(vhds.baothanhhoa.vn) - Các mặt hàng nông sản, đặc sản từ 12 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia hội nghị Kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (gọi tắt là Hội nghị kết nối cung - cầu) đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm soát an toàn thực phẩm, có chỉ dẫn địa lý, chứng nhận OCOP… nên thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng.
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7rzXhu5rDlMSo4buz4bq+4bq04buQ4buzw5TEqFdTS+G7s8OKQ8OU4buzw5Xhu6jhuq7hu7PFqOG6psOV4buzxq/hurJL4buz4bq34bueS+G7s8OUxKhKTuG7s+G7jEjGr+G7s8OU4bucS+G7s+G6vOG7qMOUxKjhu7Mt4buz4bq8xJDhu6jhu7PDlOG7msOUxKjhu7PFqOG6tMOUxanhu7PGr0rDneG6vOG7s8OZSsOJw5Xhu7Phuq7DlOG7s8av4buQ4bq2w5Thu7PGr0/DlErhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6t+G7kuG6ruG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu7nhu7Xhu7nhu7nhu60vSuG7t+G7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZ4bq34buA4bquw4rDveG7rzPhurDhurzhu7PDleG6qMav4buzSuG6tsOUxKjhu7PDlOG7msOUxKjhu7PFqOG6tMOUxanhu7Phur7huqjhurzhu7PFqOG6tMOU4buzxq9Z4buz4bu34bu54buzxq9Pw5RKxanhu7PGr0rhurbDlErhu7PDmUrhu5zhu7PGr+G7pkfDlOG7s+G6vOG6tOG7s8OUV1Lhurzhu7PGr0rhuq7DleG7s8SoS+G6ruG7s0rhu55L4buzw5TEqEpO4buz4bqrSMav4buzw5Thu5xL4buz4bq84buow5TEqOG7sy3hu7PhurzEkOG7qMWp4buz4buMSMav4buzSlTDmeG7s8av4bumV8OUxKjhu7PhurrhurYj4buzw5Thu5rDlMSo4buzxajhurTDlOG7s8avSsOd4bq84buzw5lKw4nDleG7s+G6rsOU4buzxq/hu5DhurbDlOG7s8avT8OUSuG7s2tK4bquw5RK4buz4bq34buS4bqu4buzw5ThuqTDleG7s+G7ueG7teG7ueG7ueG7s+G7q8So4buUS+G7s8av4bqmxq/hu7Phu47hurbhu7Phurfhu55L4buzw5TEqEpO4buz4buMSMav4buzw5Thu5xL4buz4bq84buow5TEqOG7sy3hu7PhurzEkOG7qOG7seG7s+G6vknhu6jhu7Phurzhu5Lhu7PDlMSo4buo4buiw5Thu7PEqOG7nOG6vOG7s0Dhu6hExq/hu7NAWOG7s+G7psag4buz4bum4bq2w5TEqMWp4buz4bq+V1Thurzhu7Phu4xLw4zDleG7s8Wo4buQ4bqwxq/hu7Phuq7DlOG7s8av4buQ4bq2w5Thu7PGr0rDneG6vOG7s8OZSsOJw5XFqeG7s+G6vOG7kuG7s+G6vEpP4buzw4rhurjDlOG7s+G6vk7huq7hu7Phu449xanhu7PhurxKWMOUxKjhu7PDlEpFw5Thu7PEkTPEkeG7i+KApuG7s8OUR8OU4buzxq9K4buo4buzSuG7qsav4buz4bq+V1Thurzhu7PFqMOd4buz4buk4buo4bquw5Thu7PGr0PDleG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OUxKhXU0vhu7PGr0tH4buo4buzw4rhu7DDlMSoxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PDgOG7ucOBw5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7nDgcOBL+G7t+G6oOG7t8OK4bu14bu34bu3w4HDgMOA4bqixq/DgeG7ueG7teG6osOB