(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong cái nắng như đổ lửa giữa trưa hè, cậu shipper (người giao hàng) lao đến trước cổng cơ quan, lấy điện thoại kết nối với số máy ghi trên đơn hàng...
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5llw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nhu6vhu5lyw4LhurNl4bqr4bqp4bq0w4LhurLhu6/hu61z4bqrMuG7ieG7reG6qS/hurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvDqXR2Z+G6qeG6tMOC4bqy4buv4butc+G6q8Op4buR4bulw7R0w6nhurrhuqjDqeG6umnhuqkv4bq0w4LhurLhu6/hu61z4bqrw6nhurTDieG6qeG6tMOC4bqy4buv4butc+G6q8Op4buR4bqo4butc8Op4buR4bulw7R0w6nhurrhuqjDqcO0dsOp4bq64buJ4butw6l0dmfhuqkv4bq0w4LhurLhu6/hu61z4bqr4bqpL3ThurvhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBU4buZZ+G7kWXhuqsh4bqy4buv4butc8Opw7RodcOp4butxKnhu61zw6nhu610Q8Op4buTQcOp4burw4lnw6lzdeG6uGfDqcOC4bqyQ2fDqXTDqOG6tcOpw7TDsuG6pMOp4bq0dHXhurDhurDhu5nhurLDqeG6p+G7rXND4bqidcOpc3Vn4buvw6l0aeG7rXPhuq3DqeG7q2fhu6/DqeG7k+G7o+G7rcOpw4LhurJD4bqgw7TDqcO0QeG7rXPDqcO0w4DDqeG6tuG6pGfhu63hurXDqeG7q2/hur7DqeG7k3Xhu6Hhu63DqcOCdOG7r8OtdcOp4bup4bujw4LDqeG7reG7tXXDqeG6uuG6oHXDqeG6tOG7tcOp4buxaOG6vsOpc3R1w6nDguG6suG7neG7rcOp4buTw4Dhu63DqXRp4butc8Oiw6LDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcaw4bqk4bq0w4J1cuG6vuG6s2Xhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4buF4bq54bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4buH4buDZuG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtOG7keG7rcOiw7Vn4buvw4J0Z+G7rXR04buvZ8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hur3hur1mL+G6u+G7g+G7geG7keG6u+G6u+G7h+G6ueG7h+G6ueG6ucOC4buFZuG6ueG6v+G7q+G6uy3hur/hu4Phurnhu4Hhur3hur/hu4Xhur0tw6rhu4dm4buB4buD4buB4bq54buD4buD4bq74bq/w6LGsOG6sHNlw6ln4burw4LhuqFlMuG7ieG7rcOpdHZnw6nhu5Hhu6XDtHTDqeG6uuG6qMOp4bq6acOp4bq0w4nDqeG7keG6qOG7rXPDqeG7keG7pcO0dMOp4bq64bqow6nDtHbDqeG6uuG7ieG7rcOpdHZnZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhu4Xhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buH4buDZmXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFlw4Lhu5nDisOCLWfhu6t1c+G7reG6t8Opw7Thu5nhu63DguG7meG6suG6s2XhuqvDjOG7rXTDqeG7sXXhu610w6l0eGfDosOp4bqn4busc+G6pOG7t+G7reG6t8OpVeG7rcOC4buZ4bqy4but4buZw4Lhuq3huqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5lw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nGsOG6pOG6tMOCdXLhur7hurNl4bqrLSHhuqbDguG6tcOpw4LhuqbDguG6tcOpw4LhuqbDguKApuG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcaw4bqk4bq0w4J1cuG6vuG6s2XhuqtH4butdMOp4bq0dHXhurDhurDhu5nhurLDqeG7k0Thu61zw6nhu63hu5XhurDDqeG6umnhu6/DqcO1duG7rXPDqeG7sWjDgsOpw7Thuqpnw6nDtGh1w6nDtG7hur7DqeG7rXNn4bq+w6lzw7Phu63DqeG7k3bhurXDqeG7q+G7r2fhur7DqXThu69n4bq+