(vhds.baothanhhoa.vn) - Mục đích của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Với ý nghĩa đó, quá trình xây dựng NTM Đông Sơn luôn chú trọng đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
d03DgeG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqG5O4buw4buQ4buE4bu3eDjhu57hu5hM4bu5bVThu5jGsOG7uTjhurwl4bu54buS4bqk4buYTeG7ueG7quG6puG7mOG7uSThu6zDieG7sOG7ueG7mEXhu5hM4bu54buA4bqy4buU4bu54buwTeG7rOG7ueG7mE3hurrFqOG7ueG7gE3hu5Thu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu4ZF4buYdy9Nw4F4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8Wow6Lhu4ThurLhu4bhu7d4ZVfhu4Dhu7nhu4JP4buATeG7ueG7gFjhurLhu7k2TcOdVOG7mEzhu7nhu7Dhu6jDk+G7mE3hu7llV+G7gOG7ueG7sE7DjeG7rOG7ucav4bus4bug4buA4bu5TE7hurLhu7kkRSXhu7nhu4bhu7bhu5hM4bu54buY4bue4buYTOG7ueG7sE3hu57hu5jhu7nhu5JVTuG7ueG7r8OpbmV24bu54buQw4Lhu7nhu5hF4buYTOG7ueG7gOG6suG7lOG7ueG7gsOaTuG7ueG7quG7oOG7mEzhu7kj4bq64buw4bu54buATcOJ4buw4bur4bu54buwTuG7mE3hu7nhu7BN4bq44buY4bu54buATeG7lOG7ueG7mEzDncOaTuG7ueG7hkXhu5jhu7Hhu7nGoVVO4bu5KuG7ueG7mExN4buO4bqy4bu54buC4buW4bur4bu5xq/hu6zhurThu7nhu7Dhu6jDk+G7mE3hu7kkRSXhu7nhu4bhu7bhu5hM4bu5w6luZeG7uTjhu57hu5hM4bu5bVThu5jhu7nhu5Dhu6zhu57hu5jhu7nhu4BN4buu4bu54buw4buo4bua4buYTOG7ueG7guG6vCXhu7nhu5LhuqThu5hN4bu54buq4bqm4buY4bu5JOG7rMOJ4buw4bur4bu54buYReG7mEzhu7nhu4DhurLhu5Thu7nhu7BN4bus4bu54buYTeG6usWo4bu54buATeG7lOG7ueG7mEzDncOaTuG7ueG7hkXhu5jhu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDbhurLFqOG7sE7hu5Thu5jhu7d4d07hu5JM4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t+G7huG7sE3hu6zhu5Lhur7hu7lONuG7hOG7mOG7sOG7hOG7qOG7t+G7ueG7quG7sCXhu5Dhu4R14bu3PU7hu4bhu7BNxrDhu7nhuq5BQcWoJOG7qeG7uU3hu4ROTE3hu7DGsOG7ueG6osOAQcWoJOG7qeG7t+G7ueG7quG7qOG7gHXhu7cvL+G7gOG7huG7mOG7seG6vuG6suG7lOG7sE3hurLhu5hNTeG7lOG6suG7sSPhu5gv4buG4buE4buqw5Thu7Dhu5TFqC/hu5jhu4Q94buqL8OA4bqgw4Hhuq4vw4Hhuq7huq7hu4bhuqLDgcODw4HhuqJB4bqu4buww4PhurbDg+G6oOG7kOG6ti3DgOG7scOVxahM4bu34bu54bqy4buQ4buwdeG7tzjhu57hu5hM4bu5bVThu5jGsOG7uTjhurwl4bu54buS4bqk4buYTeG7ueG7quG6puG7mOG7uSThu6zDieG7sOG7ueG7mEXhu5hM4bu54buA4bqy4buU4bu54buwTeG7rOG7ueG7mE3hurrFqOG7ueG7gE3hu5Thu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu4ZF4buY4bu34bu5PU7hu4bhu7BNdeG7t+G6rkFB4bu34bu5TeG7hE5MTeG7sHXhu7fhuqLDgEHhu7fhu7kveMahw53DmuG7mOG7ueG7ksOK4bus4bu54buATeG7lOG7ueG7sE3hu6zhu7nhu5hN4bq6xajhu7nhu4DhurLhu5Thu7nhu4BY4bqy4bu5TVHhu7nhu4ZF4buY4bu54buk4bu5JOG6rOG7uTjhu57hu5hM4bu5xqHhuqjhu5jhu7nhu6844bue4buYTOG7uW1U4buYduG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4OMSo4bu54buYReG7mEzhu7nhu4DhurLhu5Thu7nhu5Lhu7Lhu4Dhu7nhu6rhu6Dhu5hM4bu54buATeG7lOG7ueG7mEzDncOaTuG7ueG7hkXhu5jhu6vhu7k44bqm4buYTOG7ueG6vlHhu6vhu7nhu4BNT+G7mE3hu7nGr+G7rCXhu4rhu5jhu7lN4busJeG7iOG7mOG7uTjhu57hu5hM4bu5bVThu5jhu7nhu5Dhu6zhu57hu5jhu7nhu4BN4buu4bu54buw4buo4bua4buYTOG7ucOUTeG6sk7hu7nhu7BN4bq04buA4bu54buQw5lO4bu54buwTcOM4bu54buAWOG6suG7ueG7gsOS4bqy4bu5xahNw51U4buYTOG7q+G7ueG7guG6vCXhu7nhu5LhuqThu5hN4bu5xahN4bq04buw4bu54buw4buoTsSo4buY4bu54buq4bqm4buY4bu5JOG7rMOJ4buw4bux4bu5xqHDk+G7ueG7sE3DjOG7q+G7ueG7sOG7oOG7gOG7ueG7glHhu7nhu7Dhuqjhu5hM4bu54buw4buow53hu6Thu5hM4bu54buq4bqm4buY4bu5JOG7rMOJ4buw4bu54buYTUDhu5hM4bu54buY4bqo4buS4bu5TOG6uOG7mOG7ueG7gkUl4bu54buQ4bus4bue4buY4bu54buC4bqk4buw4bu5TVThu5jhu7nDgeG6sMO54bu54buv4buC4buy4buYTOG7ueG7sE3hu7Lhu7nDg+G7ueG7sOG7lMOC4buY4bu54buw4buM4buYTXbhu7Hhu7nDqcOM4bus4bu54buY4bqo4buS4bu5w4BBw4HDgeG7ueG7sE3hu6zhu7nhu5hN4bq6xajhu7nhu4Lhurjhu6zhu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu5JVTuG7ueG7guG6pOG7sOG7ucOB4bqg4burxILhu7nhu7Dhu6hO4buI4bus4bu54buCUOG7mEwv4buY4bqo4buS4bur4bu54buY4bqo4buS4bu5w4BBw4HhurDhu7nhu4LhuqThu7Dhu7nhuqLhuqDhu6vDg+G7ueG7sOG7qE7hu4jhu6zhu7nhu4JQ4buYTOG7ueG7sE3Dk+G7ueG7gsOM4buY4bu54buY4bqo4buS4bu5w4BBw4DDgOG7ueG7guG6pOG7sOG7ucOD4bqi4burxILhurDhu7nhu7Dhu6hO4buI4bus4bu54buCUOG7mEzhu7Hhu7