(vhds.baothanhhoa.vn) - Người Thái ở Pù Luông, huyện vùng cao Bá Thước có nhiều món ăn độc đáo, hấp dẫn du khách, song đặc trưng nhất ở đây là món cơm lam dẻo thơm, mang đậm hương vị vùng miền.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaGd1aMOZ4bup4bqwxKnhu4bhu7NExILEqeG7s8ONROG6rsO9xKlLQcSpw7pExILEqcODw7XEgsSp4bq4xKkzRsSpKuG7guG6puG6rsO9Zy91aGcv4buza2hn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vOG7suG7p8O1w7nhu4loP8O9w41F4bu1xKk34buzw7Thu7XEqeG6uMSpM0bEqSrhu4Lhuqbhuq7DveG7gcSp4buz4buCTnbhuq7EqUtG4bquw73EqcO6w7XhurDEqVXDtMSpN+G7s8ONxJDDusSpw7rhurbEqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSpxILhurbhuq7EqeG7l+G6rsSp4bul4bqqw7rEqeG7pcO04bqw4buBxKnhu7Nw4bq8xKnDuXThuq7EqcO54buCxKnhuqLhu7PDtMO64buz4buBxKnhu4DhurDhuq7DvcSp4bul4budw7rEqeG7huG6vsON4bquw73EqeG6ruG7s3Dhu4bEqeG6uMSp4bul4buhTsSpw4Phu5HEqcSC4bq24bquxKnDukTEgsSpw4PDtcSCxKnDueG7qeG6sMSp4buG4buzRMSC4buBxKnEgsO14bquw73EqeG7pXLEgsSp4buzw41E4bquw73EqUtBxKlLRuG6rsO9xKnEguG7teG7r+G6ruG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhndWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nDueG7huG7s+G7gsSCdcSp4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpw7NqauG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xsbGovbGpsw7lua25vw7Ju4buP4buGw7Jsw7Nra8ODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJFsw7Nu4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4nDmeG7qeG6sMSp4buG4buzRMSCxKnhu7PDjUThuq7DvcSpS0HEqcO6RMSCxKnDg8O1xILEqeG6uMSpM0bEqSrhu4Lhuqbhuq7DveG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7icOzamrhu4nEqS9oZy91aGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWjDmkTEgsSpw4PDtcSCxKnhu4DDteG7gsSp4bqi4buz4bu1xKnhur7hurbDusSpS8OCxKnDuuG6tsSp4buG4buzd8Sp4buX4bquxKnDukbhuq7DvcSpxILhu4Lhuqzhu7XEqUvhu4rhuq7DveG7gcSpxILhu4Lhuqzhu7XEqcOD4buTw7rhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G7s+G7p+G6sMSp4buG4bu14but4bquw73EqTfhu7PDtOG7teG7gcSpw4PDtcSCxKnDuuG6tsSp4bquw73hu7PDgMO1xKnDg+G7kcSp4bquw43EkOG6rsO94buBxKnDukTEgsSpw4PDtcSCxKnDg+G7kcSpw7pExILEqeG7pcONw4nDusSp4bquw43EkOG6rsO9xKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqeG6rsO94bq04bquxKnDg8Sow7Xhu4fEqT/DveG7guG6qOG6rsSpw73huqzDusSpw7pIw7XEqcO6RMSCxKnDg8O1xILEqeG7pcONw4nDusSpdcah4buGxKnhuq7DveG7guG6qOG6rsSp4buG4buKxKnDuuG7s+G7gk7hu63huq7EqeG7peG7tcSp4bq+4buK4bquw73EqcO54buR4bu1xKnhuq7DveG7kU7EqcO6SMO1xKnhuq7DvcONReG7tcSp4bul4buR4bquxKnhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqXXhu5nhuq7hu4fEqeG7suG6tMSp4bul4bu1xKnEgsO14bquw73EqeG7huG7s+G7p+G6sMSp4buG4buE4bu1xKnDveG7k+G6sOG7gcSpw7nDteG6sMSpw4rhu4LGocSCxKlL4buRxKnhu6XDtMSp4bulw7Thuq7hu7PEqcODxKjDteG7gcSpw7pG4bquw73EqUvEkOG7tcSp4bqs4bquw73EqeG6rsOMw7XEqeG7gOG7n+G6rsSpw7rhurbEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhur7hu4rhuq7DveG7h8SpKuG7hMO6xKnEguG7neG7hsSp4buG4bq+ReG7tcSp4bquw73hu5nEqXXhurbhuq7DveG7gcSp4bul4bq24bu1xKl1R+G6rsO9xKnhu7PhurTEqcOD4buT4bu1xKnDuuG7s+G6sMSpw73hu5PhurDEqUvhu5HhurDEqeG6rOG6rsO9xKnhuq7DjMO14buBxKnhu6XDtOG6ruG7s8Spw4PEqMO1xKnhuq7DjcSQ4bquw73EqcO6RMSCxKnhu6V3xKnhu5fhuq7hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4bqz4buRxKnDusOMxKnhu4bhu7Phu63hu4HEqeG7huG7iMSpdcO14bqwxKnhu6VF4bu1xKnDukTEgsSpw4PDtcSCxKnhu4bhur7hurjEqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8SpxILhurbhuq7EqeG7l+G6rsSp4buG4bq+4buCTuG7r+G6rsSp4buG4buz4bqs4bquw73EqcO9xqHhuq7EqUvEkOG7tcSpdUrDtcSpw7pExILEqeG7s+G7m+G6rsO9xKnhuq7DveG7kU7hu4HEqeG7s8O1TsSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnDuUHhurzEqXXhu5nhuq7EqcOD4buR4bquw73EqcO64bq2xKlL4bu1dsO6xKnhu4bhur7hurThuq7DvcSp4bul4buT4bu14buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOaRMSCxKnDg8O1xILEqcO64bq2xKnhurjEqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSp4bquROG7teG7gcSp4bul4budw7rEqXXhu7V24buGxKnDg+G7kcSp4bq4xKlLRuG6rsO9xKk34buhTsSpVcahw7rEqcO6SMO1xKnhuq7DjcSQw7rEqeG7hsO14buHxKk34buCTsSp4bqu4buz4bu14bux4bqu4buBxKnDukTEgsSpw4PDtcSCxKnhurjEqTNGxKkq4buC4bqm4bquw73EqcO64bq2xKnhuq7hu7NK4bquw73EqeG6rsWp4buGxKnhur7hu7Xhu7Hhuq7DvcSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqcO5eMSpdUHEqeG7huG6vuG6quG6rsSpw4N04bqu4buHxKkq4bqw4buT4bu1xKnDveG7k+G6sMSpw7lG4bquw73EqeG7pXfEqcOD4buRxILEqcO6RMSCxKnDg8O1xILEqeG6uMSp4bul4buhTsSpw4Phu5HEqcO94buT4bqwxKnhuq7DjUThuq7DvcSpw7rhurbEqeG7s+G7k+G7hsSp4buG4bqw4buBxKnhu4bhur7GoeG6rsO94buBxKnEgnNOxKlL4buRxKnDuuG6tsSpxIJG4bu1xKnhu4bhu7NExILhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loP8O94buCTuG7seG6rsSpw4Phu7V24buCxKