(vhds.baothanhhoa.vn) - Với kịch bản giống nhau đều bị dẫn trước 1 bàn bởi trên chấm 11m, các đại diện của nền bóng đá Châu Á đã làm nên cơn "địa chấn" bằng màn ngược dòng khi cùng có chiến thắng 2-1 đối với các đối thủ đến từ nền bóng đá lớn của Châu Mỹ và Châu Âu.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq54oCc4bui4butxKnhu4fhu5vGsOG7keG7s+KAneG7h2Hhu7Xhuqp54bud4buH4buaROG6rOG7h2bhu4NmZuG7h8O9xKnhu7PFqeG7h0Nz4buz4buH4buaxrDDtEThu4dKw6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6ucOpQkPhuqrhu7Xhu7PFqeG6ucOp4bufw73hurk54bqy4bup4buHeOG7reG7m8aw4buHxqFt4buz4buHxanhu6nhuqLhu7PFqeG7h+G7s8awxKlE4buH4bujdUThu4fGoeG7reG7h+G7neG7l+G7s+G7h0PhuqrhurzhurLhu5vhu4fhu4Xhu4fGoWvhu7Phu4fGoeG6pOG7qeG7h0Phuqpz4buz4buH4bubxrDhu5HDveG7h+G7heG7hcO9YuG7h+G7m2rhu5vhu4fhu6Ns4bup4buH4bud4bupw7rhu7Phu4fhu5vhurjEqeG7h+G7s3Xhu7Phu4fGoeG7t+G7s8Wp4buH4bujauG7h+G7msaww7RE4buHSuG7h+G7o27hu4d5a8O94buH4buzc+G7s+G7h+G7m+G6tuG7s+G7h+G7geG7o+G7rcSp4buH4bubxrDhu5Hhu7Phu4Hhu4fGocOy4buzxanhu4fDvWvhu7Phu4fhu7PFqeG6vMOC4bub4buH4bud4bu54buzxanhu4d4xrDhu6nhu4fhu5tF4buzxanhu4fhu5vhu7fhu4fhu5vGsOG7qXThu7Phu4dDxrDDs+G7s8Wp4buHZi3hu4Xhu4fhu6PhuqLhu6nhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu5tq4bub4buH4buj4bqi4bup4buHQ8aw4bq44buH4bujdOG7s+G7h0Phur7hu4fhu7N14buz4buHxqHhu7fhu7PFqeG7h+G7o2rhu4d54bqy4buz4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5rGsMO0ROG7h8Od4buI4buH4buEa+G7h+G7msaww7RE4buHw5REY8OpL+G7n8O94bq5w6kvQkPhuqrhu7Xhu7PFqeG6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG7nUPGsETDvcah4buH4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buD4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4fDrWjhu4nhuqxH4bqr4buH4bud4bupQuG6rHnEqUjhuqnhu4fGoXnhu7Xhu5t44bqr4buHw73EqeG6qsWp4bup4buzLXnhu5/hu6dD4bqp4buHxKlEQ+G7teG6q+G7h8O9xKnhuqrFqeG7qeG7sy3huqrhu6nFqcawQ+G6qeG7h8SpREPhu7Xhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmZow6wvZuG7hcOt4budaOG7hcOtZ2ZpZ0Nn4buFw6x5aC3GoeG7teG7s8WpLeG7ncSpY3fhuqzFqeG7geG7h8SpeUPhurPhu4HigJzhu6Lhu63EqeG7h+G7m8aw4buR4buz4oCd4buHYeG7teG6qnnhu53hu4fhu5pE4bqs4buHZuG7g2Zm4buHw73EqeG7s8Wp4buHQ3Phu7Phu4fhu5rGsMO0ROG7h0rhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buD4