(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày mới bắt đầu với Tuấn bằng tiếng chuông báo thức réo liên hồi. Sau khi tươm tất quần áo, Tuấn nổ máy xe khởi động. Thấy bình xăng gần kiệt, anh làu bàu: “Kể từ ngày xăng tăng giá, xe đổ đầy bình ngót triệu bạc mà mới đó lại đã hết. Cứ đà này thì đi xe đạp cho xong”.
4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG6uuG6uFtdfeG7tuG7tMav4bq64bq44bua4bq64buH4buq4buCw51M4buy4buC4bua4buM4bu0xq/hu4LDoOG7oOG7guG7nk0+Q+G7glvhurHhu4Lhu6Lhu6rDmeG7tOG7gsav4busxJDhurgv4bua4bq64bq4L1tdfeG7tuG7tMav4bq64bq4L+G7qEbhurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+bOG7oErhu6Lhu4bhurrhu5PGr0zhuqHhu4Lhu7Iu4buq4buC4buaw5Jd4buC4bue4buYIuG7gmEu4buq4buC4burIuG7kuG7tOG7guG7muG7jOG7tMav4buCXeG7qlXhu7TGr+G7guG7nOG7qCIl4bu0xq/hu4Lhu5pL4bu24buCXeG7qDXhu5zhu4J9UOG7tuG7gsOd4buqVOG7tOG7guG7qCbhu6pE4buC4bupSiLhu4JZ4buo4buq4buCXTQs4buy4buCXeG7kl3hu4J7IuG7mOG7tOG7gkvhu7ZD4buC4burIuG7kuG7tOG7guG7tDrhu4Lhu7JL4bqh4buCw6Dhu6Dhu4JZ4buoKeG7quG7guG7nj/hu7TGr0Thu4Lhu6vhu6jhu5LhuqHhu4Lhu5rhu6zhu7Thu6jhu4LDoMOT4bu0xq/hu4LGr+G7mOG7tOG7glnhu6rDmV1D4buCSuG7tOG7qOG7gsOdTCLhu4Lhu5pMIuG6quG7guKAnMO14buk4buCXTbhu4Lhu7TGr0zhuqHhu4LDoMOT4bu0xq/hu4Jdw5Phu7TGr+G7gsav4buqS0Phu4LDoOG7oOG7guG7njrhu4Lhu57hu5jhuqHhu4Lhu5rhu6zhu7Thu6jhu4Lhu7TGr+G7uF3hu4JdfeG7qsOZIuG7guG7mk3hu5zhu4Lhu7JM4buC4buyLuG7quG7guG7nuG7uOG7gsOdTeG7quG7guG7nk/hu4Lhu6hVXUThu4Lhur814buC4bueTOG7guG7tEzhuqHhu4Jd4buo4bus4buC4bue4buq4buCw6Dhu6Dhu4Lhu55NPuG7guG7nOG7qOG7tuG7gsOg4bu24bu0xq/igJ1E4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurhbXX3hu7bhu7TGr+G6uuG6uOG7muG6uuG6uOG7quG7ssav4buC4bucw51KW1vhurThu4bhu6Jd4buoIuG7suG7muG7guG7quG6v+G7oOG7tF3hu6B94buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hsOh4buq4buiXeG7qOG6quG7guG7iOG7hOG7hD7DoELhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3huqrhu4JJxKhGPsOgQuG7huG7glt94buc4bq04buGLy/hu5zhu6Lhu7RE4buaSuG7tl3hu6hK4bu04buo4buo4bu2SkRh4bu0L+G7ouG7oFtZXeG7tj4v4bu04bugw6FbL0dHRkgvR+G7hEfhu6JIRkdG4buKSOG7il3hu4jhu4TEqEjDneG7hC1h4bu0Si0+4bu2XUrDnS3hu7Thu6hKXS3hu5pK4bu0LVtEWD7Gr+G7huG7gkrDnV3hurThu4bhu4fhu6rhu4LDnUzhu7Lhu4Lhu5rhu4zhu7TGr+G7gsOg4bug4buC4bueTT5D4buCW+G6seG7guG7ouG7qsOZ4bu04buCxq/hu6zEkOG7huG7gsOh4buq4buiXeG7qOG6tOG7huG7iOG7hOG7hOG7huG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6tOG7hknEqEbhu4bhu4Iv4bq64bq4L+G7muG6uuG6uC9bXX3hu7bhu7TGr+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6v0o+XeG7quG7tuG7tOG7huG6ukXhuqXhu7Thu6jhu4Lhu7Lhu6rhu7Thu6jhu4Lhu6gjSsOJ4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhur/hu5Ai4buC4bu04bu44buq4buCYSLhu4JhLOG7guG7nDJK4buC4burIuG7kuG7tOG7glnhu6jhu6pV4bu04buCw7RK4bu04buCXTbhu4JdfeG7tuG7tMav4buC4bu04buoTOG7guG7mlThu4JhP+G7quG7guG7mktd4buC4buy4bus4buCXSXhu7Lhu4JZ4buo4bu44buq4buCfUrhu4Lhu5pM4bu0Q+G7guG7mk7hu7bhu4Lhu5zhu6gm4bu0xq/huqrhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6ui3hu4Lhurfhu7Thu6jhu4Lhu7Thu7jhu6rhu4Lhu54g4bu0xq/hu4Lhu57hu5LhuqFD4buC4bue4buq4buCw6Dhu6Dhu4Lhu55NPuG7gmE2SuG7gl3hu6pVXeG7glnhu6rDmeG7suG7gmE2SuG7gl3Dk+G7tMav4buC4bucNCHhu7TGr+G7gls14buc4buCWeG7qD3hu6BE4buC4burNuG7guG7tOG7qEzhu4Lhu55V4bu04buC4bucLOG7gnsiSuG7tOG7guG7nOG7uOG7gkjhu4JZ4buy4buC4buc4buoNeG7guG7suG7kuG6ocSQ4buC4buR4buS4bqh4buC4bu0SuG6oeG7guG7oOG7suG7guG7niPhu5zhu4Lhu5pL4bu2Q+G7gl3hu6jhu5LhuqHhu4Lhu5pU4bu04buC4bun4buoSz7hu4Lhu6gj4buC4bueSuG7tMav4buCWeG7qCLhuqFV4bu04buCWeG7qOG7sOG7nOG7qOG7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhu6Lhu5Dhu7Thu4Lhu57hu6rhu4LDnUzhu7Lhu4Lhu5rhu4zhu7TGr+G7gsOg4bug4buC4bueTT5E4buCxrAm4buq4buC4buaVOG7tOG7gmxM4buCw7RK4bu0Q+G7gl3hu6jhu6Dhu7bhu4Jd4buoKuG7tMav4buCWVThu4Lhu5wySuG7guG7sj9d4buCXSHhu4Lhu5pL4bu24buCxq/hu6pK4bu24buCXeG7qCXhu7TGr0Phu4Jd4buo4bus4buCbEzhu4LDtErhu7Thu4Lhu5zhu7jhu4JdLuG7quG7gsav4buY4bu04buCw4zhu4ThuqThu4Lhu6Lhu5Dhu7Thu4JbKuG7gls44buC4buiMeG7tMav4buCw6Dhu6Dhu4Lhu55NPuG7gsOdTOG7gj7hu6g0LOG7tMav4buCXeG7qsOZ4bu04buC4bui4buq4buC4buc4buoIuG6oeG7pOG7tOG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7tMavTOG6oeKApuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq6QeG7qsOZXeG7guG7k0rhu7Lhu4Lhu7Lhu6zhu7Thu6jhu4JdTeG7quG7gltK4bu24buCw51N4buq4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7nuG7quG7gsOdTOG7suG7guG7muG7jOG7tMav4buCw6Dhu6Dhu4Lhu55NPuG6qOG7guG7q33hu7bhu7TGr+G7glnhu6jhu6rhu4Lhu7I74buq4buC4bu0xq9M4bqh4buCSuG7tOG7qOG7guG7nlXhu7Thu4Lhu5ws4buCeyJK