(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua do tình hình dịch bệnh phức tạp, phiên “Chợ nhỏ an lành” do nhóm sản xuất xanh, sạch của Thanh Hóa tổ chức phải tạm hoãn. Ngày 3-4-2022 phiên chợ được tổ chức trở lại với nhiều nét mới thu hút đông đảo khách đến xem và mua sắm
4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7puG7hMOg4bqhNOG6peG7rOKAnOG7qcOg4buB4bus4bqlw6Bi4busQOG6peG7rOG6tT3huqXDoOKAneG7pC/DoFbhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFw4AgQF3hu7Dhu6ZJw6Dhur/huqHhu6zDoeG6oUDhuqXhu6xmw61A4busXeG6p+G7rGnDo+G6pcOg4busw6DDo+G6pcOg4busXcSDW8Og4busfTfhuqXDoOG7rOG7hcOgbFvhu6xpJOG7hVPhu6zhu4XDoOG6oTThuqXhu6zigJzhu6nDoOG7geG7rOG6pcOgYuG7rEDhuqXhu6zhurU94bqlw6DigJ3hu6xd4bqn4bus4bqlw6Dhuq3DouG7rGgl4bql4bus4buPw60oaeG7rOG7j0DhuqXDoFPhu6xoJFvDoOG7rFvEqUDhu6xJw6BA4bqlw6Dhu6zDgOG6rUDhu6xp4bq54busW8OgbFvhu6zhu4XDoCXhuqHhu6xpJMOi4busw6Dhuqcq4bqlVOG7rOG6pMOhPcO14busWC1ZLVfhu65XV+G7rOG7hcOg4bqhNOG6peG7rFvDoOG7geG7rCJr4buBW+G7rGnhurnhu6xbw6BsW+G7rGln4buH4bus4bq1JOG6oeG7rMOyw6rhuqHhu6zhuqXDoOG6oTbDreG7rOG6pTBp4busw6LDquG6oeG7rGnDoMOt4busw6DDrGnhu6wiZOG6pcOh4busIiXhuqfhu6zhurPDoCNbw6Dhu6wiNeG6peG7rOG7jyDDouG7rMOyPeG7rMOiw61A4busaD/DouG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6ThuqHDosOh4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG6oeG7qSDhuqVpIGfhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sOG7jeG6oV1pw6BR4bus4bu24buu4buu4buF4buPUuG7rMOgIOG6ocOhw6BpUeG7rMOdWFjhu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy9bXeG6pVR9QOG6p2nDoEDhuqXDoMOg4bqnQFTDsuG6pS9dIGjhurNp4bqn4buFL+G6pSDhu41oL1dXVlkvVuG7uOG7tF1Y4buu4bu4w51Ww51ZaeG7uFlXw51Y4bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5pZw51W4buw4busQOG6tWnhu5rhu7Dhu4TDoOG6oTThuqXhu6zigJzhu6nDoOG7geG7rOG6pcOgYuG7rEDhuqXhu6zhurU94bqlw6DigJ3hu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buu4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7DDnVhY4buw4busL+G7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6bhu7E7W+G7rGlna+G6pcOh4busW8SpQOG7rOKAnOG7qcOg4buB4bus4bqlw6Bi4busQOG6peG7rOG6tT3huqXDoOKAneG7rOG6tT3hu6xobuG7rGnDoEDDouG7rMOh4bqhQOG7rFvEqUDhu6xd4bqnQOG6pcOg4bus4bqlw6HDoOG6oTfhu4VT4busw6DDqeG7rGgl4bql4bus4buPw60oaeG7rFvDoMOtw7U04bql4busw7I24busWyNb4busaCXhuqXhu6zhu4XDoD7DouG7rGlnw63DtTbhuqXhu6xpw6DEkeG6pcOh4busw6Dhuqc7W+G7rFvhuq3hu6zhuqXDocOtZeG6peG7rMOhxJFb4busaW3hu6xpw6DhuqE04bql4bus4bqlw6DhuqE04bqlVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6ThuqHDosOh4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG6oeG7qSDhuqVpIGfhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sOG7jeG6oV1pw6BR4bus4bu24buu4buu4buF4buPUuG7rMOgIOG6ocOhw6BpUeG7rMOdWFjhu