(vhds.baothanhhoa.vn) - Hậu Lộc có bờ biển dài 12,5 km chạy qua 6 xã là Hòa Lộc, Hải Lộc, Minh Lộc, Ngư Lộc, Hưng Lộc và Đa Lộc. Những năm gần đây, cùng với công tác bảo đảm ANTT, Công an huyện Hậu Lộc đã luôn chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân, nhất là những người hành nghề liên quan đến biển...
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQxqHhu7Lhu4Xhu5oy4bumMzzhu5rhuqnhuqvhu4U/M+G7muG6qeG6p+G6q+G7hTsz4buaw6I84bqj4bua4bu2Pjozw5Phu5opPsOZNOG7mkBk4bu44buaw6I8w5nDouG7mjHhuqvDneG6qeG7muG7tsWoNOG7miPFqDLhu5rDrHjhuqjhu5rhu7g8NOG7muG7uMOZM+G7muG7tuG6ocOT4buaeDxXM+G7mkBXM+G7muG7gWMzKeG7muG7gT0z4bua4bu2Pi4zw5QvPOG7ouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4bulPcOaQMag4buQ4bulw53huqvhu5p24bqh4bu44bua4bu4NeG7muG7tuG6seG7muG7tj4uM+G7mkDhu6Q+4bua4bui4buew5NR4buaMDLhu5rhu7g84bum4buF4bua4bql4bqrw5rhu5pS4bua4buDxq/hu5ox4buk4bua4bulNsOa4buaduG6oeG7uMOT4bua4bulxag+4buaduG6oeG7uMOT4buadz4zPOG7mnbhuqHhu7jDk+G7mngpw6nhu5p24bqh4bu4w5Phu5rhu6XDqTMp4buaduG6oeG7uOG7muG7geG7pOG7msahw5rhu5p24bqh4bu4w5Lhu5p4POG6vzMp4buaM+G7qDLhu5opWTPhu5ojV+G7hcOT4bua4bu4YzMp4bua4buB4bqvPuG7muG7uGEzKeG7muG6qcOZ4bu44bua4bu2xag04buaI8WoMuG7msOseOG6qOG6qMOT4bua4buVYTMp4buaw5oz4buaPOG6q+G7hSwz4bua4bulw53huqvhu5p24bqh4bu44buaI8av4buaMeG6q2Ez4bua4bu4PGLhu5rhuqnhuqc3Mynhu5oj4bqjPuG7mjLhuq8+w5Phu5ozVzMp4bua4bu4w5o04buaPD4s4bqr4bua4bql4bqrxajhu5rhu7hhMynhu5rhuqnDmeG7uOG7muG6qeG6q+G7hT8z4bua4bqp4bqn4bqr4buFOzPDk+G7msOiPOG6o+G7muG7tj46M8OT4buaKT7DmTThu5pAZOG7uOG7msOiPMOZw6Lhu5ox4bqrw53huqnhu5rhu7g8NOG7mng8VzPhu5pAVzPDk+G7mjM8WOG6qeG7mjHhu6Thu5ozPOG6vzMp4buaMynDqeG6sT7hu5o84bukMzzhu5ozKTw74buaMT4/M+G7muG6peG6q8OaM+G7miM6M+G7muG7tj4uM8OSw5LDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlBR4bucw6Lhu4NPxqDhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4bue4bue4buiVC/hu6JR4bucQOG7nOG7olJRVOG7nuG7ouG6qVNS4bui4buiMVItUOG7oFDhu6BRw5Igw6IpxqDhu5rDmjHhuqnhu4jGoMah4buy4buF4buaMuG7pjM84bua4bqp4bqr4buFPzPhu5rhuqnhuqfhuqvhu4U7M+G7msOiPOG6o+G7muG7tj46M8OT4buaKT7DmTThu5pAZOG7uOG7msOiPMOZw6Lhu5ox4bqrw53huqnhu5rhu7bFqDThu5ojxagy4buaw6x44bqo4bua4bu4PDThu5rhu7jDmTPhu5rhu7bhuqHDk+G7mng8VzPhu5pAVzPhu5rhu4FjMynhu5rhu4E9M+G7muG7tj4uM8ag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUFHhu5zGoOG7mi/hu5DDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