luTeG7hOG7lOG7ueG7guG7luG7ueG7sDrhu7nhu5Dhu4jhu7lNUeG7ueG7mExNw6jhu5Thu7lMTuG6puG7kuG7uSThu6zhu6Dhu5hM4bu54buAxqDhu5jhu7lB4bur4bqg4bqiw7nhu7nhu6/hu7BNw4nFqOG7ueG7sE3hu7Lhu7nDgOG7ueG7sOG7lMOC4buY4bu54buw4buM4buYTXbhu7Hhu7Hhu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eDbhu5bhu7nhu4LDncOZ4buA4bu5w5TDjOG7sOG7ucav4bus4bqm4bu54buw4buow43hu5jhu6vhu7nhu7Dhu6jhu5Thu5hM4bu54buq4bqm4buY4bu5JOG7rMOJ4buw4bu5TeG7rCXhu4jhu5jhu7nhu5Dhu6zhu57hu5jhu7nhu4BN4buu4bu54buw4buo4bua4buYTOG7ucWoTeG6tOG7sOG7ueG7sOG7qE7EqOG7mOG7ueG7sE3hu4Thu5Thu7lNw51V4buYTOG7ueG7mEXhu5hM4bu54buA4bqy4buU4bu54buY4bqo4buYTOG7ueG7quG7rMOJ4buw4bur4bu54buATcOJ4buw4bu54buQw53DmeG7mEzhu6vhu7lNTuG7iOG7rOG7ucav4bus4bqm4bu5TOG6quG7mOG7uSNVTuG7ueG7gFThu7nhu4DDieG7rOG7ueG7kOG6pE7hu7nhu5hMw4Lhu5hN4bu54buY4bue4buYTOG7ueG7mExNTuG7iMWo4bux4bu5OFDhu5hM4bu54buwTcOaTuG7ueG7sE/hu4BN4bu54buA4bu24buA4bu54buCUk7hu7nhu5JVTuG7ueG7gFThu7nhu4DDieG7rOG7uUxO4bug4buYTOG7q+G7ueG7gFThu7nhu4DDieG7rOG7ueG7klbhurLhu7kjV+G7q+G7ueG7gE3hu6wlxKjhu5jhu7nhu4JSTuG7ueG7kOG7ruG6suG7uSNX4bu5JOG7rEXhu5jhu7nhu6rhurLhu5hM4bu5w4FBQcO54bu54buw4buow4Lhu7kk4busReG7mOG7ueG7kuG7rFHhu5jhu6vhu7nhurZBw7nhu7nhu7Dhu6jDguG7ueG7klbhurLhu7nhu6pV4buS4bux4bu5Nlbhu5hM4bu5I1VO4bu54buC4buW4bu54buQw4Lhu7kjTuG7iOG7gOG7ueG7gE1Y4bu54buCUeG7mEzhu7nFqE3hu6BO4bu5TcOZxajhu7kjVU7hu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buwJeG7ueG7gsOd4bqy4bu5I8OC4buU4bu54buq4bqm4buY4bu5JOG7rMOJ4buw4bu54buA4bq04buA4bu5TE7hu6Dhu5hM4bu54buARSXhu7nhu7Dhu6hQ4buYTOG7ueG7klVO4bu54buA4buW4bu54buY4bqo4buYTOG7ueG7quG7rMOJ4buw4bur4bu54buATcOJ4buw4bu54buQw53DmeG7mEzhu6vhu7lNTuG7iOG7rOG7ucav4bus4bqm4bu5w5RO4buYTeG7ueG7sMOM4bu54buA4bqy4buU4bux4bu5NcON4buY4bu54buA4bqk4buYTeG7ueG7guG7luG7ueG7gMag4buY4bu54buwT+G7gE3hu7nhu4Dhu7bhu4Dhu7nhu7BP4buATeG7ueG7sFfhu7nhu7DhurrFqOG7ueG7sOG7qOG7rOG7mEzhu7nhu4LDieG7sOG7ueG7guG6sk7hu7nhu4LEqOG7ueG7quG6puG7mOG7uSThu6zDieG7sOG7ueG7mOG7nuG7mEzhu7nhu5hMTU7hu4jFqOG7ucav4busJeG7ueG7kuG7nuG7ueG7kFXhu5jhu6vhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buYTE3hu4jhu7nhu4DhurLhu5Thu7kjw53DmeG7sOG7ucOUw4zhu7lN4buU4bqk4buATeG7ueG7sOG7jOG7mE3hu7lMTuG6suG7lOG7seG7ucOpTU7hu4rhu6zhu7nhu5Lhu57hu7lNw5Phu5hN4bu54buq4bqm4buY4bu5JOG7rMOJ4buw4bu54buCw53DmeG7gOG7uU1T4bu54buw4buow5nhu6vhu7nhu4Lhurjhu6zhu7nhu7DDneG7ucWoTeG6tOG7sOG7ueG7sOG7qE7EqOG7mOG7q+G7ueG7kuG7pOG7ueG7qFHhu5hM4bur4bu5JEUl4bu54buG4bu24buYTOG7ucOB4bqu4bu54buA4bq04buYTeG7ueG7glDhu5hM4bu54buSw4rhu6zhu7nhu5BV4buY4bu5I1VO4bu54buGTuG7iOG7mOG7ueG7sE/hu4BN4bu5w4PEguG6oOG7uU3hurLhu7nhu4Dhu5bhu7lNw5nFqOG7ueG7glDhu5hM4bu54bq+4bqy4buU4bu54buwTsON4bus4bu54buq4bqm4buY4bu5xahN4bq84buS4bu5UuG7mOG7ueG7gsOS4buYTeG7ueG7sE3hu4Thu5Thu7nhu4BN4busU07hu7lMTuG6tOG7ueG7sOG7qMOS4bu5I8OC4bu5w4HDgeG7ueG7kuG7nuG7uU3Dk+G7mE3hu7nhu5hNw4Lhu7nhu5LDguG7mEzhu6vhu7nhu5hNw4Lhu7nhu5DDnVVO4bu54buq4bqm4buY4bu5JOG7rMOJ4buw4bu54buY4bue4buYTOG7ueG7mExNTuG7iMWo4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7mExN4buI4bu54buA4bqy4buU4bu54buo4bqy4bus4bur4bu54buAWOG7q+G7ucav4bus4bqm4bur4bu5TeG7lOG6suG7ueG7sE3hu4Thu5Thu7nhu7BOw43hu6zhu7nhu4BN4bus4bq84buY4bu5xqFO4buE4buw4bq1LGrhu6vhu7lNQOG7rOG7ueG7gFThu7nDlMOM4buw4bu5TcOZxajhu7nhu7DDnVVO4bu54buYw51V4buA4bu54buwTsOM4buw4bu5w5RO4buI4buS4bu5I1VO4bu54buGTuG7iOG7mOG7ueG7sE/hu4BN4bu54buw4buow43hu5jhu7nhuqDhu7lN4bqy4bur4bu54buwTeG7rOG7ueG7mE3hurrFqOG7ueG7guG6pOG7sOG7ueG7sOG7qMON4buY4bu54bqwQUHhu7nhu7Dhu6hO4buI4bus4bu54buCUOG7mEwvTeG6si/hu5jhuqjhu5Lhu7Hhu7k24buW4bu5w4NB4bu5TVHhu7nhu6rhuqbhu5jhu7kk4busw4nhu7Dhu7nhu5jDieG7kuG7ueG6qOG7mOG7ueG7sE3hu6zhu7nhu5hN4bq6xajhu7nhu7Dhu7Thu7nhurBB4bu5LeG7ucOBQUHhu7nhu7Dhu6hO4buI4bus4bu54buCUOG7mEwvTVEv4buY4bqo4buS4bur4bu54buA4buW4bu54bqg4bu5w6Ju4bud4bu54buq4bqm4buY4bu5JOG7rMOJ4buw4bu54buo4bqy4bus4bu54bqy4buY4bu54buw4buUw4Lhu5jhu7nhurTFqOG7ueG7hlfhu5hM4bu54buwTsON4bus4bu