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Sp4buld8Spw4Phu5HEgsSpw7pExILEqcODw7XEgsSpw73huqjEgsSpw73hu5PhurDEqeG6ruG7reG6vMSpS+G7kcSp4bqs4bquw73EqeG6rsOMw7Xhu4HEqeG7huG6vuG7p+G7h8SpN+G7s+G7p+G6sMSp4bqi4bu14bqu4buzxKnhuq7DveG7s+G7tXbEgsSpw7pIw7XEqeG7peG6qOG6rsO9xKl14buR4bqwxKnDueG7oeG6rsSp4buG4bqqw7rEqTfhu7PDtOG7tcSp4bq4xKkzRsSpKuG7guG6puG6rsO9xKnhuq5E4bu1xKnhu6Xhu6FOxKnhu4bhu7Phu7nEqeG7pXfEqcOD4buRxILEqeG7pcONw4nDusSp4bqs4bquw73EqcO6RMSCxKnDg8O1xILEqcSCw7Xhuq7DvcSp4buzw41E4bquw73EqUtBxKnhu6Xhu53DusSp4buG4bq+w43huq7DvcSpw7pIw7XEqeG6ruG7hOG7tcSp4bq+4buK4bquw73EqeG6vOG7s+G7meG7tcSp4bqiw5PEqcO64bqm4bquw73EqUvEkOG7tcSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKnDuuG6puG6rsO9xKnhu6XhurDhu5Phuq7hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4bukceG7gsSp4buG4bu14bux4bqu4buBxKnhurzhu7Phu5nhu7XEqcO64buz4bq04bquxKnhuqzhuq7DvcSp4bquw4zDtcSp4buz4bqw4budw7rEqeG7huG6vuG7p8Sp4buGw41E4bu1xKnDuuG6tsSp4bul4bqs4buGxKnDueG7keG7teG7gcSp4buG4buz4buj4bquw73hu4HEqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKl1QcSp4buA4buh4buC4buHxKk84bquw73EqeG7huG6vuG7p+G7gcSp4bquw4zDtcSp4bul4buT4buGxKlO4bux4buCxKnDunHhu4LEqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnhu6XDjcOJw7rEqeG6ruG6sOG6rsSpw4rhu4LDtMSpw7pJ4bquw73EqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnDveG7teG7kcSpw4rhu4LDtOG7h8Sp4buk4bunxILEqeG6rOG6rsO9xKnhu4bhur7hu6fhu4HEqeG6rsOMw7XEqUvhu6/EqcO64buz4bud4buGxKnDuuG7s+G7tcO1xKnhur7DtcSpxIJD4bu1xKnhu6Xhuqzhu4bEqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8SpxILhuqrhu4bEqeG6rOG6rsO9xKnDg8O1xILhu4HEqcSCQ+G7tcSp4bqs4bquw73EqcODw7XEgsSpw7nhu5Hhu7XEqeG7huG7isSpbWotb2rEqcO6xILhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpw7NqauG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xsbGovbGpsw7lua25v4buPa2vhu4Zua2/Ds2zDg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRbGxv4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4nDmeG7qeG6sMSp4buG4buzRMSCxKnhu7PDjUThuq7DvcSpS0HEqcO6RMSCxKnDg8O1xILEqeG6uMSpM0bEqSrhu4Lhuqbhuq7DveG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7icOzamrhu4nEqS9oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJaDfhur7hurDhuq7DvcSpxILhu6HEgsSpw7pExILEqcO6SMO1xKnDueG7gsSp4bqi4buzw7TDuuG7s8Sp4bqi4buz4bu1xKnhu6Xhu63huq7EqUvEkOG7tcSpM0bEqSrhu4Lhuqbhuq7DvcSpxILhurbhuq7EqcO6RMSCxKnDg8O1xILEqcO9ceG6rsSp4bqu4buzw43EqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnhu4bhu7N3xKnhu4bhu7Phu7Xhu63hu4Lhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4bqz4bu1dsO6xKnDuuG7s+G6tOG6rsSpw73hu5PhurDEqeG6ruG7reG6vMSp4bulw43DicO6xKlN4bunxILEqcOD4buRxKnhuqLhu7Phu6Hhu4LEqcOK4buCTuG7reG7hsSp4bulQeG6ruG7s8Sp4bul4but4bquxKnhu6XhuqrEqeG7huG7s0TEguG7gcSp4bquw73hurDhuq7hu4HEqcO54bup4bqwxKnDukjDtcSpw7pExILEqcODw7XEguG7h8Sp4bukd8Spw7rhurbEqcO6RMSCxKnDg8O1xILEqeG6rsO94bqw4bqu4buBxKnhurzhu7Phu5nhu7XEqcO64buz4bq04bquxKnDveG7k+G6sMSp4bquw41E4bquw73EqcSCxJDhu7XEqcO94bud4buGxKlL4buRxKnhurzhu7Phu5nhu7XEqeG7peG7hOG6rsO9xKnDg+G6sOG7k+G7tcSpw73hu5PhurDEqeG7huG6vuG6qOG6rsO9xKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqeG6rsONROG6rsO94buBxKnDuuG6tsSp4buz4buT4buGxKnhu4bhurDhu4HEqcSCc07EqUvhu5HEqcO64bq2xKnEgkbhu7XEqeG7huG7s0TEguG7gcSpw7rhurbEqeG7huG7s3fEqcOD4buRxKnhuq7hu63hurzEqeG7huG6vsah4bquw73EqeG7s+G6sOG7ncO6xKnhuq7hu63hurzEqcO6c8SC4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDbDteG7gsSp4bqi4buz4bu1xKnDuuG7s+G6tOG6rsSpw73hu5PhurDEqU3hurDhuq7DveG7gcSp4bquw73DjUXhu7XEqcOD4buRxILEqcO6RMSCxKnDg8O1xILEqUvhurDEqcO94buT4bqwxKnhu4bhu7Ny4buGxKnhu4Dhu5PDuuG7s8Sp4bq+4bqo4bu1xKnhuq7DveG7ocSCxKnhuq7DjcSQw7rEqeG6ouG7s+G6sOG7meG6rsO9xKltasSp4bq84buz4buE4buGxKnhu6Xhu63huq7EqWvEqeG7huG7teG7reG6rsO94buBxKlLxJDhu4bEqeG6vsO1xKnhu6V3xKnhur7DtOG6sMSp4bquw43EkMO64buBxKnhur7huqjhu7XEqeG7pULEqcO94buT4bqwxKlL4buR4bqwxKnhuqzhuq7DvcSp4bquw4zDteG7gcSp4buG4bq+4bunxKnhu6Xhu5XEqeG7pcONw4nDusSpw4Phurbhu4bEqeG7gOG7n+G6rsSpw4PDtMSpw7rhu7Phu4Lhuqzhu7XEqeG7hsONROG7teG7gcSp4bulQsSp4bquw43EkMO6xKlL4buR4bqwxKnhuqzhuq7DvcSpw7rhu7PhurDEqeG6rsO9cuG6vMSpw73hu5PhurDhu4fEqSXhu7Phuqbhuq7DvcSp4bqu4bux4bquxKnhuq7FqeG6rsSpw7rhu7Phu53hu4bEqcO94buT4bqw4buBxKnEguG7kcSp4buld8Spw7rDtMO64buzxKnEguG7tXbhuq7DvcSp4bqs4bquw73EqeG6ouG7s+G6sOG7meG6rsO9xKlsLW3DusSC4buBxKnhuqLhu7Phu7XEqcO94buT4bqwxKnDuuG7s+G7t+G6rsSp4bqu4bq4xKnhu4Dhu6vEqeG7huG7iMSpdeG7t+G7hsSp4bulcU7EqeG6rOG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG6s+G7tXbDusSp4bquw43EkOG6rsO9xKnDukTEgsSpw4PDtcSCxKnhu6XDjcOJw7rEqU3hu6fEgsSpw4Phu5HEqcSC4bqq4buGxKnigJzhuq7DveG7s3bEqeG7huG7s+G7gnLhu4bigJ3hu4fEqcOaRMSCxKnDg8O1xILEqcSC4buC4bqs4bquxKnhuq7DveG6sOG6rsSp4bq84buz4buZ4bu1xKnhu6XDjcOJw7rEqeG6rsONxJDhuq7DvcSpdeG7m+G6rsO9xKnhu4bhu7PDteG6rsSpw7pI4bu14buBxKnhu4bhu7PDteG6rsSp4buG4bq+4bunxKnhu7PhurDhu53DusSp4bq+RMSC4buBxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4buG4buzReG7tcSpw73hu7XDteG6rsSp4bqi4buz4bqw4buZ4bquw73EqWvEqcO94bu1RcSp4bul4bqo4bquw73EqeG7s+G6qOG7h8SpN+G7gk7EqeG6ruG7s+G7teG7seG6ruG7gcSp4buG4buz4bun4bqwxKnhuqLhu7Xhuq7hu7PEqeG6rsO94buz4bu1dsSCxKnDukjDtcSpdeG7kcSpw7rhurDhuq7EqcO54buh4bquxKnhu4bhuqrDusSpN+G7s8O04bu1xKnhurjEqU3hu5XEqTfhu7Phu5Hhuq7hu7PEqTZE4bquxKnhu4bhu7Phu7nEqcO6RMSCxKnDg8O1xILEqeG6rsO94bqw4bquxKnhuq7hu7Nw4buGxKnDg+G7kcSp4bquw43EkOG6rsO9xKlLxJDhu7XEqeG7huG7s8O14bquxKnDukjhu7Xhu4fEqSXhu7Phu7XEqcO6RMSCxKnhu4BI4bu14buBxKnhu4bhu7PDgeG6ruG7s8Sp4buG4buz4bqw4buZ4bquw73EqeG6ruG7s3DDusSp4bq+w7XEqcO94bqkxKnEguG7k+G6ruG7s8Sp4bqs4bquw73EqcODw7XEgsSpTeG7guG6rOG6rsO9xKnhu6Vw4buGxKnhu6V3xKnDveG7k+G6sMSpw7nhuqjhuq7EqU3hu4Lhuqzhuq7DvcSp4bq84buz4bu3w7XEqcO5w43EkOG7tcSpw7rhu7PhurDEqeG7s+G7k+G7hsSpw7pExILEqeG7gOG7l+G6rsSpw7rhu7PGocO64buHxKnhu6Thu63huq7EqeG6ouG7s+G7tcSp4bquw43EkMO6xKnDuuG7k+G6rsSpxILEkOG7tcSp4bul4bud4buGxKnhuqzhuq7DvcSp4bqu4bubxILEqeG6rsO9w7Xhuq7DvcSpS+G7kcSp4bquw43EkOG6rsO9xKlN4bqww7VOxKnhu6Xhu6/hu4Lhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4bqz4bu1dsO6xKlN4bqww7VOxKnhuqzhuq7DvcSp4bquw4zDtcSpw4Phu7Xhu7Hhuq7EqeG7hkfDusSpw4Phu5HEqeG7pXfEqeG6rOG6rsO9xKnDg8O1xILEqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnDiuG7gsO0xKnDuuG7s8O0TsSpS+G7kcSp4buz4buT4buGxKnDveG7k+G6sMSpw7rhu7Phu7fhuq7EqeG7peG7r+G7guG7h8Sp4buk4but4bquxKnhuqLhu7Phu7XEqcO64bq2xKnhu7NE4bu1xKnhuq7DjcSQw7rEqXXhuqzDusSp4bq+w7XEqeG7huG7isSpxILhu7V24bquw73EqeG6rOG6rsO9xKlL4buRxKnDuuG6tsSpxIJG4bu1xKnhu4bhu7NExILEqcO6SMO1xKnDukTEguG7gcSp4bquxqHhuq7EqeG6rOG6rsO9xKnDg8O1xILEqeG7huG7s3BOxKnEguG7r8SCxKnhu4bDjMO6xKnDg+G7kcSpw7pExILEqcODw7XEgsSp4bul4buVxKnDuuG7s+G7t+G6ruG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDmkTEgsSpw7rhu7Phu7fhuq7hu4HEqeG6rOG6rsO9xKnDveG7tcO14bquw73EqeG7pcONw4nDusSp4bq+4bq2w7rEqXXDgsSpw4PEkOG6vMSpS8OCxKnDuuG7s8O0TsSpdeG7seG6rsSp4bquw73hurDhu5Hhu7Xhu4HEqcO64buzw4HEqeG7pXfEqcOD4buT4bu1xKnDg8SQ4bq8