4bu0Q+G7gsOg4bug4buC4bucM+G7tMav4buC4buc4buoVuG7guG7nuG7pOG7guG7nuG7uEThu4Lhur/hu7jhu4Jh4buqw5nhu5zhu4Lhu57hu6rhu4Lhu5wl4bu0xq/hu4JdS+G7nOG7gl3hu6jhu6zhu4Lhu55P4buC4bue4buq4buC4bua4buM4bu0xq/hu4LDoOG7oOG7guG7nCXhu7TGr+G7gmEx4buCfSbhu6rEkOG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq6LeG7guG7k+G7uOG7quG7guG7nOG7qOG7tuG7gmEi4buq4buC4buc4buoNeG7guG7p+G7qEs+4buCw51M4buC4bun4buoSz5D4buCbEzhu4LDtErhu7Thu4LDnUzhu4JsTOG7gsO0SuG7tOG7guG7nEDhu7Thu4JdSuG7gsOdTOG7gl1KROG7guG6t+G7tOG7qOG7guG7nDPhu7TGr+G7guG7njQh4bu0xq/hu4Lhu540IeG7tMav4buCw51M4buCPuG7qOG7uOG7gl19NCnhu7TGr+G7gj7hu6hA4bu0xq/hu4Lhu7I/XeG7glsp4buCw50u4bu0Q+G7guG7nuG7quG7gsOdTOG7suG7guG7muG7jOG7tMav4buCw6Dhu6Dhu4Lhu55NPuG7guG7qOG7uErhu4Lhu5rhu4zhu7TGr+G7guG7suG7kuG6oeG7guG7mkzhu4Lhu5pL4bu04buCfUoi4buC4bu0xq/hu7ZM4buq4buCTOG6qOG7guG7k+G7qOG7kOG7tOG7gmHhu6pU4bu04buC4buoI+G7gltT4buC4bu0xq/hu6hX4buCxq/hu6zhuqjhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6ui3hu4Lhu5/hu6rhu4Lhu6Ih4buqROG7guG6t+G7tOG7qOG7guG7nDXhu4Jb4bqx4buC4bui4buqw5nhu7Thu4Lhu6hO4bu2ROG7guG6t+G7tMav4buC4buc4bu44buC4bua4buqVV1D4buC4bucTuG7gl0i4buY4bu04buC4bu0SuG6oeG7guG7oOG7suG7gsOd4buqVOG7tOG7gl0x4buc4buCPuG7qE7hu6rhu4LDk+G7tOG7gltL4bu0xq/hu4Lhu5rhu4zhu7TGr+G7guG7suG7rOG7gl0l4buy4buCfSbhu6rhu4JZ4buoJeG7tMavROG7gmvhu6pL4buC4bucTuG7guG7nEvhu6rhu4LGr+G7rOG7guG7nDPhu7TGr+G7gsOd4bug4bu24buCXeG7qErhu7TGr+G7guG7nsOSXeG7guG7nj1E4buCQS7hu6rhu4Lhu54m4bu0xq/hu4LDnTQs4bu0xq/hu4Lhu5wl4bu0xq/hu4Lhu5zhu6g14buc4buC4bucMkrhu4JK4bu04buo4buC4bucP+G7tMav4buCYS7hu6rhu4JhTOG7quG7guG7nibhu7TGr+G7guG7mk3hu5zhu4LDnVLhu4Jd4buoIuG7guG7tOG7qOG7lD7hu4JdNuG7gltNPuG7guG7qEzhu7TGr+G7gl1NPuG7guG7qOG7uErhu4Lhu5wySuG7guG7oOG7suG7guG7skzhu4Lhu5w14buC4buc4buo4buq4buCXeG7qlQi4buCWeG7quG7pCLhu4Lhu7RM4bqh4buC4buc4buow5Lhu5zhu4Lhu5zhu6hW4buC4bucQOG7tOG7guG7tDQu4buc4buC4bu04buo4buu4bu04buCw5Phu7RD4buC4bu04buo4buu4bu04buCIirhu7TGr+G7guG7suG7kl3hu4Jd4buoJeG7qkThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6ui3hu4Lhu6vhu6jhu6zhu4I+4buoTuG7quG7guG7tMav4buoV+G7guG7nEvhu5zhu6jhu4LGr+G7rOG7guG7nOG7qDVE4buCw4Dhu6Dhu7Lhu4Lhu5zhu7jhu4Lhu5zDkl3hu4LGr+G7qk7hu7Lhu4Lhu5zhu6jhu6rhu4Jd4buqVCLhu4Jd4buoNeG7gsav4bus4buC4bueNCjhu