(vhds.baothanhhoa.vn) - Hòa SHB Đà Nẵng 1-1 ở lượt trận cuối (chiều 17-6), Đông Á Thanh Hóa đã kết thúc Giải bóng đá Tứ hùng Cúp Tân Long năm 2022 với vị trí cuối cùng.
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeyZzw6LDsibhuqHhu5HDrGQmQmQiZCbDoOG7heG7h2Imw6N9JsOU4budJmPhu5nhu4diJuG6oOG7k8OyJsOUNuG7hybhur7hu4Phu4diJjs/Ozvhu7gvYzpA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7JDxIN74bqjKkBDZnsmw5VDw4Amw4NbJuG7hjXhu4diJjotOiZvJuG6v+G7m27DtCbDtOG7jznhu4cm4bqh4buRw6xkJuG7tOG6oWNk4bql4buRJjopLSjhu7ZZJsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsOjICbDqsOiw7Qmw7Rj4buT4bqhJkJkImQmw6Dhu4Xhu4diJsOjfSbDlOG7nSZj4buZ4buHYibhuqDhu5PDsibDlDbhu4cm4bq+4buD4buHYibhu4cw4buBJjs/OzsmcWxkJnHDqSbDtOG7j8SRJuG6oeG7kcOsZCbhuqHhu5nhu4diw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKuG6o8O0Y+G7keG7gcOgJmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEsLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzs7Li86KDzhuqMoOj8uLD88w7QsOzw+KOG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6gpLiome+G6v8O04buoKsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JnPDosOyJuG6oeG7kcOsZCZCZCJkJsOg4buF4buHYibDo30mw5Thu50mY+G7meG7h2Im4bqg4buTw7Imw5Q24buHJuG6vuG7g+G7h2ImOz87OyomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCohLCwqJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybhu7R94buDJnFb4buHYuG7tiZjZnsmw5VDw4Amw4NbJuG7hjXhu4diJuG7tH3hu4Mmw7Thu48x4buHYuG7tiY6LTombybDtOG7jznhu4cmw6M34buRJuG6oeG7kcOsZOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw5V74buRJjsmw7Thu4854buHJsO0Y+G7kXsmw6M54buBJsO04buP4bubbOG6oSbhuqF94bqhJsOjw6xkJsO0Y+G7lyZD4buL4buHYibhur7hurvhu4djJkNbJsOU4bq74buHYybhu7Q6LSHhu7YmcVsmw5XDreG7h2Im4bq+e+G7gSbhu4ZiY+G6pybFqeG7hybhu7Q/LSjhu7YmbyZje2Qm4bq/4bubbsO0JsO04buPOeG7hybDozjhu5Emw7Rk4bq14buHWSbDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybDoOG7m2zhuqEmcVvhu4Mmw7Thu4854buHJsOjN+G7kSbhuqHhu5HDrGQmYjPDsibDlUPDgCbDg1sm4buGNeG7h2ImcWxkJuG7geG7leG6oSbDtGThurXhu5EmYmRb4buHYybhuqFjZMOi4buHJsO0YzHhu4diw50mQ+G6vlEmw5LEg8O04buP4buDcWThuqEmw7Rkw6LDsibDtOG7leG6oSbhuqHhu4Um4buHY3Dhu4diJsO14bufJsOjZOG6peG7kSbhuqFj4bq54buHYyZx4bqlJuG7h2M24buHJsO14bufJsOj4buJZCZjZeG7h2Mmc+G7kTfDtCbDsmN9w7TDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw4PDreG7h2ImxrAmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmcVsmw5VDw4Amw4NbJuG7hjXhu4diJsOjICbDtF3hu4Mm4buPeybDtGPDoibDtOG7jznhu4cmw6pjfSbhuqE24buHJsOgMuG7h2LDnSZDe2Qmw6Phu4lkJsO0N+G7hybhuqHDreG7h2Imw6pjfSbhuqFvZCbhu4FvWSbDtOG7kXQmcTl0WSbhu4djcOG7h2Imw7JjeybDsmPDrGQmY27DsibDtDfhu4cm4bqhw63hu4diJuG6oeG7hSbhu4fhuq/DtFkm4buHY3Dhu4diJsOj4bubbeG7h2Im4bqhY+G7kXThuqXhu4cm4bqh4buRw6xkJuG6oeG7meG7h2Im4bqh4buFJsOj4buJZCbhuqFjxJHhu4djJnN94bqhJuG6v1smdMOi4buRJsO0w6wm4bqhZuG7hybDtGNkw6Lhu5Em4buBWyZje2Qmw6Phu4lkJuG6oWPhu5t7JsO0Y+G6rSbDtF3hu4Mm4buPe8OdJuG6oH3huqEmw7JjeybhuqPhu53DtCbDo2Thuq3hu4EmcWUmcTl0JuG6ocah4buHYibDqmN9JsSRw7TDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAUeG6pSbDsmM44buHJsOj4buJZCbDoOG7heG7h2Imc+G7nSbDlGN74buHY1kmY1vhu4diJsO0Y+G7lybDoyAm4bqhaybDoCLhu4cm4bqhY2tkJsO0w6zDtCZja+G7hybDteG7gyZxbGQmOybDtOG7jznhu4cmw6M44buRJsO0ZOG6teG7h1km4bqj4buZJnE5dCZjW+G7h2Imw7Q34buHJuG6ocOt4buHYiZxw6Hhu4cmw6Phuq0m4bq/XWQm4buHamQmw7RjN8O0JnFn4buHYibhur9s4buHJsOqY2Qm4bqhfeG6oSbDsmN7JsOyY8OsZCZjbsOyJnHDoeG7hybDqmN9JuG7j21kJuG7j13huqFZJsO0Y2TDouG7kSbhu4djcOG7h2Imw6Phu5tt4buHYibhuqFj4buRdOG6peG7hybhuqFjxJHhu4djJnN94bqhw50mw5Xhu58mw6rDosO0JmNuw7ImYmRweybhuqF94bqhJsO04buP4buVJuG6oeG7icO0JuG6oWPEkeG7h2MmcVsm4bqhfeG6oSbhuqE44buRJsO0Y+G7lybhuqPhu58mw6DDqVkm4bqhOOG7kSbDtGPhu5cmw7Thu4/hurcm4bqhY+G7m3smw6PEg+G7gSbhur9dZCbDteG7nybDo8SpZCbhu4FsZFkmw6Phu4nDtCbDoGTDouG7hybDtOG7j+G7g+G7h2Im4bq/w6xkJuG6oWNrZCbhuqHhu5d7JsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEuLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzs7Li86KDzhuqMoOj8uLCE+w7Q6Pjw7LOG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6gsLjwqJnvhur/DtOG7qCrDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeyZzw6LDsibhuqHhu5HDrGQmQmQiZCbDoOG7heG7h2Imw6N9JsOU4budJmPhu5nhu4diJuG6oOG7k8OyJsOUNuG7hybhur7hu4Phu4diJjs/OzsqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqIS4sKiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypAw5VDw4Amw4NbJuG7hjXhu4diJuG7tH3hu4Mmw7Thu48x4buHYuG7tibhu4FvJsO04bulJsO1w6wmw7Thu4/hu5ts4bqhJuG7h2J7dCbDozjhu5EmY2ThuqfDsiY64bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDlXvhu5EmLiEmw7Jj4buTw7Qmw6M44buRJsO0ZOG6teG7hybhuqHhu4Umw6rDosO0JuG7jeG7kSImY2Z7Jj8tP1kmY3tkJsOj4buJZCbDoyAmw7Qw4buHYibDtMOs4bqhJsO04buP4buD4buHYiZjZOG6p8OyJjsmcWxkJuG7geG7leG6oSbDtGThurXhu5Em4bqh4buFJsOgW+G7hybDtGMx4buHYsOdJsOVQ8OAJsODWybhu4Y14buHYibhur9bJsOj4buJZCbhuqHhu4Umw6Bb4buHJsO0YzHhu4diJsO04buP4bubbOG6ocOdJsOSY+G7k8O0Ji4pWSZjW+G7h2Imw7Rj4buXJsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsOjICbDo+G6rSbhur/hu4km4buHY3Dhu4diJsO1ayZjbybDo+G6rSbDo8OsZCbDsmPhu5tr4buHYibDtGPhu4MiZCbhu4F9ZCbDsmPDrGQmY27DsiZxWyZiY2Qmw6Bb4buHw50mw4Nl4buHYybhuqLhu5F0JuG6v1sm4buHYuG7m21kJsOjICbhur85w7Im4bqhw63hu4diJuG6oWPhu4Mmw5VDw4Amw4NbJuG7hjXhu4diw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOAw6km4bqjw6Hhu4cmw6Bb4buHWSbDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybhuqM24buHYibhuqF74buDJsOj4buJZCZjZeG7h2Mmw7Q34buHJuG6ocOt4buHYibhu4djMuG7gSbDtGXhu4Emw6pkw6Lhu4Emw6Bb4buHJmLDs8OdJkPhur5RJsOSxIPDtOG7j+G7g3Fk4bqhJuG6ocah4buHYibDoyAmw7Thu5Hhu4diJuG7geG7icO0JuG6v+G7g13DtCbhuqE44buRJsO0Y+G7lybDtOG7j+G6tybDtDDhu4diJuG6oeG7m23hu4diJuG6oWPhu4MmY1vhu4diJsO0N+G7hybhuqHDreG7h2LDnSbhur7hurUmUTDhu4cm4bqg4bubbeG7h2Im4buHYnt0JsO1e+G7kSbDqmNkJnFb4buDJsO1NuG7hybDoyAm4bqh4buFJsOyY3smw6Phu4nDtCbDsmN9JnFbJuG6o+G7ncO0JsOjZOG6reG7gSbDqmN9JmJn4buHJmJb4buHYlkmw7V74buHJsOgMuG7h2Imw7Thu6Umw7XDrCY6LTom4bqhY+G7gybDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeyZvJsOyY+G7k8O0Jig+w50m4buGY3Dhu4diJsOyY+G7k8O0JuG6oWbhu4cm4bq/XWRZJmN7ZCbDo+G7iWQmw7R74buDJuG7j3smw7Rjw6Imw7Thu4854buHJmJkMuG7h2Im4bqh4buDJuG7h2Phu5vhu4diJsOqY8Ot4buHYibDoOG6teG7hybhu4db4buDJuG6oeG7hSbDtGPhurXhu4Emw6Bb4buHJsO0YzHhu4diw50mOi06JuG6v1smw6rDosO0JuG7jeG7kSIm4bqh4buRw6xkJuG6oeG7meG7h2Im4bqh4buXeybDtOG7jznhu4cmw6M34buRJuG7h1t0w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJig6PsOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzs7Li86KDzhuqMoOj8uIT8hw7Q7Lj7hur88LTooPOG6ozo6PD8pITrDtDwuPuG6vywtOijDneG6vcOyYiome+G6v8O04buoKsODw63hu4diJsawJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JnPDosOyJuG6oeG7kcOsZCZCZCJkJsOg4buF4buHYibDo30mw5Thu50mY+G7meG7h2Im4bqg4buTw7Imw5Q24buHJuG6vuG7g+G7h2ImOz87OyomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCooOj4qJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkBD4bq+USbDksSDw7Thu4/hu4NxZOG6oSZxWybhuqF94bqhJmNn4bqhJsO04buPZibDteG6sybhuqHhu4Um