(vhds.baothanhhoa.vn) - Bố tôi, một nông dân trở về từ khói lửa chiến tranh, có những người bạn mà ông vẫn thường gọi là đồng đội. Họ gặp nhau mỗi năm chỉ đôi lần, thậm chí có người, bố chưa một lần gặp lại sau khi rời quân ngũ. Vậy nhưng, ông vẫn thường nhắc đến đồng đội của mình với sự trân quý và cả ân tình.
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G6s+G7qFPhu5jhurRL4buq4buW4bq0xKgqReG6tOG7iMav4bqiL+G7lOG6pMOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurlMRUrhurLDg+G6r8av4bq0QMWo4buW4bu54bq0UuG7qkDhurRTxahT4buY4bq0SkdT4bq0QOG7tlnhurQo4buO4bq0QDvhurRQ4buUVeG7luG6tFEuReG6tMSo4buU4buW4buMU+G6tEDhu7ZFU+G7lOG7ueG6tMSoVeG6tFPhu5QhU+G7mOG6tFPhu5g/V+G7luG6tOG7iOG6ulPhurRS4bq44bq0xahT4buY4bq0KOG7ilPhurRA4buUP1dT4buY4bq04buYw5nhu5bhurRR4bq44bq0S+G7qFPhu5jhurRL4buq4buWQeG6tOG6ucOZ4bq04buY4buC4buy4bq0U+G7lEUj4bq0UuG7rOG7luG6tFPhur5S4bq0xKjhu5Thu6LhurRLxajhu5bhurRRSVPhu7nhurRA4buUw41S4bq0xKjhu5TGoOG6tMSoVeG6tFPhu5g/V+G7luG7ueG6tOG7iMav4bq0xKjhu5Q/ReG6tFLhu6pA4bq0UUlT4bq04buY4buC4buy4bq0UeG6uuG7luG6tOG7uEUj4bq0UOG7lOG7luG6tOG7tlfhu5bhurThu7QjR1PhurRT4buYJkHhurTDusONPuG6tFPhu5Q/U+G7mOG7ueG6tMWoU+G7mOG6tCjhu4pT4bq0QOG7lD9XU+G7mOG6tFPhu5Thu4DEqOG6tEvhu4xT4bq0S+G7qFPhu5jhurRL4buq4buW4bq0xKgqReG6tFLhu5pT4buU4bq0KFbhu5bhurThu7gs4bq0QOG7tkdT4bq04bu0I3vhurQo4bq44bq0xKjhurzhurRHU+G6tEDhu5pT4buUQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu4jDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurRKQOG7lCNS4buI4bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurRDQsOC4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq04bqq4bqqQuG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL+G7lihB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9TTCnhu7gv4bqm4bqm4bqsw4Iv4bqm4bqk4bqsSuG6rMOCxJDhuqRD4bqkw4JA4bqo4bqqROG6qlFCLUpUU+G7mC1KVOG7lkHhu6Dhu7Lhu5jhurLhurRFUUB24bqy4bqz4buoU+G7mOG6tEvhu6rhu5bhurTEqCpF4bq04buIxq/hurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyQ0LDguG6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6suG6quG6qkLhurLhurQvw4PhuqIv4buIw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg+G7l+G7tkVT4buU4bq0UuG7llPhu5ThurThu5TDmUVB4bq0w4Bo4buYI+G7qFPhu7XhurThurtTQEzhu7ZTTEDhuqDhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4bu2VFPhu5jhurRT4buUIVPhu5jhurTEqEcj4bq0xKjhu5QjPsOVU+G6tOG7iMav4bq0UMOU4bq0xKjhu5RU4bq0xKjhu5Thu5zhurRMUuG6tEDFqOG7luG6tFPhu5jhu5RM4bq0U+G7mOG6uD7hurTEqMOaU+G6tFPhu5Thu6Thu7nhurTEqOG7lCM+w5VT4bq0KOG7juG6tFPhu5QhU+G7mOG6tEDhu5TDiVPhu5jhurRT4bq+UuG6tEAj4buw4buW4bq0QOG7tk/hurTEqCpF4bq0xahT4buY4bq0U+G7ruG7luG6tMSo4buU4buW4buMU+G6tEDhu7bDjVPhurQo4buKU+G6tEs/WMSo4bq0U+G7lOG7gMSo4bq0S+G7jFPhurRT4buU4buW4buOI+G6tOG7lOG7rlPhurTEqOG6vEHhurRo4buY4bq4PuG6tEg+4bu54bq0xahT4buY4bq0S0VT4buY4bq0UeG6uFLhurTEqMWoU+G7mOG6tFPhu5RHU+G6tFnhurRS4buqQOG6tOG7lFjhu7LhurRAw4nEqOG6tDzDiuG6tFPhu5jhu5Thu47hurRS4buqxKjhurRA4buUKuG6tMSoxahT4buY4bu54bq0QOG7lOG7muG6tMSoVeG6tEDhu5TFqFPhu5jhurThu4jDiVThurRRw5JT4bq0Sz9XU+G7mOG6tFPhu5TDjeG7suG6tFPhu5gm4bq04buI4bq8VOG6tCjDleG6tOG7iOG7lsOSU+G6tOG7mOG7llbhu5bhurThu5dHPuG6tGhFUuG6tOG7l+G7sOG6tOG7tCPGr8SoQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4No4buUP1Phu5jhurTFqFPhu5jhurTGoEDhurRQ4buU4buW4bq0U+G7lOG7gMSo4bq0S+G7jFPhurRT4buUIVPhu5jhurRQ4buUxq/EqOG6tFHhu5bDlUDhurTEqCpF4bq0S+G6ulPhurThu4hUUuG7ueG6tMWoU+G7mOG6tEDhu5Q/V1Phu5jhurRTVeG7luG7teG6tOG6seG7lOG7luG7jFPhurRA4bu2RVPhu5ThurRS4bq44bu54bq04bu44buWU+G7lOG6tEAu4bq04buISEDhurRQfUHhurThurHDmlPhurThu7jGr1Phu5jhurRR4bq44bq0xKjDmlPhurThu5Q+4bq0KMOZU+G7mOG7ueG6tFPhu4wj4bq0xKjhu5Thu4RT4buY4bq0UkU+4bq0U+G7hlLhurQ8I8avU+G7mOG6tEtIQOG6tFJO4bq0xKgmU+G7mOG6tDxMUuG6tFPhu5Q/4bq0UeG6uFLhurRA4bu2w5lT4bq0U+G7mOG7lOG7nkXhurQoJeG6tChW4buW4bq04buX4buw4bq04bu0I8avxKjhu7nhurRT4buY4buU4bue4bq0U+G7lD/hurRA4buU4buM4bq0S8OU4bq0UsOZ4buW4bq0QOG7lDrhurRLP1jEqOG6tFPhu5RO4bq0U+G7lOG6uFPhu5jigKbhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqvJOG6tFHhurrhu5bhu7nhurTFqFPhu5jhurThu5RFPuG6tFDDlOG6tMSo4buUIz7DlVPhurThur5T4bq0QOG7jEDhurRA4bu2VFPhu5jhurTEqOG7lOG7luG7jFPhurRA4bu2P1dT4buY4bq0QOG7lFfhu5bhurTEqOG7lOG7luG7jFPhurThu7ZF4bq04bu4RVThu7nhurRL4buoU+G7mOG6tEvhu6rhu5bhurTEqFXhurRT4buYP1fhu5bhurTEqCRT4buY4bq04bu0I8OS4bu54bq0U+G7mD9X4buW4bq0UOG7lMOJxKjhurThu7Qjw5Lhu7nhurRT4buUP1Phu5jhurThu5TDmeG6tEvDiuG6tOG7uMavU+G7mOG6tOG7lOG7jEDhurRS4buaU+G7lOG6tChW4buW4bq0U+G7lEUj4bq0QOG7lOG7jOG6tFPhurhU4oCm4bq0w7rhurhU4bq0xKjhu5Thu5bhu4xT4bq0QOG7tj9XU+G7mOG6tOG7lOG7rlPhurRS4buqQOG6tFPhur5S4bq0QOG7lOG7muG6tMWoU+G7mOG6tOG7iOG7nOG6tEDhu5Q/4buuU+G7mOG7ueG6tEs/WMSo4bq0Sz