4buO4bu1xrDDksOZxKjDueG7pnLDgcSC4bu3w73hu7Phuq7hu47Gr3LDvTXhu5rDlMSo4buz4bq+4bq04buQ4buzw5TEqFdTS+G7s8OKQ8OU4buzw5Xhu6jhuq7hu7PFqOG6psOV4buzxq/hurJL4buz4bq34bueS+G7s8OUxKhKTuG7s+G7jEjGr+G7s8OU4bucS+G7s+G6vOG7qMOUxKjhu7Mt4buz4bq8xJDhu6jhu7PDlOG7msOUxKjhu7PFqOG6tMOUxanhu7PGr0rDneG6vOG7s8OZSsOJw5Xhu7Phuq7DlOG7s8av4buQ4bq2w5Thu7PGr0/DlErhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6t+G7kuG6ruG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu7nhu7Xhu7nhu7nDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO9w4Dhu7nDgcO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7rzVXVOG6vOG7s+G7jErhuq5L4buzw5XhurLhurzhu7PDlMSo4bq2I+G7s8OA4buzLeG7s+G7t+G7t8Wp4buz4bq34bueS+G7s8OUxKhKTuG7s+G6q0jGr+G7s8OU4bucS+G7s+G6vOG7qMOUxKjhu7Mt4buz4bq8xJDhu6jhu7Phu47hurbhu7PhurxR4buzSuG7nkvhu7PEqEvhu6rDmeG7s+G6vOG6sOG6vOG7s8OK4buQ4bquw5RK4buzw5TEqEpLw43DmcWp4buz4bq3a+G7l8Wp4buzSuG7nuG7s8Wo4bq0w5Thu7NA4buoRMav4buzxKhL4bqu4buQ4buzxq9KV1HDlMSoxanhu7Phu6Thu6jhurTDlMSo4buz4bq64bqw4buzxq9KV1HDlMSo4buzSkvDjeG7qMWp4buzxq9K4buq4bq84buz4bq+w4kj4buzxq9LR+G7qOG7s8avSuG7rOG7s8Wo4bq0w5Thu7PDmUrDicOV4buzxq/hurJL4buzxq9KTuG7s8av4bumV1PDlMSo4buzw5Thu55L4buz4bq+TuG6rsaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s8OD4bu14bu1w5lA4bun4buzSuG7gEvEqErGr+G7peG7s8OAw4Hhu7fDmUDhu6fDveG7s8Wo4bum4bq8csO9Ly/hurzDisOUxrDhurrhuq7hu5DGr0rhuq7DlEpK4buQ4bquxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7ueG7ucOBw4Ev4bu34bqg4bu3w4rhu7Xhu7fhu7fDgUHhu7fDg8av4bu54bu5w4HhuqDhu7fhu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumcsSCw4Hhu7fDveG7s+G6ruG7jsavcsO9NeG7msOUxKjhu7Phur7hurThu5Dhu7PDlMSoV1NL4buzw4pDw5Thu7PDleG7qOG6ruG7s8Wo4bqmw5Xhu7PGr+G6skvhu7Phurfhu55L4buzw5TEqEpO4buz4buMSMav4buzw5Thu5xL4buz4bq84buow5TEqOG7sy3hu7PhurzEkOG7qOG7s8OU4buaw5TEqOG7s8Wo4bq0w5TFqeG7s8avSsOd4bq84buzw5lKw4nDleG7s+G6rsOU4buzxq/hu5DhurbDlOG7s8avT8OUSuG7s2tK4bquw5RK4buz4bq34buS4bqu4buzw5ThuqTDleG7s+G7ueG7teG7ueG7ucO94buz4bu4S8OKxq9KcsO9w4Phu7Xhu7XDveG7s0rhu4BLxKhKxq9yw73DgMOB4bu3w73hu7Mv4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buv4bq34bueS+G7s8OUxKhKTuG7s+G7jEjGr+G7s8OU4bucS+G7s+G6vOG7qMOUxKjhu7Mt4buz4bq8xJDhu6jhu7PDlOG6pMOV4buz4bu54bu14bu54bu54buz4bq84buS4buz4buk4buoI+G7s8OV4bua4buz4bu3w4Dhu7Xhu7PEqEvhuq7DlOG7s0rhurbDlMSo4buz4bq+SMOU4buzxq9Z4buz4bq84bqw4bq84buz4bq+TuG6ruG7s8OZSldRw5TEqOG