buVw5rDouG6qT40M8ag4buQ4buVYTMp4buaw5oz4buaPOG6q+G7hSwz4bua4bulw53huqvhu5p24bqh4bu44buaw6I8w6E+4buaPOG6t8Oi4bua4buB4bqvPuG7msahw6Az4bua4buZPj8z4buaw6I8NjMp4buaxqHDmuG7mnbhuqHhu7jhu5rhuqnhuqvhu4U/M+G7muG6qeG6p+G6q+G7hTsz4buaw6I84bqj4bua4bu2Pjoz4buaw6I8w5nDouG7mjHhuqvDneG6qeG7muG7uDw04buaMynDqeG7mkBXM8OSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu5VhMynhu5rDmjPhu5o84bqr4buFLDPhu5ojxq/hu5rDojzDoT7hu5o84bq3w6Lhu5rhu4Hhuq8+4bua4bu4w5nhu7jhu5rhu7bDmjPDk+G7mjMp4bukMzzDk+G7miM04bukM+G7muG6qTwuw5Phu5rhu7jEg+G7muG6peG6q8OaM8OT4buaI8SDM+G7muG7gVvhu5rhu7hYw6Lhu5o84bqr4buFLDPhu5rhu4Hhu6Thu5pS4bua4buDxq/hu5rhu4E9M+G7muG7tj4uM+G7muG6qTzDmjLhu5oyw6nhuqvhu5rhuqnhuqPhu5rhu7g84bq54bu44buaMD4sM+G7muG6qTThu6Qz4bua4bu4V+G6q+G7mjHhu6bhu7jhu5rhu7bhuqHhu5rDojzDmcOi4buaMeG6q8Od4bqpw5Phu5o8w6nhuq8zKeG7mjMpPD4sw6Lhu5rhu7g8NOG7mng8VzPhu5pAVzPhu5pS4bua4buDxq/hu5owPOG6q+G7muG7geG6veG7uOG7muG7gT0z4bua4bu2Pi4z4buaPOG6q+G7hSwz4bua4bulw53huqvhu5p24bqh4bu4w5Phu5ozPOG7sDLhu5rhuql74bu4POG7muG7uOG6veG7uOG7msOiPGThu7jhu5rhu4Fk4bua4bqpw6Hhuqnhu5ozPOG6q+G7muG7uFnhuqvhu5rhuqnDqeG7muG7gVgzw5Phu5rhuqnhuqfhurfhu5opPmLDouG7muG7gTvhu5rDojzDmcOi4buaMeG6q8Od4bqp4bua4bu4PDThu5rhu7jDmTPhu5rhu7bhuqHDk+G7mng8VzPhu5pAVzPhu5rhuqnhuqc/M+G7miNbw5rhu5rhu7bhu6Qzw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7mT8z4bua4bu44bumMzzhu5ojNcOT4bua4buVYTMp4buaw5oz4buaPOG6q+G7hSwz4buaI8av4buaw6I8w6E+4buaPOG6t8Oi4bua4bqp4bqj4bua4bu4POG6ueG7uOG7muG6qeG6q+G7hT8z4bua4bqp4bqn4bqr4buFOzPhu5rhu7bhu7AzKeG7mjM8Pjvhuqvhu5o8fTM84bua4bqpPOG6ueG7uMOT4buaw6I8w6nEgzMp4buaw6I8w5nDouG7mjM8w6lO4bua4bqo4bqj4bua4bu4POG6ueG7uOG7muG7uMOZ4bu44buaPOG6oT7hu5ozKTxb4bua4bqpw53DouG7muG6qeG6p+G6qzMp4bua4bu4WMOi4bua4buDxq/Dk+G7muG6qTxhMynhu5rhuqXhuqvDmuG7muG7uMOZ4bu44buaPOG6oT7hu5ozKTxb4bua4bu4WMOi4bua4bqpPGEzw5Phu5rhu7jDmeG7uOG7muG7tuG6q+G6oz7hu5ozNT7hu5rhu7g84bqr4buFLDPhu5rhuqnhuqc0Mynhu5rhu7jDmeG7uOG7mkA2Mynhu5o8N+G7muG6qeG6veG7muG6peG6q8WoM0/hu5rhuqnhuqPhu5rhu7g84bq54bu44bua4bqp4bqr4buFPzPhu5rhuqnhuqfhuqvhu4U7M8OT4bua4bu4WMOi4buaw6I8w5nhuqnhu5rhuqnhurHhu5rhuqfEgz7hu5rDojzhuqPhu5rhu7Y+OjPhu5rhu7jDmeG7uOG7muG6peG6q+G7heG7miNbMzzhu5rhu4E74buaPDThu6bhuqnhu5oj4bqhMynhu5rhu7jEkcOa4buaMynDqeG6sT7Dk+G7msOiPMOpxIMzKeG7muG6qT4sM+G7muG6qeG6pzQzKeG7mjA84bqr4bua4buB4bq94bu44bua4bu2Pj8z4buaKT7huq