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy9bXeG6pVR9QOG6p2nDoEDhuqXDoMOg4bqnQFTDsuG6pS9dIGjhurNp4bqn4buFL+G6pSDhu41oL1dXVlkvV1bhu65dVuG7ruG7uFjhu7bhu65YaeG7uFdY4bu2VuG6teG7rlThurfhu4XDoVBn4bua4buy4bu2WOG7sOG7rEDhurVp4bua4buw4buEw6DhuqE04bql4bus4oCc4bupw6Dhu4Hhu6zhuqXDoGLhu6xA4bql4bus4bq1PeG6pcOg4oCd4buw4bus4buN4bqhXWnDoOG7muG7sOG7tuG7ruG7ruG7sOG7rMOgIOG6ocOhw6Bp4bua4buww51YWOG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4buxIcO14bus4bq1PeG7rOG7hcOg4bqhNOG6peG7rFvDoOG7geG7rGnDoGzhu6zhu7bhu6wia+G7gVvhu6xp4bq54busW8OgbFtU4bus4bq0KeG6peG7rOG6pT3DteG7rFvhuq3hu6xobuG7rGnDoEDDouG7rMOh4bqhQOG7rFvEqUDhu6zhuqXDoOG6oTbDreG7rF3huqdA4bqlw6Dhu6zhuqXDocOg4bqhN+G7heG7rGlnNOG6peG7rGnhuqc94bql4busZsOtxJFb4busw7LDquG6oeG7rFjDneG7rMOh4bqhQOG6peG7rMOgPeG6pcOh4busaWdr4bqlw6Hhu6x9PcO14busaCXhuqXhu6zhu4XDoD7DolThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7DhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tuG7ruG7ruG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zDnVhX4buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XV1ZZL1bhu7jhu7RdWOG7ruG7uMOdV8Od4bu2aVjhu7Lhu7hY4bu44bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5rhu7jhu7bhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG7hMOg4bqhNOG6peG7rOKAnOG7qcOg4buB4bus4bqlw6Bi4busQOG6peG7rOG6tT3huqXDoOKAneG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sMOdWFfhu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu6lA4buFaeG6oeG6p+G6peG7sOG7pkgl4bql4bus4buFw6A+w6Lhu6xpJOG6oeG7rFvDoOG7geG7rGcoaeG7rCJA4busXSThuqXDoVPhu6zhu4XDoOG6p+G6pcOh4bus4buFw6DDrFPhu6xpZ+G6p+G6pcOh4busIuG6reG7rGk84buF4busaWfDreG6pcOh4busW8OgxKnhu6zDtTXDreG7rMOyPeG6p+G7rOG6pcOg4bqtw6Lhu6xoJeG6peG7rOG7hcOgPsOi4busacOgblvhu6zhu4XDoD7DolPhu6zDouG7leG7rOG7hcOgPsOi4busW+G6reG7rOG6pcOhw61l4bql4busw6HEkVvhu6xpw6DhuqE04bql4bus4bqlw6DhuqE04bqlVFRU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4bus4buy4buu4buu4buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XV1ZZL1dW4buuXVbhu67hu7hZ4buuVllp4bu4w53hu7bhu7Thu7bhurXhu65U4bq34buFw6FQZ+G7mlbhu67hu7bhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG7hMOg4bqhNOG6peG7rOKAnOG7qcOg4buB4bus4bqlw6Bi4busQOG6peG7rOG6tT3huqXDoOKAneG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sOG7suG7ruG7ruG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4bupI1vhu6x9JOG6peG7rOG6pcOgYuG7rMOgPeG6p+G7rMOgbOG6pcOh4busW8Og4bqr4bql4busw6LDrUDhu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6xoJeG6peG7rOG7hcOgPsOi4busw7U0w63hu6xpw6DhuqNbw6BU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu6lA4buFaeG6oeG6p+G6peG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4busw51YWOG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