(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau gần 30 năm kể từ ngày thành lập, các hộ dân tại Xa Mang, bản biên giới đặc biệt khó khăn của xã Sơn Điện (Quan Sơn) vỡ òa niềm vui khi được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia. Điện về, người dân có thêm hy vọng cuộc sống bớt nghèo, bớt khổ.
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4buXPDsyxqDhur86xqDhur/EgzzGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqDhu7Thu6YyxqAyKCnDqDPGoOG7hlXGoHZVMijDlS8p4bucw5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDuSNV4bu44buWw5ThuqZV4bqpxqAoWDLGoOG7nuG7msagMsavMcagICzGoOG6reG6ucagMijDmeG7g8ag4bqtKcOZMinGoDBZ4bq1T8ag4bu2w5rhu7bGoCnDoMag4bu4VjLGoOG6reG7pDzGoOG7hlXGoHZVMihPxqDhu7Thu6YyxqDhu7Q8JjLGoCg8xIM8xqBA4buw4bu2xqDhu7Q8O+G6rcagICk0xqAgKcavMsag4bu2ZFXGoOG7h8WoxqDhuqbDozLGoOG7lzw7Msag4buMw4LhuqlVMsag4bqmw6My4buOxqDhur/hurPGoDVVxqAyPDoxxqDhur/huqk8xqAgKTzGoEBl4bqx4bu2xqDhuqfhur3GoOG7uGMyKMagMijhuqnDoTLGoEA8OzLGoDBlxIM8xqDDouG6qWHhu7bGoCg8VcOTxqDhu5c8OzLGoOG6vzpPxqAyKGXhuq88xqDhu7hWMsag4bu2NMag4bqtKSYxxqAp4buDxqDhur82MijGoOG7tuG6qcOg4bu2xqDhuqdhMijGoOG7tMSD4bqtxqAyKCnDqDNPxqDhu7TEg+G6rcagICnhuqHDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bu44bqtKeG6qTHhu7TGoDzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBS4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQ4bui4bue4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7nuG7muG7oi/hu5xSUuG7uOG7oOG7nOG7oFBT4bucUuG6rVPhu6Dhu6Dhu5xSMOG7msOTIuG6tShM4bql4buK4bue4buc4bui4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG7lzw7Msag4bq/Osag4bq/xIM8xqAyKGXhuq88xqDhu7hWMsag4bu04bumMsagMigpw6gzxqDhu4ZVxqB2VTIo4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llLhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUOG7ouG7nuG7lsagL8OU4bqs4bq5xqAyKMOZ4buDxqDhu7Y0xqBAPDsyxqAwZcSDPE/GoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqDhu7Thu6YyxqDhu4ZVxqB2VTIoxqDhu7Y0xqDhu7bDo8agKcOgPMagMeG6qVXGoOG6p+G7qDHGoOG6rTzGoOG6vzzGoEAsxqAy4buoMcag4bu04buo4bqtxqDhuq0pOTIoxqDhuq08MsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDleG6p+G6reG6pTMyKMOUw7o8V+G7tsagMcOjxqAoWDLGoOG7nuG7msagMsavMcag4bqt4bql4bq3xqDhuq0pw5kyKcagKTw7Msag4bqtKeG6u+G7tsOVL+G6p+G6reG6pTMyKMOUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5nDmuG7tinGoOG6reG6peG6qTIoxqDhuq1WMcag4buHxajGoOG6psOjMsag4buXPDsyxqDhu7Yp4bq5MijGoCnDozLGoFLGoCAxT8agMillMijGoEBl4bqvMijGoOG6v8OZM8ag4bu04bumMsag4buGVcagdlUyKMagICk0xqBAPMag4bu04bq3PMagQFfhuq1PxqBAw5rGoDDhurcxxqDhu7Yp4bq3MU/GoOG6v8OZM8agMWJVxqAxZVXGoCApNMag4bu2NMag4bqtKSzGoOG6v8OZM8ag4bqt4bqlMzIoxqDhu7Thu6YyxqAyP+G6qcagICk5MijGoOG6rSnhu6QzxqBAZeG6rzIoxqDhu7gzxqDhuq3huqXDozLGoOG6reG6pWXhurHhuq1PxqAxYlXGoCnDqMag4bqtKXvGoOG7tGM8xqBAV+G6rcOTxqDhu5dl4bqx4bu2xqDhuq0pw5kyKcagMFnhurXGoOG6v8OZM8agMsavMcag4bucVFThu6BPxqDhu4ZVxqB2VTIoxqApPDsyxqDhu7Y0xqDhu5xPU8agIDHGoEBl4bqvMijGoOG7tDwmMsagKDzEgzzGoCg8w5rhurXGoDJlxIPhu7bGoOG7tOG7pDLGoOG7r8OZM0/GoOG6v8SDPMag4bue4buexqApw6BPxqDhu5xRU8agMilWMsagICnDneG6qU/GoOG7nOG7muG7msSoxqDhuqdhxqApw6DGoOG6reG6pTMyKMag4bu04bumMsagQDrhuqnGoOG6rSnhuqnDoOG7tsag4bu4PDsyxqApw6DGoDIoKcOoM8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5R3PDoxxqDhur/huqk8xqBAPzLGoOG6v8SDPMag4bu0w5nGoOG7tjMyxqDhuq3huqUzMijGoOG7tOG7pjLGoCApPMag4bq/4bq5Vcagw6LhuqlVT8ag4bu44bq7xqDDmjLGoOG7tlfhurXGoEA8OzLGoDI5MijGoOG6rSk5Msag4bqtWzIpxqDhu7gzxqDhuqbhurfGoOG7mTkyKMag4bqsKWXDozIoxqDhuqwpVTIpxqDDuTRVxqAww5kxxqDhu7YpZMagQFjhuqnGoOG6rWXGoOG7uOG6u8agw5oyxqBAxajGoOG6rSnhurvhu7bGoCk8OzLGoOG7tsOa4bu2xqDhuq0pZMag4bqtY+G7tsagQFjhuqnGoOG6rWVPxqDhuq0pPMag4bu2OTIoxqDhur/Dmcag4bq1KWE8xqAp4bqx4bq1xqDhur/EgzzGoOG6qOG7k3fhu5XGoCnhuqnhu4M7Msagw4LhuqlVMsag4bqmw6MyT8ag4buZOTIoxqDhuq3hu4PGoOG7lzw7MsagMOG6u+G7tsag4bqsKVUyKcagw7k0Vcag4bqt4bqhxqDhu7Ypw6nhu7bGoEA0MijGoEA8OzLGoOG6reG6peG7pDHGoOG7tDw/Msagw5rhurXGoOG7tlfhurXGoEA8OzLGoOG7tikzxqDhu7Thu6YyxqDhu4ZVxqB2VTIow5PGoOG7mTkyKMag4bqt4bqlezIpxqBAZeG6seG7tsag4bqt4bqlPCwyxqAgKVU8xqDhuq0pPMag4bu2OTIoxqDhuq3hurnGoOG6rSnDmjIoxqBRLeG7ouG7muG7ouG7osag4bq/xIM8xqBQT+G7olLGoCAxxqBAZeG6rzIoxqDhu7hW4buDxqDhu55Q4but4bq+T8agMcOg4bqtxqDhuq3huqXhu6QxxqDhu7Q8PzLGoMOa4bq1xqDhu7Y5MijGoOG6p+G6qVfhuq3GoFDhu5rhu63hur7DrcagLeG7nlAv4buaT+G7oOG7reG6vk7GoOG7nE/hu5zGoCAxxqBAZeG6rzIoxqDhu7hW4buDxqAp4bukxqDDmuG6tcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5Y84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagUuG7muG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcag4bug4bua4bua4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7nuG7muG7oi/hu5xSUuG7uOG7oOG7nOG7oFBT4bueUeG6reG7olLhu5rhu6Dhu6Aw4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4pS4buaU+G7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhu5c8OzLGoOG6vzrGoOG6v8SDPMagMihl4bqvPMag4bu4VjLGoOG7tOG7pjLGoDIoKcOoM8ag4buGVcagdlUyKOG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5ZS4bua4bua4buWxqApIzwoKeG6reG7iuG7luG7oOG7muG7muG7lsagL8OU4buZNMagQDw7MsagQOG6rzzGoOG6p2EyKMagMihl4bqvPMag4bu4VjLGoOG6reG6pTMyKMag4bu04bumMsagQOG6s8ag4bq/V+G6rcag4bq/4bumxqApw6Myw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rOG6pWXhurcyKMag4bu04bumMsag4buGVcagdlUyKMag4bq0KeG7pDHGoOG7k8OaxqDhuqw8O+G6tcagKcOhxqAp4bq3PMag4bu2KTPGoOG7tDw/4bqtTcag4bqs4bqlZcSD4bu2xqBAVuG7g0/GoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqAp4bukMsag4bu2KT/GoOG6vzrGoOG6rSk5MijGoOG6rTwyxqDhu7gzxqAgKTkyKMag4bu2NMagQDw7MsagQCzGoOG6p+G6vcag4bu4YzIoxqDhu7bDmuG7tsag4bqtKTw/4bqtxqDhu7R9xqDhu7ZYMsagMijhuqnDoTLGoEA8OzLGoOG6oTLGoEB9MinDk8agd1Xhu4PGoOG7tjTGoEA8OzLGoOG6pcOhPMagMihl4bqvPMag4bu4VjLGoOG7gyYyxqDhuq1WMcagMeG6qVXGoOG6p+G7qDHGoOG7tsOa4bu2xqDhuq0pPD/huq3GoOG7tH3GoDIpZcag4bqtPMag4bq/PE/GoOG6rWTGoDDhu6QyKU/GoMOi4bqp4buk4bqtxqBAPDsyT8agMihl4bqvPMag4bu4VjLGoOG7tjTGoEA8OuG6qcagIDw7Msag4bqtPD/hurXGoOG6rSnhuqnGoCApM1XGoCk24bu2xqAtxqAgacag4bqtKeG6qVnhuq1PxqBAWOG6qcag4bqtZcagMcOa4buDxqAxNOG7tsag4bqn4bumMsag4buH4bqpV+G6rU/GoOG6rSlV4buDxqBA4bqhPMag4bqtWeG6tcagw6LhuqnDmjLGoOG6p+G7pjLGoOG7h+G6qVfhuq1PxqBALMag4bqt4bq5xqBANMagMlYyKMag4bu2VTPGoOG7tilX4bqtxqAwZeG6sTIoxqDhu7bhuqnDoOG7tsag4bqnYTIoT8ag4bqt4bq5MijGoOG7tGXEg+G7tsag4buHNFXGoEA0PE/GoCg84bumMcagMigpw6gzw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOV4bqn4bqt4bqlMzIow5R3PDoxxqDhuq08Msag4bq/w5kzxqAyKMOZ4buDxqAxVTzGoOG6rWXDozzGoOG6p8OaMijDlS/huqfhuq3huqUzMijDlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buZOcagKDzDmjPGoOG7r2Phu7bGoOG6rCl9xqB3xq8xxqDhu7Y0xqAyKTw64bqpxqAyxq8xxqDhu7Y5MijGoOG6rcOa4bu2xqDhurfGoEA8LDHGoOG6reG6pWXhuq8yKMagMCXGoOG7hlXGoHZVMijGoOG7jOG6rOG6pWXhuq8yKMagdlgxxqAyMzLGoOG6psOjMsag4buXPDsyxqDhu5zhu47GoOG7tik8Vcag4bqnJU/GoEA8LDHGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bu2NMagKcOjMsag4bui4buaxqDhu7Ypw5rhuqlPxqBALMagICnhu6jhu7bGoOG6tSlj4bu2xqAgKTTGoCApxq8yxqDhu7Thurc8xqDhuq0pPD/huqnGoEA8OzJPxqDhu7bDmuG7tsag4bu2Ocag4bq1KeG7pjzGoOG6p+G6vcag4bu4YzIoxqAyKeG6r8agQDw7MsagMeG7sOG6rcag4bqt4bql4bqvPMag4bu2ZFXGoCnDoMag4bu4VjLGoOG6reG6pTMyKMag4bu04bumMsOTxqB3KcOqMijGoCk5Mcag4bqt4bql4bqvPMagMWLGoDFW4buDT8ag4bqtKTw/4bqpxqDDmjIpxqDhuqfDmjIoT8agKTbhu7bGoOG6pzwyKcag4bq1KeG7pjzGoOG6pVXGoOG6p1YyxqApNuG7tsag4bu0w5k8w5PGoOG6rOG6ucagICk8xqBAPDsyxqAwZcSDPMagw6Lhuqlh4bu2xqAoPFXGoOG6vzrGoOG7tOG7pjJPxqBAPDrhuqnGoCA8OzLGoCk24bu2xqDhuq1Z4bq1xqDhu7ZkVcag4bu2w5rhu7bGoCMxxqBAZeG6seG7tsag4bu24bumPMag4bqtKTw7MsagMik8OuG6qU/GoOG7tilX4bqtxqAwZeG6sTIoxqAoPMOaM8ag4bu4Y+G7tsag4bu2ZFXGoEA8LDHGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bqnKsagQGXhurHhu7bGoDJWMijGoDAmMsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDrTIpxqDhur48xqDhur7GrzLGoOG7r+G6qeG7gz8yT8ag4bu04bumMsag4buGVcagdlUyKMag4bu2KTPGoOG7tDw/4bqtT8agMihV4buDxqAgKTzGoOG7tOG7pjLGoOG7tjTGoEA8OzLGoDBlxIM8T8agMik8OuG6qcagKcOgxqAx4bukMinGoOG7uOG7pDLGoOG6v1Xhu4PGoOG6v2EyxqAx4bqpVcagMcOa4buDxqDhu4fDmuG6rcagKOG7pDNPxqAyKCk8OjLGoOG7tMOg4bqtxqDhu7YpM8agKDxVxqDhuqfhuqvhu7ZPxqAoPFXGoOG7tlgxw5PDk8OTxqDhuqw/4bqtxqAyw5nhu4NPxqDhu7bhu6bGoOG7tOG7pjLGoOG7tinhu6jhu7bGoOG6pyrGoOG6v+G6qTzGoDDhu6gxxqDhur97xqAwWDLGoEBY4bqpxqDhuq08JjLGoEBl4bqx4bu2xqDhu4cjMcag4bu2w5rhu7bGoOG7tillw6MyKMag4bqt4bqlezIpxqDhuq3huqXhuqnhu4M6MsagKXsyKcagQDQyxqDhu4fhuqlWMsOTw5PDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buWPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoFLhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoOG7nOG7nFFS4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7nuG7muG7oi/hu5xSUuG7uOG7oOG7nOG7oFBU4bua4bua4bqtVFJQVOG7mjDhu5rDkyLhurUoTOG6peG7iuG7ouG7mlDhu5bGoFUw4bqt4buK4buW4buXPDsyxqDhur86xqDhur/EgzzGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqDhu7Thu6YyxqAyKCnDqDPGoOG7hlXGoHZVMijhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWUuG7muG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5bhu5zhu5xRUuG7lsagL8OU4buZKX3GoOG7r8OqxqDhuqwpfcagw7nhuqnhu4M74bqtxqDhur/huqk8xqAx4bq5MijGoOG6v3vGoCg8VcagQHsyKcagQMWoxqDhu7Y0xqBAPDsyxqAwZcSDPMOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5kpfcag4buvw6rGoOG6rCl9xqDDueG6qeG7gzvhuq3GoOG7jOG7h8WoxqDhuqxVMcag4buvZU/GoCnhuqnhu4M7Msagw4LhuqlVMsag4bqmw6My4buOxqAwV+G7g8ag4bu2KcOhMijGoOG6t8ag4