(vhds.baothanhhoa.vn) - Lễ khai mạc vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ (giờ Việt Nam), trên sân Al Bayt với sức chứa 60.000 chỗ ngồi.
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdw5NpM2/hu4vhuqPhu4kzw7Lhuq/DqTPhu7Lhu4/DusOz4bq5M8OJ4bundDM2NDY2ITNFeeG6ozPhu6Xhu4lnw6kz4bq74bqjM8O54bq1w6kzw7LEg+G7pykzb+G7heG7pTPhu43hu5fhu4kz4bul4buL4buFM8Os4buJ4buh4buJWy/hu4s1XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04buK4bq94bqj4bq5Ml3Dk2kzb+G7i+G6o+G7iTPDsuG6r8OpM8O9w7Thu43DrDPDqeG7i+G7p+G7jcOsM2/hu4Xhu6Uz4buy4buPw7rDs+G6uTPDieG7p3QzNjQ2NjPDueG7hzPhurnhu4lp4buNM8O64bqjM8O9xIPhu48zw7PFqcOpMzY1M8Os4buJcDN7w6zhu4lwM8Od4buJZ+G7pTPhu4zhuqPDsn0pM+G7pcO64buD4buNM8O54bqp4buNM+G6osOzM0XhuqPhu7fhu6Uzw73hu6Hhu4kzw7nhu6/DqTPDqeG7i+G7r+G6ozNhNDw0NDQzw6nhu4vhu6Mz4buNw6zGoeG7iTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnTDieG6o3Thu6Xhu4nhu4/hu40yXVvhu4nDssOsM8Opw7PhuqPDucO5JjLDqcOyw7ktdOG7i+G7j+G7peG7jzIzw7nhu6Xhu7fDs+G6vSYy4bq54buJw7l0w7PhuqPhu7chM2XDs+G7j8Opbygzw7LhuqPDusOs4buJ4buNLcOz4bq9w63hu6UhM+G6o+G7p+G7peG7jygzw7LhuqPDusOs4buJ4buNLcO64buJw6zhu4vhu6UhM+G6o+G7p+G7peG7jygz4buz4buJ4bq54bul4buLITPDoDQ0dOG7tSgyM+G7peG7ieG7pcOz4bq9JjLDk2kzb+G7i+G6o+G7iTPDsuG6r8OpM+G7suG7j8O6w7Phurkzw4nhu6d0MzY0NjYhM0V54bqjM+G7peG7iWfDqTPhurvhuqMzw7nhurXDqTPDssSD4bunKTNv4buF4bulM+G7jeG7l+G7iTPhu6Xhu4vhu4Uzw6zhu4nhu6Hhu4kz4buLauG7jeG7izPhurHhu43hu4szNTIzw7nDusOpJjIvL8Op4bq54buNPGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS82NjhhLzY1w6Hhurk0NTc5OTnDoeG7pTY0NcOgw7M1PG504bq9w6wyM+G6o8Oz4bulJjLDk2kzb+G7i+G6o+G7iTPDsuG6r8OpM+G7suG7j8O6w7Phurkzw4nhu6d0MzY0NjYhM0V54bqjM+G7peG7iWfDqTPhurvhuqMzw7nhurXDqTPDssSD4bunKTNv4buF4bulM+G7jeG7l+G7iTPhu6Xhu4vhu4Uzw6zhu4nhu6Hhu4kyM+G7s+G7ieG6ueG7peG7iyYyw6A0NDIz4bq54bqj4bul4bqjLXThu4vhu4/hu6Xhu48t4buPw7rhu4nDrOG7ieG7jeG6o8OzLcO5w7rDqSYy4buL4bul4buldMO5IS8vw6nhurnhu43hu4nDssOsPMO94buJ4bq94bul4buN4bqjw7J0w7Phu6fDuTzDveG7jS/hu6VhNjQv4bundMOz4buP4bqj4bq54bq94bq5L8OyeuG6ueG7icOpLzY0NjZfNTVfNjQvb+G7i+G6o+G7icOy4bqjw6nhu7Phu4/DusOz4bq5w6nhu6d0NjQ2NjxudOG6vcOsMjMvXcOTaTNv4buL4bqj4buJM8Oy4bqvw6kzw7nhu4cz4bq54buJaeG7jTPDuuG6ozPhu6XDuuG7g+G7jTPDueG6qeG7jTPhuqLDszNF4bqj4bu34bulPDN74buMw6zhu6fGoeG7jSEzw6zhu4/huqPDs31bL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu6Thu4vhur3hu48z4bulcDPDkuG6o8O6w6nhuqMzw6nhu6vhuqMz4buk4bqp4bu3M0XhuqPhu40z4buM4buL4bqjKTPDs2kzb+G7i+G6o+G7iTPDsuG6r8OpM8O54buHM8O64bqr4bulM8O6d8OpM8O6czPDueG6tcOpM8OyxIPhu6czw73EgzPDuXgz4bq54bup4buNw6wz4bul4buX4buJM+G6u+G6ozPDqeG7leG7jcOsM+G7jcOs4buLZzPDo+G7jeG7izPDucOj4buNw6wz4bq7aDPhu6Xhuq/hu48z4buN4buD4buNM8Oy4bub4bulM2V54bqjM+G7peG7iWfDqTPhuqnDsjPhu6Xhu4vhuqPhu43hu4spM+G7i2rhu43hu4sz4bqx4buN4buLM+G7i+G7j8SD4buN4buLM+G7pcO6w6Phu43DrDxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3igJzDk2kzb+G7i+G6o+G7iTPDsuG6r8OpM8ON4buIw43huqIz4buy4buPw7rDs+G6uTPDieG7p3Qzw7PEgzPDqeG7nzPhu4vhu5vhu4kzw6nhu4tsM8Oy4bub4bulM8OzYuG7jTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G6u3Dhu4kz4bq74buX4buJM8O94buh4buJM1XhuqPhu6XhuqPDujwzw4nhu4vFqeG7jcOsM+G7peG7leG7iTPDueG7hzPhurnGsOG7jcOsM+G7i+G7heG7pTNv4buL4bqxM+G7jeG6s+G7jcOsM+G6u2gz4bq74bqxw7IzZeG6seG7jzPhu4tq4buN4buLM+G6seG7jeG7izPhu43DrMSD4bu3M8OycjPDssSD4buNM+G7peG7i2Phu6Uz4bq74bqjM8O54bq1w6kzw7LEg+G7pykzb+G7heG7pTPhu43hu5fhu4kz4bul4buL4buFM8Os4buJ4buh4buJKTPDsuG6o+G7jcOsM+G6u+G7heG7jTPhu6Xhu4vhu5Xhu43DrDPhurvhu4lndDPhu4vDtOG6ozNlauG7jeG7iykz4buN4buL4bqp4buNM8Oj4buJM8Op4bux4buNw6wz4buN4buL4butM2/hu4ty4buJM+G6u2Lhu6czw6zhu4nhurHhu4kz4bq74bqr4bunM8Oy4bub4bulM8Opw6PDqeG7izPDueG7p+G7leG7jTPDueG7gSkzw7LhuqPhu43DrDPhurvhu4Xhu40z4buN4buL4buJZuG7pzPDqeG6scOyM+G7tcWpw6kzw6nhu4vhu48z4buN4buLeeG7jcOsM+G7jcOs4butcOG7iTPhu4vhuqnDsjPDsuG7mynigJ0z4bul4buLxIPhu43hu4szw73hu4nhu4Phu40zZeG6o+G7jTPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqTPhu6Xhu4nhu4Xhu6Uzw7Phu5s8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdw5NpM2/hu4vhuqPhu4kzw7Lhuq/DqTPhurl3M2/hu4nhu4Xhu40zw7nhu4czw6nDtTPDuXcz4bul4buL4bqjw7Izw6zhu4nhuqMzw6nhu6vhuqMz4buN4buL4buJZuG7pzPDqeG6ozPDueG6oDPhu4vEg+G7jcOsM+G6u2Lhu6cz4bul4buL4buFM8Os4buJ4buh4buJM+G7jeG7i+G7rTPDmuG7j2Vl4buJ4bq9M+G7suG7icOzw7Phu4nhuqPDssO5KTNO4bqjw7nhu4/hu40z4bq44bq9w7rhu6fDs+G7jzN7w5LhuqB9KTPhu43hu4vDtcOyM+G7jeG7i+G6r8OpM8OJw7Phur3huqPhu40zReG6o+G7jeG6ueG7ieG7pSkzw5nhur3huqPhu40zVOG6o+G7p8OzKTPhu4zhu4/DuuG6ozPDjeG6o+G7peG6veG7i+G7iSkzRcOz4bqjw6lvM+G6vOG7t+G6veG6uTNU4bq94bqjw7kpM07hu6fhu43DrG/hu4/hu49vM8Op4bur4bqjM2XhuqPhu40z4buN4buL4bqvw6kz4bq7auG7jeG7izPhurvDo8OyM+G7isSD4buNM1Xhu6fhu5fDqTNF4bukw5kzw73EgzPhu4zhu4nDqW/hu4kzw5Lhu4nhu43huqNuPDw8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJd4bq64bqp4bu3M8Op4bux4buNw6wzw7PEgzPhurvhu4lm4bunM+G6uWkz4buL4buJaOG7pzNv4buL4buJM8OyxIMz4buy4buPw7rDs+G6uTPDieG7p3QzNjQ2NjPDs8SDM8Os4buJ4bqx4buJM+G6u+G6q+G7pzPhu7XhuqMz4buL4buP4bqjM2Vjw6kz4buN4buL4bqr4bulM+G7pcO64buP4buNw6wzw7Nrw6nhu4szw7l4PDNV4bqj4bul4bqjw7oz4bq74bq3M3Thu4vhurHhu4kzw6nhu4vhu4kzw7rhuqMzw7nhu5cz4bul4buJZuG7jTNvw4Azw7Phu6nDqTPDs+G7g+G7jTPhurvhu4Xhu40zNjQ0M+G7pcOAM+G7psOZ4bq4KTPDs+G7oeG7jTPhu4vhu5/hu40zw7rhuqvhu6Uz4buN4buL4buJZuG7pzPDueG7jzPDveG7oeG7iTPhu6Xhu53hu43DrDPDqeG7i+G7iTN04buLxKkzw6nhu6vhuqMz4bul4bqr4bulM8Op4bqxM29BM+G7suG7j8O6w7Phurkzw4nhu6d0M+G7pcO64but4buhw6kzw6nhu5vhu43DrDPDs+G6r+G7iTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3DjGLhu40z4buN4buL4bqr4bulKTPDqcOjw6nhu4sz4bq74bqp4bu3Mzgz4buN4bqzw7IpM+G7jeG7reG7ocOpM+G7jMOs4bqjM8Op4buLbDNl4buTM8O64bqjMzU1KWEz4bulw4Az4bumw5nhurgz4bq7aDPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqSkz4bulw7rhu4/hu43DrDNv4buL4buJM2/hu4nhu43hu4szdOG7i8SpM+G7peG7nTPDqeG7i+G7r8OpM+G7suG7j8O6w7Phurkzw4nhu6d0MzY0NTgzw6nhu6vhuqMzRcO64bqjeuG7icOzM8OzxIMzNTkz4bulw4Az4bumw5nhurg8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdw53hu6Hhu4kz4bul4bqpw7Iz4buL4bun4bu34buF4bulM8OyxIMzVeG6o+G7peG6o8O6M+G6u+G6tzNl4buTM8O64bqjKTNvQTPhu7Lhu4/DusOz4bq5M8OJ4bundDPDs2Lhu40z4bq7YuG7pzPhu6Xhu4nhu4Phu40z4bq54buJaeG7jTPDuuG6ozPDvcSD4buPM8OyxrDhuqMz4bq64buV4buNw6wz4buNxIPhu7cpM+G7i+G7r+G6ozPhu4vhur/hu40zw7nhu4cz4bq7aDPDs+G6r+G7iTPhu43hu4vhu4lm4bunM+G6u+G7iWbhu6cz4bq7w6Phu43DrDPhu43hu4vhu6Ez4bulw7rhu4/hu43DrDPDs2vDqeG7izPDuXgz4buNw6zEg+G7tzPhu4vhu5vhu4kzZcO14buNw6wz4bq7w6Mzw7Phu6Hhu40z4buN4buL4bqr4bulM+G7i8SD4buN4buLM+G7peG7ieG7jeG7izxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu7Lhu4/DusOz4bq5M8OJ4bundDNV4bqj4bul4bqjw7ozNjQ2NjPDueG7hzPhurnhu4lp4buNM8O64bqjM+G7pXYz4buNw6zEg+G7tzM2NC81NTPhurvhu4Xhu40zNcOgLzU2M3s24bqhM+G7jcOsxIPhu7d9M8O94buh4buJM2E4M+G7pcO6Y+G7jTPhurvhuqvhu6c8M+G6uuG6qeG7tzPDqeG7seG7jcOsM8OzxIMzw73DtOG7jcOsM8Op4buL4bun4buNw6wzb+G7heG7pTPhu7Lhu4/DusOz4bq5M8OJ4bundDPhu43DrOG6teG7jTPhu43hu4vhuqvhu6Uz4bulw7rhu4/hu43DrDPDs2vDqeG7izPDuXg8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJd4bukw7pj4buNM+G6u+G6q+G7pzNv4buL4bqj4buJM8Oy4bqvw6kzw7JyM8OyxIPhu40zw6nhu4vhu48z4buy4buPw7rDs+G6uTPDieG7p3QzNjQ2NjPDueG7hzPhurnhu4lp4buNM8O64bqjM8O9xIPhu48zw7PFqcOpMzY3M8Os4buJcDN74bul4buL4bq94buPM8Os4buJcDPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7J9M8Os4buJeeG6ozPDqeG7i+G7qzPhu43hu4vEgzNV4bqj4bul4bqjw7ozw73EgzPhurzDqeG7p+G6o+G6ueG7j8O6PFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG6ouG7p+G7peG7i+G7j8O6Ml3hu6Thu4vhur3hu48z4buk4buk4bu0w53hu4xbL3Rd

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]