(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực cũng bõ công khi phải đi xa hàng trăm cây số thăm trang trại của ông anh nơi thâm sơn cùng cốc, khỉ ho cùng cò gáy để thực mục sở thị việc đầu tư lớn của anh.
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7PhuqfhurdP4buj4bqtQ+G6veG6reG7hcO54bqt4bub4bq/4bqtb3Zt4bqxL+G7neG6q+G6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bucw7Phur1u4bqn4bq3JeG7neG6pm3huq1t4bqyw7nhu5vhuq1s4bur4bqtbeG7scO54bub4bqtdOG7neG7o+G6rUHhu53hu4fhu6Phuq1v4buj4bqtQ+G6veG6reG7neG6v8O54bub4bqt4bqiw4Dhu4XDuuG6rW3DrEThuq3huqDhu63huq3huqLhu53hu4XDuuG6reG6osOA4bq9w7nhu5vhuq3huqLDgOG7geG7o+G6rW3hurbhur3huq3hu7HDueG7m+G6reG6vcO54bud4bqtw7l54buj4bqt4bqi4budw6zDuuG6reG6oHnDueG6rW3huq7DueG7m+G6rW3hu61t4bqh4bqtdOG7nXHhuq3hu53hu6Xhuq1t4bquw7nhu5vhuq1txanhuq3hu5vDqkThuq1v4buV4bqt4bqi4bud4bqmbeG6rcO64bqwbeG6reG6oOG7t+G6reG6ouG7nXDhuq3huqrhu6Phu5lt4bqtb+G7icOD4bqt4bqi4bq04bqtdcO9w7nhuq1t4bq24bq94bqt4bq9w7nhu53huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqfhu6NNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p0Lhu6Nu4bqi4budw6Hhuq3hurnhuqnhuqlBQ8Og4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqLDoeG6rWThurnhuqlBQ8Og4bqn4bqt4bqgw4BtNeG6py8vbW7DueG6o2zhur3hu6XhuqLhu53hur3DueG7neG7neG7peG6veG6o+G6qsO5L27Ds+G6oHThuqLhu6VBL8O5w7NC4bqgL2Ji4bqrxJEv4bqr4bq7w6lu4bqr4bqr4bqrZOG6uWLhuqnhuqLhurlk4bqrZeG6u3XhuqnhuqNzQeG7m2HDgDXhurnhurvhurvhuqfhuq3hur114bqiNeG6p0/hu6Phuq1D4bq94bqt4buFw7nhuq3hu5vhur/huq1vdm3huqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfhurnhuqnhuqnhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqdk4bq54bqp4bqn4bqtL+G6t+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FN4bq9QeG6ouG7o+G7pcO54bqn4bq3xIPhu4bDueG7neG6rcO64bujw7nhu53huq3hu53GsOG6veG6o+G6rcOZ4bubw4Phu6/DucOh4bqt4buiw7nhuqLDs8OAw7nDs+G6ouG6r+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdPw4LDueG7m+G6reG6osOAw7TDueG6reG6oOG6tOG7s8O54bqtb+G7r+G7o+G6reG6vcO54bud4bqt4bub4bujeeG6reG6ouG6vUThuq1t4budceG6rWzhu4HhuqLhuq3DueG7m+G6v8O54bqtw4DhuqTDueG7m+G6rXTDs+G7peG6rW/hu5HDueG6rW924bqt4bqi4budw4Phuq3hu53hu6Xhu4Ft4bud4bqh4bqtw4Dhu6/hu6Phuq1teeG6rcO64bq9w7nhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtbMaww7nhu5vhuq3hu6XDueG7m+G6rW/hur3DueG7m+G6rcOAdsO54bqtw4Dhu4Phuq3DrMO64bqt4bqi4bud4bq9w7nhu53huqPhuq1N4buFw7nhuq3DueG7neG6v+G6reG6oOG6v8O54bqtxJHhuq3hu5vhu6Phur3DueG6reG6oOG6qMO54bub4bqt4bqg4bqow7nhu5vhuqHhuq3huqrhurThu7PDueG6rW3DrEThuq3hur3hu6Xhuq1tw6rhuq104buj4bq94bqtbeG6ssO54bub4bqtdeG6v+G6rW3hurbhur3huq3hur3DueG7neG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurck4bq0w73DueG7m+G6rcO54bqo4bq94bqtdeG6v+G6rW3hu53Dg0Thu5nDueG6reG7hcO54bqt4bqi4budcOG6ouG6reG7m+G6v+G6rW92beG6reG7t+G6rW/DrEThuqPhuq1V4buJw7nhuq3huqLDgOG6tMO9beG6rW/hu5HDueG6rcO54bud4bq/4bqt4buxw7nhu5vhuq1s4but4bqt4bqq4bu14bqt4bq9w7nhu53huq1t4bqyw7nhu5vhuq114bq/w7rhuq3DueG7m+G7neG7k+G6reG6ouG7ncOD4butbeG6reG7m+G7o+G6veG6reG6osOAw4NE4buTw7nhuqPhuq0k4bq94bul4bqt4bqiw4Dhu7Phu6Phuq1v4buL4bqi4bqtdeG7geG7o+G6rXThu53DsuG7peG6reG6oMOz4bqtbsODRMO0w7nhuq1v4buRw7nhuq3huqrEqUTDoeG6rU3hu6XDueG6reG6ouG7neG7iUThuq3huqLhu53Dg+G7rW3huq114buLROG6rW3hu6XDueG6reG6ouG7neG7iUThuq3huqLhu53Dg+G7rW3huqPhuq3hu5zDqMO54bqtbeG7neG7o+G6rW154bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5lB4bqtw7nhu63hu6Phuq3huqLDgMODROG7k8O54bqh4bqtbcOC4bqtb+G6tOG7tW3huq3DueG7ncOsw7nhuq11w7TDueG6oeG6rW3DguG6reG7neG6tMO54bub4bqt4bqq4bq04bu1w7nhu5vhuq114bq/4bqt4bqqxKlE4bqh4bqtb+G7g+G6rW/hurThu7Vt4bqtb+G7g+G7o+G6rcO64bunw7nhuq3hu5vhur/huq3hu53hu6Phu5HDuuG6rW3hu6fhuq104bud4bun4bqt4bqi4buhw7rDoeG6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq3igJzhu5vhur/huq1t4bud4buBROG6reG6quG6suG6reG6osOA4bq9w7nhu5vigJ3huq1D4buRQeG6reG7neG7gcO54bub4bqtbuG6vcO54bud4bqtw7rhurBt4bqtasO64bqt4bqi4bud4bqmbeG6reKAnOG7muG6v+G6rW/hu6/hu6PhuqHhuq1D4bux4buj4bqtJeG7ncOq4buj4oCd4bqt4bqi4budecO64bqh4bqtw7nhu5vhu6XDueG6rcO54bubxrDhuqLhuq1v4buRw7nhuq3DueG7ncO94bqtb+G7s+G7o+G6o+G6rU3DquG7o+G6rW3Dqm3hu53huq1t4bud4buR4bqtbOG7o+G7kcO54bqtbeG6ssO54bub4bqtdeG7gcOh4bqtb+G7r+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DueG7r+G7o+G6reG7neG7scO54bub4bqtbeG7ncOC4bqtdOG7neG7scO54bub4bqtQeG7neG7h+G7o+G6rXXhur/huq11w4N2beG6o+G6rVThu53hu6Phuq3huqpw4bqt4bqg4buH4bqh4bqt4bqqcOG6reG7m+G6pMO54bub4bqt4bqiw4B2w7nhuq3huqrDveG7o+G6reG6qnDhuq3huqLhu515w7rhuq1t4bq24bq94bqt4bqi4budcOG6ouG6reG7m+G6v+G6rcO5w6rhu6Xhuq3DucOCbeG6rcO5eeG7o+G6reG6oOG7rcO54bub4bqtw7rhurLhu6Phuq114bq/4bqtb+G6tOG7tW3huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34bua4bq/4bqtb3Zt4bqtw7nhur9E4bqtdeG7geG7o+G6rXXhur/huq3huqDhuqbhuq104budw6pt4bqh4bqtb+G6tOG7tW3huq1vcMO54bud4bqtbuG6vcO54bud4bqtdeG6v+G6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq3igJzhu5vhur/huq3hu4XDueG6rcO64but4buj4bqh4bqt4bqi4but4buj4bqtw7nhu5vhurbhuq1tw6xE4oCd4bqj4bqtw5nhu6fhuq3hu4XDueG6rcOAaOG6ouG6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq3DuuG7reG7o+G6rW/hu6/hu6Phuq3huqrhur/huq1t4budacO54bub4bqtbOG6veG7peG6reG7m+G7o+G7s+G6rW3hu6fhuq104budw6rhu6Phuq3DueG7o+G7mcO64bqtbeG7ncOD4buvw7nhu5vhuq3DuuG6v+G6rXXhu4tE4bqtbcOsROG6rXXhur/DuuG6rcO54bud4bq/4bqtw7nhu53hurThuq114bul4bq/4buj4bqtbeG7neG7o8O64bqt4bqq4bq/4bqtbGbhuqLhuq1t4budxILDueG7m+G6reG6ouG7ncSp4bqi4bqtdOG7neG7p+G6oeG6rUHhu53hu4fhu6Phuq1t4bud4buz4bqtdcSCbeG6rcOBw4PDqsO54bub4bqt4bub4bq/4bqt4bud4bulaG3huq104bud4buj4bqtb8O0w7rhuq1Dw4Phu63DueG7m+G6o+G6reG7muG7o+G7s+G6rW3hu53EgsO54bub4bqt4bqi4bux4buj4bqtdcO0w7nhuq1t4budceG6rW3FqcO54bqtw7nhurTDvW3huq114bq/4bqtdeG7i0Thuq3DueG7qeG6rcO64bq/4bqtbGbDueG6o+G6rVvDs8O64bqtw4Dhur3huq1t4bqyw7nhu5vhuq114bq/4bqtbcOqbeG7neG6reG7neG6vUThuqHhuq3hu5vhur/huq1t4bud4buR4bqi4bqtw7nhu5vhur1E4bqt4bqq4bq/4bqtbOG7h+G7peG6reG6ouG7peG6v8O54bqtbuG7o8O54bud4bqtbuG6tOG7ucO54bub4bqj4bqtTeG7ncSC4bqtw7PDuuG6reG7t+G6rcOA4bqkw7nhu5vhuq104bud4buxw7nhu5vhuq3hu53hu6Phu5XDg+G6rXXhu4tE4bqtb8Osw4Phuq3DgOG6veG6rXXEkOG6rXXDg8Spw7nhuq3DuuG6v+G6rWzhu4fhu6Xhuq104bud4buj4bqtbeG7pcO54bqt4bqqxKnhuqLhuq1t4bud4buR4bqi4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6qsSp4bqi4bqt4bqq4buD4bqtb+G6vcOD4bqtb8O9w7nhuq1u4buX4bqt4bqi4buj4buR4bqi4bqtw4Dhur3huq3hu53hu6Xhu6dt4bqtw7rhu7HDueG6rW92beG6reG7neG7geG7o+G6reG6quG6v+G6reG7hcO54bqt4bqi4budcOG6ouG6reG7m+G7o+G7h8O64bqtw7nhu5vhu6XDueG6oeG6rWxmw7nhuq1t4bud4buR4bqi4bqt4bqi4bq0eeG7o+G6rXXhur/huq3huqLhu53hurThu7XDueG7m+G6reG6oMOqbeG7neG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdN4buxw7nhu5vhuq1v4bul4buBw7nhuq3hu53hu6nhur3huq3huqLhu53hu6PDtMOD4bqtQ8Ozw7rhuq3DgOG6veG6rcO6w73hu6Phuq11xJDhuq3huqLhu53EguG6o+G6reG7nOG6veG7o+G6rW3hu6XDueG6reG7m+G6v+G6rW/hurThu7Vt4bqtw7p34bqtQ8Wpw7Phuq3DskHhuq1t4budaOG6ouG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1s4butw7nhuq1taEHhuq3huqLDgMOz4bqt4bqi4bq0eeG7o+G6o+G6rVXhuqzhur3huq3huqLhu53hur3DueG6reG7neG7peG6veG6rcOA4bqmbeG6rW/hu6nhuqHhuq1t4bulw7nhuq3hu5vhur/huq1tw4Lhuq1u4buJw7nhuq1u4bq/4bqtbeG7ncODROG7lcO54bqtb3fhu6Phuq3DuuG6v8OD4bqj4bqtVcOsw4Phuq11w6zDg+G6rXXhu4Hhu6Phuq3huqLhu53hu4tE4bqtbeG7ncSC4bqtw4HDg+G7keG6ouG6rXXDtMO54bqtQeG7neG7icO54bqtbuG6veG6rXXDvUHhuq3DusSp4bqi4bqt4bulw7nhu5vhuq3DueG7neG6v+G6rW/hu4Phuq1B4bud4bq94bqtdeG7peG7g8O54bub4bqj4bqt4buKROG6rW3hurLDueG7m+G6rXXhur/huq11xIJt4bqtb+G7g+G6rWxm4bqi4bqtb+G7icOD4bqtw7nhu5vhu53Ds+G6reG6ouG7neG7i0Thuq3DrMO64bqt4bqi4bud4bq9w7nhu53huq11w7JB4bqtbMOyQeG6rW3hurbhur3huq3DuuG7ueG6reG7m+G6v+G6reG6oOG7seG7o+G6rcOAw7Phu6Xhuq104bud4buj4bqtw4DDveG6ouG6rUPDg+G7rcO54bub4bqtdeG6rOG6veG6reG6ouG7neG6vcO54bqt4bud4bqkw7nhu5vhuq3hu53huqZt4bqj4bqtTcOq4buj4bqtw7rhuq7hu6Phuq3huqLhu515w7rhuq1t4bq24bq94bqtb+G7r+G6rcO54bq0w73DueG7m+G6rUPDs8O64bqtw4Dhur3huq104bud4bun4bqtbeG6tOG7ucO54bub4bqtw7nhu53hu4vhuqLhuq3DueG7p+G6rXXhur/DuuG6reG6ouG7nXfDueG6reG6ouG7ncOCbeG6reG6ouG7i+G6ouG6rW3hu4fhuq1tw6pt4bqt4bub4bujw6pt4bqtw4HDg+G6vcO54bqh4bqtb8Oqw7nhu53huq1v4but4bqt4bqg4bqm4bqtdOG7o8O0w7nhuq3DueG7nWvDueG6rW3hu53hu7Phuq1v4bu14buj4bqh4bqtw7nhu6fhuq3DuuG6veG6rcO6cOG6rUPDg+G7o+G6rXThu53hu6Phu5HDueG6reG6oOG6puG6reG6quG6v+G7peG6rW3Dg3Zt4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t8OZ4bub4buv4buj4bqt4bub4buj4bqo4bq94bqtw7nhu53hur/huq3huqDhur/DueG6reG6quG6qMO54bub4bqtbeG7neG7g+G7o+G6oeG6reG7m+G6v+G6rW/hu4Phuq3hu7fhuq3huqLDgOG6tMO9beG6rcO6aOG6ouG6oeG6rUPhu7Hhu6Phuq0l4budw6rhu6Phuq1v4buD4bqtdOG7k+G6rWzDtMO54bqh4bqtw4DhurThu7XDg+G6reG6osOA4bq/w7nhuq3huqDhu6fDueG7m+G6reG6oMOqw7nhu53huqPhuq3hu4TDueG6rcO64buj4buRw7nhu5vhuq3huqLhu51w4bqi4bqt4bub4bq/4bqtw7rhur/huq1t4budacO54bub4bqtw7nhu7nhuq1s4bup4bqt4bqq4bq/4bul4bqtw7rhu6Phu5nDueG7m+G6rcO54bub4bq9ROG6oeG6rUHhu53hu4fhu6Phuq3DueG7m2bDuuG6rW/hu5Phuq3huqLhu53hu4tE4bqtbcOq4buj4bqtw7rhur/Dg+G6reG7nXfhuq1B4budw6pt4bud4bqtw7l54buj4bqtbuG6veG6reG7m+G6v+G6oeG6rW3DquG7o+G6rcO64bq/w4Phuq3hu53Dg8O54bub4bqtb+G7qeG6rcO5eeG7o+G6reG6ouG7nXDhuqLhuq3hu5vhur/huq3huqrhur/huq3DuuG6ruG7o+G6reG6qnDhuq3huqLhu515w7rhuq114bq/4bqtdeG7geG6o+G6rU3DquG7o+G6reG6qnDhuq3huqLhu515w7rhuq3DueG7m8aw4bqi4bqh4bqtw7nhu5vhu6XDueG6reG7hcO54bqtw7rhur/huq104bud4bun4bqt4bqi4buH4bqj4bqtVOG7neG7scO54bub4bqtdOG7ncOzw7nhuq114bq/4bqtw7nhu5vhu6XDueG6rW/hu5HDueG6rW/DtOG6rcO6w7Thuq1tw6pt4bqt4bub4bujw6pt4bqtw4HDg+G6vcO54bqt4bqi4bud4buh4bqtbeG7p+G6rXXhur/huq104buP4bqt4bqq4bux4bqt4bqqcOG6oeG6reG6quG7seG6rW3hu4fDuuG6reG6quG6v+G6rW3hu4fhuq3huqrhu7Hhuq15w7nhuq3huqLDgOG6tMO9beG6reG6oOG6puG6reG6ouG7neG7h+G7peG6reG6ouG7nXnDuuG6rW3hurbhur3huq3hu5vhu6Phur3huq1t4bud4bq24bqh4bqtbeG6tuG6veG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtdeG6v8O64bqh4bqtbeG6tuG6veG6rcO5xILhu6Phuq3DgOG6pMO54bub4bqj4bqtTeG7ncODROG7mcO54bqtw7nhur9E4bqtb8Ozw7rhuq104buV4bqtbeG7nWZt4bqtw4Dhu6/hu6Phuq104bud4but4buj4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq3huqLhu53FqcO64bqt4bqi4budw6jDuuG6oeG6rUPhu6PDueG6rW/hu4XDueG7m+G6rXTEkOG6rW/hu6Phuq11w7TDueG6rcO64buj4buTw7nhuq3DueG7m+G6tOG7tW3huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3TeG7ncSCw7nhu5vhuq3huqLhu7Hhu6Phuq1sZuG6ouG6rW/hu4nDg+G6reG6ouG7peG6reG6ouG7o+G7kcO54bub4bqt4bqq4bq/4bqtdOG7keG6ouG6rXXDg8Spw7nhuq3huqrhu5Phuq104bud4bul4buHw7nhuq3hu5vhur/huq1vdm3huq3DueG6v0Thuq3DuuG7o+G7k8O54bqtQ8OD4bux4buj4bqtbeG7nWnDueG7m+G6rWzhur3hu6Xhuq3hu5vhu6Phu7Phuq3huqLhu6Phu5HDueG6rXRwQeG6rcO64buj4buTw7nhuq3DueG7m+G6tOG7tW3huqPhuq1P4bun4bqtbeG6ssO54bub4bqtdeG6v+G6rXXEgm3huq3hu5vhur/huq1v4buD4bqt4bqiw4Bmw7nhu5vhuq1vcuG6veG6oeG6reG7neG7geG6ouG6rcO6Zm3huq104bud4buPw7nhuq1t4budceG6rW3FqcO54bqt4bqq4bq0ecO54bub4bqtdeG7geG7o+G6rcO64bqu4buj4bqt4bqi4budecO64bqh4bqtQ+G7seG7o+G6rW/hu4Phuq1t4buBw7nhuq1t4budceG6rW3FqcO54bqtdeG7geG7o+G6rXXDquG6rW3hu53Dg+G7reG7o+G6oeG6rcOA4bq04bu1w4Phuq1v4buD4bqtbeG7gcO54bqtb+G7kcO54bqt4bub4bujxrDhuqLhuq1tw4Phu63hu6Phuq1t4bquw7nhu5vhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3TcOC4bqtb8Ozw7rhuq1tw6rhu6Phuq3huqLhu6PDueG7neG6reG6ouG7neG7icO54bqh4bqtbeG7h+G6rW3DquG7o+G6reG6ouG7o8O54bud4bqt4bqixIJE4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6ouG7neG6tOG7t8O54bub4bqtw7nhu5vhu6Xhu4HDueG6rWrDuuG6reG6ouG7neG6pm3huq1t4bq24bq94bqtw5nhu5vDg0Thu5fDueG6rSXDg8Osw7nhuq3hu53hur1E4bqte+G6suG6rUxnw7nhu5vhuq3DgOG7r+G7o+G6rW/hu5HDueG6rUzhu4XDueG7m+G6rSR5w7nhuq3huqDhur3Dg+G6rcO54bq/ROG6rcO64bq/4bqt4bqg4bul4bqt4bqgw6rDueG7neG6rUHhu51qw7rhuq1s4buhw7nhu53huqHhuq3huqLhu53hu6Hhuq1t4budZm3huq1t4budw4NE4buZw7nhuq3hu5vhur/huq1vdm3huq3DueG6v0Thuq3DgcOD4buH4bqtdeG6v+G6rW92beG6oeG6rXXhur/huq3huqDhu63huq3DunbhuqLhuqHhuq114bq/4bqtbsODROG6rcO54bud4buL4bqi4bqh4bqtQ+G7kUHhuq114bul4buB4buj4bqt4bud4buj4buRw7rhuq1t4bun4bqtdOG7neG7p+G6reG6ouG7ocO64bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG6vMOD4bqi4bud4bulw4DhuqfhurfDmeG7m8ODROG7l8O54bqt4buc4bqow4Phuq3DmeG7m+G7scO54bqxL0Hhurc=

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]