54buATeG7rOG6vOG7mOG7ucahTuG7hOG7sOG6tSxq4bux4bux4bux4bu5ZVHhu7Dhu7nhu6rhu6Dhu7nhu5Lhu57hu7lNw5Phu5hN4bu54buw4buoUOG7mEzhu7nhu7BN4bqy4buYTeG7ueG7kOG7lOG7mEzhu7nhu6jhu6xR4buw4bu54buC4buc4bur4bu54bq+w53hu6RO4bu5N05K4buY4bur4bu5Uk7hu7nhu7Dhu7Lhu7nGr+G7rCrhu6vhu7nhu4bDncOZ4buA4bu54buQTuG7iOG7rOG7ueG7mE3Dncaw4bu54buCTuG7mE3hu7nhu5Dhuqjhu5hM4bur4bu54buAw4Lhu7lM4bqyTuG7ueG7kOG7hOG7lOG7q+G7uU3hu5ThurLhu7lNxqDhu4Thu6vhu7nhu7Dhu6hQ4buYTOG7uU3hu5ThurLhu7nhu5DhurLhu5jhu6vhu7lN4buU4bqy4bu54buCUOG7mEzhu7nhu7BO4buK4buY4bu54buw4buo4buU4buYTOG7ueG7mE3DguG7ueG7ksOC4buYTOG7ueG7guG6rOG7ueG7suG7mEzhu7nhu4ZX4buYTOG7ueG7gOG7nuG7mEzhu7nhu5hMTeG7iOG7ueG7gOG6suG7lOG7uSPDguG7lOG7ueG7quG6puG7mOG7uSThu6zDieG7sOG7uUzhu5bFqOG7ucWoTeG6uOG7mOG7uUxO4bqm4buS4bu54buATU7hu7nFqE1P4bu54buq4bqm4buY4bu5JOG7rMOJ4buw4bur4bu54bq+4bqm4buU4bu5I+G7iOG7ueG7kuG7nk7hu7nhu7Dhu6jDncOa4buYTOG7q+G7ueG7mEXhu5hM4bu54buA4bqy4buU4bu54buATcOJ4buw4bu54buQw53DmeG7mEzhu6vhu7lMTuG6tOG7ueG7sOG7qMOS4bu54buq4bqm4buY4bu5xahN4bq84buS4bu54buC4bq0xajhu7nhu7Lhu5hM4bu54buYTeG7rOG7ueG7gOG6uOG7rOG7ueG7sE3DkuG7uU1Ow4zhu6zhu7kjw4Lhu7nhu6rhu7Lhu4Dhu7nDlE3hu5zhu4Thu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu7BOw43hu6zhu7nhu4ZW4buYTOG7q+G7uUxO4bq04bu54buw4buow5Lhu7nhu7BN4bus4bu54buYTeG6usWo4bu54buw4buow43hu5jhu7nhuqBBQeG7ueG7sOG7qE7hu4jhu6zhu7nhu4JQ4buYTC9N4bqyL+G7mOG6qOG7kuG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4OMOM4buY4bu54buY4bqyJeG7uTjhu57hu5hM4bu5bVThu5jhu7nhu4Lhuqzhu7nhu4Dhu5bhu7nhuqLhuqDhu7nhu4BN4busU07hu7nhu4Dhu6zhu5hM4bu54buy4buYTOG7ueG7sE3hu7bhu4Dhu7nFqE3hurzhu5Lhu7nhurLhu5jhu7nhu7Dhu5TDguG7mOG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nhu7BS4bu54buATeG7suG7gOG7ueG7kE7DjeG7mOG7ucOUw4zhu7Dhu7nhu7Dhu7Thu7nhu6rhuqbhu5jhu7kk4busw4nhu7Dhu7nhu4LDjOG7mOG7ueG7sE7DjeG7rOG7ueG7sE1X4bu54buA4bq04buA4bu54buq4bqm4buY4bu5xahN4bq84buS4bu54buwTeG7hOG7lOG7ueG7gE3hu6xTTsaw4bu54buATeG7