(vhds.baothanhhoa.vn) - Giáo sư khẽ cười rồi giơ hai tay như phân trần: “Tôi... chưa... là... đảng viên”.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG7jMOi4bql4bq1MTAu4buO4buRxJHhu5QwLuG6sU5OTuG7jC/DouG6peG6tTEwLuG7juG7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buOdChUMeG7lMOiZOG7lF0hJOG7lOG7smTDoyjhu5ThurU5KOG7lC4o4bqh4buUIVMo4buU4bqlU+G7geG7lDAhZOG7lOG6tyHhu6ww4buU4bql4bq1VjBL4buU4oCc4bqkNyhOTk7hu5Thu7IhZFNOTk7hu5QiVU5OTuG7lOG7tsOZMC7hu5Thur0oJTDigJ1O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5go4buR4bu4MOG6peG7uOG6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buYw6oo4bu04bqlIUvhu5RS4buW4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bug4buW4buW4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvLyjhur1Ow51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5rhu5zGoC/GoFJQ4bu0xqDhu5ZS4bucUuG7nuG7nuG6peG7nOG7nuG7nFDhu6Ai4buWTlvhurcuSuG6tcON4bui4buaUuG7mOG7lFMi4bqlw43hu5jhu5HEkeG7lDAu4bqxTk5O4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUuG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7oOG7luG7luG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buO4bqk4bq1UzAh4buUICgwIeG7lCE0U+G7lMOT4buvLuG6pzkwS+G7lOG6vShO4buyIuG7uFMw4bq3MC5O4buyMSDDkk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqThurUxMC7hu5Thu7Ih4bqn4buBPzDhu5TigJzDtChT4buU4bu2VOG7lOG6pSE84buUIDMw4oCdTeG7lOG6pTco4buU4bu24buk4buUXTrhu5Thur3huqMo4buU4bqz4bqn4buH4buU4bq9PuG7lOG6vSbhu5Thur0+4buULihUMeG7lMOiZOG7lF0hw5nhu5RdKTAh4buU4buyYlPhu5QiVTAu4buU4bqlNyhN4buUMC5kw6Mo4buUIFXhu5Thu7Thu6ww4buUIlUwLuG7lOG6vTfhu5Thu7LhuqkwLuG7lF0pMCHhu5ThuqXhurU0MC5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOdChUMeG7lMOiZOG7lF0hNzAu4buUw6I4MC7hu5Thuq/hu5QiVTAuTeG7lDAhZDAu4buU4bq9KD/hu7Lhu5Thu7JiU+G7lOG7smEwLuG7lOG7tjkwLuG7lCLhuqc3MOG7lOG7slYw4buUNzAu4buU4bq9VeG7lC4oU+G7lOG7tjwwIeG7lOG7siHhuqcwLuG7lOG6pVPhu4Hhu5QuMuG6t+G7lMOixJHhu7JO4buUdChT4buU4bu2PDAh4buUNzAu4buU4bqlKCUw4buU4bq3ITEwLuG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6vSg/4buy4buUISgqMOG7lOG7tuG7ruG6peG7lCDhuq/hu5ThurVhMC7hu5Thu7Zkw6MwLuG7lC4oUzHhu5ThuqUhNzAuTuG7lOG7tTAu4buU4buyMzDhu5QiVeG7lCBh4bql4buU4bql4bq1MTAu4buUMCHhurswLuG7lDAuZMOjKOG7lMOiVDAu4buUIlfhurfhu5Thur1V4buU4bu2MjAu4buULjLhurfhu5QwISgm4bqn4buU4bql4busIOG7lMOixJHhu7Lhu5Thur1V4buUXSgwIeG7lOG6tyEp4buU4buyITHhu5ThurPhuqdn4buUXSHhuqfhu4EqMOG7lCE04buy4buU4buyYlPhu5QiVTAuTuG7lMO0xq8wLuG7lOG6p+G7geG7lOG6pSkw4buU4buyYlPhu5QgPDAhTeG7lDcwLuG7lOG7tuG7pOG7lOG6pSgq4bq34buUw51k4bqj4buy4buU4buyITHhu5QwISgm4bqn4buU4bqlISrhu5QhP+G7lOG7sjEw4buU4bu4IOG7lOG6peG6tTEwLuG7lCJVMC7hu5ThuqUoKjDhu5TDnWThuqPhu7Lhu5ThuqXhurUlMOG7lOG7sjEw4buU4bu2ZMOjMC7hu5QhNOG7suG7lOG6pVfhurfhu5Thur1V4buUIlfhurfhu5ThuqUh4busMOG7lCJX4bq34buUMC4hKD/hurdO4buU4buvIeG6uzAu4buU4bu0PuG6t+G7lCI7TeG7lOG6pSrhuqVN4buUNzAu4buUIsOaKOG7lOG6vSbhu5ThuqUh4bumIOG7lCJVMC7hu5Thur3huqMo4buUMCHhurswLuG7lOG6tyFWMOG7lOG6s+G6p1Xhu5Thu7RVMCHhu5Thu7IhMeG7lOG7slThu7Lhu5Thu7Lhuqvhu5Thu7JTMeG7lDAoJTBN4buULihT4buU4bu2PDAh4buU4buyISkwIeG7lMOiVOG7siHhu5Thur1V4buUMC5kw6Mo4buU4buyMuG7lOG7sjcwLk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu6/hu6Yg4buU4bu24buu4buBTeG7lOG6v+G7pOG7lOG6pTco4buUIjEwLuG7lOG6peG6tTQwLuG7lOG6pcOh4buU4buyIcSR4buy4buUIjvhu5RdZuG7lDAoPyDhu5QwLlXhu4Hhu5ThuqXhurXhuqfhu4EmMOG7lOG6pSE4MC7hu5Thu7JiU+G7lOG7mcOZMC7hu5TDnWHhu5Thur/hu6RN4buUw7RTMOG7lOG6pCFkw6MwLuG7lOG6veG6q+G7lOG7mcOZMC7hu5Ri4buB4buU4bql4bq14busMOG7lOG6peG6tTQwLuG7lCDDoyjhu5QuKFQx4buUw6Jk4buU4bq9JuG7lOG7tMOp4buULuG7qOG6t+G7lCDhu6jhuqVN4buULihTMeG7lCJk4bqn4buU4buy4bqpMC7hu5Thu7JU4buy4buU4bqlISrhu5QhP+G7lOG7slQw4buUw51hTeG7lOG7tsOZMC7hu5Thur0oJTDhu5Thur1V4buU4bu2JuG7lDAuIT7hu5Q3MC7hu5Qt4buU4bq94bqjKOG7lOG6pTwwIeG7lOG7gSXhuqfhu5ThurPhuqcl4buUIWThuqEwLuG7lOG6vVXhu5TDosOp4buUUyDhu5QhKDrhuqfhu5TDouG7rOG6p+G7lOG6tWEwLuG7lOG6vSbhu5QiPuG7siHhu5TDouG6uU3hu5ThuqXhurXhuqfhu4EmMOG7lOG6pSE4MC7hu5Thu7JiU+G7lOG7tsOZMC7hu5TDnWFN4buUw6Ik4buU4buyMuG7lMOdVSjhu5QwMijhu5Thu7Ih4bqn4buBPzDhu5Thur3huqMo4buU4buyVDDhu5TDnWFN4buU4bu2w5kwLuG7lOG6vSglME7hu5Thu68hZOG7lOG6pSFkw6MwLuG7lCI/TeG7lDcwLuG7lOG6veG6pyjhu5Thur094buUMCFXMOG7lCLDoyhO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOw4JT4bqn4buUMCHhurswLuG7lDAuISjhu5ThuqUhxJHhu7Lhu5Thur1V4buU4bu0KDsw4buU4bq94bumMOG7lOG6peG6teG6p+G7gSYw4buU4bqlITgwLk3hu5TDtCnhu5ThuqUhZOG7lOG7mcOZMC7hu5Ri4buB4buU4bu0VTAh4buU4buyITHhu5Q3MC7hu5ThurchVjDhu5QuKOG6oyjhu5ThuqUhKD/huqfhu5ThuqXhurU0MC7hu5ThuqUhPkvhu5TigJxOTk7hu5ThuqVl4buU4buyVCjhu5QwNyjhu5ThuqXhurXhuqfhu4EmMOG7lOG6pSE4MC7hu5QiPuG7siHhu5TDouG6uU3hu5Thu7JU4buyIeG7lCDDmjAuTeG7lOG7mcOZMC7hu5TDnWHhu5Thur/hu6Thu5ThuqXDqeG7lCFVMeG7lCJV4buUMOG6oSjhu5TDosOZMOG7lMOiKDAh4buU4bq1U+G7lDAh4bq7MC7hu5Thu7bDmTAu4buU4bq9KCUw4buUZOG6p+G7lOG6peG6reG7lOG7tuG7pOG7lOG6vVXhu5Thu7ZTMC7hu5Thu7I4MC7hu5QhKCow4buU4bql4bq1JTDhu5QwISgm4bqn4buUIn0wIeG7lOG6vcOp4buy4buU4buyNzAu4buU4bqlVOG7sk3hu5Thu7YyMC7hu5QuMuG6t+G7lOG6pSEoKuG6peG7lOG6pSHDqeG7suG7lOG7siEx4buUw6LDqeG7lDAuISg/4bq34buU4bu2w6Eo4buUIOG6oyhN4buUIWEo4buUMCFX4bq34buU4bq9VeG7lOG6tyFU4bql4buU4bql4bq1KDow4buU4bqz4bqnJeG7lCFk4bqhMC5N4buU4bu24buu4bql4buUMGThuqPhu7JO4buU4bqk4bq1MTAu4buUXSE3MC7hu5RdISnhu5RU4bq34buUVOG6t03hu5QwLiF9U+G7lOG6pTwwIeG7lCE3IOG7lDBT4buBTeG7lOG6pSFT4buB4buUIOG7qOG6peG7lMO0UzDhu5ThuqQhZMOjMC7hu5Thur3huqvhu5Thu5nDmTAu4buUYuG7gU3hu5ThuqU3KOG7lOG6vygw4buU4bql4bq14busMOG7lOG6peG6tTQwLuG7lC4o4bqjKOG7lOG6pSEoP+G6p+G7lCBh4bql4buU4bu2w5kwLuG7lOG6vSglMOG7lOG6pSgl4bqn4buUw50oOuG6p03hu5QwLmTDoyjhu5Thu7IxMOG7lGThuqfhu5ThuqXhuq3hu5Thu7bhu6Thu5Thu7Iy4buUMCEoJuG6p+G7lOG7sjgwLuG7lCEoKjDhu5Thu7IhMeG7lOG6s+G6pyXhu5QhZOG6oTAuTeG7lOG6veG6oyjhu5ThuqU8MCHhu5Thu7LDmSDhu5Thur1V4buU4bq9ODDhu5ThuqXhurUo4buU4bqlIcSR4buy4buUw6Lhu6zhuqfhu5ThurVhMC7hu5Thu7JiU+G7lCA8MCFN4buUw6Ik4buULijhuq3hurfhu5Thu7Ih4bqtMC7hu5ThuqVT4buUISg64bqn4buU4bqlISUg4buU4bq9JuG7lOG6peG6teG6p+G7gSYw4buU4bqlITgwLuG7lCI+4buyIeG7lMOi4bq5TeG7lOG7slThu7Ih4buUIMOaMC5N4buU4bq94bumMOG7lCEyU+G7lOG7smJT4buU4bq/4buk4buUMCFVTuG7lOG6vigw4buU4bql4bq14busMOG7lOG6peG6tTQwLuG7lF0pMCHhu5Qgw6Mo4buULihUMeG7lMOiZE5OTuKAnU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu450KFQx4buUw6Jk4buU4buy4bqtKOG7lDAuZMOjKOG7lOG7siFVMU3hu5ThurU5KOG7lOG7siFXIOG7lOG6teG7pCjhu5ThuqUoKjDhu5QiJTDhu5TDneG6q+G7suG7lOG6tyFU4bql4buUw50oOuG6p07hu5R0KDQwLuG7lDcwLuG7lOG6pWXhu5ThuqU4MEvhu5TigJxOTk7hu5ThuqU3KOG7lOG6vVXhu5QuKFPhu5Thu7Y8MCHhu5ThuqXhurXhu6ww4buU4bql4bq1NDAu4buU4buyw5kg4buU4bqhMOG7lOG6pTwwIeG7lOG7ssOZIOG7lOG6vVXhu5TDosOp4buU4bqlKDDhu5ThuqVk4bqvMC7hu5Thu7JiU+G7lOG7slThu7Lhu5Thu7Y5MC7hu5Thu7IhKeG7lCLhu6QwIeG7lOG7tsOaMeG7lOG6v+G7pOG7lDAhVeG7lOG6vVXhu5Thu7bhu6jhu7Lhu5TDnSg/4bql4buUIlXhu5TDnVXhu5Thu7IxMOG7lOG6vzIg4buULigmMC7hu5Thu7bhu6Thu5Qi4bqnNzDhu5Thu4El4bqn4buU4bqlIWThuqEwLk3hu5TDnVMx4buUw5004buy4buULihT4buU4bu2PDAh4buU4bqlNyhO4buU4bqk4bq1ZOG6o+G7suG7lF0hKOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6peG6tTwwIeG7lMOdVeG7geG7lDAh4bq7MC7hu5RdKCow4buU4bqlIcSR4buy4buUIcOaMOG7lCEj4bq34buU4buyYlPhu5QgPDAh4buU4bq9JuG7lOG6veG6qTAu4buU4bu24buu4bql4buU4bu24buk4buU4bu2ZMSD4buy4buU4buyVOG7suG7lOG6pSEq4buUIT/hu5Thu7IhU+G7lDcwLuG7lOG7tFXhu4Hhu5Thu7I3MC7hu5Thur3huqcw4buU4bu2xajhurdN4buU4bqlNyjhu5Thur8oMOG7lOG6tyFA4bq34buU4bu2ZMSD4buy4buU4buyIShT4buUw6I94buUIGHhuqXhu5Thu7YoJuG6p05OTuKAnU7hu5R0KFQx4buUw6Jk4buUXSEk4buU4buyZMOjKOG7lOG6tTko4buULijhuqHhu5QhUyjhu5ThuqVT4buB4buUMCFk4buU4bq3IeG7rDDhu5ThuqXhurVWMEvhu5TigJzhuqQ3KE5OTuG7lOG7siFkU05OTuG7lCJVTk5O4buU4bu2w5kwLuG7lOG6vSglMOKAnU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4zDouG6peG6tTEwLuG7jk5OTuG7jC/DouG6peG6tTEwLuG7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jnQoVDHhu5TDomThu5Thu7bhu6Thu5RdKuG6peG7lOG6pSHhuq3hu7Lhu5ThurchVjDhu5QuKFMx4buUImThuqfhu5Thu7JiU+G7lCA8MCHhu5ThuqXhurUxMC7hu5ThuqUoKjAu4buU4bq9w6Dhu5ThuqVT4buB4buUXSE3MC7hu5Thu7TEkeG6peG7lOG7smJT4buU4buyVOG7suG7lOG7tsOaKOG7lMOdKDrhuqfhu5ThuqUhUyDhu5Thu7TDqeG7lCE3IOG7lOG7ruG7gU7hu5Thu5Ey4buU4bu2KCbhuqdN4buU4bu2OTAu4buU4buyISnhu5Thu7JUMOG7lMOdYeG7lOG6veG7pjDhu5ThurchMzAu4buU4buZw5kwLuG7lGLhu4Hhu5Thur/hu6Thu5Thurch4bqr4buU4bql4bq1VOG7siHhu5Thur0oKuG6peG7lMOdVSjhu5QuKOG6oyjhu5ThuqUhKD/huqdN4buU4bqlITzhu5TDnT7hu5TDtCnhu5ThuqUhZOG7lOG7mcOZMC7hu5Ri4buB4buU4bql4bq1VOG7siHhu5Thur084buUIsOgKOG7lF0hNzAu4buU4buyIT7huqfhu5ThuqU8IOG7lCEoOuG6p+G7lDAuNDDhu5QwLlUwIU7hu5RoMCHhu5Thu7JUMOG7lMOdYeG7lOG6veG7pjDhu5ThurchMzAu4buU4buyIXvhu5TDnSgq4bql4buULuG7pCjhu5Thu7ZW4bqnS+G7lOKAnOG6pCE84buU4bu4IOG7lOG7ssSR4buUMC7hurFOTk7hu5ThuqVWIOG7lDAhZOG7lC4oVDHhu5TDomThu5ThuqUhPE5OTuG7lOG7tmThuqEwLuG7lDAhKCUw4buU4bq3IcOZKOG7lCJV4buU4bu2w5kwLuG7lOG6vSglMOG7lOG7siHEkeKAnUpPTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t2jhuqfhuqUhMeG6teG7mOG7juG7jMOi4bql4bq1MTAu4buO4buvLuG6p+G7gSUw4buU4bq2ITEwLuG7jC/DouG6peG6tTEwLuG7juG7jC/hurfhu44=

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]