8+w5Phu5rhu7jFqDMp4bua4bu2Pi4zw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kHg84bqx4buaMeG7pDLhu5rhuqnDoeG6qeG7muG7uGEzKeG7muG6qcOZ4bu44bua4bqp4bqr4buFPzPhu5rhuqnhuqfhuqvhu4U7M8OT4bua4bqp4bq74buaM+G7qDLhu5rhu57hu5zhu6JT4buaIzoz4buaM8Oa4buF4bua4bql4bqrw5rhu5rhuqXhuqtZM+G7muG7uDxiMynhu5p4PFcz4buaQFcz4buaI8av4bua4bqpPMOaMuG7mik+w5rhu5ojWOG6q+G7muG6qeG6p8OaMzzhu5rDojw2MynDk+G7muG7uDzDoTMp4bua4bqp4bqhPuG7msOiPOG7pjLDk+G7muG7uOG6qzMp4bua4bu4WMOi4bua4bu4PDThu5rhu5VhMynhu5rDmjPhu5o84bqr4buFLDPhu5rhu4Hhu6Thu5rGocOgM+G7muG7mT4/M+G7msOiPDYzKeG7msahw5rhu5p24bqh4bu44bua4buiw5Lhu6BS4bue4bua4bqpPjPhu5rhu7bDmTThu5rhuqnDoeG7mik+w5nhu7jhu5rhuqnhuqE+4buaw6I84bumMsOT4buaKT5iw6Lhu5ox4bq94bu44buaMcOp4bq3Mynhu5rhu5VhMynhu5rDmjPhu5ojPjvhuqvhu5rhuqnhuqfDmsOT4buaMDzhurM+4bua4bqpw6Hhu5rhu57hu5zhu5rhu4Fkw5Phu5rhuqk84bqr4buaKT7hur/hu5ozPD474bqr4bua4bqpw5ozKeG7muG7gcOd4bqpw5Phu5oz4bqhw6Lhu5ozKVcz4bua4bqtw5nhu7g84buaeDzhu6Thu5ozw6nhuq/hu7jhu5opWTPhu5rhu57hu5zhu5zhu5rhuqnhuqc+LOG6q+G7miPDoDMpw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG6qDzDqeG6tzMp4bua4bqpw5nhu5p4KeG6q+G7hSEz4bua4buA4buoM+G7msah4bumPsOT4buaw4I8NeG7muG6qOG6p8Op4bqzMynhu5rhu5VhMynhu5rDmjPhu5o84bqr4buFLDPhu5rhu6XDneG6q+G7mnbhuqHhu7jhu5rhu7g8NOG7muG7tj464bqpTuG7mng84bqx4buaMeG7pDLhu5rhuqnDoeG6qeG7muG7uGEzKeG7muG6qcOZ4bu44bua4buBw50z4buaI+G6oTMp4bua4bqp4bqr4buFPzPhu5rhuqnhuqfhuqvhu4U7M8OT4buaZuG7muG6qTzhurnhu7jhu5rhu7g8WMOi4buaPOG7pDM84buaw6I8w5nDouG7mjHhuqvDneG6qeG7muG7uMSRw5rhu5p4PFcz4buaQFcz4bua4bu4w5nhu7jhu5rhu4PGr+G7muG7gT0z4bua4bu2Pi4z4bua4bulw53huqvhu5p24bqh4bu44buaI8av4buaI8Op4bq34bu44buaM1czKeG7mjE/M8OS4bua4bqofTM84buaPH0zPOG7muG7gT7hu5rDojzhu6Yy4bua4buD4bqrWOG6qeG7muG7uMWoMzzhu5ojPuG7mjHDmjThu5oj4bqhMynhu5rhuqnhuqfDmT7hu5rDojzDmcOi4buaMeG6q8Od4bqp4bua4bqz4buaM8Op4bqv4bu44buaMyk04bukPuG7mjLhuqvDmuG7muG7tsOZM8OT4bua4bqtw6rhu5pAZDMp4bua4buBw53huqnhu5oxPizhuqvhu5oz4bqj4buaI8OZMzzhu5rhu7bhu6rhuqnhu5o8xag+4bua4bqtxagzw5Phu5rhuqnhuqE+4buaw6I84bumMuG7muG7gTvhu5oyw5rhu5rhuqli4buF4buaKT7FqDLhu5rhuqc54bua4bqnLOG6qcOS4bua4bqk4bqrWTPhu5rhu7g8YjMp4buaeDxXM+G7mkBXM+G7mlLhu5rhu4PGr+G7muG7gT0z4bua4bu2Pi4z4bua4bqpe+G7uDzhu5rhu7jhur3hu7jhu5rhuqk8w5oy4buaKT7DmuG7msOiPMOhPuG7mjzhurfDouG7muG7uMOZ4bu44buaMeG6veG7uOG7mjHDqeG6tzMp4bua4bu4POG6ueG7uOG7mjPhu6gzKeG7muG6qTzDmjLhu5opPsOaw5Phu5