(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên phổ biến với người dân sống ở đô thị, khu vực đồng bằng trong thời công nghệ số, nhưng vẫn còn thưa vắng ở khu vực miền núi.
TT/hu5DDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4bqwOuG6sT5Z4buOTuG6sD/hu559P8OV4bqxW+G7oH3DlTw/Mn0mw5VX4bq1fSbDleG6sTojfcOVe8OZ4bqxw5XDoMOVVuG7oFbDlT/hurfhurk9fcOVezojfcOVfeG6szrDjMOVw7IifcOVfT86I+G6t8OVPD9dw5U8P1R9TS8/4buQTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjcFnhu55X4buOTuG6sD/hu559P8OV4bqxW+G7oH3DlTw/Mn0mw5VX4bq1fSbDleG6sTojfcOVe8OZ4bqxw5VYU8OV4bqxxIPDoMOVfeG7uH3DleG6oz82w5Xhu646QH3DlcSROTrDlX0m4bqtYTrDlVfFqH3DleG6rzN9JsOVw6DDlVgyw5XhurE/LuG7iMOVPD/hurfDlcSRYlbDlVg0fSbDleG7rsOafSbDleG6scSDW30mw5XhurE/YTrDlVYyfSbDlX0mPz3DleG6rzPhu4jDlX0/4bqtfSbDlcSR4busfcOVViJ9w5XhurE/4bqt4buew5XEkVV9JsOVw6DDlTw/4bq3w5XEkWJWw5V7OiN9w5V94bqzOsSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDsuG7nuG6o+G6sTpbfeG7jk5NOnsmw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7jlfhurE/4bq3e+G7rsOVOsOyWX3hurFZxIPhu47DleG6r+G6seG6uT5Z4buE4buOZTpX4bqxP8OMw5Xhu5zDlMOU4bqjw6nhu4rDlT9ZOiY/4bqxw4zDlcagw5TDlOG6o8Op4buK4buOw5Xhuq/Eg1bhu4Thu44vL1ZXfcSo4buu4bueW+G6sT/hu559Pz9b4buexKjEkX0vV1nhuq884bqxW+G6oy99WWXhuq8v4buS4buQ4buU4buUL+G7kOG7muG7mlfhu5bDlOG7nOG7luG7nOG7kuG7mOG6seG7muG7ouG7muG7lOG7mj7DlMSoKeG6oybDjcSD4buE4buQ4buc4buQ4buOw5Xhu54+4bqx4buE4buO4bqwP+G7nn0/w5XhurFb4bugfcOVPD8yfSbDlVfhurV9JsOV4bqxOiN9w5V7w5nhurHDlcOgw5VW4bugVsOVP+G6t+G6uT19w5V7OiN9w5V94bqzOsOMw5XDsiJ9w5V9Pzoj4bq3w5U8P13DlTw/VH3hu47DlWU6V+G6sT/hu4Thu47hu5zDlMOU4buOw5U/WTomP+G6seG7hOG7jsagw5TDlOG7jsOVL07DgMOVP+G6t+G6uT19w5V7OiN9w5V94bqzOsOV4bqwP+G6rWF9JsOVw4nhurfFqH3hu4jDleG6seG6v8OVPj3DlX0m4bqtYTrDlVfFqH3DleG6sT/hu559P8OV4bqxW+G7oH3DlT9d4buew5VYOH3DleG6sTojfcOVWDo9fcOV4buuw5p9JsOV4bqxOiN9w5V7w5nhurHDlcSR4busfcOVVj86QHvDlVjhu57DleG6rzPEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk5N4bqv4bqxxINbfSZO4bulPzrDlX0m4bqtYTrDlVfFqH3DlTw/Mn0mw5V7w5l9w5V7UMOVxJE5OsOV4bqxUDrDlTw/W1J9w5V9JsWofcOVP1B9Jk0v4bqv4bqxxINbfSZOTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTsOy4bugVj/DleG6scSD4bq3fSbDleG6scWoe8OVP+G6t+G6uT19w5XhurA/4bqtYX0mw5XDieG6t8WofcOVPD9bUn0mw5U/OH3DleG7kMOUPHvhu4jDlcOgw5XDqVPDlcSQUX3DlcOJ4bq3xah9w5VL4bqwP+G6rWF9JsOVw4nhurfFqH1Mw5XEkTo9VsOVJjrhu55bw5VXLlY/4buIw5XhurE/4buefT/DleG6sVvhu6B9w5XhurE/4bqtOH0mw5V7UTrDlVbhuqXhu57DlX0m4bqtYTrDlVfFqH3DlcSR4busfcOVVj/huqXDleG6uUDhurfDleG7rsOafSbDleG6sTojfcOVe8OZ4bqxxKjDlXd9JsOVw7Lhu6h7w5XDs+G7oMOVxJBkfSbhu4jDlXs14bqxw5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5XhurE/Mn3DleG7p+G6tXvDlcaw4bqt4bue4buIw5VWP1vDleG7rjpA4bqxw4zDleKAnMOyPyHDlTw/OsOV4bqjP1I6w5VWP+G6t+G6uSR9w5XhurE6I33DlVY/W8OVfSbhuq1hOsOV4bqxP8WofcOV4bqxPyzDleG6sTI6w5V7OTrDlcOp4bq3M30mw5Xhu67huq3hurfDlVg6PX3DlT9bw5lWw5V9JsWofcOVP1B9JsSow5XDsiJ9w5V7IDrDleG6sT/hu559P8OV4bqxW+G7oH3DlTw/4bugVsOVS1g6PX3DleG6sT9bUTrhu4jDlXtRfSbDlTp94bqxWcSDfVnhurHhu4jDlVg6PX3igKZMw5XEkeG7rH3DlVfhurV9JsOV4bqxOiN9w5V7w5nhurHEqMOVw7IifcOVVuG7oFbDleG7nuG6o+G6o8OVP+G7nuG6ucOV4bqpfSbDlVfDon0mw5XhurE/4buefT/DleG6sVvhu6B9w5UmLMOVWMav4bq54buIw5XhurE/YlbDleG6r2LDleG6sTI6w5U8PzJ9JsOV4buuOkDhurHigJ3EqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hu6U/4bugVsOVxJE5OsOVMn0mw5XEkGR9JuG7iMOV4buefT/DleG7p+G7uMOVxak6fT/DleG6sOG6t8avfeG7iMOV4bqiP13DlcOyP+G6pcOV4bqxLlY/w5XhurbDs8aw4buNw5XDqVPDlcSQUX3DlcOJ4bq3xah94buIw5U/Oj19w5VWP+G6reG7nsOVVl3DleG6sVA6w5U8P1tSfcOVfSbFqH3DlT9QfSbEqMOVcFB9JsOV4bqxP+G7oH0m4buIw5Xhu559P8OVfT/hu6p9w5U+4bqtOH0mw5Xhu67Dmn0mw5XhurE6I33DlXvDmeG6scOV4bqxUTrDleG6tsOzxrDhu43DlcOpU8Sow5XigJzhu43hurXDlVZdw5Xhu646QOG6scOVWEB9w5VW4bugVsOV4bqpfSbDlVfDon0mw5XhurE/4buefT/DleG6sVvhu6B9w5U8PzJ9JsOVV+G6tX0mw5XhurE6I33DlXvDmeG6scOVS1Y/4bq34bq5JH3DlTw/W1J9w5XhurHEg2JWw5XhurE6QOG6o+G7iMOV4bqxP+G7nn0/w5XhurFb4bugfcOVw6Phurfhu57DleG6qX0mw5VXw6J9JuG7iMOVxJE7w5VYOj19w5XhurFj4oCmTMOVfT/huq19JsOV4bqxOiN9w5U6feG6sVnEg31Z4bqxw5VWXcOVfSbhuq1hOsOVWEB9w5XhurE/4bq3w5XhurHhu6p9w5V9P1Dhu4jDleG6sTojfcOVWDo9fcOV4bqxPyzDlVhAfcOVWDoke8OV4bqxP+G6t8OV4bqx4buq4bqjw5XhurHEg+G6t30mw5VYJMOVfTXhuqPigJ3hu4jDleG7nn0/w5XhurDhurfGr33DleG6sT8yfSbDleG6sTp9xKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45Ow7Lhuqd9JsOV4bqxP1lbw5Xhu559P8OV4bun4bu4w5XFqTp9P8OV4bqw4bq3xq994buIw5XDoMOVxJBRfcOVw4nhurfFqH3hu4jDlXs14bqxw5Xhuq8zw5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5VYU8OV4buuVeG6scOVWOG7qOG6t8OV4bqvY8OVV8OifSbDlcSROj1Ww5XhurE/4buefT/DleG6sVvhu6B9w5U8PzJ9JsOVV+G6tX0mw5XhurE6I33DlXvDmeG6scSow5XDsj/huqXDleG6uUDhurfDlT5Qw5V9P2R9JsOVfSbhuq1hOsOVWDrDlT5Qe8OVxJE6PVbDlcOgw5VW4bugVsOVVjJ9JsOV4bqx4bq5w5VX4bqtOTrDleG6sOG6osOV4bqwP+G7nn0/w5VwXeG7nsOVxJFQw5V9JltROsOV4bqxIX0/4buIw5VWXcOV4bqxUDrDlTw/W1J9w5V9JsWofcOVP1B9JuG7iMOVw6PhurdZfcOVxJE5OsOVxJE6PVbDleG6r2PDlVfDon0mw5VW4bugVsOV4bqxPzpA4bqxw5Xhu64uw5VWMn0mw5V9Jj894oCmTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTsawJltQOsOVPD/hurfDlcSRYlbDleG6sT8uw5XhurHEg8avfcOVP+G6t+G6uT19w5XhurA/4bqtYX0mw5XDieG6t8WofeG7iMOV4bqxP106w5XDo+G6t1l9w5XhurE/4buefT/DleG6sVvhu6B9w5VX4bq1fSbDleG6sTojfcOVe8OZ4bqxw5XEkeG7rH3DlVjhu559JsOVV+G6t+G6ucOV4bqxxIMsw5XDoMOVP+G7qOG6t8OVPD9V4bqjw5VW4bugVsOVw6lTw5XhurHEg+G7uH3DlVgu4buew5Xhu65QfcOVP+G6t+G6uT19xKjDlXd9JsOV4bun4bu4w5Xhu48sfT/Dlcaw4buee+G7iMOV4bqwxIPhuq3DoH0mw5XhuqM/In0mw5Xhu6U6fT/DlVdb4buefT/hu4jDleG7jzo9fcOVPmJWw5XhurA/4bqtYX0mw5XDieG6t8WofcOVVj9bw5Xhu646QOG6scOMw5XigJzEkDo9VsOV4bqxP+G7nn0/w5XhurFb4bugfcOVP13hu57DlVg4fcOV4bqxOiN9w5VYOj19w5U8PzJ9JsOVV+G6tX0mw5XhurE6I33DlXvDmeG6scOV4bqxxIPhu7h9w5VYLuG7nsOV4buuUH3DlT/hurfhurk9fcOVWFPDlVc6JX3DlcSD4buew5XhurHhuqvDlcSRUDrDlX1Ue8OV4bqxxIPDoMOVPlE6w5VYxajhurnEqMOV4bqwPzN9JsOVPOG7uMOVWEB9w5V9JlDhurnDleG7mMOULeG7oi3hu5LDlOG7kuG7kOG7iMOV4bqx4bq/w5U+PcOVPD/hu6BWP8OVP1B9JsOV4bqxP+G7nn0/w5XhurFb4bugfcOVP13hu57DlVg4fcOVWDo9fcOVPD8yfSbDlVfhurV9JsOV4bqxOiN9w5V7w5nhurHDlVhR4bqxw5Xhu5Lhu5zhu4jhu5Thu5hHxKjDleG6sMSDW30mw5U8PzrDlVhd4buIw5VWPyHDleG6sTrhu7jhurfDlXtQw5VYOH3DlcSRLsOVWOG6rcOhVsOVJjrhu55bw5U+UMOVWEB9w5VW4bq3MzrDlX1Ue8OV4buSw5Thu5Lhu5Dhu4jDlcSROj1Ww5XhurE/4buefT/DleG6sVvhu6B9w5U/XeG7nsOVWDh9w5VYOj19w5U8PzJ9JsOVV+G6tX0mw5XhurE6I33DlXvDmeG6scOV4bqjP1I6w5VYUeG6scOV4bqxxIPhu7h9w5Xhu6LDlEfigJ3EqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7DsuG6p30mw5XhurE/WVvDlTJ9JsOV4bun4bu4w5Xhu48sfT/Dlcaw4buee+G7iMOV4bqxP+G7nn0/w5XhurFb4bugfcOVP13hu57DlVg4fcOVfV06w5VWP+G6t30mw5XEkVDDlT9d4buew5VYOH3DleG6sTojfcOVWDo9fcOVfV06w5XEgzrhu7h9JsOVPD8yfSbDlVfhurV9JsOV4bqxOiN9w5V7w5nhurHDlcSDxq/hurHDleG6sTo9fcOVPsOhOsOVxJFQw5Xhu559w5XhurFbUH3hu4jDlVjDmVbDleG7rjo94bqxw5XhurHEg1t9JsOV4bqxLH0/w5U/LH0/w5VXLlY/w5Xhu649fT/DlcOy4bupxJBx4buNLeG7kOG7osOVVzolfcOV4buuOkB9w5XhuqM/4bqpVsOV4bqxUeG6o8Sow5XhurDhurfhurnDlX0/OuG7uH3hu4jDlX0m4bqtYTrDlVfFqH3DlcSR4busfcOVV+G6t+G6ucOV4bqxxIMsw5XhurE/XTrDlcOj4bq3WX3DleG6sT/hu559P8OV4bqxW+G7oH3DlVfhurV9JsOV4bqxOiN9w5V7w5nhurHhu4jDlX0mW1A6w5XhurlA4bq3w5XhurEzw5XEkSPDlVYyfSbDlX0mPz3DlUvhurE/OkDhurHDleG7ri7hu4jDlVbhu6BWP8OV4bqvY8OVV8OifSbigKZMw5XhurE/LMOVPuG6u8OVV1vDlVY/O30/w5U+UMOVVj/huq3hu57DlVZdw5XhurFQOsOVPD9bUn3DlX0mxah9w5U/UH0m4buIw5XEkTN9w5U+UMOVWDoj4bq3w5U8Oj19w5VYUnvDleG7rlJbw5VW4bql4buew5UmOuG7nlvDlVcuVj/DlTw/Mn0mw5VX4bq1fSbDleG6sTojfcOVe8OZ4bqxw5XhurHEg+G7uH3DlVbhu6BWw5XhurE/OkDhurHDleG7ri7DlVYyfSbDlX0mPz3EqMOVxalQw5V9JuG6t+G6ueG7uH3DlX0/xah9w5VW4bql4buew5XhurE/YlbDleG6scSDUX0mw5U+UMOVV1vDleG6scSD4bu4fcOVWC7hu57DleG7rlB9w5U/4bq