5zhu4JZ4buoJeG7tMav4buC4bug4buy4bqo4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrDtErhu7Thu4JdPeG7gn1K4buCXeG7qOG7kl3hu4JhI+G7tMav4bqq4buC4buG4bq/QOG7tOG7gl3hu6rDmuG7tOG7guG7nuG7uOG7tMav4buC4buoI+G7nOG7gj7hu6jhu7Dhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu5zhu7bhu7Thu4Jd4buoJeG7qkThu4Lhu6vhu6jhu6Dhu7bhu4JK4bu04buo4buC4buc4bu44buC4bucw5Jd4buCxq/hu6pO4buy4buC4bueNCjhu5zhu4JZ4buoJeG7tMavROG7guG6v+G7qDXhu4Lhu6Dhu7Lhu4Jd4buw4bu04buoQ+G7gl3hu6gi4buC4bu04buo4buUPuG7guG7qOG7qsOZ4bu04buCXU3hu6rhu4Lhu5wySuG7gkrhu7Thu6jhu4JhTOG7guG7oOG7suG7guG7nOG7qDRK4buC4bue4buY4bqh4buCR+G7hOG7gl194buqw5ki4buC4bueJuG7tMavL13hu6hL4bu0xq9E4buC4bur4buqw5rhu7Thu4LDoMOT4bu0xq/hu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7uF3hu4JI4buCXX3hu6rDmSLhu4Lhu54m4bu0xq9E4buC4bur4buqw5rhu7Thu4LDnTQs4bu0xq/hu4Jd4buoN+G7nEPhu4Jd4buoN+G7nOG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu7I74buq4buCXeG7qEvhu7TGr+G7guG7nDPhu7TGr+G7gsOM4buC4buo4bu24buO4buc4buC4buK4buCXX3hu6rDmSLhu4Lhu54m4bu0xq9E4buCxrAm4buq4buCXeG7qsOa4bu04buC4bue4bu44bu0xq/hu4Lhu6gj4bucQ+G7gl3hu6rDmuG7tOG7guG7nOG7qOG7quG7gl3hu6pUIuG7gsOT4bu04buCW0vhu7TGr+G7guG7nDJK4buCR+G7guG7njVKROG7guG7h+G7uOG7gsOdTOG7guG7oOG7suG7guG7nOG7qDRK4buCXeG7sOG7tOG7qOG7guG7suG7kuG6oeG7glnhu6jhu7ZO4bu04buC4bueS+G7suG7gsOgS0REROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bur4bu44buy4buCw51N4buqQ+G7gkrhu7Thu6jhu4Lhu7TGr+G7qFfhu4JbSuG7tuG7gl3hu6jhu6zhu4Lhu7TGr+G7qFdE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu6t9SuG7tMav4buC4bua4buqw5nhu7Thu4Lhu5wySuG7gmEo4buCWeG7qOG7qlXhu7Thu4Lhu6si4buS4bu04buC4bucTuG7suG7gl3hu6jhu5LhuqHhu4Lhu6jhu7ZK4bu0xq/hu4Lhu7JK4bu0xq9E4buC4burIuG6oeG7guG7tOG7qOG7qlThu7RD4buCYeG7qsOZ4buc4buC4bue4buq4buCw6Dhu6Dhu4Lhu55NPuG7gn0k4buCfUzhu7TGr+G7gsOdTOG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Jd4buo4buk4buC4bu0TOG7tuG7guG7nOG7qOG7kj7hu4Lhu7Thu6jhu5Thu7Thu4Lhu540KOG7nEThu4Lhur9A4bu04buCW+G6seG7guG7ouG7qsOZ4bu04buC4bu0TOG7tuG7gmEu4buq4buC4bu04buo4buQ4bu04buCYeG7qlThu7RE4buC4buT4buoNOG7tMav4buCXeG7qDfhu5zhu4JdVeG7gl3hu6gh4buq4buC4buaIjrhu6rhu4Lhu5xL4buq4buCxq/hu6zhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Jdw5Phu7TGr+G