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gcOtaOG7ieG7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUPhu59HQy3EqXnhu6nFqeG7s+G6qeG7h+G7m+G7n+G7s0Phu5/huqrhuqvhu4Hhurnhu5pq4bub4buH4bujbOG7qeG7h+G7neG7qcO64buz4buH4bub4bq4xKnhu4fhu7N14buz4buHxqHhu7fhu7PFqeG7h+G7o2rhu4fhu5rGsMO0ROG7h0rhu4fhu6Nu4buHeWvDveG7h+G7s3Phu7Phu4fhu5vhurbhu7Phu4figJzhu6Phu63EqeG7h+G7m8aw4buR4buz4oCd4buHYeG7teG6qnnhu53hu4fhu5pE4bqs4buHZuG7g2ZmY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlbbOG7qeG7h+G7hOG7ueG7s8Wp4buHxqFt4buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h3nhurzDgkPhu4dD4bqq4buZ4buz4buHQ8aww4rhu4fhu7PGsOG7kUPhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h8aww7TDveG7h8O9xILhu4fhu6Nu4buH4bubxrDDiuG7s8Wp4buHeOG7qXThu7Phu4dm4buHw71r4buz4buH4buzxanhurzDguG7m+G7h+G7neG7ueG7s8Wp4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5tq4bub4buH4bujxILhu6nhu4fGoeG7t+G7s8Wp4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu6Nq4buzxrDhu4fFqeG7qWrhu4dDxrDhu5Hhuqzhu4fGsOG6tuG7s+G7h+G7s8aw4bq84buzxanhu4fhu6Nu4buH4bub4bu34buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7m8aw4bupdOG7s+G7h0PGsMOz4buzxanhu4dDxrBESHRD4buH4bqsxrDDieG7m+G7h0PhuqrhurzhurLhu5vhu4fhu5tq4bub4buH4bujxILhu6nhu4fGoeG7t+G7s8Wp4buHeeG6suG7s2Lhu4fhu6Phu7fhu4d5a+G7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu5vhu43huqzhu4fhu6Phu5FE4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5tq4bub4buH4bujbOG7qeG7h+G7neG7qcO64buz4buH4bujdOG7s+G7h0Phur7hu4fhu5rGsMO0ROG7h0rhuqnhu4d9xKlE4bud4bup4buHxKjhuqrEqcah4bupxKli4buH4buyxrDhu5lD4buHxqBt4buz4buH4buEa+G7h8So4bqqxanhu5/hu7ND4bup4buzxKli4buHQ0RIw7nhu7Phu4fGoeG7t+G7s8Wp4buH4bujauG7h+G7osOK4bubY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnGoOG6vOG6suG7m+G7h+G7hGvhu7Xhu4fDvWvhu7Phu4fhu6NB4buHQsOK4bub4buHxanhu6nhu4LEqeG7h8So4bqqxanhu5/hu7ND4bup4buzxKnhu4fhu4Rr4buHfcSpROG7neG7qeG7h8So4bqqxKnGoeG7qcSp4buHQ2zhu6nhu4fGoW3hu7PFqeG7h+G7mmLhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h8aww7TDveG7h8O9xILhu4d4xrDhu7fhu4fhu5vhu7fhu4dDxrDDueG7h8aw4bux4buzxrDhu4fhu51E4buzxanhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7o8SC4bup4buH4buj4bq84bq24buzxanhu4d44bupw73hu4fhu4ThuqDhu4fhu6Phu63hu5vGsOG7h+G7muG7teG6rMSp4buHxKjDveG7n+G6quG7qeG7m8Sp4buHZuG7g2bhu4Xhu4dDxrDhu6nhu4fhu6Phu5FE4buHeeG7keG7s+G7h3nhurzhurJD4buHauG6rOG7h+G7o23hu7Xhu4fhu7PFqcSpSOG7h0Phur7hu4fGsOG7qcO64bqs4buH4buF4buH4buE4bqy4bup4buHaOG7h3nhu5Phu7Phu4fhu6PhurzEqeG7h8ah4bu34buzxanhu4fhu4Rr4bu14buHeeG6vOG6suG7qeG7h33EqUThu53hu6nhu4fEqOG6qsSpxqHhu6nEqWLhu4fDveG7jeG7m+G7h+G7nUXhu4fhu5vGsOG7r+G7h+G7heG7h8aha+G7s+G7h0PGsMOz4buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h1nhu6nhu7Xhu7Phu5954buHw53hu59CQuG7qeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4bub4bqg4buzxanhu4fhu7PGsOG7meG7s2Lhu4d5bOG7qeG7h+G7m+G7t+G7h0PGsMO54buHQ8aw4buRQ+G7h8ahbOG7qeG7h+G7s8Wp4bq8w4Lhu5vhu4fhu53hu7nhu7PFqeG7h+G7m8aw4buv4buH4buEw4Hhu7Phu4fhu4Rw4buz4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHeMaw4bu1beG7s8Wp4buHaeG7h+G6rMawxJBD4buH4bujw4Phu7PFqeG7h8aww4Phu4fhu4ThurLhu6nhu4dm4buHxqFr4buz4buHQ8aww7Phu7PFqeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHxanGsOG7qeG7h8ah4bqk4bup4buH4bubauG7m+G7h+G7m+G7k0Thu4dDxrDhurjhu4d9xKlE4bud4bup4buHxKjhuqrEqcah4bupxKljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7ouG7t+G7h3lr4buHw71r4buz4buH4buzxanhurzDguG7m+G7h+G7neG7ueG7s8Wp4buH4buzxanhu7Vs4buz4buHw73DieG7m+G7h+G7m+G6uMSp4buHfcSpROG7neG7qeG7h8So4bqqxKnGoeG7qcSp4buH4bujauG7s8aw4buH4bud4buRROG7h3h0Q+G7h0PGsMSQ4bub4buH4bubxrBE4bqw4bup4buHQ+G6quG7meG7s+G7h8ah4buRQ+G7h8ahbOG7qeG7h+G7m+G6uMSp4buHxKjhuqrFqeG7n+G7s0Phu6nhu7PEqeG7h0Phuqpz4buz4buHw71B4bup4buHxanhu6lt4bup4buH4buj4buRROG7h+G6pOG7h+G7m+G7teG7s+G7h0LhuqLhu4dnw61j4buH4buydEThu4fhu7PGsOG6vOG7h0Lhu4Dhu4fGoXThu4dDw7Phu5vhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h0PGsMO54buH4buj4bq8xKnhu4fGoeG7t+G7s8Wp4buHR0RIc+G7s+G7h0PGsOG6uOG7s8Wp4buHxrBr4buzxanhu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buH4buzxanhu4Dhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4dZ4bup4bu14buz4bufeeG7h8Od4bufQkLhu6nhu4fGsMSpSOG7h8So4buzxanhu5954buH4buc4bup4buHw53EqeG6quG7qcSp4buHQ8aw4bux4buH4bubauG7m+G7h+G7m+G7k0Thu4dDxrDhurjhu4fhu5vhurjEqeG7h33EqUThu53hu6nhu4fEqOG6qsSpxqHhu6nEqeG7h3ls4bup4buH4bubxrDhu7Xhu4dDxrDhu5FI4buHQ+G7qeG7s8aw4buHQ8aw4buT4buz4buHQ8aw4bup4buH4buj4buRROG7h3jhu6lz4buz4buH4bub4bq84bq04