DncSo4buR4buJ4buJ4bu14buGxKjDrOG7suG7tMSow5rDocOaxKjhu7Xhu7I44busxKgl4buyOMSo4bqz4bqvw5rEqOG7tXjEqOG7teG7ssOVP+G7ssSo4buRO8OVxKgtxKjhu4kpP8OdxKjhu7NdP8So4bukw5U/w53EqOG7pFPhuqXEqCbhu5I/4buyxKgz4buyPOG7tMSo4buyMDPEqOG6syLhu7TEqMOaw5TDmsSoP+G7suG7kMSow5o4P8OdxKjDmlAzxKjDneG6seG7tMSo4buk4buWP8OdxKgl4bqn4buAxKjhu7LhuqMiP8OdxKjDmVQ/xKg24bqxxKjDmcOhP8OdxKjhu5Hhu4nhu4nhu7XEqOG7pOG7rD/EqMOaw5TDmsSow5k6w5U/4buyxKg/w53hu7Lhu7RWM+G7gMSo4buye8SoJeG7tD/hu7LEqMOZOsOVP+G7suKApsSoNuG7nj/EqDbhu5A/w53EqMOd4bu04buY4bu0xKjhu6TDlDPEqCYu4bu0xKg34buyxqDDmsSoJsagw5rEqOG6s+G7kMSo4buy4bqjIj/DncSow5lUP8Sow5k6w5U/4buyxKg/w53hu7Lhu7RWM8So4buk4buWP8OdxKgl4bqn4buAxKg24bqxxKjDmcOhP8Od4buGRy8zSEczxKg2N+G6pSrhu6bEkOG7iDfhu6bDojctw5Uq4bu0w50/w4rEqDXhu7TDneG7sjfhur7hu4hIRzY3NTo/w51I4buf4bu0P+G7ssSo4buR4bqjXT/DnUcvNjc1Oj/DnUhHLzNI


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]