rFNO4bu54buQ4buu4bqy4bu5TOG6pOG7lOG7qeG7ueG7gE3hu6xTTuG7ueG7qOG6suG7rOG7q+G7ueG7gFjhu6vhu7nGr+G7rOG6puG7qeG7ueG7gE3hu6xTTuG7ueG7sE3DkuG7sOG7uUxO4bqy4bu54buq4buu4buA4bur4bu5TE7hurLhu7nhu4Dhurjhu5Lhu7kjw4Lhu7nhu4BN4busU07hu7nhu7BNWCXhu7nhu6rhuqbhu5jhu7Hhu7k2TeG6qOG7mOG7ueG7mOG7rOG7nk7hu7nFqE3hurThu7Dhu7nhu7Dhu6hOxKjhu5jhu7nhu7BN4buE4buU4bu5TcOdVeG7mEzhu7nhu7DhurrFqOG7ueG7sOG7qOG7rOG7mEzhu6vhu7nhu7Dhu6jhurLhu5hM4bu54buw4buo4bqkTuG7q+G7uUxO4bqy4bu54buw4buo4bqkTuG7q+G7uUxO4bqm4buS4bu54buATeG6qOG7mOG7ueG7mOG7rOG7nk7hu7nhu5hN4buc4bu54buQSOG7ueG7sOG7qOG7lOG7mEzhu7nDlE3hu6zhu7nhu4ZF4buY4bu54buAw53hu6vhu7nhu4BN4buu4bu54buw4buo4bua4buYTOG7ueG7gE3huqjhu5jhu7nhu5jhu6zhu55O4bu54buA4buU4buY4bu54buCQ+G7gOG7ueG7quG6puG7mOG7ueG7mE3Dncaw4bu5TMOC4bu54buoTuG7q+G7uUzDguG7ueG7kOG6sk7hu7nhu4BN4buaTuG7q+G7ueG7gE1O4buS4bu54bq+UOG7ueG7gEXhu6zhu7lqTeG6tMWo4bur4bu54buAVuG7mEzhu7kjVU7hu7nhu4DhurThu4Dhu7lMTuG7oOG7mEzhu7lMTuG6suG7ueG7gOG6uOG7kuG7ueG7qk7DjeG7rOG7ueG7sE3DkuG7sOG7q+G7ueG7qk7DjeG7rOG7ueG7sOG7qOG7suG7mEzhu6vhu7nhu4DhurThu7nGr+G7rOG6puG7qeG7ueG7gE3huqjhu5jhu7nhu5jhu6zhu55O4bu5TMOC4bu54buwTeG7hOG7lOG7uU3DnVXhu5hM4bu5TUDhu6zhu7nhu4BU4bur4bu54buw4buoUOG7mEzhu7nhu4Dhu5zhu7kjU+G7ueG6vkbhu5Thu7nhu4BN4buU4bu54bq+xqDhu6nhu7nhu5jhu6zhu55O4bu54buA4buU4buY4bu54buCQ+G7gOG7ueG7quG6puG7mMaw4bu5I8OS4buw4bu54buw4buow5pO4bur4bu54buATU7hu5Lhu7nhu7Dhu6jhu47hu6vhu7nhu4BNTuG7kuG7ueG6vlDhu7nhu4BF4bus4bur4bu54bq+4bqy4bu54bq+4bqy4bur4bu54buYTU/hu5Lhu7Hhu7Hhu7Hhu7k4Q+G7gOG7ueG6vk7hu4jhu7Dhu7nhu5DDguG7uSNO4buI4buA4bu54buwTeG7rOG7uU3hu67hu7Dhu7nDgcOA4bu54buG4buU4bqy4buYTeG7ueG7mExNTuG7iMWo4bu54buC4bq44bus4bu54buww53hu7kjw4Lhu5Thu7nhu6rhuqbhu5jhu7kk4busw4nhu7Dhu7nhu5jhu57hu5hM4bu54buYTE1O4buIxajhu6vhu7nhu7Dhu6jhu5Thu5hM4bu54buC4buW4bu54buA4buW4bu54bqg4bu54buw4buo4bqy4buYTOG7ueG7sOG7qOG6pE7hu7nhu4BN4bqo4buY4bu54buY4bus4bueTuG7ueG7kMOZ4buY4bu5xq/hu6wl4bu54buS4bue4bu54buQVeG7mOG7ueG7sOG7tOG7ueG6oOG7sUFBQeG7ueG7gsOM4buY4bu5xILhu7FBQUHhu7nhu5DDmeG7mOG7ueG7sE3DkuG7sOG7uSPDguG7ueG6oEFB4bu54buQw5nhu5jhu7nhu5jhurROL+G7mOG6qOG7kuG7q+G7ueG7sE3hu4Thu5Thu7lNw5Phu5hN4bu54buwTeG7suG7gOG7ueG7gE3huqjhu5jhu7nhu5jhu6zhu55O4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7mExNTuG7iMWo4bu54buwTsON4buY4bu54buwTsOM4buY4bux4bu5N+G7lOG7ueG7guG7luG7ueG7sE3hu6zhu7nhu5hN4bq6xajhu7nhu4BY4bqy4bu54buYTMOdw5pO4bu54buGReG7mOG7ucOUTeG7nuG7mEzhu7nhu5hM4bu04buYTOG7ueG7sOG6qOG7mEzhu7nhu4DhurLhu5Thu7Hhu7lkTeG7nuG7mEzhu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu7BNw4zhu6vhu7nhu4DhurThu4Dhu7lNw5Phu5hN4bu54buwTeG7suG7gOG7ueG7sFLhu7nhu4BN4buy4buA4bu54buq4bqm4buY4bu5JOG7rMOJ4buw4bu54buw4buo4buU4buYTOG7ueG7mOG7nuG7mEzhu7nhu5hMTU7hu4jFqOG7ueG7sOG7tOG7mEzhu7nhur7DnVXhu4Dhu7nhu4LDncOZ4buA4bu54buCUk7hu7nhu5JVTuG7uSPDguG7ucWoTeG6tOG7sOG7uU3hu6wl4bu5TU7hu4jhu6zhu7nGr+G7rOG6puG7q+G7ueG7mE3DieG7sOG7ueG7kMOC4bu54buA4bq04buA4bu5w6Ju4bud4bu54buq4bqm4buY4bu5JOG7rMOJ4buw4bu54buY4bue4buYTOG7ueG7mExNTuG7iMWo4bu5xahNV+G7gOG7uSNX4bu5TU7hu4jhu6zhu7nGr+G7rOG6puG7ueG7sOG7qOG7lOG7mEzhu7nhu4BN4busJcSo4buY4bu54buGw5Lhu4BN4bu54buAVOG7ueG7gMOJ4bus4bu5w5RO4buYTeG7ueG7sMOM4bur4bu54bq0xajhu7nhu4ZX4buYTOG7ueG7sE7DjOG7mOG7ueG6vlHhu7nDlE3hu5ThurLhu7lN4bua4buA4bu5w5Q74bu54buwTeG7rOG6uuG7sOG7uSPDguG7lOG7ueG7quG6puG7mOG7uSThu6zDieG7sOG7q+G7ueG7guG6tMWo4bu54buy4buYTOG7ueG7mE3hu6zhu7nhu4Dhurjhu6zhu7nhu6rhu7jhu7nhu4ZX4buYTOG7ueG7hsOS4buATeG7uSNX4bu54buY4bue4buYTOG7ueG7mExNTuG7iMWo4bu54buYTMOCJeG7ueG7gMOC4buYTOG7ueG7gOG6suG7lOG7ueG7gFjhurLhu7nhu4LDkuG6suG7ucWoTcOdVOG7mEzhu7Hhu7Hhu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu34bu54buq4buwJeG7kOG7hHXhu7fhu7Dhu4Qk4buwLeG6suG7kE5M4buYxrDhu7nhu6hOTE3hu7Dhu6nhu7d4d+G7quG7sOG7qOG7lOG7mEx4NcOCTuG7uSPDguG7ueG6puG7mE3GsOG7ucahWeG7uTjhu7Lhu4B3L+G7quG7sOG7qOG7lOG7mEx4dy/FqHg=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]