7gsav4buqS+G7gl194bu24bu0xq/hu4JZ4buo4buq4buCw500LOG7tMav4buCXeG7qDQp4bu0xq/hu4Jd4buo4bus4buC4bucw5Jd4buCxq/hu6pO4buyROG7gsOqTOG7quG7gl3hu7ZL4bu04buCWeG7quG7tOG7qOG7gl1V4buCXeG7qDfhu5zhu4Lhu55KIuG7guG7nuG7mCJE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu4dK4bu0xq/hu4Lhu7JP4buq4buCWyLhuqHhu4Lhu7TGr+G7qFfhu4Jd4buo4bus4buC4bui4buY4buy4oCm4buCfeG7mOG7skREROG7gsOg4bu2TuG7tMavQ+G7glnhu6jhu6pV4bu04buC4burIuG7kuG7tOG7gsav4buq4buUXeG7guG7suG7rOG7tOG7qEThu4Lhur/hu6jhu5Dhu7Thu4Lhu55NPuG7gj7hu6hK4bu04buo4buC4buiIOG7quG7guG7ojHhu6pD4buCYcOa4buCWypD4buCWVDhu7bhu4I+4buoSuG7tOG7qOG7gl1K4bqhQ+G7guG7sinhu4Lhu5w4SuG7gsOgIirhu7TGr+G7gsOg4bug4buy4buC4buc4bu44buC4buc4buoIuG6ocOZ4bu04buCxq/hu6xE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurot4buC4buBTeG7gltVPuG7gk3EkOG7guG7qVU+4buC4bueSuG7tMav4buCWyLhuqHhu4Lhu7TGr+G7qFfhu4LGr+G7rOG7guG7skzhu4Jd4buw4buC4buc4buoIF3hu4Lhu57hu5Dhu7Lhu4JhTOG7tuG7gsOg4bug4buC4bug4buyROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq6LeG7gnPhu4Lhu5zhu6gg4buCbDDhu7TGr0Thu4Lhu6sl4buq4buCw6Dhu6rhu7Thu4LDnTvhu6pD4buC4bueSuG7tMav4buC4buyT+G7quG7guG7tMav4buoV+G7gsOd4buq4bu04buo4buCXeG7quG7tOG7qEThu4Lhu5FM4buCw6Dhu6Dhu4Lhu5zhu6gg4buC4bue4buQIkPhu4JbSuG7tuG7gsOdTeG7quG7guG7nuG7quG7gsOg4bug4buC4bueTT7hu4Jd4buoVeG7guG7tEzhuqFE4buC4buT4buoTOG7guG7nOG7qCDhu4Jd4buU4bu04buC4buaVOG7tOG7glnhu6pK4buC4buc4buYIuG7guG7nCzhu4Lhu7JMQ+G7guG7nDPhu7TGr+G7guG7ikPhu4Lhu4jhu4Lhu5zhu5DhuqHhu4JbKuG7guG7nOG7qDXhu4Lhu5zhu6hO4buC4buc4buoLOG7qkThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6ui3hu4Lhu5Phu7jhu6rhu4Lhu4pD4buC4buI4buC4buc4buQ4bqh4buCWyrhu4Lhu7JM4buC4bug4buy4buC4bueTT7hu4LDoOG7oOG7guG7nDPhu7TGr+G7guG7nOG7qFbhu4JGw43hu4Lhu55V4bu04buCR+G7hOG7gj7hu6ggXeG7gl3hu6gl4buq4buCW1U+4buCTEThu4Jr4buqS+G7gsOgw5Phu7TGr+G7gl3Dk+G7tMav4buC4bucSuG7tuG7gnsiS0Phu4Lhu7TGr0zhuqHhu4Lhu5w14buCSeG7gsOdNChd4buC4bue4buq4buCYcOa4buC4buc4buoTuG7guG7suG7kuG6oeG7gl3hu7Dhu4Lhu6hVXeG7guG7muG7rOG7tOG7qOG7gsOgw5Phu7TGr0Thu4Lhu5FM4buCWeG7qCXhu7TGr+G7gj7hu6hO4buq4buC4buy4bus4bu04buo4buC4bug4buy4buC4bue4buq4buCw6Dhu6Dhu4Lhu55NPuG7guG7nuG7kCJD4buC4bucLOG7gnsiSuG7tOG7guG7suG7rOG7tOG7qOG7gkrhu7Thu6jhu4Lhu5Phu6jhu5Dhu7Thu4JdfTQp4bu0