34bq5PX3DleG6sD/huq1hfSbDlcOJ4bq3xah9w5U/Oj19w5V94bue4bq5w5VWXcOVWDoke8OVJjrhu55bw5VXLlY/w5VW4bql4buew5XGsCbFqH3DlT9QfSbDlcOyPzt9P8OV4bqv4bugVj/DlcOpU8OVPzU6w5XEkVDDleG7ksOVWDoke8OVJjrhu55bw5VXLlY/w5VW4bql4buew5XGsCbFqH3DlT9QfSbDlcawMn0mw5V9Jj86PeG6o8OVxJFQw5XhuqI/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVfTJ9JsOV4bqxPzJ94buIw5V9P+G6rX0mw5VWPyHDlVZdw5VX4bq34bq5w5V9P8av4bqxw5Xhu5DDlVbFqOG6ucOV4buH4bqwxanDlcSD4bqz4bqxw5XhurE6I33DlVjDmeG6scOVw6DDleG6sT8uw5XhurHEg8avfcSow5XhurA/OkDhurfDlVbFqOG6ucOV4buH4bqwxanDlTw/Mn0mw5VWPyHDlSbFqOG6ucOVPD9dw5U8P1R9w5VWP1vDlX0m4bqtYTrDlVfFqH3DlcOgw5VW4bugVsOVw6lTw5XDqeG7nsOV4bqxxIPhurd9JsOV4bqxxah7w5VLw7Phu6DhurHDlcWpIOG6seG7iMOV4bq44bu4fcOVxrA/xah94buIxKjEqMSoTMOVe1DDlVYifcOVPD8yfSbDlTw/4bq34bq5QH3DlTw/O1Y/w5VY4bqtw6FWw5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5V7w6DDleG6sVA6w5U8P1tSfcOVfSbFqH3DlT9QfSbEqMOV4buPxajhurnDleG6sT9iVsOV4bqvYsOVPlDDleKAnFg6JHvDlX0mP+G7tn3igJ3EqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk5N4bqv4bqxxINbfSZOw7Lhu6h9w5Xhuq9iw5XhuqM/MzrDlT/DoeG6o8OVxJFQw5VYNH0mw5Xhu641TS/huq/hurHEg1t9Jk5NL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45Ow7LhurV9JsOVw6Phurfhu559w5VYOiR74buIw5UyfSbDlcawJuG6t+G6uSV9w5Xhu43hurfhurnDleG6sD9QfT/hu4jDleG7oTrhu6B7w5VYM1bDlTw6fT/DlVdb4buefT/DlcSQxrDhuqLhurDDlTw/4bq3w5XEkWJWw5XDg+G6t+G7nn3DlXBd4bue4buIw5XDg+G6t+G7nn3DleG6rjh94buIw5XFqeG6rWF9JsOV4bun4bug4bqx4buIw5VWP1vDleG7rjpA4bqxw4zDleKAnMSQxrDhuqLhurDDlT86PX3DlVZdw5XEg8av4bqxw5V9Pzoj4bq3w5Xhuq9SfcOV4bqjP+G7sHvDlVcuVj/DlcSRw6LDlVbhurd9JsOVVsav4bqjw5VYQH3DlTw/4bugVj/DlT9QfSbDlUtXOsOVWDV9JuG7isOVWDo9fcOV4bqxP1tROsOVVjPDlVgufT/hu4rDleG6scSD4bq34bq5I33DlT8sfT/hu4rDlTp94bqxWcSDfVnhurHigKZMw5XEkVDDleG6qX0mw5VXw6J9JsOVxJDGsOG6ouG6sMOV4bqi4bue4bq5w5UmOuG6s+G6o8OVVj9bw5U8P+G7oFY/w5U/UH0mw5VW4bql4buew5XEkMaw4bqi4bqww5VWXcOV4bqxPyTDleG6sT/hu559P8OV4bqxW+G7oH3DlVbhu6BWw5U/XeG7nsOVWDh9w5VLVy5WP8OVxJHDosOVVuG6peG7nsOVxJDGsOG6ouG6sOG7isOVWDo9feKApkzDlXtQw5U8PzJ9JsOVVuG7qH3DlVfhurV9JsOVWEB9w5XhurE6I33DlXvDmeG6scSow5XDsj8hw5VW4buofcOVVl3DlVg6PX3DleG6sT9bUTrDleG6sT8yfSbDlXs6fT/hu4jDlcSRUFvDleKAnDw/W8OV4bqpfSbDlVfDon0m4oCdw5XhurEse8OVPDpAe8OV4bqpfSbDlVfDon0mw5XEkMaw4bqi4bqww5XhuqLhu57hurnDleG6sVI6w5XEkSPDlXvhu6Dhurnhu4jDlVhUfSbDlTzhurvDleG6sVA6w5U8P1tSfeG7iMOVWFR9JsOVPOG6u8OVVy5WP8OVxJHDosOVfT/huq19JsOVw6Phurfhu559w5XhurHEgyB9JsOVPlDDlTw/4bugVj/DlT9QfSbDleG6oz9SOsOVVl3DleG6sVA6w5U8P1tSfcOVfSbFqH3DlT9QfSbDlVgkw5U+OuG7uH3DlTxA4bqxw5XigJx7w6DDlcSRO+KAncOV4bqxP+G7nn0/w5XhurFb4bugfcSow5XhurA/YlbDleG6sUDhu4jDleG6oz/hu6h9w5VY4buew5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5XDoMOVVuG7oFbDlT/hurfhurk9fcOVezojfcOVfeG6szrDleG6sD/hu559P8OVcF3hu57DlVY/4bqt4buew5VWXcOV4bqxUDrDlTw/W1J9w5V9JsWofcOVP1B9JuG7jsSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuG7jzoj4bq3w5V9UOG6ucOVV+G7rH3DlVhAfcOVxJE6PVbhu4jDlVgzOsOV4bqx4bqtw6F9JsOVPD/hu6BWP8OVP1B9JsOVVuG6peG7nsOVxJDGsOG6ouG6sMOVw6DDlTw/4bq3w5XEkWJWw5VW4bugVsOVP+G6t+G6uT19w5XDg+G6t+G7nn3DlXBd4bue4buIw5XDg+G6t+G7nn3DleG6rjh94buIw5XFqeG6rWF9JsOV4bun4bug4bqxw5Xhuq9jw5VXw6J9JsOV4bqxP+G7nn0/w5XhurFb4bugfcOVPD8yfSbDlVfhurV9JsOV4bqxOiN9w5V7w5nhurHDlVY/4bqlw5XhurlA4bq3w5V7OTrDlVfhuqt9JsOVPlE6w5XDoMOVezXhurHDleG7rjXDleG6oz/hu6p9w5VWMn0mw5VWP+G6qVbhu4jDlcSROuG7uH3DlVY/4bqpVuG7iMOVV1vhu559P8OVfSY/Oj3huqPEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7GsD/DmnvDlVjhu7DhurnDlXtRfT/DleG6sT/hu559P8OV4bqxW+G7oH3DlTw/Mn0mw5VX4bq1fSbDleG6sTojfcOVe8OZ4bqx4buIw5XhurE/WVvDlTJ9JsOVxrAm4bq34bq5JX3DleG7jeG6t+G6ucOV4bqwP1B9P+G7iMOVxJDGsOG6ouG6sMOVPD/hurfDlcSRYlbDlcOD4bq34buefcOVcF3hu57hu4jDlcOD4bq34buefcOV4bquOH3hu4jDlcWp4bqtYX0mw5Xhu6fhu6DhurHDlVjhu559JsOVWMav4bq3w5V7MzrDlcSROTrDlX0mUH0/w5XhurE/4bq3QMOVxJFQw5VW4bugVsOVWDh9w5XEkS7hu4jDlVgu4buew5XhuqM/4bqtOH0mw5XEkVDDlVY4w5XDo+G6t+G7nn3DlX0mUH0/w5VXIFbhu4jDlVg4fcOVxJEuw5Xhuq9iw5V9Jj86PeG6o8OVVl3DleG6sT/hurfigKbDleG6r2PDlVfDon0mw5U/XeG7nsOVWDh94buIw5Xhu6464bu4fcOVPuG7njrDlVg6PX3DleG6sWPEqMOV4bqiP8avfcOVWMav4bq3w5XhurE5OsOVVuG6tzM6w5V9VHvDleG7ksOU4buS4buQw5VYUeG6scOVWOG6rcOhVsOVe8OiVsOV4bqxOuG7uOG6t8OV4buiw5RHw5U8P+G7oFY/w5U/UH0mw5XhurE/4bq3NVbDlX0/XXvDlX1Q4bq5w5Xhuq9jw5VXw6J9JsOV4bqxP+G7nn0/w5XhurFb4bugfcOVSz9d4buew5VYOH3hu4jDleG7rjrhu7h9w5U+4bueOkzDlTw/Mn0mw5VX4bq1fSbDleG6sTojfcOVe8OZ4bqxxKjDlcOyIn3DlcSROTrDlVgzOsOV4bqx4bqtw6F9JsOVPD/hu6BWP8OVP1B9JsOVPlDDlX0m4bqtYTrDlVfFqH3hu4jDleG6scSD4bqtOVbDlXtV4bqxw5XEkeG7rH3DleG6seG7quG6o8OV4bqxxIPhurd9JsOVxJFQW8OVxJE6PVbDleG6seG6t+G6ueG7uH3DleG6scSD4bq34bq5I33hu4jDlT/huq05fSbDlVfhu6x9w5VL4bqxxINiVsOV4bqxOkDhuqPDlcSRUMOVJjrhu6B9w5XhurE6QOG6o0zDlVgkw5XhurE6QOG6o8OVVuG7qn3hu4jDlT5Qe8OVw6PhurdZfeG7iMOV4bqxOkB9w5XhurE5OsOVPyx9P8OV4bqxP1B9P8OV4bqxP106w5XDo+G6t1l9w5XhurE/4buefT/DleG6sVvhu6B9w5U8PzJ9JsOVV+G6tX0mw5XhurE6I33DlXvDmeG6scSow5XhurDhurfhurnDlX0/OuG7uH3hu4jDlVgkw5XhurE/4buefT/DleG6sVvhu6B9w5U8PzJ9JsOVV+G6tX0mw5XhurE6I33DlXvDmeG6scOV4bqxP2JWw5Xhuq9iw5VYUeG6scOVWOG6rcOhVsOVPEDhurHDlcOj4bq3UuG7iMOVVj8hw5V7LH0/w5XEkMaw4bqi4bqww5V9N8OVPmJWw5Xhuq/hu7bDlT5Qw5U8PzJ9JsOVWOG6peG7iMOVxIPGr+G6scOVVuG7qH3DlVZdw5Xhuq9iw5XhuqM/MzrDlTxA4bqxw5U/w6HhuqPDlVbhuqXhu57DlX0/OiPhurfDlVg4fcOVxJEuw5VW4bq3fSbDlVbGr+G6o8OVS30mxah9w5U/UH0m4buIw5VWMn0mw5XhurHhurnDlVg6PX3hu4jDlX3huq05VuKApkzEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk53fSbDlcawJuG6t+G6uSV9w5XDieG6t8WofcOVxJAofT/hu4jDleG6oj9dw5Xhu6E64buge8OVWDNWw5XEkMaw4bqi4bqww5XhurA/4buefT/DlXBd4bue4buIw5VWP1vDleG7rjpA4bqxw4zDleKAnMSQOTrDlXvDolbDleG6sTrhu7jhurfDlXtQw5XhurDhu6rhuqPDlVdbUH3DlcOz4bqt4bq3w5VWPzt9P8OVxJA6JX3DleG