buzxanhu4fhu4Rr4buH4buj4buTSOG7h+G7s2/hu7PFqeG7h3nhurzDguG7s8WpY+G7hzzGsMSQQ+G7h2jhu4ti4buHQ+G6vuG7h8O9xIJD4buH4bqsxrDEqeG7h0Phu5Hhu7Phu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7s8awxKnhu7PGsOG7h+G7hGvhu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h+G7o+G6vOG6tOG7s8Wp4buH4bubxrBB4bub4buHeMaw4buf4buH4bub4bq4xKnhu4fEqHnhu4fGoEThuqrEqeG7qXjEqeG7s2Lhu4fEqHnhu4d9xrDhu5/GsOG6quG7qeG7h+G7s+G6sOG7h3nhu4Dhu5vhu4fhu6Phu6nhu4fGoeG7t+G7s8Wp4buH4buEa+G7h+G7ncOKQ+G7h+G7o+G7qcO5w73hu4fhu5vGsOG7oeG7teG7h8Wp4bu34bub4buH4buEa+G7teG7h8Wp4bu34bub4buHR8Sp4buHxanhuqbhu4fGsOG7ucSp4buH4buFLeG7heG7h+G7m8aw4bu14buHfcSpROG7neG7qeG7h8So4bqqxKnGoeG7qcSpY+G7h+G7msaw4bq8xKnhu4d44but4bqs4buHeeG7kUjhu4d5bOG7qeG7h0Phu6nhu7PGsOG7h0PGsOG7k+G7s+G7h0LEqUThu4fGoWvhu7Phu4dDxrBExKli4buHxKjhuqrFqeG7n+G7s0Phu6nhu7PEqeG7h+G7o27hu4fhuqzGsG3hu6nhu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h0Phu6l04bqs4buHw73EgkPhu4fhu5vEkOG7h0LhuqLhu5vhu4fhu7Phu4LEqeG7h+G6pOG7h+G6rMawxJBD4buHaWdi4buH4bujxILhu6nhu4dD4bqq4bq84bqk4buzxanhu4fEqHnhu4fhu5zEqUZCxKnhuqrhu6nhu4fhu6Phu6nhu4fhuqhExKnhu4fGsMSp4bup4buH4bub4buTROG7h0PGsOG6uOG7h8So4bqqxanhu5/hu7ND4bup4buzxKnhu4fhuqrDg+G7qeG7h0Ns4bu14buHQ0RIw7pD4buH4bqsxrDhu5XDveG7h8ahw7Lhu7PFqeG7h+G7m8SQ4buH4bubw4rEqeG7h3nhu7nhu7PFqeG7h+G7o3Dhuqzhu4fDvcOzQ+G7h+G7s8Wp4bu1a+G7qeG7h+G7hOG7ueG7s8Wp4buH4bub4buRw71i4buH4buzw7Thu7PFqeG7h0Phu4rhu4dC4bqi4buHeXPhu7Phu4dmLeG7heG7h+G7m8aw4bu14buHfcSpROG7neG7qeG7h8So4bqqxKnGoeG7qcSpY+G7h1h0Q+G7h+G6qERt4buHZi3hu4Xhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7nURI4buHQ+G6quG7seG7h+G7m8aw4bu14buH4bujdOG7s+G7h3jGsOG7qeG7h0Phu6l04buzxanhu4fhu5vhu7nhu6nhu4fDvW7hu7Phu4fhu5tExILhu5ti4buHfcSpROG7neG7qeG7h8So4bqqxKnGoeG7qcSp4buH4bujbuG7h0PGsOG7gOG7m+G7h0Lhu4Dhu4dD4bqq4bqk4buHQ8awa+G7s8aw4buH4bub4bq24buz4buH4oCcauG7m+G7h8O9xILhu7PFqeKAneG7h+G7o+G6ouG7qeG7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7m2rhu5vhu4fhu5vhu5NE4buHQ8aw4bq44buH4oCc4buE4bq64buH4buj4bupw7pE4buHW8Sp4buzxanhu7XigJ1jw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVvhuqrhu7Xhu7PFqeG7h0Phuqrhu5nhu7Phu4fhu6Phu5FEYuG7h+G7s8Wp4bu1a+G7qeG7h0Lhu4Dhu4d44buhw73hu4fDvcSpSOG7h8O9w7Phu7Phu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