(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, chúng tôi có dịp cùng với các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và Hội cựu TNXP đến thăm, động viên và tặng quà nhiều gia đình hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cựu TNXP chống Pháp, nữ cựu TNXP đơn thân. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, thiết thực, chan chứa tình cảm đồng chí, đồng đội khi Tết đến, Xuân về.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU1IhU03hu4Mm4bqv4bumP8SD4bum4bqvNTbDoFnhu6bhu4c54bqvNuG7ouG7puG7h+G6vzfhu6Ym4bqv4bumPOG6qeG6rzXhu6Y84bqrN+G7plIvIVNSLzbGr1NS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6veG7sz5ZKeG7pFPhuq42auG6rzXhu6bhuq814buybuG7pjU3w53hur3hu6bhu4Yg4buH4bum4bquNeG7g24i4bqv4bumPMOd4bqv4bumw4rhu4Nv4bumxILhu7jhurHhu6Lhu6YoNuG7heG6rzXhu6bhu4fhuqc34bumKOG6t+G7pilh4bq94bumKGbhuq814buma8SRN+G7pijDnSjhu6bhuq824buy4bumNuG7tuG6seG7puG7hybEg+G7ouG7pijDnSjhu6Yp4bqxWeG6rzbhu6bhuq81Njcx4bq94buma+G7suG7puG7s+G6qzfhu6Yo4buJ4buD4bum4buG4bquTeG6vOG7pjwg4bqv4bum4buHNkDEg+G7ouG7pjzhuqvhuq814bumazci4bqv4buma+G7suG7puG7hyThuq814bumw6rhu4Phu7Lhu6bhuq82NzDhu4Phu6Y1N1nhu6Y8OeG6rzbhu6Y24bqrN+G7pms3IuG6r+G7pijhu4nhu4Phu6bhu4bhuq5N4bq84bumKOG6t+G7pjbhurHhu7Lhuq/hu6Yo4bu24bqvNuG7pjwkKOG7piE3MeG7h+G7puG6ozbhurfhu6bhuqM2QOG6r+G7ouG7pijhu4nhu4Phu6bhu4bhuq5N4bq84bumKDbhuq3huq814bum4bq8NsOd4bq94bui4bum4bqvauG7pijhu4nhu4Phu6bhu4bhuq5N4bq84bumPGThuq/hu6bhu4c2JuG6r+G7nuG7puG7pSZu4bumw6Phu7Lhu6Y24bqx4bu04buH4bumPOG6q+G6rzXhu6Zr4bqn4bumKGbhuq814bumb+G7puG6rzU2w6BZ4bui4bum4buHNjcg4buH4bum4buHNuG7iSjhu6Lhu6YoNlnhuq/hu6YoNsOsWeG7puG7hznhuq824bumKOG7tsSD4bumPOG6qeG6rzXhu6YoNjjhu6Lhu6Y84bqp4bqvNeG7pjzhuqs34bum4bqjNjfhu6bhu4Yg4buH4bumPCDhuq/hu6Lhu6ZN4buDJuG6r+G7pmsw4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTUjfEgzXhu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4bukN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plfFqMWo4bq9beG7nOG7pjY+NzU24buH4bua4bum4buu4buq4buq4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buqxajhu6ovxq/hu7BYKcav4buo4buo4buwxajFqFjhu4dW4buo4buq4buw4buow6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kOG7sOG7qMav4buk4bumWcOj4buH4buQ4bukTeG7gybhuq/hu6Y/xIPhu6bhuq81NsOgWeG7puG7hznhuq824bui4bum4buH4bq/N+G7pibhuq/hu6Y84bqp4bqvNeG7pjzhuqs34buk4bumbDcp4buHNuG7kOG7pFfFqMWo4buk4bumNj43NTbhu4fhu5Dhu6Thu67hu6rhu6rhu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7pZ4bq94buHN+G6seG6r+G7pFNLxJE34