w6nhu610w7nhu63DqeG7sW/hur7DqXThu7nhurDDqcO0w4Dhu7HDqcOC4bqy4bud4butw6nDgmfhur7DqeG6suG7t3XDqeG7q8OtdcOp4butc3bDqeG7rXRn4butdMOp4bq6aeG7r8Op4buTdeG7oeG7rcOpw4J04buvw611w6LDqeG7gcOp4bqwdOG6psOC4bq1w6nhurvhurnDqeG6sHThuqbDgsOpw4LhurLhu7N1w6nhurbhuqRn4bq1w6nhu5N14buh4butw6nDgnThu6/DrXXDqeG6uuG7j+G7rcOpw4LhuqbDgsOp4buRaXXDosOpw5VFw7TDqeG7kXjDtOG6tcOpZ+G7rXTDqeG6usSQZ8Opw7Vv4buxw6lzeHXDqeG7q8OtdeG6tcOp4bq6xJBnw6nDtGnhuqTDqeG7rXRp4bqkw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5lw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nGsOG6pOG6tMOCdXLhur7hurNl4bqrLUfhu6vhu6/hurXDqXN1eOG7rXPDqeG7reG6uMOp4butc3Thu5nDqeG7sWjhur7DqeG7kcOJ4butc8Op4buRQ+G7rXPhurXDqeG7qXThu7PDqeG7qXThu7XDtMOp4bupdHXhu6Phu63DqWfhu610w6nhurR0deG6sOG6sOG7meG6ssOpw7Rp4butc8Opw4J04bud4buxw6l0w7Lhu7HDqXRFw7TDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcaw4bqk4bq0w4J1cuG6vuG6s2Xhuqstw5R04bulw6nDgHXhurXDqcO0dOG7pcOp4buTa8OCw6l0aeG7rXPDqcOCdMO5w6nhu5Nww6nhu4DDqeG7rXN04buZw6nhu7Fo4bq+w6nhu7Fpw6nhu610w7Lhu63DqXRp4butc8Opw7R0RMOiw6kh4bqy4bqidcOp4butxKnhu61zw6nhu610Q8Opw4J04bujw6nhu61p4bq+w6nhu7Fpw6nDtHThu6XDqeG7k3DDqeG7meG7scOp4buTROG7rXPDqeG7k8ODdcOpc8Oz4butw6nhur3hurnDqeG6sHThuqbDguG6tcOp4bqy4bu3dcOpw7Vn4buvw6nhu610deG7neG6pMOp4bupdGjDtHTDqXRp4butc8Op4bupdGjDtMOpc3h1w6lzdeG6qMO0w6nhu5nhu7HDqeG7reG6uGfDqS3DqWfhu610w6nhurR0deG6sOG6sOG7meG6ssOpw4Lhu6/DqXN1eOG7rXPDqeG7rXZ1w6nhu7Hhu7nDgsOpdMOAdcOp4buRaXXDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcaw4bqk4bq0w4J1cuG6vuG6s2Xhuqst4buY4buxw6nDgHXhurXDqeG7meG7scOp4buraeG7scOp4buR4bulw7R0w6nhurrhuqjDqeG7sWnDqcOCdGh1w6nhu5Phu7nDqeG6uuG6oHXDqeG7qXRow7R0w6nhu610Q8Opw4J04bujw6nDiuG7meG7scOpw7R2w6nhu5NDw4PDtMOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG6usOy4bq+4bqxw6nDlHThu6XDqcO0dsOpw7XDsuG7rcOpdGfhur7DqeG7rXRDw6nDgnThu6PDqeG7rWnhu6/DqeG7seG6oHXDqeG7qXThu7Phu61zw6nhu61zdOG7mcOp4buxaOG6vsOpw7R0RMOpZ3XDqcO04bu1w6nDgsO54butdMOp4buTbuG6pMOp4oCTw6nhu61zQ+G6onXDqeG6sHThuqjDqeG7reG6uMOpw7RC4butc8Opw7Rn4buvw6lzdXjhu61zw6nDgnnDqeG6usahw6nhu6l0dsOpw7R04bul4bqkw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5lw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nGsOG6pOG6tMOCdXLhur7hurNl4bqrLSF04buzdeG6tcOp4buZ4buxw6nhu6l04buz4butc8Op4bux4bqk4bu14butw6nhu612dcOp4butdHXhu5/huqTDqeG6uuG6oHXDqcO0dOG7pcOp4but4bq4Z+G6tcOpw7R04bulw6nhu610Z+G7rXTDqeG7q2/hur7DqXRp4butc8Opw7R04buvw6nhu5nhu7HDqcO0d+G7rcOp4buTdeG6pcOp4busdnXDqeG6suG7t3XDqWfhu610w6nhurR0deG6sOG6sOG7meG6ssOpw4LEqcOCw6nhu7Fo4bq+w6nDtGh1w6nhurLhuqjhurDDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcaw4bqk4bq0w4J1cuG6vuG6s2XhuqshdeG7o+G6sMOpw4LhuqjDtMOpw7R04bqiw6nDgnThu53hu7HDqeG6u+G6ucOp4bqwdOG6psOC4bq1w6nhu61zQ+G6onXDqeG6sHThuqjDqeG7reG6uMOp4bur4bq44butc8Opw4J04bq44butc8Op4buTdcOp4bqyZ8Op4bqwdMO6Z8Opw7RB4butc8Opw7TDgMOp4bq24bqkZ+G7rcOiw6kyxJBnw6nDgnRv4bq+w6nDtHThu6XhurXDqWfhu610w6nhurR0deG6sOG6sOG7meG6ssOp4buT4buLw6nhu6l04buz4butc8Opc3XhurjDqeG7k0PDg8O0w6nDtcO54butdMOpw4LFqeG7rXThurXDqcOCdeG7o+G7rcOp4burw611w6lzw7Phu63DqeG7rXZ1w6nhu610Q8Op4buxaOG6vsOp4burdeG7neG7rcOpw4J0Z+G7rXThurfhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5lw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nGsOG6pOG6tMOCdXLhur7hurNl4bqrLeG7mOG7scOpw7RC4butc8Opw4J0Q+G6ouG7rXPDqeG6tHR14bqww6nhu5Phu7fDqeG7ieG7rcOpw4LhurJDZ8Opw7R04buvw6nhu610deG7n+G6pMOp4butc0PhuqJ1w6nEgsOpw7TDgMOp4bq24bqkZ+G7rcOp4butaeG6vsOp4butdEPhu61zw6nhu6l1cOG6pMOpw4J0aHXDqeG7k+G7ucOp4butdEPDqcO0dOG7pcOpw4J0w7nDqeG7q2nDqeG7q8Oz4butw6nhu5PDs+G6pMOpw4J14bud4butw6nhu5Nv4bq+w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5lw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nGsOG6pOG6tMOCdXLhur7hurNl4bqr4busc0PhuqJ1w6nhurB04bqow6nhu63hurjDqeG7qXThu7Phu61zw6nhu6nhu5Xhu7HDqcO0w63hu6104bq1w6nhu5No4bqww6nhu6vDrXXDqcO1auG7rXPDqXN1eOG7rXPDqcO0dsOp4bqwdMOz4butw6nDteG6ruG7rcOpw7TDg8OC4bq34bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFlw4Lhu5nDisOCLWfhu6t1c+G7reG6t8OpxrDhuqThurTDgnVy4bq+4bqzZeG6qy3hu6h0aMO0dMOpdGnhu61zw6nhu6tpw6nDgnRDw4Phu61zw6nhu5Phu6PDqeG7sWnDqeG7meG7scOp4bqwdOG6qMO0w6nhurrhuqjDqcOCdEPDg+G7rXPDqeG7k+G7o8Op4butdEPDqcOCdOG7o8OpaeG6scOp4buqw7Phu63DqeG6tGfhuqTDqcO0dOG7pcOp4bqwdMOsdcOp4butdnXDqeG6tuG6pGjhu63DqeG7k0F1w6nhurR0deG6sOG6sOG7meG6ssOpw4J04buzdcOpw7R0RMOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7q8OtdcOp4buxb8OCw6l04bujw4LDqeG7qXRow7R0w6LDqeG7rHZ1w6nhurLhu7d1w6nhurrhuqzhu61zw6nhurpq4butc8Opw4pow7R0w6nhu7Fv4bq+w6l04bu54bqww6nDtMOA4bux4bq1w6nhu61z4bqm4butc8Op4butc+G6pOG7jeG6vsOpw4LhurLDrMOpw4J14buf4butw6nhurLhu7d1w6nhurbhuqRn4bq+w6nhu5PDusOCw6nhu5Phu6Xhu610w6nhu5N1w6nhurpp4buvw6nDguG6suG7r+G7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcaw4bqk4bq0w4J1cuG6vuG6s2XhuqvDlG7huqTDqeG7rXZ1w6nDtOG6qmfDqeG7rXND4bqidcOp4bqwdOG6qMOp4but4bq4w6nhu610Q8Op4oCcc3V4w4LDqeG7rUPhuqDDtMOpw4LhurJp4butw6nhu6vhur7igJ3hurXDqWfhu610w6nhurR0deG6sOG6sOG7meG6ssOpdOG6rOG7rXPDqXRBw6nhu5N1w6nhu6vhu53hu63DqcO0dGvhu63DqeG7k0PhuqLhu61z4bq34bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFlw4Lhu5nDisOCLWfhu6t1c+G7reG6t8OpxrDhuqThurTDgnVy4bq+4bqzZeG6qy3DlHThu6XDqeG7ieG7rcOp4butdnXDqcO0dOG7r8Opw7Thu43hu63DqcOCdMOy4butw6LDqSHhurJD4bqgw7TDqeG7qXR1w6nhurB0aOG7rcOpw4rhu5XDgsOp4butc0PhuqJ1w6nhu6l0aMO0w6nDgnTDucOpw4J0w4nDqXR5dcOp4burw611w6nDiuG7meG7scOp4buxw7nhu610w6nDtHbDqeKAnOG6tOG7teG7rXPDqeG7q8OBdeKAncOpdGfhur7DqeG7qXThu7Phu61z4bqxw6khdOG6onXDqXN1Z+G7rcOpw7Thuqpnw6lndcOpw7RC4butc8Op4buracOpw4J14buf4but4bq1w6nhu6tpw6nhu7Hhu7fDqXThu7N1w6nhu61D4bqgw7TDqeG7scSpw4LDqcO0w6zDqcO0dOG7pcOpw63huqXhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5lw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nGsOG6pOG6tMOCdXLhur7hurNl4bqrR+G7rXTDqeG6tHR14bqw4bqw4buZ4bqyw6nDtGnhu61zw6nhu612dcOpw7Rp4butc8OpdOG7ieG7rXPDqeG7sWjhuqThurXDqcOC4buvw6nDgnXhu6Phu61zw6nhu61zZ+G6vsOpw4LhurJD4bqgw7TDqcO0QeG7rXPDqcO0w4DDqeG6tuG6pGfhu63DqeG7qXR14buj4butw6nDtWjDtMOpw7XDrOG7r8Op4bq64buhw6nhurB0w6x1w6nDtHTDreG6vsOp4bqyZ8Op4buraeG7scOp4bq6Z3XDqeKAnHR3Z8Opc3XDrHXigJ3DosOp4busc0PhuqJ1w6nhurB04bqow6nhu63hurjDqeG6tuG6pGfhur7DqeG6tGfhu61zw6nhu612dcOp4bq6aXXDqcO0buG6pMOp4bq64bqgdcOpw7Vow7TDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7ocOp4bqy4bu3dcOpw4pow7R0w6l04bu54bqww6nDtMOA4buxw6nhu5N1w6nhurpp4buvw6nDtMOAw6nhurbhuqRn4butw6LDqUfhu610w6nhurR0deG6sOG6sOG7meG6ssOpw7RC4butc8Op4bqy4bqow7TDqeG6suG7pcO0dMOpw7R04bqk4buN4butw6nDteG7pcOp4bur4bud4butw6nDiuG7meG6tcOpw4J14buj4bqww6nDguG6qMO0w6l0aeG7rXTDqcOC4bqyw7nhu610w6nhu7FD4bqkw6nhurR14butdMOpw7Thuqpnw6nhu7HDueG7rXTDqXN14bq4Z8Opw4LhurLhuqJ1w6nhu63EqeG7rXPDqXPEqcOCw6LDqeG7sGvDgsOp4buxQnXDqeG7k3nDqXNn4bq+4bq1w6nhu7Hhu7fDqXThu7N1w6nhu610ccOp4butdMOtdeG6tcOpw4J0b+G6vsOpw7Vow7TDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7ocOp4butdMO54butw6nhu7HDueG7rXTDqWh1w6nhu61zw6114bq1w6nhurrGocOp4buT4bu34butc8Opw7TDrOG7seG6tcOpZ+G7rXTDqeG6tHR14bqw4bqw4buZ4bqyw6nhu6vhuqbDtMOp4butaeG6vsOp4butdOG7l8Opc3V44butc8Op4butdnXDqeG7rXRDw6nhurB0buG7rcOpw4LhurLDs+G7reG6t+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcaw4bqk4bq0w4J1cuG6vuG6s2Xhuqst4buqaeG7scOp4bq0dHXhurDhurDhu5nhurLDqeG7rXRDw6nhu6tp4buxw6nhu5Fu4bqkw6nDguG6suG7ieG7scOpdHjhurXDqcO1aMO0w6nDreG6pcOp4buodGjDtHTDqeG7rWnhu6/DqcO0QuG7rXPDqeG7k3d1w6l0eXXDqeG6uuG7ieG7rcOpdHZn4bq1w6nDtHThuqThur7hu53hu63DqeG7rXN0deG7oeG6sMOp4buxacOp4butdHXhu5/huqTDqeG7qXR1w6nhu61zQ+G6onXDqeG6tMOJw6nhu5Hhuqjhu61zw6nhu5Hhu6XDtHTDqeG6uuG6qMOpw7R2w6nDgsO6w6nhurrhu4nhu63DqXR2Z8Op4butaeG7r8Op4buTbuG6pMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFlw4Lhu5nDisOCLWfhu6t1c+G7reG6t8OpxrDhuqThurTDgnVy4bq+4bqzZeG6q0fhu610w6nhurR0deG6sOG6sOG7meG6ssOp4bq6w7rDgsOpc2fDqcO0dMOt4bq+w6nDgnRs4butc+G6tcOp4butxKnhu61zw6l0w7Phu7HDqXTDsuG6sMOp4bqwdMOsw6nDiuG6pOG7teG7rXPDqcO04buv4butw6nhu5ND4bqi4butc8Op4bq6xKnhu61z4oCm4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sEfhuqTDgnThu6/hurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nhurJ1c3TDguG6s2XhuqtU4buvaeG7rXPDqeG7qnXhu6104bqpL+G6sOG6qw==

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]