xKnDg8O0xKnDuuG7s+G7guG6rOG7tcSpxILDguG6rsO9xKnhuqbEgsSpw4NwTsSp4bqs4bquw73EqcO6RMSC4buBxKnhuqLhu7Phu7XEqeG7l+G6rsSpw7rhu7PDgcSpS+G7tXbDusSpw7lG4bquw73EqeG7hsO1TsSpdeG6tsO6xKnhuq7hu7PGsOG7gcSpTcah4bquxKnhu4bhu4rhuq7DvcSpxILhu7Xhu63huq7DvcSpS+G7isO1xKnEguG7tXbhuq7DveG7h8Spw5pExILEqcODw7XEgsSpw7rhurbEqeG7huG7s3fEqcO64buzcMSCxKlLxJDhu7XEqcSC4buC4bqs4bu1xKlL4buK4bquw73hu4HEqcOD4buTw7rEqeG7s+G6sOG7ncO6xKnDuuG7s+G7o8SCxKnDuuG7s8Wp4bqwxKnhu4Dhu6vEqcO94bq24bq8xKnhurzhu7Nx4bquxKnhu4bhu5fhuq7DvcSp4buG4buz4buxxILEqeG7peG6qsSp4buG4buzRMSCxKnhuq7DveG6sOG6ruG7gcSp4buzcOG6vMSpw7l04bquxKnDukjDtcSpw7pExILEqcODw7XEguG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhurPEkOG7tcSpdeG7kcSpw7rhurDhuq7EqeG7peG6qOG6rsO9xKl14buR4bqwxKnDueG7oeG6rsSp4buG4bqqw7rEqTfhu7PDtOG7teG7gcSpw7pExILEqcODw7XEgsSpw4Phu5HEqcSC4bq24bquxKnhu5fhuq7EqXXhu7nhuq7hu7PEqcO5QeG7gcSpw7nhu6Hhuq7EqcO54buVxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpxIJD4bu1xKnDuuG7s+G7gk7hu63huq7EqcOD4bux4bquxKnhuq7DjUThuq7DveG7gcSp4bul4bu1xKnhur7hu4rhuq7DveG7h8Spw5lx4bquxKnDveG7teG7keG7gcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO6w7TDusSpw7lB4bq8xKnDg3jEqeG7s+G6quG7tcSp4buz4bqw4budw7rEqcSCQ+G7tcSp4bqi4buz4bu1xKl14buZ4bquxKnDg+G7keG6rsO9xKnDuuG6tsSpS+G7tXbDuuG7gcSpw7pExILEqcODw7XEgsSpw4Phu4Lhuqbhuq7EqcOD4buRxKnEguG6tuG6rsSp4buX4bquxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSp4buG4buzd8Sp4buG4buz4bu14but4buC4buHxKk/w73hu5FOxKnhuq7DtU7hu4HEqeG6ouG7s+G7tcSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKl14buZ4bquxKnDg+G7keG6rsO9xKnhurjEqeG6ouG7s+G7gsSpdeG7meG6sMSp4buG4bqo4bquxKnhu4bhu7Phu7Xhu7Hhuq7EqeG6ruG7s+G7teG7seG6rsSpM0bEqSrhu4Lhuqbhuq7DvcSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7huG6vuG7tXfhuq7EqcO54buCxKnDg0HDuuG7s8Spw7rhuqrhuq7DvcSp4bul4bqo4bquw73hu4HEqcO6RMSCxKnDg8O1xILEqeG7pcONw4nDusSpw7rhu7PhurThuq7EqcOD4buRxKlzxILEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu6Xhu53DusSp4buG4bq+w43huq7DvcSp4buld8Spw73hu7XEkOG7tcSp4buG4buz4bu1duG7gsSpS8SQ4bu1xKnDusO0w7rEqcO54buCxKnhuqLhu7PDtMO64buz4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDleG7guG7huG7s+G6sOG6vuG7iWhndWg2ROG6rsSp4buk4bu54bqu4buzZy91aGcv4bq8aA==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]