(vhds.baothanhhoa.vn) - Nghè Đồi Sao - nơi thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, tọa lạc tại thôn Thành Sơn, xã Thành Long (Thạch Thành), được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2015. Tuy nhiên, hiện nay, di tích này chưa được đầu tư tôn tạo xứng tầm, nhiều hạng mục đã xuống cấp, có nguy cơ trở thành phế tích.
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmcaww6Hhu6pnw6B7YeG7quG6t+G6o3th4buqZm3hu6rhurU5YcOo4buq4bupZMOh4buqRuG7tsOi4buqe+G6peG7quG6tTlo4buN4buqe+G6ueG7qmfhu4Xhur/hu6pnYUDhurVh4buq4buHYTPhu6pnw6B7YcOaL2Hhu6zDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHQV3hu7Z94buow5nhurQ5YcOo4buq4bupZMOh4buqRuG7tsOi4buqLeG7quG6teG6ucOh4buqZ2Hhur3hu6pHYeG7uOG6tWHhu6rhurM8aOG7quG6tsOhN2jhu6pBI+G6tWFR4buqZ+G6reG7tuG7quG6tyN74buqZyPDoeG7qmdhYuG6teG7qkdhQOG6tWHhu6pG4bq54bq1UeG7qsOyJOG7qkdhQOG6tWHhu6rhurbDouG6tTnhu6pUR2Eje2Hhu6pHYUDhurVhVVHhu6pbxKnDqnvhu6p7YuG6tTnhu6rhurVhKOG6teG7quG6t0Dhu6rGsMOh4buqZ8Oge2Hhu6rhurfhuqN7YeG7qmZt4buqey7hu4fhu6pnw6PhurVh4buq4bq1JeG6s+G7quG7ruG7sOG7rFhS4buqR2jhu43hu6rhurVhw6Ey4bq1UeG7qmHDoTXhurXhu6rhurXhu7bhu41R4buqfcOh4buqZ8Oge2Hhu6rhurVA4buN4buqe2HEqeG7tuG7qlvEqcOqe+G7qlshaOG7qmfEqeG7qmdi4bq14buqZyPDouG7qsOyauG6tTnhu6pnIeG6s1Hhu6rhurVhw6E0aOG7qmEj4bq1OeG7quG6s8Ose+G7qlsk4buqw7JoY+G6tTnhu6p7LuG7h1Hhu6p74bql4buq4bq1OWjhu43hu6p74bq54buqZ+G7heG6v+G7qmdhQOG6tWHhu6rhu4dhM+G7qmfDoHthUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buow6HFqV3hurVnXeG7heG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qMOzw6F9Z2Hhu6Dhu6rhu7Lhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqWeG7sOG7sOG7h8OyUOG7qOG7qmbhu4V74buW4buoLy97feG6tVI+4bu2w6JnYeG7tuG6tWFhw6Lhu7ZSb+G6tS99XWbhurFnw6Lhu4cv4bq1XcOzZi/hu67hu65X4buwL+G7ruG7rFd9V+G7rMOd4buuw51X4buyZ1dX4buy4buy4buu4bq34buwUuG6r+G7hznhu57hu4Xhu5bhu7JX4bu04buo4buq4bu24bq3Z+G7luG7qMaww6Hhu6pnw6B7YeG7quG6t+G6o3th4buqZm3hu6rhurU5YcOo4buq4bupZMOh4buqRuG7tsOi4buqe+G6peG7quG6tTlo4buN4buqe+G6ueG7qmfhu4Xhur/hu6pnYUDhurVh4buq4buHYTPhu6pnw6B7YeG7qOG7qsOzw6F9Z2Hhu5bhu6jhu7Lhu7Dhu7Dhu6jhu6phXcOhOWFn4buW4buoWeG7sOG7sOG7qOG7qi/DmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fFqeG7tuG7h2fDocOi4bq14buow5nhurQ5YcOo4buq4bupZMOh4buqRuG7tsOi4buq4bq3QOG7quG6teG6ucOh4buqfWjhu6rhurFh4bu4e2Hhu6pnYSjhu4fhu6rhu4dhxKnhurnhurU5UeG7qmcl4bq1OeG7quG6tcOh4buq4buHYShn4buqZ23hu6pn4buFw6LhurU54buqb8Ot4bq1OeG7qmdhxKnhur3hurU54buqWzPhurXhu6pbNuG7qmdhKuG7h+G7qmHEqeG6ueG6tTnhu6p7IWjhu6rhu4dhaXtR4buqeyFo4buq4bu24bq1UuG7qsaww6Hhu6pnw6B7YeG7qnvhuqXhu6rhu4/hu6rhurU5YcSD4bu24buq4buDaOG7tuG6teG7qmfhu4Xhuq3hurU54buqW2PDoeG7qm/hurvDoeG7qlvhur3DoeG7qmZj4bq1OeG7qm8l4bq14buqYeG6peG7tlHhu6pnLOG6s+G7quG6t8Oh4bq1YeG7qnvhu4vhu7bhu6rhurRhLOG6teG7qn0s4bq14buqw7Ik4buqR2FA4bq1YeG7quG6tsOi4bq1OeG7qlRHYSN7YeG7qkdhQOG6tWFVUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buow6HFqV3hurVnXeG7heG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qMOzw6F9Z2Hhu6Dhu6rhu7Lhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqWeG7sOG7sOG7h8OyUOG7qOG7qmbhu4V74buW4buoLy97feG6tVI+4bu2w6JnYeG7tuG6tWFhw6Lhu7ZSb+G6tS99XWbhurFnw6Lhu4cv4bq1XcOzZi/hu67hu65X4buwL+G7ruG7rFd9V+G7rMOd4buuw53hu67hu7RnVlbDneG7sFfhurfhu7BS4bqv4buHOeG7nuG7heG7lsOd4bus4buu4buo4buq4bu24bq3Z+G7luG7qMaww6Hhu6pnw6B7YeG7quG6t+G6o3th4buqZm3hu6rhurU5YcOo4buq4bupZMOh4buqRuG7tsOi4buqe+G6peG7quG6tTlo4buN4buqe+G6ueG7qmfhu4Xhur/hu6pnYUDhurVh4buq4buHYTPhu6pnw6B7YeG7qOG7qsOzw6F9Z2Hhu5bhu6jhu7Lhu7Dhu7Dhu6jhu6phXcOhOWFn4buW4buoWeG7sOG7sOG7qOG7qi/DmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fFqeG7tuG7h2fDocOi4bq14buow5lHI8Oh4buq4bq1OWHDqOG7qnvhuqfhurXhu6rhurfEqWjhu6o5w6Fu4buq4buu4buqZip74buq4buHYcOi4bq1OeG7qmdh4bq9w6Hhu6rhurVhQOG7quG6tDlo4buNN+G6tVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmsOh4bqzOeG7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qMOhxald4bq1Z13hu4Xhu6jhu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jDs8OhfWdh4bug4buq4buy4buw4buw4buHw7JQ4buqYV3DoTlhZ+G7oOG7qllW4bu04buHw7JQ4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3t94bq1Uj7hu7bDomdh4bu24bq1YWHDouG7tlJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7rlfhu7Av4buu4busV31X4busw53hu67hu7Lhu7Dhu7Jn4bu04bu0WMOd4buy4bq34buwUuG6r+G7hznhu57hu4Xhu5bDneG7sFjhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buoxrDDoeG7qmfDoHth4buq4bq34bqje2Hhu6pmbeG7quG6tTlhw6jhu6rhu6lkw6Hhu6pG4bu2w6Lhu6p74bql4buq4bq1OWjhu43hu6p74bq54buqZ+G7heG6v+G7qmdhQOG6tWHhu6rhu4dhM+G7qmfDoHth4buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7suG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hZVuG7tOG7qOG7qi/DmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fFqeG7tuG7h2fDocOi4bq14buow5lHaOG7jeG7quG6tWHDoTLhurVR4buqb0DDouG7quG6tWFu4bq1OeG7quG6tSXhurPhu6pZ4buw4buqe+G7i+G7tuG7qmdhM+G7quG6seG7keG7qsOSw5JR4buq4bq1YUDhu6pnw6E04bq14buqW8Sp4bq94bq1OeG7qnvhu4vhu7bhu6rhurU5YcOo4buq4bupZMOh4buqRuG7tsOi4buqPuG6o+G7qnth4bu44buNUeG7qn084bq14buqWzPhurXhu6phxKnhu6ph4bqp4bq1OeG7quG6tWHDoTRo4buqYSPhurU54buq4bqzw6x7UuG7quG7hMOhMuG6tTnhu6rhu4dhIeG6teG7qmEoaOG7qnto4bq1OeG7qnvhu4vhu7bhu6p9w6Hhu6pnw6B7YeG7qnvhuqfhurXhu6rhurFh4bu44buq4bq1OWjhu40y4bq14buqbyDhurXhu6pvNOG7quG6scOhNmjhu6p94bu44bq1OeG7quG6scOhM+G6teG7qmfhu4Vpe1Hhu6rhurVhxKnhurU54buqYcOhNeG6teG7quG6teG7tuG7jeG7qlvhu7bhurU54buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qmfhuqHhurVh4buqZ+G7hSPhurU54buqw7JoY+G6tTnhu6p7LuG7h+G7quG6tTlhw6Ey4bqz4buqZ+G7heG6reG6tTlSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jDocWpXeG6tWdd4buF4buqfWdhaOG6sz7hu6jhu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jDs8OhfWdh4bug4buq4buy4buw4buw4buHw7JQ4buqYV3DoTlhZ+G7oOG7qlnhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6jhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve33hurVSPuG7tsOiZ2Hhu7bhurVhYcOi4bu2Um/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4buuV+G7sC/hu67hu6xXfVfhu6zDneG7ruG7suG7ruG7tGfhu7Lhu7Lhu65Ww53hurfhu7BS4bqv4buHOeG7nuG7heG7luG7rlfhu7Lhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buoxrDDoeG7qmfDoHth4buq4bq34bqje2Hhu6pmbeG7quG6tTlhw6jhu6rhu6lkw6Hhu6pG4bu2w6Lhu6p74bql4buq4bq1OWjhu43hu6p74bq54buqZ+G7heG6v+G7qmdhQOG6tWHhu6rhu4dhM+G7qmfDoHth4buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7suG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hZ4buw4buw4buo4buqL8OZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h8Wp4bu24buHZ8Ohw6LhurXhu6jDmULhurU54buqT+G7ieG7qkfhu4Xhuq3hurU54buqQcOt4bq1OVHhu6rFqWHhu4vhu6pn4bqje2Hhu6pI4bun4bq0xrDhu6rDsiThu6pHYUDhurVh4buq4bq2w6LhurU54buqe2HDouG7qj7DoTNn4bug4buqR2Hhur3DoeG7qjnDoeG7tuG6teG7quG7g2jhu7ZR4buqw7Ik4buqWyThu6rhu4No4bu24bq14buqZyzhurPhu6o+PcOi4buqbzXhu6p9w6Hhu6pnw6B7YeG7quG6tTlhw6jhu6rhu6lkw6Hhu6pG4bu2w6JR4buq4bq1YcSp4bq1OeG7quG6scOh4bq1YeG7quG7h2HDoOG7qnvhu4vhu7bhu6rDsiThu6phI+G6teG7qmEg4buH4buq4bq1MuG6teG7qnthw6Phu6p74bql4buqZ2E24buq4bq3QOG6s+G7quG6s+G7uMOh4buqZ2LhurXhu6pbNuG7qj49w6Lhu6pvNeG7quG6tWFA4buqYSho4buqe2jhurU5UuG7qk804buq4bq3LGjhu6p9QMOhUeG7qn3DoeG7qmfDoHth4buqeyHhurXhu6pbxKnDqnvhu6pn4buFw63hurU54buqZ2hR4buqZ2LhurXhu6pnI8Oi4buqw7Jq4bq1OeG7qmch4bqz4buqb+G6u8Oh4buqOcOh4bu44buqZ+G7heG6o+G7quG6t+G6o3th4buqZm1R4buqbyXhurXhu6ph4bql4bu2UeG7quG6scOhM+G6teG7qmfhu4Vpe1LDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4buZaGdhw6Lhu4Xhu6jDmcOSaCzhurXhu6rFqcSp4bq94bq1OcOaL+G7h8OZ

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]