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8avT8OUSuG7s+G7tuG6tuG7s+G7t+G7t+G7s8avT8OUSsWp4buzxq9K4bq2w5RK4buzw5lK4buc4buzxq/hu6ZHw5Thu7PhurzhurThu7PDlFdS4bq8xrDhu7Mz4bqw4bq84buzxajhurTDlOG7s8OZSsOJw5Xhu7PDlOG7msOUxKjhu7PFqOG6tMOUxanhu7PGr0rDneG6vOG7s8OZSsOJw5Xhu7Phur5XVOG6vOG7s8av4bumV8OUxKjhu7PhurrhurYjxanhu7PhurrhurDDlOG7s+G6vknhu6jhu7Phu47hurbhu7PDlErhu7TDlMSo4buzxajhurTDlOG7s8OZSsOJw5Xhu7Phurzhu5Lhu7PDlMSo4buo4buiw5Thu7PEqOG7nOG6vOG7s0Dhu6hExq/hu7NAWOG7s+G7psag4buz4bum4bq2w5TEqMWp4buz4bq+V1Thurzhu7Phu4xLw4zDleG7s8Wo4buQ4bqwxq/hu7Phuq7DlOG7s8av4buQ4bq2w5Thu7PGr0rDneG6vOG7s8OZSsOJw5XFqeG7s+G6vOG7kuG7s+G6vEpP4buzw4rhurjDlOG7s+G6vk7huq7hu7Phu449xanhu7PhurxKWMOUxKjhu7PDlEpFw5Thu7PEkTPEkeG7i+KApuG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PDgOG7t8ODw5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7nDgcOBL+G7t+G6oOG7t8OK4bu14bu34bu3w4FBw4HDgMav4bqiw4PhuqDhuqDhu7fhu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumcsOD4bu5w4PDveG7s+G6ruG7jsavcsO9NeG7msOUxKjhu7Phur7hurThu5Dhu7PDlMSoV1NL4buzw4pDw5Thu7PDleG7qOG6ruG7s8Wo4bqmw5Xhu7PGr+G6skvhu7Phurfhu55L4buzw5TEqEpO4buz4buMSMav4buzw5Thu5xL4buz4bq84buow5TEqOG7sy3hu7PhurzEkOG7qOG7s8OU4buaw5TEqOG7s8Wo4bq0w5TFqeG7s8avSsOd4bq84buzw5lKw4nDleG7s+G6rsOU4buzxq/hu5DhurbDlOG7s8avT8OUSuG7s2tK4bquw5RK4buz4bq34buS4bqu4buzw5ThuqTDleG7s+G7ueG7teG7ueG7ucO94buz4bu4S8OKxq9KcsO9w4Phu7Xhu7XDveG7s0rhu4BLxKhKxq9yw73DgOG7t8ODw73hu7Mv4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buva0rhu4Dhu5Dhu7MzSkvhu7Phurzhu6zhurzhu7Phu4nhu6jhurTDlOG7s+G7jj3hu7PhurxKRMav4buz4buOV1TDlMSo4buzw5Thu5rDlMSoxanhu7Phu45Dw5Xhu7PFqOG6tMOU4buz4bu24bq24buzxq9K4buuI+G7s8Wo4bq0w5Thu7PGr0/DlErFqeG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8OUxKjhurYj4buz4bq+xJDhu6jhu7PDikvhu4rDlOG7s+G7puG6rsWp4buz4bq+w4Lhu7Phurzhu5Lhu7Phu6ZExq/hu7PDlEpLSeG7qOG7s0pUw5nhu7Phur7hu6LDlMSoxanhu7PhurrhurTDlOG7s8SoSkvhu7PDlEpSxanhu7PGr0rhu5bhuq7hu7PGr0rhu6hFw5TigKbhu7PEqEvhu7Thuq7hu7PhurzhurDhurzhu7Phur5Rw5Thu7Phu7ZO4buzxq9K4bquw5Xhu7PEqEvhuq7hu7Phur5XVOG6vOG7s+G7jD3hu7Phu4xIxq/GsOG7szJHw5Thu7PhurzhurLDlErhu7Phur7hu5LFqeG7s8OUxKjhuq4j4buzxajhuq7hu6jhu7Phu47hu4rhu7Phu4xK4bquS+G7s8OV4bqy4bq8xanhu7Phurfhu55L4buzw5TEqEpO4buz4buMSMav4buzw5Thu5xL4buz4bq84buow5TEqOG7sy3hu7PhurzEkOG7qMWp4buz4buMSMav4buzSlTDmeG7s8av4bumV8OUxKjhu7PhurrhurYj4buzw5Thu5rDlMSo4buzxajhurTDlOG7s8avSsOd4bq84buzw5lKw4nDleG7s+G6rsOU4buzxq/hu5DhurbDlOG7s8avT8OUSuG7s2tK4bquw5RK4buz4bq34buS4bqu4buzw5ThuqTDleG7s+G7ueG7teG7ueG7ueG7s+G6vsOC4buz4bq+4buSw5Thu7PGr0tIw5nhu7Phur7hu5rDlMSo4buz4bq+4bq04buQ4buzw5TEqFdTS+G7s8OKQ8OU4buz4bq+SMOU4buzxq9K4bquw5Xhu7Phu6Thu6jhuq7DlOG7s8OV4buo4bqu4buzxajhuqbDlcaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s8OD4bu14bu1w5lA4bun4buzSuG7gEvEqErGr+G7peG7s8OA4bu54bqiw5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7nDgcOBL+G7t+G6oOG7t8OK4bu14bu34bu3w4HDgeG7tUHGr+G6osSC4bu5w4Phu7fhu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumcsSC4bu1w4HDveG7s+G6ruG7jsavcsO9NeG7msOUxKjhu7Phur7hurThu5Dhu7PDlMSoV1NL4buzw4pDw5Thu7PDleG7qOG6ruG7s8Wo4bqmw5Xhu7PGr+G6skvhu7Phurfhu55L4buzw5TEqEpO4buz4buMSMav4buzw5Thu5xL4buz4bq84buow5TEqOG7sy3hu7PhurzEkOG7qOG7s8OU4buaw5TEqOG7s8Wo4bq0w5TFqeG7s8avSsOd4bq84buzw5lKw4nDleG7s+G6rsOU4buzxq/hu5DhurbDlOG7s8avT8OUSuG7s2tK4bquw5RK4buz4bq34buS4bqu4buzw5ThuqTDleG7s+G7ueG7teG7ueG7ucO94buz4bu4S8OKxq9KcsO9w4Phu7Xhu7XDveG7s0rhu4BLxKhKxq9yw73DgOG7ueG6osO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7rzNKTuG7s+G7ieG7qOG6sOG6vErhu7NrSk7hu7M/w5RKxanhu7PhurrhurDDlOG7s0rhurbDlMSo4buzxq/hurJL4buzxKhL4bquw5Thu7NK4bq2w5TEqOG7s0rhu6gjw43DlOG7s2tKV1PDlMSo4buz4buX4buoQ8OUxanhu7PhurxKS+G6ruG7s8Wo4buE4bul4buzNUMj4buz4buO4bq24buz4buOxJDDlOG7s+G6vsSQ4buo4buzxq9LR8OU4buzxajhurTDlOG7s8OZSsOJw5Xhu7NK4buS4bqu4buzw5Um4buzw5lKw4nDleG7s8OV4bquw5TEqOG7s8avSldRw5TEqOG7s0pLw43hu6jhu7PhurdXUcOUxKjhu7Phu4nhu6hH4buz4bq+V1Thurzhu7PEqEtSS+G7s8avSkvDjeG7qOG7s8avUkvhu7PDlMSoV1NL4buzxq9LR+G7qOG7s8OK4buww5TEqMaw4buz4buZUkvhu7PDlErhu7TDlMSo4buz4bq8SljDlMSo4buzw5RKRcOU4buzxq9LR+G7qOG7s+G6vErhu6jDicOUxanhu7PhurxKRMav4buz4buOV1TDlMSo4buz4bq+V1Thurzhu7PGr+G7plfDlMSo4buz4bq64bq2I+G7s8av4bqyS+G7s8SoS+G6rsOU4buzxKhL4bq2w5TEqMWp4buz4bumRMav4buz4bq+4buaw5TEqOG7s8OUxKhXU0vhu7PDikPDlOG7s+G6vsOC4buz4bq+SMOU4buzxq9K4bquw5Xhu7Phu6Thu6jhuq7DlOG7s+G7tuG6tuG7s8OV4buo4bqu4buzSuG6tsOUxKjGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bum4buzw4rGr0rhu6jDleG6usO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PDgOG7t+G6oMOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu54bu5w4HDgS/hu7fhuqDhu7fDiuG7teG7t+G7t8OB4bqiQcODxq/Dg8OD4bu3w4Phu7Xhu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumcuG7t+G6oOG7t8O94buz4bqu4buOxq9yw7014buaw5TEqOG7s+G6