rhuqXhuqvFqDPhu5oxZsOT4bua4bu2xag04bua4buBLOG7muG7geG6vzMp4bua4bu4POG7quG7uOG7muG7uDzEkeG7muG6peG6q+G7hTsz4buaMcavMzzhu5rhuqk84bqjw5Phu5rDmjPhu5ozPjM84bua4bu2Pj8z4buaKT7huq8+4bua4bql4bqrw6Hhu7jhu5opPsOaw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG6qOG6q+G7heG7mjM8Pj8zw5Phu5rhu4E+LOG7uOG7muG6qeG6pz4uM+G7mjA8w5o+4bua4bqp4bqr4buFPzPhu5rhuqnhuqfhuqvhu4U7M8OT4buaw6I84bqj4bua4bu2Pjoz4buaKT7DmTThu5pAZOG7uOG7msOiPMOZw6Lhu5ox4bqrw53huqnhu5rhu7g14bua4bqpPOG6sT7hu5ojPi4y4bua4bu4NjPhu5op4busw6Lhu5owPDXhu5owPOG7qDPhu5pANOG7miPhu6zhu7jhu5rhuqk8Y+G7muG7uOG6q+G6oeG7uOG7muG6rcOhMynDk+G7muG6rT4zPOG7mjw04bum4bqpw5Phu5oxw5o04buaI+G6oTMpw5Phu5rhuq3FqDPhu5rhu4PhuqtY4bqpw5Phu5owPjM84buaQDTDmjM84bua4bu4xJHDmuG7mjMpw6nhu5pAVzPDkuG7muG7gD4s4bu44buaw6I8w6E+4buaPOG6t8Oi4buaKT7hur/DmuG7muG7uMOZ4bu44buaMeG6veG7uOG7mjHDqeG6tzMp4bua4buBZTMp4bua4bqp4bqnw5ozKcOT4bua4bu4w5nhu7jhu5ozKeG7pDM84bua4buB4buk4bua4bu4PHszPOG7muG6peG6q+G7hTsz4buaI1vDmuG7msOiPMOpxIMzKeG7muG6qeG6pzQzKeG7muG7gT4s4bu44bua4bqp4bqnw5o04buaI+G6oz7hu5rhuqk8YTMp4bua4bqpPjPhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqnhuqc0Mynhu5ojWOG6q+G7muG6qeG6p8OaMzzhu5rDojw2MynDk+G7muG7uDzDoTMp4bua4bqp4bqhPuG7msOiPOG7pjLhu5rhu7g14buaMWLhu7jhu5rhu7g8w6nDmuG7mjBbw6Lhu5rhuqk84bqxPsOS4bua4buXNOG7muG7gcOd4buF4bua4bqpPOG6sT7hu5opPsOaM+G7muG6qeG6rz7hu5ojLuG7muG6qT46w6Lhu5rhuqlk4bu44bua4bqp4bqnPi4z4buaMDzDmj7hu5rhuqk84bq94bu44buaPD4sM+G7miPDoDMp4bua4bu24bqhw5Phu5rhu7g14bua4bu4PD474bqr4bua4bqtV+G6q+G7muG7uMOZ4bu44buaM+G6oT7hu5pA4bqrMynhu5rhu7hhMynhu5rhuqnDmeG7uOG7muG6qeG6q+G7hT8z4bua4bqp4bqn4bqr4buFOzPDk+G7msOiPOG6o+G7muG7tj46M8OT4buaKT7DmTThu5pAZOG7uOG7msOiPMOZw6Lhu5ox4bqrw53huqnhu5rhu7g8NOG7muG7uMOZM+G7muG7tuG6ocOT4buaeDxXM+G7mkBXM8OT4bua4buVYTMp4buaw5oz4buaPOG6q+G7hSwz4bua4bulw53huqvhu5p24bqh4bu44bua4bqtJuG7muG6qcOdw6Lhu5rhuqnhuqfhuqszKeG7mjHhur3DmuG7muG7uDw3M+G7mjPhuqE+4buaQOG6qzMp4buaw6I8Y+G7mjzhurfDosOT4bua4bqp4bqnPi4z4buaMDzDmj7hu5rhu7g14bua4bqp4bqnNzMp4bua4bqpVzLDk+G7muG6qeG6pzczKeG7miM+LjLDk+G7muG6rcOZ4bqp4bua4buB4bqvPuG7muG6qX0zPOG7mjx9Mzzhu5rhu7bFqDThu5ojxagy4buaw6x44bqo4bqow5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOiw6zhuqvhuqk8NOG6p8ag4buQ4bqk4bqrw6Hhu7jhu5rhu6XDqcSDMynhu5ot4bua4buV4bqo4buAw5Qvw6Lhu5A=

Quốc Hương - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]