bum4buH4bq/4buDbjDhuq/hu6bhu4c24bqt4bqvNeG7pjzhu7ThurHhu6bDo2/hu6bigJzhu4Lhuq3huq814bum4bqvw63EkSjhu6bhuq82xJHhu6bhuq814buD4bqp4bqv4oCd4bui4bumTeG7gybhuq/hu6bDiuG7g2/hu6bEguG7uOG6seG7puG7qMWo4buo4buq4bui4bumKMOdKOG7pig/4bq94bum4buz4bqrN+G7psO64buJ4buD4bum4buG4bquTeG6vOG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhu4fDoeG6rzbhu6Y84bu44bumazvhuq/hu6Y84bqr4bqvNeG7pmvhu7Lhu6bhu4fhur84KDbhu6bDquG7g+G7j+G7puG6rjU2w6BZ4bum4buHOeG6rzbhu6bhu4bhuq5N4bq84bum4buHJOG6rzXhu6bhu6rhu57hu6rhu7Dhu6zhu6bhu4Hhu4M/4buH4bumw6rhu4Phu7Lhu6bhu4cg4buH4bui4bumxINjN+G7puG7geG7gz/hu4fhu6bhu4fhu4vhu6bhu6rFqMWo4bum4bqvNTY54bqv4bumPCDhuq/hu6bGr+G7puG7h+G6vzcx4buD4bumPOG6qeG6rzXhu6Lhu6bhu4di4bqvNeG7puG7h+G6v2Hhu6Y1N8Od4bumNmThuq/hu6bGr+G7ouG7ruG7puG7h+G7jeG7pjzhuqnhuq814bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTUjfEgzXhu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4bukN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plfFqMWo4bq9beG7nOG7pjY+NzU24buH4bua4bum4busV8av4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buqxajhu6ovxq/hu7BYKcav4buo4buo4buw4buo4buw4buo4buHxq/hu6jFqMav4buqw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kOG7ruG7qFbhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6RN4buDJuG6r+G7pj/Eg+G7puG6rzU2w6BZ4bum4buHOeG6rzbhu6Lhu6bhu4fhur834bumJuG6r+G7pjzhuqnhuq814bumPOG6qzfhu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7rFfGr+G7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU+G7huG6vzfhu6Ym4bqv4bum4bqvNmrhuq814bumKOG6reG6rzXhu6Y2NyDhuq/hu6YoaFnhu6Yow50o4bum4bqvauG7pijhu4nhu4Phu6bhu4bhuq5N4bq84bui4bum4bqvNibhuq/hu6YpYeG6veG7puG7hiDhu4fhu6bhuq414buDbiLhuq/hu6Y8w53huq/hu6bDiuG7g2/hu6bEguG7uOG6seG7ouG7psO6Nmjhu6bhu4dhKDbhu6bhu7Phuqs34bumw4Phu7Phurzhuq7hu6bhu4fDoeG6rzbhu6Zr4buy4bumw7o2aOG7puG7h2EoNuG7puG7szcx4bq94bumNuG6qzfhu6bDueG6sVnhuq824bum4bqvNibhuq/hu6bhuq9q4bum4buHw6Hhuq824bumKGnhuq814bumPOG7uOG7puG7h+G6v1nhurHhu6bhu6zFqOG7puG7h+G6vzcx4buD4bumPOG6qeG6rzXhu6Y2Y+G7puG7h+G6v8Op4bum4bqvauG7pijhu4nhu4Phu6bhu4bhuq5N4bq84bum4buz4bqx4buy4bqvNeG7puG7hjZh4bum4buG4buDbiDhu4fhu6Lhu6Zt4bu44bumxII74buD4bumw6MmxIPhu6ZQ4bquNsOt4bum4buGNlnhuq82UeG7pm0mbuG7puG6rzbhu7Lhu6bhurnhu6Zr4buy4bum4buHJOG6rzXhu6bhuq82NzDhu4Phu6ZrO+G7h+G7piln4bqvNeG7puG7gTfhuq824bumNuG6seG7tOG7h+G7puG6ozbDnSjhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumV8Woxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu7BW4buu4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