(vhds.baothanhhoa.vn) - Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trọng tâm là thực hiện tốt Cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” là một trong ba chương trình trọng tâm của Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hoá lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phường Điện Biên (TP Thanh Hoá) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện

Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trọng tâm là thực hiện tốt Cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” là một trong ba chương trình trọng tâm của Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hoá lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phường Điện Biên (TP Thanh Hoá) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động n gười dân nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện

(Ảnh minh họa)

Cuộc vận động nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động cụ thể, hình thành nếp sống và xây dựng hình ảnh người dân thành phố Thanh Hóa văn minh, hiện đại, thân thiện.

Để hiện thực hoá Nghị quyết, UBND thành phố Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 687/KH-UBND, ngày 16-7-2021 về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Đối với phường Điện Biên - một phường trung tâm của thành phố có nhiều đầu mối giao thông quan trọng, thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng, miền trong và ngoài tỉnh; phường có 2.507 hộ dân và 9.697 nhân khẩu, với có 16 chi bộ, 08 tổ dân phố, với 25 cơ quan, đơn vị và 581 doanh nghiệp, 1.100 hộ kinh doanh cá thể.“Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” theo quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 09/11/2014 của UBND thành phố Thanh Hóa; “Phường kiểu mẫu” đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Để thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI về đẩy mạnh xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, giai đoạn 2021 - 2025; tuyên tuyền, vận động đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường về nội dung và thông điệp Cuộc vận động. Qua đó, tạo được sức lan tỏa và tác động sâu rộng đến cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện, đáng sống.

UBND phường đã chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 9-8-2021 về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể như: UBND phường đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, kết hợp thông tin tuyên truyền với tuyên truyền trực quan như: Triển khai hội nghị Nhân dân ở khu dân cư; hội nghị cấp phường để phổ biến, quán triệt chủ trương, mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình; qua hệ thống đài truyền thanh từ phường đến phố, đăng tải lên Trang thông tin điện tử phường; cổ động trực quan tại các tuyến đường và triển khai đến từng hộ dân trên địa bàn phường.

Nổi bật là: 11 nội dung thông điệp Cuộc vận động (CVĐ) thực hiện nếp sống văn minh đô thị, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm trong công việc, khẩu hiệu của các đoàn thể - xã hội, văn hóa trong công sở, các nhà trường… ; các cụm pano được trang trí trên tuyến đường lớn; nội dung cuộc vận động được gắn biển vào tường trước nhà các hộ dân trên địa bàn phường Điện Biên góp phần xây dựng hình ảnh “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” hình thành nên những chuẩn mực văn hóa, văn minh mới trong đời sống xã hội của người dân thành phố.

Cuộc vận động đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Phường Điện Biên đã tuyên truyền, vận động nguồn xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, hệ thống giáo dục Anh ngữ Alus trên địa bàn phường gắn, treo 10 cụm pano dọc tuyến đường Phan Chu Trinh; 18 pano tấm lớn, nhỏ tại trụ sở Ủy Ban nhân dân phường, các trường học, cơ sở tín ngưỡng; 79 khẩu hiệu đặt trong nhà văn hóa, phòng học và phòng làm việc; gần 2000 tấm biển treo đến từng hộ gia đình. Quá trình thực hiện các thông điệp về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa, văn minh, luôn được nhấn mạnh và đề cao. Nói lời hay, làm việc tốt, phong cách sống đẹp, thân thiện đã, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các khu dân cư và công sở trên địa bàn phường Điện Biên.

100% các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố, toàn thể nhân dân trên địa bàn phường Điện Biên được phổ biến tuyên truyền, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước của địa phương và nội dung Cuộc vận động Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

100% các trường tiểu học, Trung học cơ sở đưa nội dung cuộc vận động vào giảng dạy trong bộ môn giáo dục công dân, tăng cường kỹ năng sống cho học sinh trong chương trình học và các giờ ngoại khóa.

Kịp thời tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến để nhân rộng trên địa bàn phường. Nhắc nhở những tập thể, cá nhân không thực hiện đầy đủ các nội dung của chương trình.

Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc đồng bộ, bền bỉ của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường. Trong đó, cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong, gương mẫu, vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền, lan tỏa lối sống đẹp, việc làm hay, vừa là chủ thể thực hiện để Nhân dân noi theo, làm theo. Mỗi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng gia đình, người thân thực hiện tốt cuộc vận động gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng dân cư, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng người dân thành phố Thanh Hóa thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động cũng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền và triển khai các văn bản, chỉ thị của các cấp có những thời điểm chưa đi vào chiều sâu để tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động cụ thể; các hình thức tuyên truyền chưa phong phú; một số thành viên Ban Chỉ đạo có lúc, có nơi chưa sâu sát với nhiệm vụ được giao, chưa tích cực chỉ đạo; trách nhiệm, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở khu dân cư chưa được phát huy ngang tầm nhiệm vụ; công tác phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa chặt chẽ, chưa toàn diện; một bộ phận người dân chưa nhận thức đúng về mục đích, nội dung cuộc vận động…

Thời gian tới đòi hỏi tiếp tục có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, theo đó không chỉ là quyết tâm chính trị, hơn hết đó là hành động thực tiễn nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” trên địa bàn phường thông qua một số giải pháp cụ thể đó là:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với cuộc vận động. Phát huy vai trò của thành viên Ban chỉ đạo thành phố được phân công phụ trách Phường và các đồng chí Đảng ủy viên và thành viên Ban chỉ đạo phường được phân công phụ trách địa bàn chỉ đạo tổ chức, triển khai, thực hiện Cuộc vận động ở các Tổ dân phố. Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nội dung Cuộc vận động tại địa bàn khu dân cư và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn mình phụ trách.

Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn về nội dung và thông điệp Cuộc vận động, qua đó tạo được sức lan tỏa và tác động sâu rộng đến cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện, đáng sống.

Đang dạng hoá nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động. Bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI về đẩy mạnh xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, giai đoạn 2021-2025; Kế Hoạch số 687/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” và Kế hoạch 64/KH-UBND, ngày 9-8-2021 về Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa Nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” trên địa bàn phường Điện Biên để xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động của phường; tăng cường xây dựng các chuyên mục, tăng cường viết tin, bài phát thanh về đô thị văn minh, công dân thân thiện, gương người tốt, việc tốt… Lập banner, nội dung băng rôn, khẩu hiệu và thực hiện thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin, điện tửphường; phát đĩa tuyên truyền nội dung thông điệp Cuộc vận động cho các Tổ dân phố, quan tâm công tác tuyên truyền trực quan tại các vị trí trung tâm và các điểm côngcộng (khảo sát thực tế, thiết kế maket phối cảnh, maket mặt đứng (xác định vị trí, số lượng, kích thước, chất liệu... phù hợp).

Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai, thực hiện cuộc vận động. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị và UBND phường đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” vào chương trình kiểm tra giám sát. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động và kế hoạch của thành phố, phường tại các cơ quan, đơn vị.Các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND phường tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động, gắn với biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể, những điển hình tiên tiến gương mẫu trong thực hiện Cuộc vận động.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch Cuộc vận động. Các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học đưa nội dung Cuộc vận động vào sinh hoạt định kỳ. Hằng năm, căn cứ nội dung Cuộc vận động, xây dựng kế hoạch hành động và cam kết thi đua thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ chung của đơn vị. Lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cuối năm của đơnvị.Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các vi phạm trong việc thực hiện quảng cáo, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, thương mại, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; xây dựng, đất đai, ...

Phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác, tiền phong mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị gương mẫu, chủ động xây dựng kế hoạch và đăng ký cá nhân thực hiện nội dung, thông điệp Cuộc vận động gắn với thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế công sở. Nâng cao kỷ luật, đạo đức công vụ, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của cán bộ, công chức và đặc biệt là trách nhiệm trong thực thi côngvụ.

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm quán triệt, thống nhất mục tiêu, nội dung, hình thức, trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết Cuộc vận động nói chung và công tác tuyên truyền Cuộc vận động nói riêng.

Như vậy, xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trọng tâm là thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” không chỉ hiện thực hoá Nghị quyết của Đảng bộ vào cuộc sống, còn phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... và tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự lan toả đếncán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người dân Thành Phố Thanh Hoá nói chung và Phường Điện Biên nói riêng về trách nhiệm xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện góp phần xây dựng thành phố Thanh Hoá đến năm 2025 thuộc nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

ThS. Nguyễn Thị Duyên

(Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá)

Tài liệu tham khảo:

- Kế hoạch số 687/KH-UBND, ngày 16/7/2021 của Uỷ Ban nhân dân thành phố Thanh Hoá về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

- Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 9/8/2021 về Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân phường Điện Biên thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

- Báo cáo thành tích Phường Điện Biên, ngày 01 tháng 12 năm 2021đề nghị Bộ trưởng Bộ văn hoá thể thao và du lịch tặng Bằng.

- Báo cáo Chính trị của Ban Chấp Đảng bộ phường Điện Biên khoá XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Điện Biên lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 06 tháng 3 năm 2020.

- Báo cáo Chính trị của Ban Chấp Đảng bộ Thành phố Thanh Hoá khoá XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày9tháng 6 năm 2020.


ThS. Nguyễn Thị Duyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]