(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Thiệu Hóa đã tạo nên những bước đột phá, có sự khác biệt rõ rệt về kết cấu hạ tầng.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4buvxINh4bqpV+G6rSbhuqtXw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G6qcOp4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqt4buHxINX4buKw6PEg2Hhu4lXw4NiJMavL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qMOMJOG7iVfDo+G7geG6qVdZWFfhuqk74bqtV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+G7rcOjbuG7geG6qeG6o1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G6rWsgV+G7i8SDN+G7iVdJ4buJ4bq5IFfhuqPEgyRX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfhuq3hu4fEg8OaV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhu4rDo8SDYeG7iVfDg2IkVzE6V+G7iybhuqtX4bqpN+G6qVfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1cibuG7hyBXMeG6veG7i1dow6Mlw5pXIGJXw6zDslfhuqXDoyUgVyLEg2Hhu4tXw61lV8OtYeG7i1fDtTlX4bqlOOG7i1cgPuG7iVfDoyZX4buLe+G6qeG6o8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu0I+G7smjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWeG7tC9Z4bu2WDBZWVjhu7Y9w50j4buLw53hu7bhu7TDneG6p0AtWeG7tD0ww51YI8Od4buy4buyWeG7iz3hu7bhu7jhu7Qj4bqnWMOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVuG7r8SDYeG6qVfhuq0m4bqrV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhuqnDqeG6qeG6o1fhu4vDo8Op4bqpV+G6reG7h8SDV+G7isOjxINh4buJV8ODYiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tCPhu7JWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jhu4rhuqsq4bqpV8Oj4buJ4buTYeG6qVcxOlfDo+G7ieG7k1cx4bq94bqp4bqjV8Oj4buB4bqpVz3DmVnhu7JYV+G7i8ahVzHhurvhuqnhuqNXIMOj4bqrV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6qOG7iuG6rMOaV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVzFiV+G6qeG6o+G7ieG6u+G6qVfhuqfDsiBXw6Phu4nhu5NXMeG6veG6qeG6o1fhu4vDs1fhuqjDozzhuqlXMDzhuqlXIMOjxIM44bqtV0BYw5ojw51Qw5lX4buKw7NXICUgV+G6qeG6o+G7ieG6u+G6qVfhuqfDsiBX4buLw6rhuqnhuqNXw6Phu4Vow5pXw6Phu4nhu5Nh4bqpVzE6V+G6rWZXw63hur3huqnhuqPDmlfhuqnDo8OyJFfDtSpXIjdX4buLw6nhuqnhuqNXw6NiJFfhuqN74bqpV1lZWFfhuqXhuq1XMW7hu4PhuqnhuqNX4bqnxIM34bqpV+G7kTpXw7UqV+G7i8OtayBX4buROsOaV+G6o3vhuqlXw51ZWFfhuqXhuq1XMW7hu4PhuqnhuqNX4buLw61rIFfhu4vDo8Op4bqpV8O1KlfhuqfEgzfhuqlX4buLw6PDqeG6qcOaV+G6o3vhuqlX4buyWFhX4bql4bqtVzFu4buD4bqp4bqjV+G6qeG6o2VX4buRYuG6rcOaV+G6o3vhuqlX4bu0WFhX4bql4bqtVzFu4buD4bqp4bqjV+G6o8SDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjV+G6qeG6vcSDVzHhurvhuqnhuqPigKbGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7Lhu7Jo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DnVnhu7QvWeG7tlgwWVlZWFhZ4bu04buLw53DneG7uOG7tsOd4bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4bue4buy4bu0w51WVyThuqfhu4vhu55W4buvxINh4bqpV+G6rSbhuqtXw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G6qcOp4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqt4buHxINX4buKw6PEg2Hhu4lXw4NiJFZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buy4buyVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4bqow6PEgznhu4lX4buLxIM34buJVyDDo+G6r1fDoyZX4buLe+G6qeG6o1dmVyAlIFfhuqfhurXhuqnDo1fDtcOyIFfhuqXDoyUgVyBt4bqp4bqjVyBiVyJu4buHIFdow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuq0m4bqpw6NX4bqtNsOaV+G7iybhuqtXMcSDOeG7iVfhuqXEg2HhuqlX4buLw6Phu4l94bqpV+G6p+G7hcSDVyDDo+G6q1fhuqjDozzhuqlXMDzhuqlXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlxIPhuqnDo1fhu4s4Vy1X4buROlfDo+G6vcSDw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7Lhu7Jo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DnVnhu7QvWeG7tlgwWVlZWFlYw53hu4vhu7RZw53hu7Thu7LhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu57DneG7uFlWVyThuqfhu4vhu55W4buvxINh4bqpV+G6rSbhuqtXw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G6qcOp4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqt4buHxINX4buKw6PEg2Hhu4lXw4NiJFZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buy4buyVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4buKw6PhurdX4buLw60+4bqpV+G7isOjxINh4buJV8ODYiRXMSThuqnhuqNX4bqjPmhXw63EqeG7i1fDo+G6qyrhuqlX4buLw6Mq4bqpw6NXw7XEg2EgV+G6pyXhu4tXMSVXw7XhurMkV8Ojw6jDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tuG7suG7smjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWeG7tC9Z4bu2WDBZWVlYWOG7suG7tuG7i8OdIz3hu7bhu7jhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu57hu7RZ4bu4Vlck4bqn4buL4bueVuG7r8SDYeG6qVfhuq0m4bqrV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhuqnDqeG6qeG6o1fhu4vDo8Op4bqpV+G6reG7h8SDV+G7isOjxINh4buJV8ODYiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tuG7suG7slZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG6rOG6veG7i1fhuqNiIFfhu4vDo+G6t1fhu4vDrT7huqlX4buKw6PEg2Hhu4lXw4NiJFfDo8Op4bqtV+G6qSThu5PDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tuG7suG7smjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWeG7tC9Z4bu2WDBZWVlYWcOd4buy4buL4bu4WeG7tiM94bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4bue4buyQCNWVyThuqfhu4vhu55W4buvxINh4bqpV+G6rSbhuqtXw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G6qcOp4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqt4buHxINX4buKw6PEg2Hhu4lXw4NiJFZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buy4buyVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4butw6nhuqnhuqNXw6xmV+G7kTpX4buKw6PEg2Hhu4lXw5V94bqpVzFu4buFIFcxe+G7iVfhu4tuV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6pcOjJOG6qeG6o1fhu4vDrSThuqnhuqPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tuG7suG7smjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWeG7tC9Z4bu2WDBZWVlYWeG7sj3hu4vhu7Lhu7Lhu7jhu7ZA4bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4bueI+G7uOG7uFZXJOG6p+G7i+G7nlbhu6/Eg2HhuqlX4bqtJuG6q1fDo+G7ieG7k2HhuqlX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfhuq3hu4fEg1fhu4rDo8SDYeG7iVfDg2IkVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7bhu7Lhu7JWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jhuqjDo8SDOeG7iVfDoybhuqnhuqNX4bqtayBXIMOp4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NXZlfhu5E6V+G7isOjxINh4buJV+G7isOt4buJ4bqp4bqjVzFu4buFIFcxe+G7iVfhu4tuV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7Lhu7Jo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DnVnhu7QvWeG7tlgwWVlZWFnhu7bhu7bhu4vDnT3hu7bhu7bhu7ThuqdYw5nDomjhuqNTw63hu55A4bu04bu2Vlck4bqn4buL4bueVuG7r8SDYeG6qVfhuq0m4bqrV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhuqnDqeG6qeG6o1fhu4vDo8Op4bqpV+G6reG7h8SDV+G7isOjxINh4buJV8ODYiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tuG7suG7slZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG6qMOjxIM54buJV+G7i+G7ieG7kzjhuqlXMW7hu4PhuqnhuqNXMTpXMW7hu4UgVyDDo+G6s+G6qcOjV+G7i8OtJOG6qeG6o1fhu4vDozLhuqtX4buLxIM34buJVyDDo+G6r1fDrCXhuqnhuqNXLVfhu5Ek4bqpw6NXLVfDrCYgw6NXLVcxNGjDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tuG7suG7smjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWeG7tC9Z4bu2WDBZWVlY4buy4buyw53hu4sj4buyQFgj4bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4buePVnDnVZXJOG6p+G7i+G7nlbhu6/Eg2HhuqlX4bqtJuG6q1fDo+G7ieG7k2HhuqlX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfhuq3hu4fEg1fhu4rDo8SDYeG7iVfDg2IkVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7bhu7Lhu7JWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jhu7Eu4bqp4bqjV+G6qeG6o+G7ieG6u+G6qVfDteG6ueG6qVfDo+G6v1fhu4vDreG7hVcgbCRX4bqow6MqV+G6qW7hu4cgw5pXMWLhuqnhuqNX4bqjYmhX4buLw7NX4bqow6M84bqpVzA84bqpw5pX4bqow6MqV8O1O+G6qVfDo2IkV+G7i8SDw6Hhu4lX4bqlw6Phu4lX4bu0w5pX4buLw6PhurdX4buLw60+4bqpV+G7isOjxINh4buJV8ODYiRXMW7hu4UgVzF74buJV+G7i25X4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqlw6Mk4bqp4bqjV+G7i8OtJOG6qeG6o8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu24buy4buyaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw51Z4bu0L1nhu7ZYMFlZWVjhu7LDnUDhu4s9QOG7uFjhu7ThuqdYw5nDomjhuqNTw63hu57DneG7uFhWVyThuqfhu4vhu55W4buvxINh4bqpV+G6rSbhuqtXw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G6qcOp4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqt4buHxINX4buKw6PEg2Hhu4lXw4NiJFZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buy4buyVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buow4Phu4nhu5Nh4bqpVyBt4bqp4bqjVzE6V2nhu4nhu5NXw6PhuqsmIMOjVzFu4buFIFfDncOZ4buyWVhXw6MkVyA84buTV+G7i8Ot4bq74bqp4bqjVyAlIFfhuqfhuqsmxINXw7UqV+G6p8SDN+G6qVfhuqU44buLV8OsP+G6qVfhu5Hhu4k+4buLV8O14buHxINXICUgVzDhuqsk4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2FoV+G6oyzhuqlXw7Xhu4fEg1ciJOG6q1fhu4vEgzfhu4lXw6w/4bqpV2jDo1vhuq1XIMOj4bqrV+G6qcOp4bqp4bqjVzA84bqpw5lXdjjhuqlX4bqpJOG7k8OaV+G7i8Oj4buJV+G6qcOjfWhXIuG6seG6qcOjV2nhu4k84bqpVzF74buJV+G6qeG6o27hu4PEg1fhu4vhuqsq4bqpV8Oj4buJ4buTYeG6qVcxJuG7i1fhu7Thu7jDmuG7tsOa4buLw63Eg2Hhu4lXMeG6u+G6qeG6oy/huqnhuqNu4buDxIPDmlfhu4s74bqp4bqjV+G6oz5oV+G7ssOa4bu0QFfhuqd74bqpV+G6qTvhuq1Xw51YWVnDmVfhu4rhurNX4bqnYVfDo+G6vVfhuqnhuqPDo8Oo4bqrV+G6o8SDP+G6rVfhu5Hhu4nhurnhuqnhuqNXIMOj4bqzVyBj4bqpV8Odw5pZ4bu4UMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu24buy4buyaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw51Z4bu0L1nhu7ZYMFlZWVjhu7JYw53hu4vhu7Thu7RYI8Od4bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4bueIz0jVlck4bqn4buL4bueVuG7r8SDYeG6qVfhuq0m4bqrV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhuqnDqeG6qeG6o1fhu4vDo8Op4bqpV+G6reG7h8SDV+G7isOjxINh4buJV8ODYiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tuG7suG7slZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qMOD4buJ4buTYeG6qVcgYlfDneG7tC/DneG7tFfhu5E6VzEm4buLVyDDo+G7iVvhuqlX4bqo4buK4bqsw5pXWVfhu5E6VzEm4buLV+G6qOG7iuG6rFfhuqk84bqp4bqjVyAk4bqrw5lXw4NhV+G7i8Oj4bq54bqp4bqjVyDDo+G6r+G6qcOjV+G7i8Ot4bq3V+G7i8OzV8Oj4buJ4buTYeG6qVcxOOG6qVcg4buBV8OsZlcxbuG7hSBX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4buLw63huqvhuqnhuqNXw6wmIMOjV8O14buP4bqp4bqjV+G6rSbhuqnDo8OZV+G6qOG6oyrhu5NXWeG7ti3DnS3DnVjDncOdw5pXSMOjYlfhu4rDo2xX4buLbuG7h+G6qeG6o1fhu4rDo27hu4PhuqnhuqNX4buLw63DsiBX4butw6Phuq/huqnDo1dow6NsV0jDoybhuq1X4bux4bqx4bqpw6NX4bqsxIPhuqnDo1cxOlfhuqXhu5lXSeG7ieG7kzjhu4tXMeG6t+G6qcOjV8OdWOG7ti9Jdi3hu4rhu4rhuqNXIMOp4bqp4bqjV+G6qcOjfeG6qVfDo+G7ieG7k2HhuqlX4buKw6PEg2Hhu4lXw4NiJFcxJuG7i1cgw6Phu4lb4bqpV+G6qcOp4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqt4buHxINX4bqpO+G6rVfDnVjDnVjDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu53hu4nhu4vDo+G6q8OtVuG7qEnhu4nhurkgV8ODbuG7geG6qeG6o8avL2jhu6g=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]