vuG6tOG7kOG7s8OUxKhXU0vhu7PDikPDlOG7s8OV4buo4bqu4buzxajhuqbDleG7s8av4bqyS+G7s+G6t+G7nkvhu7PDlMSoSk7hu7Phu4xIxq/hu7PDlOG7nEvhu7Phurzhu6jDlMSo4buzLeG7s+G6vMSQ4buo4buzw5Thu5rDlMSo4buzxajhurTDlMWp4buzxq9Kw53hurzhu7PDmUrDicOV4buz4bquw5Thu7PGr+G7kOG6tsOU4buzxq9Pw5RK4buza0rhuq7DlErhu7Phurfhu5Lhuq7hu7PDlOG6pMOV4buz4bu54bu14bu54bu5w73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73Dg+G7teG7tcO94buzSuG7gEvEqErGr3LDvcOA4bu34bqgw73hu7Mv4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buva+G7puG7kMOUxKjhu7PDlMSo4bq2I+G7s+G6vsSQ4buo4buzSuG7nkvhu7PDlMSoSk7FqeG7s8SoS+G6rsOU4buzSuG6tsOUxKjhu7Phurzhu67huq7hu7NK4buoI8ONw5Thu7NrSldTw5TEqOG7s+G7l+G7qEPDlOG7s+G6vsOC4buz4bq64bqww5Thu7Phur5XVOG6vOG7s+G7jErhu5DhurTDlMSo4buzw4Phu7Xhu7PFqOG6tMOU4buzw5lKw4nDleG7s0rhu5Lhuq7hu7PDlSbhu7PDmUrDicOV4buzxq9Z4buzw5TEqOG7qOG7osOU4buzxKjhu5zhurzhu7PGr0rhurThu5Dhu7PDildU4bq84buz4bu24bq24buzw5RKS0nhu6jhu7PDleG6qMav4buzSuG6tsOUxKjhu7PDlOG7msOUxKjhu7PFqOG6tMOUxanhu7PDlEpX4bul4buzM+G6rsOV4buz4buZ4bu5xanhu7PDilfhuq7hu7PhuqtLw5Xhu7NK4buQ4bq2w5TEqOG7s0pF4buo4buza0rhu5Thu7NrSuG6rsOUSsWp4buz4bq84bqw4buzw5VXUcOUxKjhu7PFqEQj4buz4buMSuG7msWp4buzw5XhuqTDlMSo4buz4buMSuG7msawxrDGsOG7szXhu6LDlMSo4buzxq9KU0vFqeG7s+G6vOG7kuG7s8OV4buexq/hu7PFqOG7nOG7s+G6vOG7suG6ruG7s0rhurbDlMSoxanhu7PhurxR4buzxahV4buz4buMS8OUSuG7s8OK4buQ4bquw5RK4oCm4buz4bq+w4Lhu7NAS8OU4buzxajhu5zhu7Phur5Lw43DlOG7s8avSuG7kOG6skvhu7Phu45LR8OU4buzSsONxanhu7PFqOG6ruG7qOG7s+G7jEpL4buz4bq8SuG7nMav4buzxajhu5zhu7Phu45XVMOUxKjhu7PFqEbhu7Phur7huqjGr+G7s0rhurbDlMSoxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu6/hu61Lw5XEqOG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw71LM+G7gMOUxq/hu4Dhu6bDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO94bu4S8OKxq9K4bul4buzw4Phu7Xhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buzw4HEgsODw5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7nDgcOBL+G7t+G6oOG7t8OK4bu14bu34bu3w4HDgcOAw4PGr+G6ouG7t8ODQeG7ueG7juG7tcaww5LDmcSow7nhu6ZyQcOA4bu3w73hu7Phuq7hu47Gr3LDvTXhu5rDlMSo4buz4bq+4bq04buQ4buzw5TEqFdTS+G7s8OKQ8OU4buzw5Xhu6jhuq7hu7PFqOG6psOV4buzxq/hurJL4buz4bq34bueS+G7s8OUxKhKTuG7s+G7jEjGr+G7s8OU4bucS+G7s+G6vOG7qMOUxKjhu7Mt4buz4bq8xJDhu6jhu7PDlOG7msOUxKjhu7PFqOG6tMOUxanhu7PGr0rDneG6vOG7s8OZSsOJw5Xhu7Phuq7DlOG7s8av4buQ4bq2w5Thu7PGr0/DlErhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6t+G7kuG6ruG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu7nhu7Xhu7nhu7nDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO9w4HEgsODw73hu7Mv4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buvM0pO4buz4bq34buQ4bq2w5TEqOG7s2tKTuG7s2vhu6gjSMavxanhu7NK4buoI8ONw5Thu7PhurdF4buo4buzYuG7nuG6vMWp4buz4bq8SuG7kOG7s+G6uktIxq/hu6Xhu7My4bquw5Thu7Phur7EkOG7qOG7s+G6vEpP4buzw4rDneG7s+G6vk7DlErhu7Phu7bhurbhu5Dhu7NK4bueS+G7s8OUxKhKTuG7s8avSuG6rsOV4buz4buk4buo4bquw5TFqeG7s8Wo4buQw5TEqOG7s8OUSkXDlOG7s8avSkQj4buz4bq84buS4buz4bq+4bqu4buzw4rhurLDlMSo4buzxajhurTDlOG7s8OZSsOJw5Xhu7PDlOG7msOUxKjhu7PFqOG6tMOUxanhu7PGr0rDneG6vOG7s8OZSsOJw5Xhu7Phur5XVOG6vOG7s+G6uuG6tOG7kOG7s+G6vuG6tMOV4buzxq9LR+G7qOG7s+G6vErhu6jDicOU4buz4bq8SkTGr+G7s+G7jldUw5TEqOG7s+G6vldU4bq84buzxq/hu6ZXw5TEqOG7s+G6uuG6tiPhu7Phu7bhurbhu7PhurrhurDDlMaw4buz4buJ4buo4bquw5Thu7PGr+G7puG7lMOUxKjhu7NKUcOU4buz4buO4bq24buzSuG6tsOUxKjhu7NK4buS4bqu4buzw5Thu5rDlMSo4buzxajhurTDlOG7s+G6vOG7kuG7s0Dhu6hExq/hu7NAWMWp4buzw5TEqOG7qOG7osOU4buzxKjhu5zhurzFqeG7s8av4buAw5Xhu7PGr+G7puG7qCPhu7NA4buoRMav4buzw5TEqOG7qOG7osOU4buzxKjhu5zhurzhu7Phu6bGoOG7s+G7puG6tsOUxKjhu7PDlEfDlOG7s8SoS+G6ruG7s+G6vk3DlErhu7Phur7DguG7s8OV4buo4bqu4buzxajhuqbDleG7s8OUSktJ4buo4buzw5Xhu5LDlOG7s+G6vuG7osWp4buzw5RKV+G7peG7s+G6uuG6sMOUSuG7s+G7juG6sOG7s+G7puG6pMOUxKjhu7PhurpZ4bqu4buza0rhu5Thu7Phu5fhu6hDw5TFqeG7s8So4bqy4buQ4buzw5RIw5nhu7NK4bqyxq/hu7Phurzhuq7hu6jFqeG7s+G7puG6ruG7qMWp4buz4bq84buu4buz4buk4buo4bq0xrDGsMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s8OD4bu14bu1w5lA4bun4buzSuG7gEvEqErGr+G7peG7s8OA4bu54bu3w5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7nDgcOBL+G7t+G6oOG7t8OK4bu14bu34bu3w4HhuqLhu7Xhu7fGr8OBw4Hhu7nhuqLhu7nhu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumcuG7ueG6osSCw73hu7Phuq7hu47Gr3LDvTXhu5rDlMSo4buz4bq+4bq04buQ4buzw5TEqFdTS+G7s8OKQ8OU4buzw5Xhu6jhuq7hu7PFqOG6psOV4buzxq/hurJL4buz4bq34bueS+G7s8OUxKhKTuG7s+G7jEjGr+G7s8OU4bucS+G7s+G6vOG7qMOUxKjhu7Mt4buz4bq8xJDhu6jhu7PDlOG7msOUxKjhu7PFqOG6tMOUxanhu7PGr0rDneG6vOG7s8OZSsOJw5Xhu7Phuq7DlOG7s8av4buQ4bq2w5Thu7PGr0/DlErhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6t+G7kuG6ruG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu7nhu7Xhu7nhu7nDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO9w4Dhu7nhu7fDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu6/hurFL4bquw5Thu7NK4bq2w5TEqOG7s8av4bumV8OUxKjhu7PhurrhurYj4buz4bu24bq24buz4bq64bqww5Thu7PDlOG7msOUxKjhu7PFqOG6tMOUxanhu7Phur7huqjhurzhu7PFqOG6tMOU4buzw5Thu6pL4buz4bumWcOUxKjhu7Phurzhu67huq7hu7NK4buoI8ONw5Thu7Ni4bquw5TEqOG7szNK4bqww5RK4buzxq9K4buo4buzSuG7qsav4buzxajDneG7s+G7pOG7qOG6rsOU4buzxq9Dw5Xhu7Phurzhu67huq7hu7PDlMSoV1NL4buzw4pDw5Thu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu6/hu61Lw5XEqOG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw71LM+G7gMOUxq/hu4Dhu6bDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO94bu4S8OKxq9K4bul4buzw4Phu7Xhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buzw4DDgUHDmUDhu6fDveG7s8Wo4bum4bq8csO9Ly/hurzDisOUxrDhurrhuq7hu5DGr0rhuq7DlEpK4buQ4bquxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7ueG7ucOBw4Ev4bu34bqg4bu3w4rhu7Xhu7fhu7fDgeG6ouG7t8OAxq/Dg0HDgOG6ouG7ueG7juG7tcaww5LDmcSow7nhu6Zy4bqiw4Dhu7fDveG7s+G6ruG7jsavcsO9NeG7msOUxKjhu7Phur7hurThu5Dhu7PDlMSoV1NL4buzw4pDw5Thu7PDleG7qOG6ruG7s8Wo4bqmw5Xhu7PGr+G6skvhu7Phurfhu55L4buzw5TEqEpO4buz4buMSMav4buzw5Thu5xL4buz4bq84buow5TEqOG7sy3hu7PhurzEkOG7qOG7s8OU4buaw5TEqOG7s8Wo4bq0w5TFqeG7s8avSsOd4bq84buzw5lKw4nDleG7s+G6rsOU4buzxq/hu5DhurbDlOG7s8avT8OUSuG7s2tK4bquw5RK4buz4bq34buS4bqu4buzw5ThuqTDleG7s+G7ueG7teG7ueG7ucO94buz4bu4S8OKxq9KcsO9w4Phu7Xhu7XDveG7s0rhu4BLxKhKxq9yw73DgMOBQcO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r+G6q0rhurDhurxK4buzxq9K4bquw5Xhu7Phu6Thu6jhuq7DlMWp4buzw5Xhu6jhuq7hu7PFqOG6psOV4buzxajhu7Lhu7PDiuG7rMOUxKjhu7Phur5Lw43DlOG7s8avSuG7kOG6skvhu7PGr0rhu5rDlMSo4buzw5VLw5RK4buz4bq+w4zhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bqu4buzw5TEqOG7qOG7osOU4buzxKjhu5zhurzFqeG7s0Dhu6hExq/hu7NAWOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8Wo4bq0w5Thu7PDmUrDicOVxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu6/hu61Lw5XEqOG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw71LM+G7gMOUxq/hu4Dhu6bDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO94bu4S8OKxq9K4bul4buzw4Phu7Xhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buzw4Dhu7fDg8OZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu54bu5w4HDgS/hu7fhuqDhu7fDiuG7teG7t+G7t8OB4bqi4bu54bqgxq/Dg+G6oOG6osOD4bu54buO4bu1xrDDksOZxKjDueG7pnLDgcSC4bqgw73hu7Phuq7hu47Gr3LDvTXhu5rDlMSo4buz4bq+4bq04buQ4buzw5TEqFdTS+G7s8OKQ8OU4buzw5Xhu6jhuq7hu7PFqOG6psOV4buzxq/hurJL4buz4bq34bueS+G7s8OUxKhKTuG7s