m2rhu5vhu4fhu5vGsMO04buz4buHQsSQQ+G7h8So4bqqxanhu5/hu7ND4bup4buzxKnhu4fhu4Rr4buHQ+G7qeG7s8aw4buHQ8aw4buT4buz4buH4bubxrDhu6l04buz4buH4buj4buRROG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buHw73DukPhu4fDvcOB4bup4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5tq4bub4buH4bub4buTROG7h0PGsOG6uOG7h33EqUThu53hu6nhu4fEqOG6qsSpxqHhu6nEqeG7h0PGsOG7seG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buHxrBF4buzxanhu4fhu5vhu7fhu4dDxrDDueG7h+G7s8aww7Phu5vhu4fhu6N04buz4buH4buj4bu34buHeWvhu4dDxrDhurjhu4dDxrBr4buzxrDhu4fEqHnhu4fhu7RGxKnhu6lCYuG7h8So4bqqxanhu5/hu7ND4bup4buzxKnhu4fhu6Nu4buH4bub4bu34buHQ8awc8O94buH4buEa+G7qeG7h+G7m+G6tuG7h8awxILhu6nhu4fhu7PGsOG6vOG7s8Wp4buHQ8aw4bq44buHQ8awa+G7s8aw4buH4bub4bq4xKnhu4d9xKlE4bud4bup4buHxKjhuqrEqcah4bupxKnhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4dC4buA4buH4bqoRGrhu4dHROG7kUPhu4dCw7Phu5tj4buHW8aw4bq44buHQ8awa+G7s8aw4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fGoeG7k0Thu4fhu5vGsEHhu7Phu4d5a+G7h+G7m+G7k0Thu4dDxrDhurjhu4dHROG7kUPhu4dCw7Phu5vhu4fhu7PGsOG7kUPhu4dD4bqq4buZ4buz4buH4buj4buRROG7h+G7s2tI4buHLeG7h8SoeeG7h+G7tEbEqeG7qULhu4fhu6Nu4buHQ8aw4bup4buH4buj4buRROG7h0dE4buRQ+G7h0PGsOG7k+G7s2Lhu4fEqeG7s8aw4buH4bud4bup4buH4bubxrBESMO54buz4buHeeG7qeG7s8aw4buHxrDhu7VsQ+G7h8aw4bu3xKnhu4fFqeG7qW3hu6nhu4fDvUHhu6nhu4fhu6PhurzhurThu7PFqeG7h8ah4bu34buzxanhu4fhu4Rr4bu14buHeMawROG7s8Wp4buHQ8awa+G7s8awYuG7h0JE4bqiQ+G7h0Phuqrhu5nhu7Phu4fhu6Phu5FE4buHxKnhu7PGsOG7h+G7m+G7t+G7h+G7o3Thu7Phu4fhu6tD4buH4buzxrDhu5FD4buHZ+G7h0Phu7Hhu7PGsOG7h8awROG6ouG7s8Wp4buH4bubw4pE4buHQ8awRMSp4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu6PEguG7qeG7h+G7s8awa2Lhu4fFqeG7t+G6rOG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4buEa+G7teG7h8O9a+G7s+G7h+G7s8Wp4bq8w4Lhu5vhu4fhu53hu7nhu7PFqeG7h8Wp4bupa+G7s8aw4buH4bubxrDhu6l04buz4buHQ8aww7Phu7PFqeG7h2Yt4buFYuG7h0Ns4bu14buH4buzc+G7s+G7h+G7m+G6tuG7s+G7h+KAnOG7o+G7rcSp4buH4bubxrDhu5Hhu7PigJ3hu4dDbOG7qeG7h2Hhu7Xhuqp54bud4buH4buaROG6rOG7h2bhu4NmZuG7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buH4buzxrDhurzhu4d54but4bubxrDhu4dC4buG4buH4bub4bq4xKnhu4fFqeG7qW3hu6nhu4fhu6Phu5FEY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurl9xKlE4bud4bup4buHxKjhuqrEqcah4bupxKnhu4fhu5vhu7fhu4fhu5vhurbhu4fGsMSC4bup4buH4bqqxILhu7PFqeG7h+G7m+G7hsSp4buH4buj4bup4buHQ+G7qXThuqxi4buH4bub4bu54buz4buHxKjhuqrFqeG7n+G7s0Phu6nhu7PEqeG7h8ahRMSC4bub4buH4bqsxrBt4bup4buHQ8aww7Phu7PFqeG7h2bhu4dD4bqq4buZ4buz4buH4bub4bu54buz4buHeWzhu6nhu4dD4bqq4bq84bqy4bub4buHxqDEqeG7h1nEqeG7s+G7h+G7hGvhu4fDneG7n0fhu6nhu5vhu7Xhu4dDxrDhu7Hhu4fDveG6suG7qeG7h+G7m+G7t+G7h+G7m+G6tuG7h8awxILhu6nhu4fhu4Thu6l0Q+G7h0Phu6l04bqs4buHxanhu6nhu5Hhu5vhu4fDveG6tuG7h2Hhu7Xhuqp54bud4buH4buaROG6rOG7h0LEqUThu4dnw63hu4fhu7Nvw73hu4fhu5vGsOG6tOG7h+G7o8OC4bup4buHQ+G6vuG7h3nhu5Phu7Phu4fhu6Nv4buzxanhu4fhuqhExKnhu7PFqeG7h+G6pOG7h8Od4bufR+G7qeG7m+G7teG7h+G7s2/DveG7h+G7heG7ieG7i8OtY+G7h1vhuqpESHXhu7Phu4dDxrDhuqDhu7PFqeG7h0PGsHThu4fFqeG7qeG6suG7qeG7h+G7o27hu4fhu51r4buzxrDhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buHeeG6tOG7qeG7h+G7m+G7t+G7h+G7m2rhu7PGsOG7h+G7m8aw4bu14buHfcSpROG7neG7qeG7h8So4bqqxKnGoeG7qcSpYuG7h8O9xIJD4buH4bubxrDhu6l04buz4buHQ8aww7Phu7PFqeG7h0PGsERIdEPhu4fhuqzGsMOJ4bub4buH4bub4bq4xKnhu4fhu6Ns4bup4buH4bud4bupw7rhu7Phu4fhu5rGsMO0ROG7h0pjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7ssaw4bq84buzxanhu4fhu5vGsOG6vMSp4buH4bud4bq+4buzxanhu4d5bOG7qeG7h+G6pOG7h+G7o+G7t2Lhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h8aww7TDveG7h8O9xILhu4fGoeG7t+G7s8Wp4buH4bujauG7h+G7msaww7RE4buHSuG7h3ls4bup4buHw73huqThu4fGsMSC4bup4buHb+G7s+G7h8O94bq+4buzxali4buHeMaw4bup4buH4buzdeG7s+G7h8ah4bu34buzxanhu4fhu6Nq4buH4buaxrDDtEThu4dK4buH4bub4bu34buH4bujbOG7qeG7h+G7neG7qcO64buz4buHQ+G7qXThuqzhu4dDw4nhu5vhu4d5a8O94buH4buzc+G7s+G7h+G7m+G6tuG7s+G7h+KAnOG7o+G7rcSp4buH4bubxrDhu5Hhu7PigJ3hu4dDxrDDiuG7h2bhu4d4xrDhu6nhu4dDREjDueG7s+G7h+G7ssaw4buZQ+G7h8agbeG7s+G7h+G7o27hu4fhu7PFqeG6vMOC4bub4buH4bud4bu54buzxanhu4dmLeG7heG7h+G7o2rhu7PGsOG7h8ahbOG7qeG7h+G7s8awa+G7h+G7o+G6vOG6tuG7s8Wp4buHeOG7qcO94buH4buE4bqg4buH4buj4but4bubxrDhu4dDxrB04buHxanhu6nhurLhu6nhu4fhu7Nvw73hu4dm4buD4buFaOG7hy3hu4fhu6PEguG7qeG7h0NESMO54buz4buH4buiw4rhu5vhu4dDbOG7qeG7h8ahbeG7s8Wp4buH4bueY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu7LFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G7osOK4bub4buH4bujbuG7h0PGsOG7kUPhu4fGoWzhu6nhu4dD4bqq4bq84bqy4bub4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+KAnOG7m8aw4bupdOG7s+G7h8ah4bup4buzxrDhu4fGoHlE4buf4buHfcSpw71E4bqqxKnhu6nigJ1i4buH4buEa+G7h+G7m2vhu7PFqeG7h+G7o8SpROG7h+G7o+G6suG7s+G7h8aw4bq24buz4buHeMaw4bup4buHw71r4buHYeG7teG6qnnhu53hu4fhu5pE4bqs4buH4buzb8O94buHZuG7g+G7heG7i+G7h+G6rMawbeG7qeG7h8ahcuG7h8aha+G7s8Wp4buH4bqq4bq04bup4buH4buE4bu54buzxanhu4fGoW3hu7PFqeG7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buH4buE4bux4buH4bujw7nhu4dDxrBExKnhu4fhu4Xhu4fhu6Ns4bup4buH4bud4bupw7rhu7Phu4fhu5vhurjEqeG7h+G7msaww7RE4buHSuG7h+G7o+G7t+G7h3lr4buHQ0RIw7nhu7Phu4fGr2vhu7Phu4c+ROG6ouG7m2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5xq/hu6nDuuG6rOG7h+G7heG7h0NESMO54buz4buH4buiw4rhu5vhu4dq4bqs4buH4buj4buNQ+G7h3nhuqLhu6nhu4fhu5vGsOG6tuG7qeG7h+G7hGvhu4fGsEHhu4fhu5vhu7fhu4fGoWvhu7Phu4fDveG6pOG7h0Phu6/hu4dC4bqiYuG7h0LEqeG7s8Wp4buHxrDhu6nDuuG6rOG7h2bhu4dDxrB04buHQ+G6quG7meG7s+G7h+G7m+G6pOG7qeG7h8O94bqkYuG7h8awxKnhu6nhu4fhu6PEguG7qeG7h+G7m8aw4bq24bup4buH4buj4bqg4bup4buH4bub4bqg4buzxanhu4dC4bu54buzxanhu4fhuqzGsOG7j+G7s8WpYuG7h0NESMO54buz4buH4buyxrDhu5lD4buHxqBt4buz4buH4bujw7nhu4d5xILhu4fhu7PGsOG7qXVE4buHeMaw4bu1beG7s8Wp4buHQ+G6quG6ouG7s8Wp4buH4buzxrDhurzhu7PFqeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4dbxrDhu7XDvcSpQuG7h8OdRHl54buf4bqq4buH4bqqw4Phu6nhu4fFqOG7s8SpxqHhuqpI4buH4bujdUThu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h0PGsMO54buHxanhu6nEkOG6rOG7h0NESMO54buz4buH4buiw4rhu5vhu4fFqeG7qcSp4buHQ2/hu7PFqeG7h+G7m2rhu5vGsOG7h8ah4bupw7pDY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurl94buA4buHw73hu6nDukPhu4fDvWvhu6nhu4fhu5vGsOG6tuG7qeG7h+G6rOG6quG7n0JC4bup4buzxali4buHQ+G7qeG7s8aw4buHQ8aw4buT4buz4buH4bubxrDhu6l04buz4buH4buj4buRROG7h+G7m8Sp4bu14buH4bub4bq4xKnhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buH4oCc4bubxrDhu6l04buz4buHxqHhu6nhu7PGsOG7h8ageUThu5/hu4d9xKnDvUThuqrEqeG7qeKAnWLhu4fhuqzGsMSQQ+G7h0PGsMOK4buHw6xp4buH4bub4buTROG7h0PGsOG6uOG7h3tj4buH4buc4bu1xKnhu7Phu4fhu6Nu4buHxanhuqbhu4fGsOG7ucSp4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu7LGsOG7mUPhu4fGoG3hu7Nj4buH4bua4bu34buHxqFt4buz4buHxanhuqZi4buH4buyxrDhu5lD4buHxqBt4buz4buH4buba+G7s8Wp4buHQ8aw4bup4buH4