9F4bq0KOG7juG6tEvhu5bhu44j4bq0QOG7tuG7nOG6tFnhurRS4buqQOG6tOG7iMOVU+G7lOG6tCjhu5bDlVPhurRA4bq64buW4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurThu7Lhu5TGr+G6tOG6ueG7qOG6tOG6seG7lMag4bq0Z+G7llPhu5RB4bq04bqxJlPhu5jhurThu7Lhu5Thurzhu5bhurThu5Thu65T4bq0Uy5F4bq0U+G6vlLhurThu7hFI+G7ueG6tCjhu4xA4bq0QOG7lD/hu65T4buY4bq0xKgqReG6tMWoU+G7mOG6tFJW4buW4bq0QOG6ulLhurRR4bq4U+G7lOG7ueG6tEvhu6hT4buY4bq0QOG7lFfhu5bhu7nhurTFqFPhu5jhurRT4buUw41T4bq04bu0Iz7hu4xA4bq0S+G7nFPhu5ThurThu7ZF4bq04bu0I0dTQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phuq/Gr+G6tEDFqOG7luG6tFHhurjhurRA4buUP+G7rlPhu5jhurThu4jhu5ZT4buUQeG6tGpT4buY4bq0KOG7ilPhurRQw5ThurQoVuG7luG6tMSo4buUPVPhu5jhurRAxajhu5bhu7nhurTFqFPhu5jhurThu4jhu5bhu4xA4bq04buuU+G6tFPhu5g/V+G7luG6tEDhu5Qq4bq0QOG7tj9ZU+G7mOG6tMSoKkXhurRS4buaU+G7lEHhurRo4buY4bq4PuG6tEg+4bu54bq0UOG7lOG7luG6tFPhu5TDjVPhurThu7QjPuG7jEDhurRL4bucU+G7lOG6tOG7tkXhurThu7QjR1Phu7nhurTEqOG7lOG6uFPhu5jhurRA4bu2ReG7luG6tEDhu7ZP4bq0xKjhu5Thu4RT4buY4bq0U+G7mOG7lOG7nuG6tFPhu5hY4buW4bq04buY4bua4bq0U+G7lOG7luG7jiPhu7nhurTEqOG7lOG7ouG6tFJUU+G7mOG6tEs/WMSo4bq04bu4VlLhurQo4buO4bq0KFbhu5bhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5Thu7nhurQow40+4bq0U8OSU+G6tFLDmeG7luG6tOG7mOG7lkg+4bq0QFfhurRR4buWw5JT4bq04bu0I0VT4bq0S+G7jFPhurThu5jhu5bDiVLhurRL4bucU+G7lOG6tEDhu5Q/4buuU+G7mOG6tEDDjUDhu7nhurThu5Thu6jhurThu7jhu67igKbhurRL4buOI+G6tOKAnEvDlOG6tFHhurrhu5bigJ3hurRL4buuU+G6tCjhu5xB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+KAnOG6r8av4bq0xKjDmlPhurThu7jGr1Phu5jhurRLw5ThurRLP1jEqOG6tOG7tCNFPuG6tCjhu47hurQoVuG7luG6tOG7mOG7lkXhurRL4buaU+G7lOG6tEvDiuG6tDxMUuG6tFPhu5Q/4bq04bu4LOG6tFJFPuG6tFLhu4BT4bq0xKgqReG6tOG7uMav4bq04buy4buUw41T4bq04bu24buo4buW4bu54bq0xKjDmlPhurRT4buUIVPhu5jhurRA4buUOuG6tFDhu5TDicSo4bq0UOG7lOG7luG6tEg+4bq0S+G7jiPhurRQ4buUxahT4buY4bq04bu0I0VT4bq0QOG7tsOZU+G7mOKAneG7ueG6tMWoU+G7mOG6tFNV4buW4bq0KFbhu5bhurTEqOG7lOG7nOG6tExS4bq0QMWo4buWQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PDqUlT4bq04bqm4bq0U+G6vlLhurThu7hFI+G7ueG6tMWoU+G7mOG6tOG7iEhA4bq0U+G7mFfhurRT4buUw41T4bq0Sz9YxKjhurThu4g/I+G6tOG7suG7lMOMUuG7ueG6tOG7iMOSU+G6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFHhurjhurRLST7hurRLKuG6tOG7mOG7lkg+4bq0QFfhu7nhurThu5Thu6jhurThu7jhu67hurRA4buUP+G7rlPhu5jhurRAw41A4bq0xKgqReG6tMWoU+G7mOG7ueG6tFDDqFLhurRRw4nhurRA4buUP+G6tChW4buW4bq0KOG6uOG7luG6tErDmlPhu5jhurRA4buU4bq+UuG6tOG7lOG7pOG7luG7ueG6tEvhu6pT4buY4bq0KOG7lsOSU+G6tMSoKkXhurRT4buYP1fhu5bhurRA4buUKuG6tEDhu7Y/WVPhu5jhurThu5Mje0HhurRqU+G7mOG6tOG7iOG6vFThu7XhurTigJxo4buMI+G6tFDhu5TFqFPhu5jhurTEqFXhurRA4buUKuG6tEDhu7Y/WVPhu5jhurThu5Mje+G7ueG6tMSoVeG6tFHDk+G6tOG7iMav4bq0S8OK4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tMSoVeG6tEsq4bq04buY4buWSD7hurRAV+G6tMSo4buUOlPhu5jhurRS4buWU+G7lOG6tFLhu5pT4buU4bq0UeG6uOG6tEDhu5Q/4buuU+G7mOG6tOG7iOG7llPhu5RB4bq04bqvxq/hurThu4jhu5bhu4xA4bq04buuU+G6tEDhu5Qq4bq0QOG7tj9ZU+G7mOG6tOG7kyN74oCdQeG6tGjhu5Thu5bhu44j4bq0U+G6vlLhurThu7QjReG7ueG6tOG7iMav4bq0QMWo4buW4bq0KOG7ilPhurThu5Thu6Thu5bhurRA4buU4bq+UuG6tEDhu5TFqFPhu5jhurRA4buWU+G6tCjhu47hurRT4buYP1fhu5bhurRA4buUKuG6tEDhu7Y/WVPhu5jhurRIPuG6tEvDlOG6tEDhu5pS4bq0xKjDicSo4buU4bq0UeG7lsOSU+G6tFHhurrEqOG7ueG6tMWoU+G7mOG6tMSoVeG6tFLhu6pA4bq0QEdS4bq0U+G7lsOVUuG7teG6tOKAnOG6r8av4bq0UlRT4buY4bq0UuG7qkDhurRRSVPhurRLP1jEqOG6tOG7mOG7guG7suG6tFHhurrhu5bhurRA4buUKuG6tEDhu7Y/WVPhu5jhurThu5Mje+G7ueG6tEvDlOG6tFNV4buW4bq0xKjhurxS4bq04buuU8OB4bqyQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu4Xhu5TFqFPhu5jhurTEqOG7lOG7ouG6tMSoVeG6tEDhu5Qq4bq0QOG7tj9ZU+G7mOG6tOG7kyN74bu54bq04buIxq/hurRAxajhu5bhurTEqMOaU+G6tMSoVeG6tFPhu5QhU+G7mOG6tFPhu5g/V+G7luG6tOG7iOG6ulPhurRS4bq44bq0xahT4buY4bq0QOG7lD9XU+G7mOG6tOG7mMOZ4buW4bq0UeG6uOG6tEvhu6hT4buY4bq0S+G7quG7lkHhurThurFV4bq0U+G7mD9X4buW4bq0QMWo4buW4bq04buI4buW4buMQOG7ueG6tMSoVeG6tFPhu5g/V+G7luG6tFDhu5TFqFPhu5hB4bq04buX4bu2VFPhu5jhurRLVeG7ueG6tFLhu6pA4bq0xKjhu5Q94bq0U+G7mD9X4buW4bq0xKgkU+G7mOG6tFHhurhT4buY4bu54bq0xKgkU+G7mOG6tEvhu5bhurThu4jhu6rhurRL4buq4buW4bq0KOG6uOG6tMSoJFPhu5jhurRL4buuU+G6tCjhu5zhurQoVuG7luG6tOG7iMav4bq0QMWo4buWQeG6tOG7l8Wo4buW4bq0QDtT4buY4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tOG7lOG7lsOUI+G6tOG7uEVU4bq04buIxq/hurRAxajhu5bhurQo4bq44bq0xKjhu5Q94bq0SD7hurRR4bq64buW4bq0QOG7lEdT4bq0U+G7lEUj4bq0S+G7jFPhurRA4buU4buMQeG6tGjhu5ThurjhurTEqOG7lD3hurRR4bq4UuG6tFDhu5ZT4buU4bq0SlRFU+G7lOG6tFPDklPhurTEqFXhurRL4buW4buOI+G6tFDhu5bDlVPhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhurThu5Thu65T4bu54bq0U+G7lD9T4buY4bq0UuG7rOG7luG6tFFJU+G6tCjhurhU4bq