xq/hu4I+4buoQOG7tMavQ+G7guG7nDPhu7TGr+G7guG7tOG7qDThu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4JK4bu04buo4buC4bug4buy4buC4bucS+G7nOG7gj7hu6hA4bu0xq/hu4Lhu5pK4bu04buCWeG7qEvhu5zhu4Lhu57DmiLhu4Lhu5zhu6gi4bqh4buk4bu04buC4bue4buq4buCw6Dhu6Dhu4Lhu55NPkThu4Jr4buqIeG7gj7hu6jhu7bhu7TGr+G7gl19TOG7tuG7guG7nuG7quG7gsOg4bug4buC4bueTT7hu4JhNkrhu4Jd4buqVV3hu4JZ4buqw5nhu7JD4buCYTZK4buCXcOT4bu0xq/hu4Lhu5w0IeG7tMav4buCWzXhu5zhu4JZ4buoPeG7oOG7gsOdTeG7quG7guG7mk7hu7bhu4Jhw5nhu4Lhu7Il4buq4buCXX00IeG7tMav4oCm4buCfT/hu4LDncOS4buy4buCW1U+4buCTcSQ4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurpBw5rhu4Lhu7Thu6hMQ+G7guG7qyLhu5Lhu7Thu4LDnSXhu6rhu4Lhu5zhu6jhu6pV4buc4buCw6Dhu6Dhu4Lhu55NPuG7gl3hu6jhu6Thu4Jd4buoSuG7tuG7guG7nDPhu4J9SuG7gsOdSiLhu4Lhu5zhu6gw4buqQ+G7gl19SuG7guG7ouG7mCLhu4LDoOG7sOG7nOG7qEThu4LDtErhu7Thu4Jd4buo4buS4bqh4buCYeG7lOG6oeG7guG7tMavTeG7nOG7guG7tOG7qOG7qlThu7ThuqrhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6ui3hu4Lhurfhu7Thu6jhu4Jd4buw4bu04buo4buC4buaS+G7tOG7guG7nEvhu6rhu4LDoOG7oOG7gsOd4buS4bqh4buCXeG7qsOa4bu04buC4bueOuG7gsOgw5Phu7TGr+G7gkzhuqjhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6ui3hu4Lhu4Phu7Lhu4Lhu5zhu6hW4buC4bu0xq/hu6hX4buCYS7hu4Jh4buW4bu04bqq4buC4bq34bu04buo4buC4bu0xq/hu6jhu6Dhu4LDnSHhu6rhu4Lhu5pM4buCw6BPQ+G7glnhu6Thu4JdNuG7guG7tErhuqHhu4JK4bu04buo4buC4bucM+G7tMav4buC4bue4buq4buCw51M4buy4buC4bua4buM4bu0xq/hu4LDoOG7oOG7guG7nk0+ROG7guG7q03hu6rhu4JbSuG7tuG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu7Thu6hWxJDhu4Lhu6nhurHhu4Lhu6Lhu6rDmeG7tOG7guG7nOG7uOG7guG7skzhu6rhu4J9SuG7gsOT4bu04buC4bueNCjhu5zhu4Lhu57hu5AiQ+G7guG7niDhu7TGr+G7glnhu6gl4bu0xq/hu4JhKOG7guG6oVQiROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bq/TuG7guG7qErhu6rhu4Lhu5ww4bu0xq/hu4Lhu5w0IeG7quG7guG7tMOS4buc4buC4bu0UuG7gl19NC7hu5zhu4JZ4buo4buq4buC4buaw5Jd4buC4bue4buYIuG7guG7nCXhu7TGr+G7gmHhu6rDmeG7nOG7guG7nDJK4buC4buyP13hu4Lhu7TGr0zhuqHhu4Lhu7Iu4buqROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6tyJd4buo4bu2feG7huG6uuG6uFtdfeG7tuG7tMav4bq64bq44bua4bq64bupLOG7tOG7guG7h+G7rOG7tOG7qOG6uC/hu5rhurrhurgvW1194bu24bu0xq/hurrhurgvPuG6ug==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]