buqxajhu6ovxq/hu7BYKcav4buo4buo4buoWOG7qFbhu4fhu6jhu6hXxajhu6zDo8Wo4bue4bqh4bq9Ncag4bq/4buQ4buq4buo4bus4buk4bumWcOj4buH4buQ4bukTeG7gybhuq/hu6Y/xIPhu6bhuq81NsOgWeG7puG7hznhuq824bui4bum4buH4bq/N+G7pibhuq/hu6Y84bqp4bqvNeG7pjzhuqs34buk4bumbDcp4buHNuG7kOG7pFfFqMWo4buk4bumNj43NTbhu4fhu5Dhu6Thu7BW4buu4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RT4buG4bq/4bqx4bqvNeG7puG6rzY3MOG7g+G7puG6r0DEg+G7psOq4buDWeG7ouG7puG7huG6v+G7g+G6rzXhu6bDrWThuq814bum4bul4bqx4buy4bqv4bui4bum4buz4bqrN+G7psO64buJ4buD4bumw7o2NyDhuq/hu6YhN+G6rzbhu6bhu4bhur/hu4Phuq814bumw61k4bqvNeG7puG7peG6seG7suG6r+G7ouG7pnXDneG6seG7puG7hjcw4bqv4bum4bq8NuG6seG6rzXhu57hu57hu57hu6Y84bu44bum4bqjIuG7g+G7pjXhurU34bui4bumazvhuq/hu6Y84bqr4bqvNeG7pijDnSjhu6Yow53hu6bhuq82JuG6r+G7ouG7puG7h2Lhu6YoNsOsKOG7ouG7pinhurFZ4bqvNuG7puG6rzU2NzHhur3hu6YoZuG6rzXhu6Y84bqp4bqvNeG7pjbhu7Lhuq824bum4buHNkDEg+G7pjbDojfhu6Lhu6bhu4ck4bqvNeG7psOq4buD4buy4bui4bumNmPhu6bhu4fhur/DqeG7pijDnSjhu6Yo4buJ4buD4bum4buG4bquTeG6vOG7pijhurfhu6Y24bqx4buy4bqv4bumKOG7tuG6rzbhu6bhuqM24bq34bum4bqjNkDhuq/hu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumV8Woxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6xXxq/hur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6rFqOG7qi/Gr+G7sFgpxq/hu6jhu6jGr+G7quG7qlbhu4dX4buoxahX4buuw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kMavV+G7rOG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pE3hu4Mm4bqv4bumP8SD4bum4bqvNTbDoFnhu6bhu4c54bqvNuG7ouG7puG7h+G6vzfhu6Ym4bqv4bumPOG6qeG6rzXhu6Y84bqrN+G7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4busV8av4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RT4bul4bqp4bqvNeG7pig2OOG7psODIuG7pk3hu4Mm4bqv4bum4buAZOG6r+G7ouG7puG7hmLhuq814bumdTci4bqv4bum4buHO+G6veG7pnXDneG6seG7puG7hjcw4bqv4bum4bq8NuG6seG6rzXhu6YoNjdZ4bum4buBW+G7muG7puKAnOG6rjY54bqv4bumKMOdKOG7pijhuqfhu6Lhu6Yow50o4bumKDbhu4Xhu6bEg1nhuq814bum4buHNsOtZOG6rzXhu6bhu4c74buH4bum4buH4bq/IuG6r+G7puG6rzXDrWU34bui4bum4buB4bqt4bqvNeG7pjxk4bqv4bum4buHNibhuq/hu6ZrOeG7psOj4bq74bum4buHNjnhu57hu57hu57hu6YoNuG7heG6rzXhu6bhu4fhuqc34bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6bhuqM2w6I34bum4bqvNTZ94bqv4bum4bqvNeG7suG6seG7nuG7psO6Njcg4bqv4bum4buH4bq/WeG6rzbhu6Y84bu44bumw6M/buG7pjw34bum4buHNlnhuq824bumbeG7gybhuq/hu6Lhu6bhu4fhu4NiN+G7puG7h+G6v1vhu6YoaFnhu6bhuq82auG6rzXhu6bDo8SR4bq94bum4buHNlnhuq824bum4bqvNyLhuq/hu6bhuqM3IuG6r+G7puG7h+G6v+G7g+G6rzXhu6YoaFnhu6bhu4Zi4bumw6rhu4