buj4buRROG7h+G7m2vhu7PFqeG7h8awxKlI4buH4buEa+G7h+G7o3Thu7Phu4fhuqzGsMSQQ+G7h+G7i2fhu4fhu5vhu5NE4buHQ8aw4bq44buHW8SpeETDvcSp4buHxKhCxKnhu7Phu7Xhu4fhu53DikPhu4fhu6Phu6nDucO94buH4buEa+G7teG7h8Wp4bu34bub4buHxrBw4bqs4buH4bub4bq4xKnhu4d4xrBE4buzxanhu4dDxrBr4buzxrDhu4d5a8O94buHxqHhu7fhu4dDxKlI4buHQ8aw4bq44buHw73huqDhu7Phu4fhu7Lhu59E4buf4bqq4buHQ0RIw7nhu7Phu4fhu6LDiuG7m+G7h+G7s8O04buzxanhu4dD4buK4buHQuG6ouG7h3lz4buz4buHZi3hu4Xhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7ssaw4buZQ+G7h8agbeG7s2Phu4fDncSCQ+G7h+G7m8aw4bupdOG7s+G7h0PGsMOz4buzxanhu4dHw4rhu7PFqeG7h+G7o2rhu7PFqeG7h+G7m8aw4bu14buH4bujbOG7qeG7h+G7neG7qcO64buz4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5rGsMO0ROG7h0pjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7ssaw4buC4buzxanhu4dDxrDhu5FD4buHxqFs4bup4buH4bub4bq4xKnhu4fEqOG6qsWp4buf4buzQ+G7qeG7s8Sp4buHxrDEqUjhu4fhu5vhurjEqeG7h0NESMO54buz4buH4buiw4rhu5vhu4fhu5vhu7fhu4dDxrDDueG7h0Jy4buHeWvhu4fhu6PEguG7s8Wp4buHeeG7gOG7m+G7h+G7o8O54buHxrBB4buH4buE4buA4bub4buH4bud4buZSOG7h+G7m8aw4bu14buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h0Phuqrhu5nhu7Phu4fhu6Phu5FE4buHQ+G7qXThuqzhu4dDxrDhu5/hu7Vj4buH4buyxrDhurzhu7PFqeG7h8awbkjhu4fhu5ttw73hu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h+G7hGvhu4dDxrDhurzhuqThu7PFqeG7h0PGsMOK4bub4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7o+G7qXVE4buHQ0RIw7pD4buH4buE4bq04bup4buHw71r4buHQ0RIw7nhu7Phu4d9xKlE4bud4bup4buHxKjhuqrEqcah4bupxKli4buHQ0RIw7nhu7Phu4fhu7LGsOG7mUPhu4fGoG3hu7Phu4fDvcSp4buzxanhu4d5bOG7qeG7h+G7m8aw4bu14buH4buzdeG7s+G7h8ah4bu34buzxanhu4fhu6Nq4buH4buaxrDDtEThu4dKYuG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu5vGsOG7qXThu7Phu4dDxrDDs+G7s8Wp4buH4buj4buN4bub4buHxqHhu6nDukPhu4fhu4Thu7Hhu4fhu6Phu6l1ROG7h+G7m8aw4buP4buzxanhu4fEqeG7qeG7h+G7nWrDveG7h+G7s8WpxrB24buHQ+G6suG7qeG7h+G7o27hu4dHbUjhu4fhuqrEqeG6qeG7h+G7m+G6tuG7s+G7h+KAnOG7o+G7rcSp4buH4bubxrDhu5Hhu7PigJ3hu4dh4bu14bqqeeG7neG7h+G7mkThuqzhu4dm4buDZmbhu4fDvcSp4buzxanhu4dDc+G7s+G7h+G7msaww7RE4buHSmPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxKhEQ8aw4bu14bqq4buB4bq5xq9r4buH4buyxalB4bub4buHxq/hu6l0RMOpL+G6rOG6uQ==

Hà Ngọc Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]