+G7jEjGr+G7s8OU4bucS+G7s+G6vOG7qMOUxKjhu7Mt4buz4bq8xJDhu6jhu7PDlOG7msOUxKjhu7PFqOG6tMOUxanhu7PGr0rDneG6vOG7s8OZSsOJw5Xhu7Phuq7DlOG7s8av4buQ4bq2w5Thu7PGr0/DlErhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6t+G7kuG6ruG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu7nhu7Xhu7nhu7nDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO9w4Dhu7fDg8O94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r2TEqOG7kOG6tkvhu7PGr0rhuq7DleG7s+G7pOG7qOG6rsOUxanhu7PDleG7qOG6ruG7s8Wo4bqmw5XFqeG7s8OUxKhXU0vhu7PDikPDlOG7s+G6vOG7mMOU4buzSuG6tuG7kOG7s0pYw5TEqOG7s8avSldVw5TEqOG7s8avSljhurzhu7PhurzhurDhurzhu7PFqOG6tMOU4buzw5lKw4nDleG7s8OU4buaw5TEqOG7s8Wo4bq0w5TFqeG7s8avSsOd4bq84buzw5lKw4nDleG7s+G6vldU4bq84buzxq/hu6ZXw5TEqOG7s+G6uuG6tiPFqeG7s+G6uuG6sMOU4buzxq/hurJL4buzSuG7nkvhu7PDlMSoSk7hu7Phu4xIxq/hu7PDlOG7nEvhu7Phurzhu6jDlMSo4buzLeG7s+G6vMSQ4buoxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu6/hu61Lw5XEqOG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw71LM+G7gMOUxq/hu4Dhu6bDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO94bu4S8OKxq9K4bul4buzw4Phu7Xhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buzw4HEgsODw5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7nDgcOBL+G7t+G6oOG7t8OK4bu14bu34bu3w4HDgOG7ueG6osav4bqgw4Phu7dB4bu54buO4bu1xrDDksOZxKjDueG7pnJBw4Hhu7XDveG7s+G6ruG7jsavcsO9NeG7msOUxKjhu7Phur7hurThu5Dhu7PDlMSoV1NL4buzw4pDw5Thu7PDleG7qOG6ruG7s8Wo4bqmw5Xhu7PGr+G6skvhu7Phurfhu55L4buzw5TEqEpO4buz4buMSMav4buzw5Thu5xL4buz4bq84buow5TEqOG7sy3hu7PhurzEkOG7qOG7s8OU4buaw5TEqOG7s8Wo4bq0w5TFqeG7s8avSsOd4bq84buzw5lKw4nDleG7s+G6rsOU4buzxq/hu5DhurbDlOG7s8avT8OUSuG7s2tK4bquw5RK4buz4bq34buS4bqu4buzw5ThuqTDleG7s+G7ueG7teG7ueG7ucO94buz4bu4S8OKxq9KcsO9w4Phu7Xhu7XDveG7s0rhu4BLxKhKxq9yw73DgcSCw4PDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu681w4zhu7Phur7hurDDmeG7s1jDlMSo4buzw5RK4buo4buz4bq8xJDhu6jhu7PGr0rhuq7DleG7s+G7pOG7qOG6rsOUxanhu7PDleG7qOG6ruG7s8Wo4bqmw5Xhu7Phurzhu67huq7hu7NkSkPDlOG7s8OKQ8OUxanhu7NK4bueS+G7s8OUxKhKTuG7s8WoRuG7s+G6vldU4bq84buzw5VV4buz4bu24bq24buzw5VL4buKw5Thu7PDmUpM4buz4bu24buG4buzxKjhu7JL4buzQOG7gOG7s+G6vkjDlOG7s0pIxq/hu7PDlMSo4bq2I+G7s8ODLeG7t+G7ty3hu7nhu7Xhu7nhu7nGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZP+G7qMavSuG7kOG7psO94buvYkfhu7Phurfhu5jhuq7hu60vw5nhu68=

Lê Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]