Phuq0o4bue4bum4buG4bq/4bqx4bqvNeG7pjbhu7Lhuq824bum4buH4bq/OeG6rzbhu6bhu4fhur834bumJuG6r+G7pjw6buG7pm/hu6bhuq81NsOgWeG7pmvhu7Lhu6bhuq82JuG6r+G7pmtA4bqv4bum4bqv4buybuG7ouG7pnXDneG6seG7puG7hjcw4bqv4bum4bq8NuG6seG6rzXhu6bhu4Fd4bumw6Phu4Phuqfhuq/hu6Y84bqp4bqvNeG7pjbhu7Lhuq824bumKGbhuq814bum4buHYuG7pig2w6wo4bum4buz4bqrN+G7pmvEkTfhu6bEg+G6seG6rzXhu6bEg+G7g+G6reG6r+G7piFm4bumPCPhur3hu6bhur02OuG6r+G7puG6r+G7suG6seG7puG6rzZq4bqvNeG7puG7hzY3MeG7h+G7puG7hzbhurM34buma+G7suG7puG7h+G6vzfhu6Ym4bqv4bum4bqvNmrhuq814bum4buHNiDhu6Y2MeG7pig2WeG7plnhuq824bumPDfhu6bhu4fhur/DrcSRKOKAneG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6ZXxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7sOG7ruG7ruG6vW3hu5zhu6Thu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8oKeG6r+G7niFZ4bqx4buHNlnhuq82NuG6sVnhu55r4bqvLyk+4buB4bqj4buH4bqx4bq9L+G6rz5s4buBL+G7qOG7qsWo4buqL8av4buwWCnGr+G7qOG7qMav4buwxajhu6rhu4dW4bus4buqV1bDo8Wo4bue4bqh4bq9Ncag4bq/4buQ4buq4buwVuG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pE3hu4Mm4bqv4bumP8SD4bum4bqvNTbDoFnhu6bhu4c54bqvNuG7ouG7puG7h+G6vzfhu6Ym4bqv4bumPOG6qeG6rzXhu6Y84bqrN+G7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4buw4buu4buu4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RT4bquNeG6seG7sjfhu6bhur9Z4bui4bum4buz4bqrN+G7pijhu4nhu4Phu6bhu4bhuq5N4bq84bum4buHw6Hhuq824bumKOG6s+G6r+G7pms74bqv4bumPOG6q+G6rzXhu6bDuuG6p+G6rzXhu6bhu4du4bumxINZbuG7puG6vDbhu4Xhu6bDteG6rzbhu6bhu4fhur9Z4bqx4bum4buHJOG6rzXhu6bGr+G7nuG7rsWoxajhu6YoNjcgKOG7psOd4bqx4bum4buBZOG7psSDN+G7pig24bqx4bumKMOdKOG7pijhu4nhu4Phu6bhu4bhuq5N4bq84bumKOG6t+G7pjbhurHhu7Lhuq/hu6Yo4bu24bqvNuG7puG6ozbhurfhu6bhuqM2QOG6r+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhu4fhurHhu7Lhuq/hu6bhu4fDoeG6rzbhu5zhu6bDuuG6p+G6rzXhu6bhu4du4bum4buG4bqu4buz4buz4buz4bum4buAWeG6seG7puG6ojbhu4Mi4bum4buHJOG6rzXhu6bGr8Woxajhu6bhu4Hhu4M/4buH4bumw6rhu4Phu7Lhu6YoNuG6seG7pijhu4nhu4Phu6bhu4bhuq5N4bq84bum4buq4bumNuG7g24x4bqv4bum4buG4bq/NzHhu4Phu6bhu4Bk4bqv4bui4bum4buGNjcx4buD4bum4buz4bq3WeG7ouG7puG7peG6p+G6rzXhu6bhu4Bk4bqv4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTUjfEgzXhu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4bukN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plfFqMWo4bq9beG7nOG7pjY+NzU24buH4bua4bum4busxq/hu6rhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6rFqOG7qi/Gr+G7sFgpxq/hu6jhu6jGr+G7rOG7sOG7ruG7h+G7rMWo4buq4bus4buuw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