1dWWS9XVuG7rl1WVuG7ruG7rllXWGlY4bu2w51ZVuG6teG7rlThurfhu4XDoVBn4bua4buy4bu24buu4buw4busQOG6tWnhu5rhu7Dhu4TDoOG6oTThuqXhu6zigJzhu6nDoOG7geG7rOG6pcOgYuG7rEDhuqXhu6zhurU94bqlw6DigJ3hu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buu4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7DDnVhY4buw4busL+G7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6bhu6nDoMSD4bus4buEw6Akw6Lhu6xJw6DEg+G7rMah4bqlw6Dhu6zhuqTDoeG6q1tT4busw4HhuqEjw6Lhu6wixJFb4bus4bupZOG6pcOh4busacO14busSeG6pMOAw4Dhu6xpw6BuW+G7rOG7hcOgPsOi4bus4bqkw6Ah4bql4busw4A8w61T4busaeG6r+G6pcOg4busw4A94bus4bqkQMOi4busLeG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rOG7jyHDteG7rF1u4bqlw6Hhu6zhuqU04bql4busacOga+G6veG6pcOh4busw6DhuqE3w63hu6xbI+G7rGlnP8Oi4bus4bqzw6Dhuqfhu6zDkmrhu6zhu7Ek4bqhU+G7rFvDoOG6p+G7rH3huqE1aVHhu6zigJzhu7Ehw7Xhu6zhurU94busXcSD4buF4busIjjhu6xbI1vhu6xd4bqnQOG6pcOg4bus4bqlw6HDoOG6oTfhu4Xhu6zDosOq4bqh4busw6HhuqFA4bqn4bus4bq1a8OtU+G7rMOg4bqrW+G7rMOgYuG6oeG7rOG6s+G6oeG6pcOg4bus4bqlw6HDoOG6oTfDouG7rOG6tXvhuqXhu6zhuqXDoEDDrVPhu6wiZeG6pcOh4busacOg4bq/4bqh4busW2rhuqXDoeG7rOG6tT3hu6xbI1vDoOG7rCI44busXeG6p0DhuqXDoOG7rOG6pcOhw6DhuqE34buF4busZsOtJeG6pcOh4busfSPhu6xnw6nhuqXDoeG7rGcq4bqh4busaCXhuqXhu6zhu4XDoD7DouG7rCI14bql4bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busaeG6oTTDreG7rF3hu4vhuqXDoeKAnVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7DhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tOG7suG7tOG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zhu7Lhu67hu67hu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy9bXeG6pVR9QOG6p2nDoEDhuqXDoMOg4bqnQFTDsuG6pS9dIGjhurNp4bqn4buFL+G6pSDhu41oL1dXVlkvV1bhu65dVuG7ruG7uFnhu67DneG7rmlZV+G7uOG7rlfhurXhu65U4bq34buFw6FQZ+G7muG7tFfhu7bhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG7hMOg4bqhNOG6peG7rOKAnOG7qcOg4buB4bus4bqlw6Bi4busQOG6peG7rOG6tT3huqXDoOKAneG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7Thu7Lhu7Thu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sOG7suG7ruG7ruG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4bupw6DEg+G7rOG6tDThu6xJw6DEg+G7rMOAPVPhu6zhurPDoCNbw6Dhu6zDoD3huqXDoeG7rFvDoOG6p+G7rH3huqE1aVHhu6zigJzhu4TDoOG6oTThuqXhu6xbw6Dhu4Hhu6zhurPDoGThuqXDoeG7rGXhuqXhu6w94bqnU+G7rOG6pSPhuqfhu6zhuqXDoOG6oTdp4bus4bqlw6Br4bqlw6Hhu6zDsnvhuqXhu6xnKGnhu6zDssOt4bqhU+G7rMOiO2nhu6zDoD3huqXDoeG7rH09w7Xhu6x9I+G6peG7rGcoaeG7rFvDoChp4bus4bq1a+G7geG6pcOhU+G7rCJr4buBW+G7rFsl4busw6HhuqFA4busIsOj4bqlw6Dhu6xpZOG6oeG7rGnhuqHhuqXhu6xd4buL4bqlw6Hhu7BU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4bus4buy4buu4buu4buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XV1ZZL1dW4buuXVbhu67hu7hZVljhu7RpVuG7uOG7uMOd4bu44bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5rhu7Lhu7LDneG7sOG7rEDhurVp4bua4buw4buEw6DhuqE04bql4bus4oCc4bupw6Dhu4Hhu6zhuqXDoGLhu6xA4bql4bus4bq1PeG6pcOg4oCd4buw4bus4buN4bqhXWnDoOG7muG7sOG7tuG7ruG7ruG7sOG7rMOgIOG6ocOhw6Bp4bua4buw4buy4buu4buu4buw4busL+G7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6bhu6nDoOG7geG7rOG6pcOgYuG7rFtq4bqlw6Hhu6xp4bq54busW8OgbFvhu6xpw6A0w6Lhu6xbI1vhu6zDoOG6pyRp4busIsOp4bqlw6Hhu6zDssOt4bqh4busW8Og4bq94bqhU+G7rMOh4bqhJeG6oeG7rGln4bqj4bus4bq1PeG6pcOg4busw6Ik4bqlw6BU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4busw51YWOG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1dWWS9XVuG7rl1W4buu4bu4WVdXWGnhu7bhu7bhu7bhu7RX4bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5pZV+G7sOG7rEDhurVp4bua4buw4buEw6DhuqE04bql4bus4oCc4bupw6Dhu4Hhu6zhuqXDoGLhu6xA4bql4bus4bq1PeG6pcOg4oCd4buw4bus4buN4bqhXWnDoOG7muG7sOG7tuG7ruG7ruG7sOG7rMOgIOG6ocOhw6Bp4bua4buww51YWOG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bumROG6pcOh4bus4bq0NOG7rMOC4bqh4bqlw6Dhu6zhu6lr4bq94bqlw6FT4bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busImXhuqXDoeG7rGgj4bqlw6Hhu6zhurU84buF4bus4oCc4bupw6Dhu4Hhu6zhuqXDoGLhu6xA4bql4bus4bq1PeG6pcOg4oCd4busW8Og4bqn4busfeG6oTVpUeG7rOKAnMOSw6rhuqHhu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6xd4bqnQOG6pcOg4bus4bqlw6HDoOG6oTThu4Xhu6xpZzJT4busw6LDquG6oeG7rGdA4busIuG6v+G6oeG7rGnDoMOj4bus4bqz4bqh4bqlw6Dhu6zhu4XDoOG6o+G7rFvDoOG6p+G7rGbDrSXhuqXDoeG7rH0j4busW+G6qeG6peG7rMOgJOG6peG7rFvDoDXhu6zDssOj4busw7I8w7VT4busw7LhuqE3W+G7rGnhurnhu6xbw6BsW+G7rOG6pcOgw7PhuqXDoeG7rH3DreG6ueG6oeG7rMOh4bqhQOG6p+G7rOG6tWvDreG7rGnDoGvhur3huqXDoeG7rMOiJOG6oeG7rGnDoDXhu6zhuqU9w7Xhu6zhurU94busXcSD4buF4busacSRaeG7rCI44busWyNb4busaCXhuqXhu6zhu4XDoD7DouG7rOKAnOG7j0DhuqXDoOKAneG7rCI14bql4busw6Ep4bql4busw6Dhur3huqXhu6zDssOq4bqh4bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busaeG6oTTDreG7rF3hu4vhuqXDoVThu6xJw6Dhur/huqHhu6zDoeG6oUDhuqXhu6xpw6rhuqHhu6zigJzhu6nDoOG7geG7rOG6pcOgYuG7rEDhuqXhu6zhurU94bqlw6DigJ3hu6xoM+G7rGnhuqE14buF4busaeG7iVvhu6wia+G7gVvhu6xp4bq54busW8OgbFvhu6xpJOG6oeG7rOG6pcOgw7PhuqXDoeG7rOG6tTnhu6zDoMOp4bqhU+G7rCLhuqE4w6Lhu6xdw63hu6zhurXEg1vDoOG7rMOgKOG7heG7rF174bql4bus4buH4busScOgQOG6pcOg4busw4Dhuq1A4busw6Hhuq3hu4Xhu6zhu4XDoCnhuqXhu6zhu4XDoCNp4busaWfhuqE44bql4bus4buPw63hu6zDoGvDquG6pcOh4busaeG6oTTDreG7rF3hu4vhuqXDoeG7rOG7j0DhuqXDoOG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6xdw63hu6zhurPDoCNbw6Dhu6zDsj3hu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6xp4bqhNMOt4busXeG7i+G6pcOh4oCd4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu5fDrWnDoOG6p2fhu7Dhu6bDkiHhuqXhu6zhu5fhuqXDoOG7pC/hu4Xhu6Y=

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]