bu04bumMsag4buGVcagdlUyKMagQMWoxqAoWDLGoOG7nFPGoDLGrzFPxqDhu7YpPFXGoOG6pyVNxqDigJzhuqzhurnGoDIow5nhu4PGoOG7tjTGoEA8OzJPxqDhu7YzMsag4bqt4bqlJcag4bqt4bqlMzIoxqDhu7Thu6YyxqApNuG7tsag4bu0w5k8xqAgKTkyKMag4bu2NTLGoOG6tSnhu6Y8xqDhu7bhu6gxxqDhu7bhuqs8xqDhuq3huqUzMijGoMOaMinGoEDDqDLGoOG7uFjhuqnGoOG6rWLGoDFixqAyw6pVw5PGoOG7mTTGoEA8OzLGoOG6pcOhPMagMOG6q+G7tsag4bql4bumMinGoOG7tMOZxqDhu7YzMsagQGXhurHhu7bGoDIoKSPGoEDDmTxPxqDhu4cjMcag4bqtPMag4bq/PMag4bq/w5nGoCk24bu2xqApNzzGoEBl4bqx4bu2xqAyKTw64bqpxqDhu7bDmjzGoClV4buDT8ag4bu04buo4bqtxqBAWOG6qcag4bu2NMagMinDqjIoxqApZcSDMijGoEA8xqAxxIM8xqDhuq3huqUzMijGoOG6tSnDmuG6rcag4bqt4bqlPCwyxqDhuqfhu6YyxqDhu4fhuqlX4bqtT8agIDwyKcag4bu4M1UyKU/GoEDDoTIoxqDhuq0p4bqvPMag4bu2NMagQDw64bqpxqAgPDsyxqDhuq08P+G6tcag4bu2WTLGoDIpPDrhuqnGoCnDozLGoOG6v8SDPMag4bu2w5rhu7bGoOG6rSk5MijGoOG6rTwyxqDhu7ThuqHGoD7hu7Yp4oCdw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7uTIoxqDhurQp4bukMcagdylX4bqtxqDDguG6qVUyKE/GoOG7mSlkxqDhuq194bu2Kcag4bqo4buTd+G7lcag4buHxajGoOG6psOjMsag4buXPDsyxqDhu7YpM8ag4bu0PD/huq1PxqDhu4ZVxqB2VTIoxqAww5nGoOG7tOG7pjLGoOG7tDwmMsagKDzEgzzGoOG6rSnhuqnDoOG7tsag4bu4PDsyxqBA4buw4bu2xqDhu7Q8O+G6rcagICk0xqAgKcavMsag4bu2ZFXGoOG7h8WoT8ag4bqtaMagMDvGoCnDoMagMigpw6gzxqDhu7Y1Msag4bq3xqAxw6nhu7bGoOG7tlUzw5PGoOG7lzw7Msag4bq/OsagQMWoxqAww5kxxqDhu7ThurkyKMag4bqnw5oyKMagMinDqjIoxqAyKDk8xqAyKcOZT8agKDzhuqvhurXGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqAx4bq3xqAxVTIoxqDhuq0pJjHGoCk8LOG6qcag4bu0PD/huq1PxqAgPD8yxqDhuq0pw6nhu7bGoDHEgzxPxqDDmuG6tcag4bu4YzIoxqDhur/DmTPGoOG6p+G7pjLGoOG7h+G6qVfhuq3GoEAsxqDhu4c0VcagQDQ8T8agKDzhu6YxxqAyKCnDqDPDk8ag4buXw6EyKMag4bqtKeG6rzxPxqAoNOG6tcag4bq1KVgyxqDhurUpw5rhuq3GoOG6reG6pTwsMsagIDwyKcag4bqtP8agLcag4buHxajGoCnDoDxPxqBA4bumMcag4bu04bumM8agVTLGoDI8MinGoOG7tik+MinGoOG6reG6pX1PxqDhuq3huqVZ4bqtxqDhuq3hurvGoFUyxqDhuq0zw5kyxqDhu4fFqMagKcOgPMag4bq/w5nGoOG6rSnhurvhu7bGoCk8OzLGoOG7tsOa4bu2xqDhu7YpPjIpxqDhuqfDmuG7tinGoFUyxqDhuqc8MinGoOG7h8WoxqApw6A8xqDhuq3huqUmMsagQH1VxqDhu7TDmTLDk8OTw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4bqtI+G7h+G6rS1VMDwoMk3GoOG6pTwoKeG6rU7hu5bDlMOV4bqn4bqt4bqlMzIow5Thu5PDmTzGoOG6v8OZxqDhu6YyKU3GoOG6rOG6peG6qTIoxqDhu68mw5Uv4bqn4bqt4bqlMzIow5TDlS/hurXDlA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]