kFfhu67hu67hu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6RN4buDJuG6r+G7pj/Eg+G7puG6rzU2w6BZ4bum4buHOeG6rzbhu6Lhu6bhu4fhur834bumJuG6r+G7pjzhuqnhuq814bumPOG6qzfhu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7rMav4buq4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RTxIJZ4bqvNeG7puG7hiDhu4fhu6Y/xIPhu6Y8IOG6r+G7pmvEkTfhu6Yo4buJ4buD4bum4buG4bquTeG6vOG7pijhurfhu6Y24bqx4buy4bqv4bumKOG7tuG6rzbhu6bhuqM24bq34bum4bqjNkDhuq/hu6Lhu6bhu6jhu67hu6Y24buDbjHhuq/hu6Lhu6bhu4c2YeG7ouG7puG7hzbhu7Lhuq824bumNuG6qzfhu6Y84bu44bumazvhuq/hu6Y84bqr4bqvNeG7pmvhu7Lhu6bhu4fhur84KDbhu6bDiuG7g+G7j+G7puG6rzU2w6BZ4bum4buHOeG6rzbhu6bhu4bhuq5N4bq84bum4buH4bq/WeG6seG7pjbhu7Lhuq814bum4bqvNTY54bqv4bum4buB4buDP+G7h+G7psOq4buD4buy4bum4buHJOG6rzXhu6Y24bqrN+G7pms3IuG6r+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6ZXxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7rOG7qsav4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buqxajhu6ovxq/hu7BYKcav4buo4buo4buo4buq4buwVuG7h+G7quG7qMavxajhu6rDo8Wo4bue4bqh4bq9Ncag4bq/4buQVuG7rOG7quG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pE3hu4Mm4bqv4bumP8SD4bum4bqvNTbDoFnhu6bhu4c54bqvNuG7ouG7puG7h+G6vzfhu6Ym4bqv4bumPOG6qeG6rzXhu6Y84bqrN+G7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4bus4buqxq/hu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7pZ4bq94buHN+G6seG6r+G7pFPhu6UmbuG7psOj4buy4bumazcxKOG7psOj4buyxIPhu6Zv4bum4bqvNTbDoFnhu6Lhu6bhu4c2NyDhu4fhu6bhu4c24buJKOG7pmvhu7LhurHhu6bEg2M34bumKWHhur3hu6bhu4Yg4buH4bumPCDhuq/hu6ZN4buDJuG6r+G7pmsw4bum4bqvNj3Eg+G7puG7h+G6vzfhu6Ym4bqv4bumPOG6qeG6rzXhu6Y84bqrN+G7pjzhu7jhu6Y84bq34bqvNeG7pjXhurfhur3hu6Lhu6Y2buG7puG7gTfhuq824bumKDbhurHhu6bhu4Hhu4nhu6bhuq81Njcx4bq94bumKMOdKDbhu6bEg+G7tOG6rzXhu6YoaFnhu6YpJuG6r+G7puG7h+G6qyjhu57hu6bhu4Dhu4nhu6Y1N+G7heG6veG7pjzhurvhu6Lhu6Y2Y+G7puG7h+G6v8Op4bumKGhZ4bumKMOdKOG7puG6rzbhu7Lhu6Y24bu24bqx4bum4buHJsSD4bum4buBXeG7pjU34buF4bq94bumKMOdKOG7pijhu4nhu4Phu6bhu4bhuq5N4bq84buma2Q34bumIcSR4buH4bum4bqjNuG6t+G7puG6ozZA4bqv4buc4bumPOG6qeG6rzXhu6bhu4c2ZTfhu6Y1N8Od4bqx4bumKWco4bum4buH4bq/4buDbjDhuq/hu6bhu4c24bqt4bqvNeG7pm4i4buD4bum4bqvw63EkSjhu6Lhu6bhu4c54bqvNuG7pjzhurHhu7Lhuq/hu6bhuqMg4buH4bumKDbhurHhu6bhu4c2IOG7pjYx4bum4buH4bq/W+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7Xhu4Phu4c24bqx4bq/4bukU8ODIuG7puG7s+G7suG7pi3hu6bhuq414buDbjPhuq/hu6bhu7M3MOG6r1Iv4bq9Uw==

Lê Hà - Nguyễn Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]