6sT8yfSbDlcSQOj3hurHDlcaw4buee8OVWMOZ4bqxw5XEg+G7nsOVPlDDlVhAfcOVVuG6tzM6w5V9VHvDleG7ksOU4buS4buY4buIw5XhurHhur/DlT49w5XhurE/4bq3w5VW4bqtOVbDlTw/Mn0mw5VX4bq1fSbDlX0/xah9w5VWMn0mw5VYUeG6scOV4bqx4bq/w5U+PcOV4buQw5TDlEfDleG6sT8sw5V7NzrDlVg4fcOVxJEuw5Xhuq/hu7bDleG6oz9SOsOVVj/huqXDlVg1fSbDlcOpxajhurnDlVdifSbDleG6oz/huq04fSbDleG7oH3DlcSRUMOVPjXDleG6scSDLH0/w5VWw6LDleG6sT8k4oCdxKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45O4bqwP+G7nn0/w5XhurFb4bugfcOVPD8yfSbDlVfhurV9JsOV4bqxOiN9w5V7w5nhurHDlVjhu559JsOV4bqxxIPDoMOV4bqxP1B9P8OVw6nhurfDleG6sT9Aw5V9JlDhurnDlVZQfSbDleG6oz82w5Xhu646QH3hu4jDleG7rsOgOsOVVl3DlX0/OiPhurfDleG6sTo9fcOVPsOhOuG7iMOVfT/huq3DlTw/Mn0mw5XhuqM/UjrDlSbDmeG6o8OVJuG6ocOV4bqxxINiVsOV4bqxOkDhuqPhu4jDleG6sTpA4bqxw5U8Oj17w5XhurE/YTrDlSY64buefeG7iMOVVj86w5XhuqM/O8OVWDrDlT5ROsSoxKjEqMOV4bqw4bq34bq5w5V9Pzrhu7h94buIw5XEkTk6w5V9P2R9JsOVPD/hurfDlcSRYlbDlXs6I33DlX3hurM6w5VWIn3DlX0/OiPhurfDlTw/XcOVPD9UfeG7iMOV4buu4bu4fcOVVlF9P8OVxJE6PVbDlVjhu7DhurnDlXtRfT/DlVYyfSbDleG6seG7oFbDleG6seG6t+G6ueG7uH3DleG6scSD4bq34bq5I33hu4jDlcSDMcOVxINQfSbDlVbhu6h9w5VWXcOVfT9kfSbDlVg1fSbDleG6sT/hu6A6w5VWw6LDleG6sT8kw5VYJMOV4oCc4bqxP+G7oFvDlSbhuqHDlVg6JHvDlX0mP+G7tn3igJ3EqMOVxalQw5VYOiPhurfDlVbhu6h9w5XhurE/OkDhurHDlX0/xq/hurHhu4jDlVbhu6BWw5Xhu67hu7h9w5U+OuG7uH3DlcOj4bq34buefeG7iMOVWOG6rcOhVsOVP+G6rcOgfSbDlT7DoTrDleG6seG6q8OVPyx9P8OV4bqxP+G6qVbDleG6sT/hu559P8OV4bqxW+G7oH3DlX1Q4bq5w5VW4buofcOVVl3DlX0/ZH0mw5VWPzt9P8OV4bqv4bugVj/DlVgkw5VWP1vDlX0m4bqtYTrDlVfFqH3DleG6sT/Gr+G6ucOVWOG6rcOhVsOVPsOhOsOVO1Y/w5U8PzrDleG6sT/hu557w5UmOuG7nsSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOw5Xhuq/hurHhurk+WeG7hOG7juG6sVnDqeG6sS3hu54+OiZ9w4zDlcSDOiY/4bqx4buK4buOTk3huq/hurHEg1t9Jk7Ds1A6w5XEkVDDlVJ9P8OMw5XhurDEg+G7nn0mw5XDs+G6tTpNL+G6r+G6scSDW30mTk0v4bqjTg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]