0U+G7lOG6uOG6tEDFqOG7luG6tMSo4buU4buu4buW4bq0KOG7ilPhurTEqOG7lOG7ouG6tEvDiVPhu5ThurThu4jDlUDhurQ8I8avU+G7mOG6tMSo4buU4buW4buMI+G6tOG7lD1A4bq0QOG7lCPGr8So4bq0UeG6uFThu7nhurQjxq9T4buY4bq0Uz9WxKjhurTEqOG7lMOo4bq0xKgkU+G7mOG6tOG7iMav4bq0QMWo4buWQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4No4buU4buAxKjhurRL4buMU+G6tMSo4buUPeG6tEDFqOG7luG6tFHhurrhu5bhurRT4buUVuG7ueG6tFPhu5jhurg+4bq0U+G7lOG7pOG6tFPhu5ThurjhurRAxajhu5bhurRA4buULMSo4bq04bu4LOG6tOG7tkhA4bq0UOG7lFXhurRQ4buU4bq+U+G7ueG6tFLhu6pA4bq0UUlT4bq0QMWo4buW4bq0KMWo4bq0QD/hurThu5Thu6Thu5bhurThu4jGr+G7teG6tOKAnGjhu5ThurjhurRS4buaU+G7lOG6tFDhu5RV4bq0UOG7lOG6vlPhurQow40+4bq04bu4RVThurThu4jGr+G6tFDhu5TFqFPhu5jhurRT4buUV+G6tMSo4buUPeG6tOG7lVRFU+G6tOG7mOG7lj3hu7LhurRLw53hu7nhurRT4buU4bq44bq0xKjhu5Q94bq0SD7hurThu5jhu5bhurgj4bq0U+G7lD/hurQow40+4bq0xKjhu67hurRS4bq44buz4oCdQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phuq/Gr+G6tEDFqOG7luG6tOG7iOG6vFThu7XhurTigJzhurPhu6hT4buY4bq0S+G7quG7luG6tOG7uMavU+G7mOG6tChW4buW4bq0U+G7lEUj4bq04buIWeG7luG6tMSow4nhu5bhurRA4buaU+G7lOG7ueG6tMSow5pT4bq0UOG7lFXhurRQ4buU4bq+U+G6tFLhu5pT4buU4bq04buy4buU4bq84buW4bq0QCzhurRQ4buU4buAxKjhurThu7Lhu5QlxKjigJ1B4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7heG7lOG7luG6tEg+4bq0QMWo4buW4bq0S8OK4bq0U+G7mOG7lOG7nuG6tOG7iMav4bq0QMWo4buW4bq0QOG7lMONQOG6tFDhu5TGoOG6tFDhu5TDieG7lkHhurRo4buUP1Phu5jhurThu5jhu5ZX4bq0U+G7mOG7lOG7nuG6tFHhurrhu5bhu7nhurThu7Qj4bq84bq0QOG7lCzEqOG6tMWoU+G7mOG6tMSoVeG6tMSow4nhu5bhurRRe+G6tMSoKkXhurThu7bhu5bDklPhu5jhurRS4buaU+G7lEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bq5xahS4bq0KDtF4bq04bu24buo4buW4bu54bq0QOG7mlPhu5ThurTEqFfhurQo4buO4bq04bu0I0XhurRT4buU4bq44bu54bq0QMWo4buW4bq0QOG7lEg+4bq0UuG7qkDhurRT4buYP1fhu5bhurRL4bq4U+G6tMWoU+G7mOG6tOG7tkhA4bq0UeG6uuG6tEBJUuG6tEAj4buw4buW4bq04buIxq/hurRAxajhu5bhurRL4buMU+G6tMSo4buU4buu4buWQeG6tGpT4buY4bq0UkVT4buY4bq0QOG7lExU4bq0UuG7qkDhurTEqFRT4bq0xKjDieG6tEBU4bu54bq04buI4bq8VOG6tMSow4nhurTEqCpF4bq0U+G7lOG6uOG6tFMjxajhu5bhurRLP1jEqOG6tFJFU+G7mOG6tOG7iOG7luG7jCPhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5ThurRAxajhu5ZB4bq04buVRSPhurRQ4buU4buW4bq0xKjhu5Q94bq0KOG7juG7ueG6tOG7iMav4bq0QMWo4buW4bq04buI4bq8VOG6tEtV4bq0UeG6uOG6tEvhu6hT4buY4bq0S+G7quG7luG6tMSoKkXhurThu4jGr+G7ueG6tFPhu5g/V+G7luG6tMSoJFPhu5jhurThu5QjPsOVU+G7ueG6tFPhu5Q/U+G7mOG6tCjhu5rhurRT4buU4buW4buOI+G6tFPhur5S4bq04bu0I0XhurThu4jDjVPhurThu7bhu6pT4bq0Uj8j4bq04bu44buWU+G7lOG7ueG6tFHhurhS4bq0UOG7llPhu5ThurRA4buM4bq0U8OSU+G6tFDhu5TFqFPhu5jhurTEqFXhurRA4buUV+G7luG6tOG7mOG7lkVT4bq04buY4buC4buy4bq0U+G7lEUjQeG6tOG6r0hA4bq0U+G7mFfhurThu5Thu65T4bq0UOG7lOG7luG6tEDFqOG7luG6tOG7iOG7luG7jEDhurRLP1jEqOG7ueG6tMSo4buUxqBT4buU4bq0xKjhu5Q94bq0UeG6uOG6tFPhu5g/V+G7luG6tEvDiuG6tErhu5oj4bq04buIxq/hurRAxajhu5bhurThu7gjxq9A4bq0UuG7qkDhurRLVOG6ulPhurRLP1dT4buY4bq0UOG7lOG7luG6tMWoU+G7mOG6tOG7iOG7nOG6tEDhu5Q/4buuU+G7mOKApuG6tGjhu5QhU+G7mOG6tEvhu6hT4buY4bq0S+G7quG7luG6tMSoKkXhurThu4jGr+G6tEDFqOG7luG7ueG6tOG7lMOZ4bq0S8OK4bq04bu4xq9T4buY4bq0xKgkU+G7mOG6tFPhu5RFI+G6tEDhu7ZUU+G7mOG6tOG7mOG7lkVT4bq0UOG7lOG7sOG6tMSo4buU4buW4buMU+G6tEDhu7ZFU+G7lEHhurTDuuG6uOG6tEvhu4xT4bq04buUxahS4bq0U0U+4bu54bq0U+G7mOG7lOG7nkXhurRA4buaU+G7lOG6tEvhu6hT4buY4bq0S+G7quG7luG6tCjhu4pT4bq0UeG6uOG6tOKAnOG7uFjhu5bhurRKRz7igJ3hurRQ4buMQOG6tFPGr+G7luG6tOG7lMOZ4bq0QOG7tlRT4buY4bq04bu4I8avQOG6tFPhu5QhU+G7mOG6tFPhur5S4bq0QOG7lMOJU+G7mOG6tMSoI+G7qsSo4bq0S1fhu5ZB4bq04buX4buaU+G7lOG6tMSo4bq8UuG6tEg+4bu54bq0xKjhu5RHU+G6tEDhu5ThurhT4buU4bq04buI4buW4buMQOG6tOG7iEVUw4HhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODZ07hurRAxajhu5bhurRTVeG7luG6tOG7iMav4bu54bq0xKjhu5TDmVPhurRK4buc4buy4bq0QOG7lMagxKjhu5ThurThu5RY4buy4bq0Ulfhu5bhurRL4buoU+G7mOG6tEvhu6rhu5bhurTEqCpF4bq0xahT4buY4bq0S+G7jFPhurRT4buU4bq44bq04bq+U+G6tOG7iCFF4bq0xKjhu65S4bq0QOG7lEdT4bq0UsONQEHhurThuq/hurjhurThu4jhurxU4bu54bq0S+G7luG6tOG7tCNF4bq0U+G7lCFT4buY4bq0QOG7lMOJU+G7mOG6tFPhur5S4bq04oCc4bu44buWU+G7lOG6tEAu4oCd4bq0xKgkU+G7mOG6tFPhu5RFI+G7ueG6tOG7mOG7llfhurRLRz7hurQo4buKU+G6tD7DkiPhurThu7Qje+G6tFPhu5RFI+G7ueG6tEDhu7ZHU+G6tEDhu7bDmVPhu5jhurRT4buY4buU4bueReG6tEDhu5pT4buU4bq0S+G7qFPhu5jhurRL4buq4buW4bq0QOG7lOG7muG6tMSoJlPhu5jhurRLP1jEqOG6tDxMUuG6tFHhurjhurRT4buUR1PhurRKIz7DklPhurRAxq9A4bq0S07hu7JB4bq04bqxI+G7qsSo4bq0S1fhu5bhurTEqFRT4bq0U+G7mD9X4buW4bu54bq0Sz9YxKjhurRSSD7hurRSxq/hu5bhurRT4buUR1PhurRKIz7DklPhurRAxq9A4bq0S07hu7LigKbhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7siAjQOG7lFThu7bhurLDg+G7heG7lMOJU+G7lOG6tGbhu6rEqOG6oi/hu7LDgw==

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]