4buHY2ThuqXhu5EmcWThuqfhuqEmw7JjImQm4bq/W+G7gSbDtXvhu5EmYmQiZCbDozfhu5Em4buHW3Qmw6Phuq0m4bqhY+G7kWHhu4cmw6DDqSbhuqFjY+G7gyZRw53hur7Eg3ti4buRxIMmw7Thu49vJuG6v11k4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu4Zj4bubJnE5dFkmw4PDreG7h2ImxrAmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmw6MgJsOqw6LDtCbDtGPhu5PhuqEmQmQiZCbDoOG7heG7h2Imw6N9JsOU4budJmPhu5nhu4diJuG6oOG7k8OyJsOUNuG7hybhur7hu4Phu4diJjs/OzsmcWxkJnHDqSbDtOG7j8SRJuG6oeG7kcOsZCbhuqHhu5nhu4diJsO1e+G7kSY7JsO04buPOeG7hybDtGPhu5F7WSY6JsO04buPOeG7hyZjZntZJsOj4bubbuG6oSY6JsOjZOG6reG7gcOdJuG6oGPhu5cm4buHY1smw5XDreG7h2Im4bq+e+G7gSbhu4ZiY+G6pybFqeG7hybhur9bJsOj4buJZCZxw60mw6PDqeG6oWMmYmQiZCbDozfhu5EmcWxkJiEmw6Nk4bqt4buBw50mU8Oiw7Imw7Rj4budJuG7h2NlJuG6v1smQ+G7i+G7h2Im4bq+4bq74buHYyZDWybDlOG6u+G7h2MmcVsmw7Rj4budJsOgeybhur9bJsOVQ8OAJsODWybhu4Y14buHYsOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhuqLhu5kmw6M2dCbhuqFj4bq5JuG6v1smYmQiZCbDozfhu5EmYmR74buDJmNw4buRWSbDqmNvZCbDo+G7ieG7h2JZJsO04buRdCbhu4djZOG6teG7h1km4buBW+G7hybDtOG7j2Xhu4djJuG6o2Thuqnhu4cm4bqh4buXeybDg8Ot4buHYibGsCbDlGN74buHYyZD4buFeybDtF1kJmJkImQmw6M34buRJuG6v1smw6pjfSbDtGM3w7QmcWfhu4diWSbDozDhuqEmw6Bk4bqnw7Qm4bq/Wybhu4djcOG7h2Imw7Thu4854buHJsO0Y+G7kXsm4buPN8O0JsOjOeG7gSbDtOG7j+G7m2zhuqEm4bqhfeG6oSbDo8OsZCbDtGPhu5cmQ+G7i+G7h2Im4bq+4bq74buHYyZDWybDlOG6u+G7h2MmcVsmw5XDreG7h2Im4bq+e+G7gSbhu4ZiY+G6pybFqeG7h8OdJsOD4buJZCbDoOG7heG7h2Imc+G7nSbDlGN74buHYybDoyAmw6Phuq0m4bq/XWQmw6pjw63hu4diJsSRw7Qm4buHY3Dhu4diJuG6v+G7gybhu4diXWQm4bqhY+G7gybhu4di4bubbWQmYzbhu4Em4buB4buJWSbhu4djN8O0JuG6v1sm4buHY3Dhu4diJsO1e2Qmw7Xhu4XDtCbhur9k4bq14buHJsO04buV4bqhJm8mYyLhu4diJsO0Y+G7lyZxWybDtGNkw6Lhu5EmY2Thuqfhu5Em4buN4buRIibDtOG7j+G7g+G7h2Imw7Q34buHJuG6ocOt4buHYsOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDlXvhu5EmYmQiZCbDozfhu5FZJsO04buDW+G7hybDo+G7iWQmw4PDreG7h2ImxrAmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmw7XhurMmw7Rkw6LDsibDtOG7leG6oSbhu43hu5F9JsO04buPZeG7h2Mm4bqhY+G7kWHhu4cmw6DDqSbhuqFj4buDJmJkImQmUcOd4bq+xIN7YuG7kcSDJjs/Ozsmw7XhurMmw7Thu49vJuG6v11kJnFb4buDJsOjOOG7kSbDtGN94buHYiYpw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LFqeG7kcO0Y+G7g+G7jypA4buAXeG7h2Mm4bqg4bubbeG7h2Lhu7gvw7JA

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]